fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2544

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ '01

พุทธศักราช 2544 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2001 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช 1363 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
2001 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2544
ปฏิทินเกรกอเรียน2001
MMI
Ab urbe condita2754
ปฏิทินอาร์มีเนีย1450
ԹՎ ՌՆԾ
ปฏิทินอัสซีเรีย6751
ปฏิทินบาไฮ157–158
ปฏิทินเบงกอล1408
ปฏิทินเบอร์เบอร์2951
ปีในรัชกาลอังกฤษ49 Eliz. 2 – 50 Eliz. 2
พุทธศักราช2545
ปฏิทินพม่า1363
ปฏิทินไบแซนไทน์7509–7510
ปฏิทินจีน庚辰(มะโรงธาตุโลหะ)
4697 หรือ 4637
— ถึง —
辛巳年 (มะเส็งธาตุโลหะ)
4698 หรือ 4638
ปฏิทินคอปติก1717–1718
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3167
ปฏิทินเอธิโอเปีย1993–1994
ปฏิทินฮีบรู5761–5762
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2057–2058
- ศกสมวัต1923–1924
- กลียุค5102–5103
ปฏิทินโฮโลซีน12001
ปฏิทินอิกโบ1001–1002
ปฏิทินอิหร่าน1379–1380
ปฏิทินอิสลาม1421–1422
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 13
(平成13年)
ปฏิทินจูเช90
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4334
ปฏิทินหมินกั๋วROC 90
民國90年
เวลายูนิกซ์978307200–1009843199
กล่องนี้:

เนื้อหา

มกราคม

กุมภาพันธ์

สถานีอวกาศมีร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2541

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม

กันยายน

เพลิงไหม้ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ หลังจากผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบิน 2 ลำพุ่งเข้าชน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
พ.ศ. 2544
  • - เหตุการณ์สำคัญและคำค้นภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดใน ปี ค.ศ. 2001 โดยกูเกิล

พ.ศ. 2544
2544, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, สำหร, บความหมายอ, ทธศ, กราช, 2544, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 2001, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นจ, นทร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, มะเส, ตร, ศก, ลศ, กราช, 1363, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 22ป, 2541, 2542, 2543, . ph s 2544 pi phasaxun efadu aekikh sahrbkhwamhmayxun duthi 01 phuththskrach 2544 trngkbpikhristskrach 2001 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwncnthr tamptithinekrkxeriyn aelaepnpimaesng trisk culskrach 1363 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 20 21 22pi 2541 2542 2543 2544 2545 2546 25472001 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2544ptithinekrkxeriyn2001 MMIAb urbe condita2754ptithinxarmieniy1450 ԹՎ ՌՆԾptithinxssieriy6751ptithinbaih157 158ptithinebngkxl1408ptithinebxrebxr2951piinrchkalxngkvs49 Eliz 2 50 Eliz 2phuththskrach2545ptithinphma1363ptithinibaesnithn7509 7510ptithincin庚辰年 maorngthatuolha 4697 hrux 4637 thung 辛巳年 maesngthatuolha 4698 hrux 4638ptithinkhxptik1717 1718ptithindiskhxrediy3167ptithinexthioxepiy1993 1994ptithinhibru5761 5762ptithinhindu wikrmsmwt2057 2058 sksmwt1923 1924 kliyukh5102 5103ptithinoholsin12001ptithinxikob1001 1002ptithinxihran1379 1380ptithinxislam1421 1422ptithinyipunskrachehes 13 平成13年 ptithincuech90ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4334ptithinhminkwROC 90 民國90年ewlayuniks978307200 1009843199klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm 2 2 kumphaphnth 2 3 minakhm 2 4 phvsphakhm 2 5 mithunayn 2 6 singhakhm 2 7 knyayn 2 8 tulakhm 2 9 phvscikayn 2 10 thnwakhm 3 wnekid 4 wnthungaekkrrm 5 bnethingkhdithixangthungpini 6 rangwlonebl 7 aehlngkhxmulxunphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri naychwn hlikphy 9 phvscikayn ph s 2540 9 kumphaphnth ph s 2544 phntarwcoth thksin chinwtr 9 kumphaphnth ph s 2544 19 knyayn ph s 2549 ehtukarn aekikhmkrakhm aekikh 1 mkrakhm praethskrisepliynmaichskulenginyuor 15 mkrakhm epidtwwikiphiediyxyangepnthangkar 17 mkrakhm kxngthphaehngkhwamchxbthrrmphyayamekhayudsnambinsrinakharinpraethsxinediy thaihsmachikklumesiychiwit 6 khn 20 mkrakhm cxrc dbebilyu buch darngtaaehnngprathanathibdishrth txcak bil khlintn hlngchnakareluxktngemuxpithiaelw 26 mkrakhm ekidaephndinihwrunaernginrthkhuchratkhxngpraethsxinediy miphuesiychiwitmakkwa 20 000 khn 29 mkrakhm nksuksainpraethsxinodniesiykxclaclbukrthspha eriykrxngihprathanathibdi xbdureraahman wahid laxxkcaktaaehnng enuxngcakklawhawamiswnruehninkhdithucritintaaehnnghnathikumphaphnth aekikh sthanixwkasmir emuxwnthi 12 mithunayn ph s 2541 6 kumphaphnth exeriyl charxn chnakareluxktng aelakhundarngtaaehnngprathanathibdixisraexl 10 kumphaphnth smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar kbhmxmsrirsmi mhidl n xyuthya ekharbphrarachthannasngkhcakphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 12 kumphaphnth yaneniyrchuemkekxrlngaetaphundindawekhraahnxyxirxs epnyanxwkaslaaerkthilngcxdbndawekhraahnxy imthrabwn smedcphrarachininathmarekrethxthi 2 aehngednmark esdcphrarachdaenineyuxn rachxanackrithy phrxmdwy ecachayehnrikaehngednmark phrarachswamiminakhm aekikh 4 minakhm ekidraebidphlichiphinemuxngenthnya praethsxisraexl miphuesiychiwit 3 khn klumhamasxxkmaxangkhwamrbphidchxb 9 minakhm talibnthalayphraphuththrupbamiyndwyraebididnaimt 15 minakhm sldxakaschawechechn 3 khn bukciekhruxngbinrsesiythibinipkrungmxsok ihiplngthiemuxngmadinah praethssaxudixaraebiy hnwykhwammnkhngkhxngsaxudixaraebiyidbukyudekhruxngbin sngharsldxakasid miphuodysaresiychiwitdwy 23 minakhm rsesiybngkhbihsthanixwkasmir thalaytwexnginchnbrryakas chinswnsthanitklngintxnitkhxngmhasmuthraepsifik iklkbekaaficiphvsphakhm aekikh 27 phvsphakhm klumxabuisyafcbtwnkthxngethiyw 13 khnbnekaapalawnaelaxik 3 khnbnekaabasiln kxngthphfilippinsekhachwyehlux mitwpraknhnimaid 9 khn esiychiwit 2 khnmithunayn aekikh 1 mithunayn karsngharhmurachwngsenpal 7 mithunayn phrrkhaerngngan naody othni aeblr idrbeluxktngepnrthbalsmythi 2 inshrachxanackr 12 mithunayn klumxabuisyafekhayudorngphyabalinemuxnglamingtn ephuxcbtwprakn 20 mithunayn epxrews mucharraf khundarngtaaehnngprathanathibdipakisthansinghakhm aekikh 11 singhakhm ehtukarnokhlnthlmthitablnakx xaephxhlmsk cnghwdephchrburn thaihmiphuesiychiwit 147 khn rasdrkwa 1 700 hlngkhaeruxn irthixyuxasyknyayn aekikh ephlingihmtukewildethrdesnetxr hlngcakphukxkarrayichekhruxngbin 2 laphungekhachn 9 knyayn ekidraebidphlichiphinxfkanisthan thaihxahmd chah masud phunaklumphnthmitrfayehnux idrbbadecbsahsaelaesiychiwit 11 knyayn winaskrrm 11 knyayn ph s 2544 phukxkarrayciekhruxngbinodysar 3 la ephuxocmtiewildethrdesnetxr xakharaefdinnkhrniwyxrk aelaxakharephnthakxn thitngkrathrwngklaohmshrth inwxchingtn di si ekhruxngbinlathi 4 tkinrthephnsileweniy miphuesiychiwitinehtukarnniekuxb 3 000 khntulakhm aekikh 1 tulakhm ekidraebidphlichiphthipratusphanitibyytiemuxngsrinakha praethsxinediy mimuxpunsxngkhnbukekhacbtarwcepntwprakn kxncathuksnghar miphuesiychiwitthnghmd 40 khn 7 tulakhm sngkhramtxtankarkxkarray karrukranxfkanisthankhxngshrthxemrika erimtnkhunemuxewla 23 30 n tamewlapraethsithy dwykarthingraebidocmtikxngkalngtalibnaelaxlikdathangxakas 17 tulakhm rihaaewm siwi rthmntrikrathrwngthxngethiywxisraexlthuklxbsngharodymuxpunchawpaelsitn thngni klumaenwrwmprachachnephuxkarpldplxypaelsitnxxkmaxangkhwamrbphidchxb 23 tulakhm bristhaexpepil khxmphiwetxr wangcahnayixphxd 25 tulakhm bristhimokhrsxfthwangcahnaywinodwsexksphi ekidehtukarnkhlngekbwtthuraebidkhxngaephnkthi 5 kxngkhlngaesng krmsrrphawuththharbk raebid thixaephxpakchxng cnghwdnkhrrachsima thaihmiphuesiychiwit 17 khn badecb 90 khn 26 tulakhm prathanathibdi cxrc dbebilyu buch lngnaminrthbyytikhwamrkpituphumi 28 tulakhm muxpunswmhnakak 6 khnkradyingekhaipinobsthkhristinemuxngbahawalethxr praethspakisthan miphuesiychiwit 15 khnphvscikayn aekikh 10 phvscikayn cxhn ohewird idrbeluxktngepnnaykrthmntrismythi 3 inpraethsxxsetreliy 13 phvscikayn karecrcakarkharxbodha xngkhkarkarkhaolkpidkarprachumthiyawnan 4 wn n emuxngodha praethskatar 26 phvscikayn khxndrus thimnsudthaykhxngtalibnthukphnthmitrfayehnuxyudkhrxngid 27 phvscikayn 2 thnwakhm karaekhngkhnfutsxlithekxrifws n snamsingkhoprxindxrsetediym satharnrthsingkhoprthnwakhm aekikh 2 thnwakhm sinsudkaraekhngkhnfutsxlithekxrifws thimthiidrbtaaehnngchnaelisradbkhph idaek thimfutsxlthimchatisepn thimthiidrbtaaehnngchnaelisradbephlth idaek thimfutsxlthimchatixihran aelathimthiidrbtaaehnngchnaelisradbobwl idaek thimfutsxlthimchatiithy ekidraebidphlichiphrthpracathangthiemuxngihfa praethsxisraexl miphuesiychiwit 15 khn klumhamasxxkmaxangkhwamrbphidchxb 11 thnwakhm satharnrthprachachncinekhaepnsmachikxngkhkarkarkhaolk hlngcakkarecrcanan 15 pi 13 thnwakhm phukxkarrayocmtirthsphaxinediy miphuesiychiwit 14 khn aelaekuxbthaihekidsngkhramrahwangxinediykbpakisthanwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2544 29 mkrakhm phlxy srnrinthr nkaesdngchawithy 24 kumphaphnth aephrwa suthrrmphngs ixdxlchawithy 3 minakhm fn echiyyim nkaesdngtlkchawithy 9 mithunayn krphthr nilprapha ixdxlchawithy 16 mithunayn ndtawn skdisiri nkaesdngchawithy 28 mithunayn cinecsd wrrthnasin nkrxngsychatiithy xemrikn 19 krkdakhm xaphsra elispraesrith nkaesdngchawithy 6 knyayn pnisa srilaeling ixdxlchawithy 4 tulakhm nthkul phimphthngchykul ixdxlchawithy 7 tulakhm ecahyingsinati esoxosaehngelosoth 9 tulakhm ntththida xasanni ixdxlchawithy 23 tulakhm wirya cang ixdxlchawithy 25 tulakhm ecafahyingexlisaaebt dchechsaehngbrabnt mkudrachkumariaehngebleyiym 1 phvscikayn wrrsmnth phngswanich nkrxngchawithy 6 phvscikayn pwinthida skulphiphthn ixdxlchawithy 28 phvscikayn phimphnipha tngskul ixdxlchawithy 1 thnwakhm ecahyingixokaaehngyipunwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2544 31 krkdakhm phxl aexnedxrsn nkekhiynchawxemrikn ekid 25 phvscikayn ph s 2469 3 knyayn crl monephchr nkdntrichawithy ekid 1 mkrakhm ph s 2498 18 knyayn busba xthisthan nkrxnglukthunghyingchawithy ekid 2 emsayn ph s 2510 26 thnwakhm esaw buyesnx nkekhiynchawithy ekid 3 phvsphakhm ph s 2452 bnethingkhdithixangthungpini aekikhxarethxr si khlark aela saetnliy khubrik kahndihenuxhain 2001 cxmckrwal phaphyntrthixxkchayin ph s 2511 ekidkhuninpini sungepnpiaerkkhxngkhriststwrrsthi 21 enuxhainphaphyntrxemrikneruxng yuinetd 93 iflth 93 aela ewirlethrd esnetxr idklawthungehtukarnwinaskrrm 9 11 thiekidkhuninpinirangwlonebl aekikhsakhaekhmi William S Knowles Ryoji Noyori K Barry Sharpless sakhawrrnkrrm esxr wi exs inpxl sakhasntiphaph shprachachati okhfi xnnn sakhafisiks xirikh aexllin khxrenll wulfkang ekhthethxrli kharl exdwin iwxaemn sakhasrirwithyahruxkaraephthy liaelnd exch harthewll xar thiomthi hnth esxr phxl exm enirs sakhaesrsthsastr George A Akerlof Michael Spence Joseph E Stiglitzaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ph s 25442001 Year End Google Zeitgeist ehtukarnsakhyaelakhakhnphasaxngkvsthiphbbxythisudin pi kh s 2001 odykuekilekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2544 amp oldid 9307681, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม