fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2547

พุทธศักราช 2547 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2004 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน เป็นปีอธิกมาส ปกติวาร ตามปฏิทินไทยจันทรคติ

  • ปีวอก ฉศก จุลศักราช 1366 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
2004 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2547
ปฏิทินเกรกอเรียน2004
MMIV
Ab urbe condita2757
ปฏิทินอาร์มีเนีย1453
ԹՎ ՌՆԾԳ
ปฏิทินอัสซีเรีย6754
ปฏิทินบาไฮ160–161
ปฏิทินเบงกอล1411
ปฏิทินเบอร์เบอร์2954
ปีในรัชกาลอังกฤษ52 Eliz. 2 – 53 Eliz. 2
พุทธศักราช2548
ปฏิทินพม่า1366
ปฏิทินไบแซนไทน์7512–7513
ปฏิทินจีน癸未(มะแมธาตุน้ำ)
4700 หรือ 4640
— ถึง —
甲申年 (วอกธาตุไม้)
4701 หรือ 4641
ปฏิทินคอปติก1720–1721
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3170
ปฏิทินเอธิโอเปีย1996–1997
ปฏิทินฮีบรู5764–5765
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2060–2061
- ศกสมวัต1926–1927
- กลียุค5105–5106
ปฏิทินโฮโลซีน12004
ปฏิทินอิกโบ1004–1005
ปฏิทินอิหร่าน1382–1383
ปฏิทินอิสลาม1424–1425
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 16
(平成16年)
ปฏิทินจูเช93
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4337
ปฏิทินหมินกั๋วROC 93
民國93年
เวลายูนิกซ์1072915200–1104537599
กล่องนี้:

กำหนดให้เป็น:

เนื้อหา

มีนาคม

  • 3มีนาคม - คนร้ายเผาโรงเรียนในหวัดปราจีนบุรี 20 แห่ง และยังบุกค่าย ร.5 พันพัฒนาที่ 4 จังหวัดนราธิวาส ยิงทหาร 4 นาย พร้อมยึดอาวุธปืนในคลังแสงอีกราว 100 กระบอก

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

รางวัลโนเบล

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2547
2547, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ทธศ, กราช, 2547, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 2004, เป, นป, อธ, กส, รท, นท, นแรกเป, นว, นพฤห, สบด, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, เป, นป, อธ, กมาส, ปกต, วาร, ตามปฏ, นไทยจ, นทรคต, วอก, ฉศก, ลศ, กราช, 1366, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 22. ph s 2547 phasaxun efadu aekikh phuththskrach 2547 trngkbpikhristskrach 2004 epnpixthiksurthinthiwnaerkepnwnphvhsbditamptithinekrkxeriyn epnpixthikmas pktiwar tamptithinithycnthrkhtipiwxk chsk culskrach 1366 wnthi 15 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 20 21 22pi 2544 2545 2546 2547 2548 2549 25502004 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2547ptithinekrkxeriyn2004 MMIVAb urbe condita2757ptithinxarmieniy1453 ԹՎ ՌՆԾԳptithinxssieriy6754ptithinbaih160 161ptithinebngkxl1411ptithinebxrebxr2954piinrchkalxngkvs52 Eliz 2 53 Eliz 2phuththskrach2548ptithinphma1366ptithinibaesnithn7512 7513ptithincin癸未年 maaemthatuna 4700 hrux 4640 thung 甲申年 wxkthatuim 4701 hrux 4641ptithinkhxptik1720 1721ptithindiskhxrediy3170ptithinexthioxepiy1996 1997ptithinhibru5764 5765ptithinhindu wikrmsmwt2060 2061 sksmwt1926 1927 kliyukh5105 5106ptithinoholsin12004ptithinxikob1004 1005ptithinxihran1382 1383ptithinxislam1424 1425ptithinyipunskrachehes 16 平成16年 ptithincuech93ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4337ptithinhminkwROC 93 民國93年ewlayuniks1072915200 1104537599klxngni dukhuyaek kahndihepn pisaklaehngkhaw odyshprachachati pisaklaehngkarralukthungkartxsukbkhwamepnthasaelakarelikthas odyyuensok pixaharplxdphy praethsithy enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 minakhm 2 2 minakhm 2 3 emsayn 2 4 phvsphakhm 2 5 mithunayn 2 6 krkdakhm 2 7 singhakhm 2 8 knyayn 2 9 tulakhm 2 10 thnwakhm 2 11 imthrabwn 3 wnekid 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri thksin chinwtr 9 kumphaphnth ph s 2544 19 knyayn ph s 2549 ehtukarn aekikhminakhm aekikh 3minakhm khnrayephaorngeriyninhwdpracinburi 20 aehng aelayngbukkhay r 5 phnphthnathi 4 cnghwdnrathiwas yingthhar 4 nay phrxmyudxawuthpuninkhlngaesngxikraw 100 krabxkminakhm aekikh 11 minakhm ekidraebidkhrngihybnkhbwnrthif krungmadrid praethssepn miphuesiychiwit 191 khn 20 minakhm smedcphrarachininathyueliynaaehngenethxraelnd esdcswrrkht phrachnmphrrsa 94 phrrsaemsayn aekikh 28 emsayn ehtukarnmsyidkruxesa ewlaecha klumphukxkhwamimsngbkwa 200 khn phyayamplnpunaelatharayecahnathiphrxmknhlaycudincnghwdyala cnghwdpttani aelacnghwdsngkhla klumkhnrayhlbhniekhaipinmsyidkruxesa ecahnathilxmiwcnewlapraman 14 00 n phlexk phllph pinmni sngyingthlmdwyxawuthhnk miphukxkaresiychiwitinehtukarnnirwm 108 khn khnathiecahnathiesiychiwit 5 nayphvsphakhm aekikh 14 phvsphakhm ecachayefredxrik mkudrachkumaraehngednmark esksmrskb nangsawaemri exlisaebth odnldsn phayhlngidrbphrarachthanphraxisriyysepn ecahyingmkudrachkumariaehngednmark thrngphranamwa ecahyingaemri mkudrachkumariaehngednmark 22 phvsphakhm ecachayefliep ecachayaehngxntueriys esksmrskb eltiesiy xxrtis orkaoslaon phayhlngidrbphraxisriyysepn ecahyingaehngxntueriys txmaphrarachswamikhunkhrxngrachy phraxngkhcungklayepn smedcphrarachinieltiesiyaehngsepnmithunayn aekikh 8 mithunayn ekidpraktkarndawsukrphanhnadwngxathitykhrngaerkinkhristshswrrsnikrkdakhm aekikh 3 krkdakhm rthiffamhankhrepidihbrikarkhrngaerk odyrthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl epidihbrikarepnsayaerksinghakhm aekikh 12 singhakhm phrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath 13 singhakhm phithiepidkaraekhngkhnkilaoxlimpikvdurxn 2004 n krungexethns praethskrisknyayn aekikh 1 knyayn mikarcbtwpraknepnnkeriyninorngeriynebllan sungxyuthiesathxxssiechiy praethsrsesiy miphuesiychiwit 344 khn 9 knyayn ekidehturaebidsthanthutxxsetreliyinkrungcakarta praethsxinodniesiy miphuesiychiwit 8 khntulakhm aekikh 14 tulakhm phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni khunkhrxngrachyepnphramhakstriyaehngkmphucha 18 tulakhm wnkhlaywnphrabrmrachsmphph phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw khrb 200 pi 25 tulakhm krnitakib ekidehtupathaknrahwangecahnathikbphuchumnumhlayrxykhn hna sph x takib tabltakib xaephxtakib cnghwdnrathiwas hlngslaykarchumnumaelw miphuesiychiwit 4 khn aelaecahnathiidsngphuchumnumcanwnmakkhunrthbrrthuk hlngcaknnphbwamiphuchumnumxik 78 khn esiychiwitbnrthenuxngcakkhadxakashayicthnwakhm aekikh 26 thnwakhm ekidaephndinihwinmhasmuthrxinediy wdkhnadid 9 1 9 3 tammatrakhnadomemnt kxihekidkhlunsunami sdekhafngrxbmhasmuthrxinediy xathi srilngka xinediy xinodniesiy ithy rwmthungchayfngbangswnkhxngthwipaexfrika miyxdphuesiychiwitkwa 230 000 280 000 khn odyinpraethsithymiphuesiychiwit 5 395 khnimthrabwn aekikh khnphb thatuxunxunethriym aela xunxunephnethiymwnekid aekikh21 mkrakhm ecahyingxingkrid xelksndraaehngnxrewy 19 kumphaphnth mill bxbbi brawn nkaesdngedkaelanangaebbchawxngkvsechuxsaysepnwnthungaekkrrm aekikh1 mkrakhm surskdi nananukul nkkaremuxng xditrthmntri ekid 11 phvscikayn ph s 2486 20 minakhm smedcphrarachininathyueliynaaehngenethxraelnd phrarachsmphph 30 emsayn ph s 2452 30 minakhm slwaoter ebxruni nkmwysaklchawxitali 2 phvsphakhm skul sriphrhm nkkaremuxng xditrthmntri ekid 28 emsayn ph s 2475 5 mithunayn ornld eraekn prathanathibdishrth khnthi 40 ekid 6 kumphaphnth ph s 2454 16 mithunayn cxmphlthnxm kittikhcr naykrthmntriithykhnthi 10 ekid 11 singhakhm ph s 2454 1 krkdakhm marlxn aebrnod nkaesdngchawxemrikn ekid 3 emsayn ph s 2467 28 krkdakhm fransis khrik nkekhmirangwlonebl ekid 8 mithunayn ph s 2459 30 singhakhm efrd lxwerns wipepil nkdarasastrchawxemrikn ekid 5 phvscikayn ph s 2449 10 tulakhm khrisotefxr rif nkaesdngchawxemrikn ekid 25 knyayn ph s 2495 28 tulakhm smuthr shnawin kharachkar xditrthmntrihlaykrathrwng ekid 8 krkdakhm ph s 2464 11 phvscikayn ysesxr xaraft phunapaelsitn ekid 24 singhakhm ph s 2472 xiththi phlangkur nkrxngchawithy ekid 30 mkrakhm ph s 2498 1 thnwakhm ecachayaebrnhardaehngliphephx bisetxrefld phrarachsmphph 29 mithunayn ph s 2454 19 thnwakhm ehxrebirt si brawn nkekhmirangwlonebl ekid 22 phvsphakhm ph s 2455 26 thnwakhm khunphum ecnesn ekid 16 singhakhm ph s 2526 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Aaron Ciechanover Avram Hershko Irwin Rose sakhawrrnkrrm exlfriedx eylienkh sakhasntiphaph wngkari maith sakhafisiks edwid ec krxs exch edwid phxlitesxr aefrngk wilechk sakhasrirwithyahruxkaraephthy richard aexkesl linda bi bkh sakhaesrsthsastr Finn E Kydland Edward C Prescottkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ph s 2547ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2547 amp oldid 9492802, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม