fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2545

พุทธศักราช 2545 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2002 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

2002 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2545
ปฏิทินเกรกอเรียน2002
MMII
Ab urbe condita2755
ปฏิทินอาร์มีเนีย1451
ԹՎ ՌՆԾԱ
ปฏิทินอัสซีเรีย6752
ปฏิทินบาไฮ158–159
ปฏิทินเบงกอล1409
ปฏิทินเบอร์เบอร์2952
ปีในรัชกาลอังกฤษ50 Eliz. 2 – 51 Eliz. 2
พุทธศักราช2546
ปฏิทินพม่า1364
ปฏิทินไบแซนไทน์7510–7511
ปฏิทินจีน辛巳(มะเส็งธาตุโลหะ)
4698 หรือ 4638
— ถึง —
壬午年 (มะเมียธาตุน้ำ)
4699 หรือ 4639
ปฏิทินคอปติก1718–1719
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3168
ปฏิทินเอธิโอเปีย1994–1995
ปฏิทินฮีบรู5762–5763
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2058–2059
- ศกสมวัต1924–1925
- กลียุค5103–5104
ปฏิทินโฮโลซีน12002
ปฏิทินอิกโบ1002–1003
ปฏิทินอิหร่าน1380–1381
ปฏิทินอิสลาม1422–1423
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 14
(平成14年)
ปฏิทินจูเช91
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4335
ปฏิทินหมินกั๋วROC 91
民國91年
เวลายูนิกซ์1009843200–1041379199
กล่องนี้:

เนื้อหา

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

มกราคม

กุมภาพันธ์

เจ้าหญิงมากาเร็ต

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รางวัลโนเบล

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
พ.ศ. 2545
  • - เหตุการณ์สำคัญและคำค้นภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดใน ปี ค.ศ. 2002 โดยกูเกิล

พ.ศ. 2545
2545, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ทธศ, กราช, 2545, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 2002, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นอ, งคารตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, มะเม, ตวาศก, ลศ, กราช, 1364, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 22ป, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 25. ph s 2545 pi phasaxun efadu aekikh phuththskrach 2545 trngkbpikhristskrach 2002 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnxngkhartamptithinekrkxeriyn aelaepnpimaemiy ctwask culskrach 1364 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 20 21 22pi 2542 2543 2544 2545 2546 2547 25482002 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2545ptithinekrkxeriyn2002 MMIIAb urbe condita2755ptithinxarmieniy1451 ԹՎ ՌՆԾԱptithinxssieriy6752ptithinbaih158 159ptithinebngkxl1409ptithinebxrebxr2952piinrchkalxngkvs50 Eliz 2 51 Eliz 2phuththskrach2546ptithinphma1364ptithinibaesnithn7510 7511ptithincin辛巳年 maesngthatuolha 4698 hrux 4638 thung 壬午年 maemiythatuna 4699 hrux 4639ptithinkhxptik1718 1719ptithindiskhxrediy3168ptithinexthioxepiy1994 1995ptithinhibru5762 5763ptithinhindu wikrmsmwt2058 2059 sksmwt1924 1925 kliyukh5103 5104ptithinoholsin12002ptithinxikob1002 1003ptithinxihran1380 1381ptithinxislam1422 1423ptithinyipunskrachehes 14 平成14年 ptithincuech91ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4335ptithinhminkwROC 91 民國91年ewlayuniks1009843200 1041379199klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm 2 2 kumphaphnth 2 3 minakhm 2 4 emsayn 2 5 phvsphakhm 2 6 mithunayn 2 7 krkdakhm 2 8 singhakhm 2 9 knyayn 2 10 tulakhm 2 11 phvscikayn 3 imthrabwn 4 wnekid 5 wnthungaekkrrm 5 1 mkrakhm 5 2 kumphaphnth 5 3 minakhm 5 4 emsayn 5 5 phvsphakhm 5 6 mithunayn 5 7 krkdakhm 5 8 singhakhm 5 9 knyayn 5 10 tulakhm 5 11 phvscikayn 5 12 thnwakhm 6 rangwl 6 1 rangwlonebl 7 aehlngkhxmulxunphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phntarwcoth thksin chinwtr 9 kumphaphnth ph s 2544 19 knyayn ph s 2549 ehtukarn aekikhmkrakhm aekikh 7 mkrakhm othni aeblr naykrthmntrixngkvs eyuxnxfkanisthan thuxepnphunatangpraethskhnaerkthiipeyuxnhlngkarlmslaykhxngtalibn 17 mkrakhm chawpaelsitnkradyingchawyiwesiychiwit 6 sphinemuxnghaedxra khatkrthuktarwcxisraexlsnghar klumkxngphlphuesiyslaxl xksaxxkmaxangkhwamrbphidchxb 19 mkrakhm phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch esdcphrarachdaeninthrngprakxbphithiwangsilavksxakharphuodysarthaxakasyansuwrrnphumi 22 mkrakhm klumtidxawuthichckryanyntepnphahnakradyingsthanthutshrthinklktta thaihmichawxinediyesiychiwit 5 khnkumphaphnth aekikh 2 kumphaphnth ecafachaywilelim xelksanedxr mkudrachkumaraehngenethxraelnd thrngxphieskesksmrskb nangsawaemksima esxrerkwta pccubnthng 2 khunkhrxngrachyepn smedcphrarachathibdi aela smedcphrarachini aehngrachxanackrenethxraelnd odymiphrarachthidarwmkn 3 phraxngkh 27 kumphaphnth rthifkhbwnhnungthinankaeswngbuyhinduklbcakxoythya sthanthiskdisiththithangtawntkkhxngrthkhuchrat praethsxinediy thukephaodyphukxkarkhwamrunaerngchawmuslim miphuesiychiwitbnrthif 58 khn sngphlihekidkarclacltxbot naipsukaresiychiwitkhxngmuslimnbphnkhnminakhm aekikh 1 minakhm ptibtikaraexnakhxndakhxngshrthxemrika erimtnkhunintawnxxkkhxngxfkanisthan 17 minakhm muxpunkhwangraebidmuxekhaisobsthnikayopraetsaetnthinemuxngxislamabad praethspakisthan thaihmiphuesiychiwit 2 khn khadwaepnfimuxkxngthphaehngkhwamchxbthrrm 20 minakhm ekidraebidrthyntbriewnsunykarkhaiklsthanthutshrthinkrunglima praethsepru miphuesiychiwit 9 khn ekidkhunkxnhnathiprathanathibdicxrc dbebilyu buch edinthangipepru 3 wn 27 minakhm ehturaebidphlichiphthinathnya praethsxisraexl thaihmiphuesiychiwit 30 khn 30 minakhm ekidraebidthisasnsthankhxngsasnahinduinrthchmmuaelaksmira miphuesiychiwit 10 khn klumaenwrwmxislamxxkmaxangkhwamrbphidchxbemsayn aekikh 12 emsayn ekidraebidphlichiphbnekhruxngbininkrungeyrusaelm miphuesiychiwit 6 khn klumkxngphlphuesiyslaxlxksa xxkmaxangkhwamrbphidchxb 30 emsayn karlngprachamtiinpakisthanrbrxngihepxrews mucharraf darngtaaehnngprathanathibditxipxik 5 piphvsphakhm aekikh 8 phvsphakhm ekidraebidrthyntinkrungkaraci praethspakisthanmiphuesiychiwit 12 khn khadwaepnfimuxklumxlkxxidah 9 phvsphakhm ekidraebidkhwbkhumdwyriomthinnganphaehrdthidaeksthan praethsrsesiy miphuesiychiwit 42 khn khadwaepnfimuxklumxlkxxidah 20 phvsphakhm praethstimxrtawnxxkidrbexkrach hlngcakxyuphayitkarpkkhrxngkhxngxinodniesiy 24 phvsphakhm phithixphiesksmrsrahwang ecahyingmartha luyesxaehngnxrewy aela xari ebnh sungkarsmrsinkhrngni thaihphraxngkhtxngsuyesiyphraysinchn rxylihnis thungkrann phraswamikhxngphraxngkh aelaphrabutrthicaekidmainebuxnghnacaimidepneca aet smedcphrarachathibdiharldthi 5 aehngnxrewy thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmihepn phrabrmwngsanuwngsaehngnxrewy thngsinmithunayn aekikh 5 mithunayn mulnithimxsillaepidtwopraekrmkhnduewb mxsilla 1 0 6 mithunayn dawekhraahnxykhnadpraman 10 emtr raebidehnuxthaelemdietxrereniyn thaihekidphlngnganthirunaerngkwaraebidniwekhliyrthithlmnangasakielknxy 7 mithunayn thharfilippinsekhaocmtiklumxabuisyaf thiekaamindaenaephuxchwyehluxtwpraknchawshrththithukcbipaelw 1 pi phlpraktwatwpraknthuksnghar fayxabuisyafesiychiwit 10 mithunayn wnkhlaywnprasuti smedcphranangecaxinthrskdisci phrawrrachchaya khrb 100 pi 22 mithunayn ekidaephndinihwkhnad 6 5 thiphakhtawntkkhxngpraethsxihransngphlihmiphuesiychiwitmakkwa 261 ray 30 mithunayn thimfutbxlthimchatibrasilchnaeliskaraekhngkhn futbxlolk khrngthi 17 smythi5 krkdakhm aekikh 9 krkdakhm kxtngshphaphaexfrika n xaddisxababa praethsexthioxepiy 28 krkdakhm phrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 50 phrrsa smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumarsinghakhm aekikh 5 singhakhm ekidkarocmtiorngeriynkhristinpakisthanthimiedkcakkhnamichchnnarithwolkmarwmprachum miphuesiychiwit 6 khn 6 singhakhm mikarocmtinkaeswngbuychawhinduthiipaeswngbuyinksmira miphuesiychiwit 6 khnknyayn aekikh 1 knyayn dr suphchy phanichphkdi darngtaaehnngphuxanwykarihyxngkhkarkarkhaolk 11 knyayn ekidkarlxbsngharnaymstk xahehmd osna rthmntrikrathrwngyutithrrmkhxngksmiratulakhm aekikh 1 tulakhm wnkxtngsankngankickaryutithrrm 6 tulakhm ecachayekhlasaehngenethxraelnd phrarachswamiin smedcphrarachininathebiythriksaehngenethxraelnd swrrkhtlng dwyphrachnmayu 76 phrrsa n krungxmsetxrdm emuxnghlwngenethxraelnd 11 tulakhm wnkxtngphrrkhetlngkhna rastra 12 tulakhm ekidehtulxbwangraebidkhunthiintkhlb 2 aehng bnekaabahli praethsxinodniesiy miphuesiychiwit 202 khn aelabadecbxikhlayrxykhn phuesiychiwitcanwnmakepnchawtangchati 15 tulakhm phrabrmsphkhxng ecachayekhlasaehngenethxraelnd thukfngiw n emuxngedlfth praethsenethxraelnd 23 25 tulakhm kbtechechncbprachachnraw 700 khnepntwprakninehtukarnwikvtitwpraknornglakhrmxsokphvscikayn aekikh 6 phvscikayn sthaniothrthsnithythiwisichxng 9 x s m th idrbkarepliynchuxepn omedirninnthiwi aelaidmikarphthnakarxxkxakasaelaraykartangihthnsmyyingkhun 8 phvscikayn khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiphankhwamehnchxbkhxmti 1441 bngkhbihxirkpldxawuthhruximechnnnkephchiykb phlrayaerngthitammaphayhlng 15 phvscikayn hu cin etha khundarngtaaehnngelkhathikarphrrkhkhxmmiwnistcin 16 phvscikayn phbkarrabadkhrngaerkkhxngorkhsarinsatharnrthprachachncin 18 phvscikayn khrbrxb 150 pi chatkalkhxng ecaphrayaethewsrwngswiwthn hmxmrachwngshlan kuychr imthrabwn aekikhwnekid aekikh9 mkrakhm ekiyrtiphumi bnluxchyvththi nkaesdngchaychawithy 5 kumphaphnth khng aethhyxn silpinchawekahliit phkh cisxng silpinchawekahliit 19 kumphaphnth wirinthsra tngkicsuwanich nkaesdnghyingchawithy 2 minakhm chin ciyun silpinchawekahliit 11 minakhm nnthnphs elisnamechidskul nkrxngchawithy 13 minakhm phkh aechrin silpinchawekahliit 17 minakhm ckrphthr xngsuthnmali nkaesdngchaychawithy 27 minakhm rta chinkracangkic nkrxngchawithy 11 emsayn yngsilp wngsphnitnnth nkaesdngchaychawithy 16 emsayn esdi singkh nkaesdngchawxemrikn 20 emsayn phkh cngsxng silpinchawekahliit xemrikn 22 emsayn nphsrn siripani nkrxngchawithy 30 emsayn och sxyxng silpinchawekahliit 4 phvsphakhm siphchrda phiwthxng nkaesdnghyingchawithy 7 phvsphakhm bng eydm silpinchawekahliit 10 phvsphakhm khim cimin silpinchawekahliit 23 phvsphakhm xphichya thxngkha nkaesdnghyingchawithy 30 phvsphakhm xanchya suphuththiphngs nkrxngchawithy 9 krkdakhm phimrphs phdungwthnaochkh nkrxngchawithy cha cunoh silpinchawekahliit 16 krkdakhm phnwa phrhmethph nkrxngaelankaesdngchawithy 22 krkdakhm ecachayefliksaehngednmark phraoxrsinecachayocxakhimaehngednmarkaelaxelksndra ekhanetsaehngefredxriksbxrk 4 krkdakhm suchya aesnokht nkrxngchawithy 14 singhakhm hyuning ikh silpinchawekahliit xemrikn 3 knyayn cnista tnsiri nkrxngchawithy 8 knyayn eketn matarasos nkaesdngchawxemrikn 9 knyayn sn dngphoy silpinchawekahliit 17 knyayn khng minhi silpinchawekahliit 18 knyayn patli praesriththirachy nkrxngchawithy 30 knyayn yxm aethkyun silpinchawekahliit 23 tulakhm hning xicw silpinchawcin 26 tulakhm li xunsng silpinchawekahliit phkh osxun silpinchawekahliit 6 phvscikayn omri okhyuki silpinchawyipun 11 phvscikayn xim yxcin silpinchawekahliit 13 phvscikayn dnupha khnathirkul aerpepxrchawithy 15 phvscikayn yanisa emuxngkha nkrxngchawithy chim aecyun silpinchawekahliit xxsetreliy 30 phvscikayn sng hyxngcun silpinchawekahliit 3 thnwakhm nththicha cnthrwarielkha nkrxngchawithy 5 thnwakhm li aechyxng silpinchawekahliit 8 thnwakhm phkh sxnghun silpinchawekahliit 23 thnwakhm finn wufhard nkaesdngaelankdntrichawaekhnadawnthungaekkrrm aekikhmkrakhm aekikh kumphaphnth aekikh ecahyingmakaert 9 kumphaphnth ecahyingmarkaert ekhanetsaehngsonwdxn prasuti 21 singhakhm ph s 2473 20 kumphaphnth xmrinthr ehluxngbriburn nkrxng ekid 14 tulakhm ph s 2514 minakhm aekikh 30 minakhm smedcphrarachiniexlisaebth phrarachchnni phrarachsmphph 4 singhakhm ph s 2443 emsayn aekikh 30 emsayn lxtxk nkaesdngtlkaelasilpinaehngchati ekid 1 emsayn ph s 2457 phvsphakhm aekikh 18 phvsphakhm edwi bxy smith nkmwyplachawxngkvsmithunayn aekikh 14 mithunayn ohes obniya nkmwysaklchawewensuexlakrkdakhm aekikh singhakhm aekikh knyayn aekikh tulakhm aekikh 6 tulakhm ecachayekhlasaehngenethxraelnd phrarachswamiinsmedcphrarachininathebiythriksaehngenethxraelnd phrarachsmphph 6 knyayn ph s 2469 6 tulakhm piychnitth xnxari nkrxng nkdntri ekid 21 phvscikayn ph s 2524 25 tulakhm richard aehrris nkaesdngchawixrich ekid 1 tulakhm ph s 2473 phvscikayn aekikh 18 phvscikayn ecms okhebirn nkaesdngchawxemrikn ekid 31 singhakhm ph s 2471 thnwakhm aekikhrangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi John B Fenn Koichi Tanaka Kurt Wuthrich sakhawrrnkrrm ximer ekhxrets sakhasntiphaph cimmi kharetxr sakhafisiks erymxnd edwis masaotchi okhchiba rikhkharod aeckhokhni sakhasrirwithyahruxkaraephthy sidniy ebrnenxr exch orebirt hxrwiths cxhn xi sulstn sakhaesrsthsastr Daniel Kahneman ewxrnxn aexl smithaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ph s 25452002 Year End Google Zeitgeist ehtukarnsakhyaelakhakhnphasaxngkvsthiphbbxythisudin pi kh s 2002 odykuekilekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2545 amp oldid 9520461, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม