fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2541

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด

พุทธศักราช 2541 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1998 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีขาล สัมฤทธิศก จุลศักราช 1360 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1998 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2541
ปฏิทินเกรกอเรียน1998
MCMXCVIII
Ab urbe condita2751
ปฏิทินอาร์มีเนีย1447
ԹՎ ՌՆԽԷ
ปฏิทินอัสซีเรีย6748
ปฏิทินบาไฮ154–155
ปฏิทินเบงกอล1405
ปฏิทินเบอร์เบอร์2948
ปีในรัชกาลอังกฤษ46 Eliz. 2 – 47 Eliz. 2
พุทธศักราช2542
ปฏิทินพม่า1360
ปฏิทินไบแซนไทน์7506–7507
ปฏิทินจีน丁丑(ฉลูธาตุไฟ)
4694 หรือ 4634
— ถึง —
戊寅年 (ขาลธาตุดิน)
4695 หรือ 4635
ปฏิทินคอปติก1714–1715
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3164
ปฏิทินเอธิโอเปีย1990–1991
ปฏิทินฮีบรู5758–5759
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2054–2055
- ศกสมวัต1920–1921
- กลียุค5099–5100
ปฏิทินโฮโลซีน11998
ปฏิทินอิกโบ998–999
ปฏิทินอิหร่าน1376–1377
ปฏิทินอิสลาม1418–1419
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 10
(平成10年)
ปฏิทินจูเช87
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4331
ปฏิทินหมินกั๋วROC 87
民國87年
เวลายูนิกซ์883612800–915148799
กล่องนี้:

เนื้อหา

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

พ.ศ. 2541
2541, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ทธศ, กราช, 2541, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1998, เป, นป, ปกต, ร. ph s 2541 pi phasaxun efadu aekikh lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisud phuththskrach 2541 trngkbpikhristskrach 1998 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnphvhsbditamptithinekrkxeriyn aelaepnpikhal smvththisk culskrach 1360 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2538 2539 2540 2541 2542 2543 25441998 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2541ptithinekrkxeriyn1998 MCMXCVIIIAb urbe condita2751ptithinxarmieniy1447 ԹՎ ՌՆԽԷptithinxssieriy6748ptithinbaih154 155ptithinebngkxl1405ptithinebxrebxr2948piinrchkalxngkvs46 Eliz 2 47 Eliz 2phuththskrach2542ptithinphma1360ptithinibaesnithn7506 7507ptithincin丁丑年 chluthatuif 4694 hrux 4634 thung 戊寅年 khalthatudin 4695 hrux 4635ptithinkhxptik1714 1715ptithindiskhxrediy3164ptithinexthioxepiy1990 1991ptithinhibru5758 5759ptithinhindu wikrmsmwt2054 2055 sksmwt1920 1921 kliyukh5099 5100ptithinoholsin11998ptithinxikob998 999ptithinxihran1376 1377ptithinxislam1418 1419ptithinyipunskrachehes 10 平成10年 ptithincuech87ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4331ptithinhminkwROC 87 民國87年ewlayuniks883612800 915148799klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 kumphaphnth 2 2 minakhm 2 3 emsayn 2 4 phvsphakhm 2 5 mithunayn 2 6 krkdakhm 2 7 singhakhm 2 8 knyayn 2 9 tulakhm 2 10 phvscikayn 2 11 thnwakhm 2 12 imthrabwn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwlonebl 6 xangxingphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri naychwn hlikphy 9 phvscikayn ph s 2540 9 kumphaphnth ph s 2544 ehtukarn aekikhkumphaphnth aekikh 4 kumphaphnth ekidaephndinihwkhnad 6 1 riketxr thangtxnehnuxkhxngxfkanisthan thaihmiphuesiychiwitkwa 5 000 khnminakhm aekikh 2 minakhm yankalieloxkhnphbnainsthanakhxngehlwbnyuorpa dawbriwarkhxngdawphvhsbdi txngkarxangxing 5 minakhm xngkhkarnasaprakaswayanekhlemnithnthikalngokhcrrxbdwngcnthr khnphbnainhlumthikhwkhxngdwngcnthr sungcaepnpraoychninkartngthanbndwngcnthr aelaepnsthanietimechuxephlinginxnakht txngkarxangxing tarwccbkumnayesrim sakhrrasdr nksuksakhnaaephthysastr chnpi 2 withyalyaephthysastr krungethphmhankhr phutxnghakhahnsph nangsawecncira phlxyxngunsri nksuksakhnaaephthysastr chnpithi 5 mhawithyalymhidl enuxngcakokrthaekhnthi nangsawecnciraphyayamtitwxxkhangipmichaykhnihm thngthiidesiyknaelw 6 minakhm cdtng ekhtbangna ekhtwthna ekhtthwiwthna ekhtbangaekh ekhtthungkhru ekhtbangbxn krungethphmhankhr tamprakas krathrwngmhadithy sthapna mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklathnburi odykarykthanacak sthabnethkhonolyiphracxmeklathnburi aelamithanaepn sthabnxudmsuksainkakbkhxngrth emsayn aekikh 3 4 emsayn karprachumrthmntritangpraethsexechiy yuorp xaesm khrngthi 2 cdkhun n krunglxndxn 10 emsayn mikarlngnaminkhxtklngeblfast hnunginkrabwnkarsntiphaphixraelndehnux 12 emsayn klumthhartalibnichpunihyyingphraphuththrupbamiyn 15 emsayn phxl pht xditphunaekhmraedng esiychiwitdwyxakarhwiclmehlwbriewnethuxkekhainekhtcnghwdxnlxngewng praethskmphuchaphvsphakhm aekikh 18 phvsphakhm krathrwngyutithrrmaehngshrthxemrika aela 20 rth yunexksarfxnginkrnibristhimokhrsxfthlaemidkdhmaypxngknkarphukkhad 21 phvsphakhm phlphwngcakwikvtiesrsthkiccnthaihekidkhwamwunwayinxinodniesiy suharotprakaslaxxk hlngdarngtaaehnngprathanathibdimananthung 32 pi odyihnayyusuf habibi rxngprathanathibdi khundarngtaaehnngepnprathanathibdikhnthi 3 khxngpraeths 28 phvsphakhm pakisthanthdsxbxawuthniwekhliyr 5 khrng ephuxtxbotkarthdsxbxawuthniwekhliyrkhxngxinediy ehtukarnnisngphlihshrthxemrika yipun aelapraethsxun khwabatrthangesrsthkictxpakisthan 30 phvsphakhm ekidaephndinihwkhrngrunaerngthiphakhehnuxkhxngxfkanisthan odywdkhwamrunaerngid 6 6 riketxr khrachiwitphukhnipkwa 5 000 khnmithunayn aekikh 10 mithunayn praethskhaskhsthanyayemuxnghlwngcakxlmaetxipxstana 11 mithunayn bristhkhxmaephkhcayengin 9 000 landxllarshrth ephuxekhakhrxbkhrxngbristhedkh DEC Digital Equipment Corporation nbepnkarsuxkhayethkhonolyiihethkhthimimulkhasungsudkhnann 25 mithunayn bristhimokhrsxfthwangcahnaywinodws 98krkdakhm aekikh singhakhm aekikh 7 singhakhm karwangraebidsthanthutshrthxemrika ph s 2541 phukxkarraywangraebidinsthanthutshrthxemrika n nkhrdar exs salam praethsaethnsaeniy aelainorbi praethsekhnya thaihmiphuesiychiwit 224 khn badecbmakkwa 4 500 khn 15 singhakhm kxngthphsatharnrthixraelndlxbwangraebidrthyntthisalthxngthininemuxngoxmakh ixraelndehnux miphuesiychiwit 29 khn 17 singhakhm khdiluwinski prathanathibdibil khlintn ihkaryxmrbwa mikhwamsmphnththangkaythiimehmaasm kbomnika luwinski xditecahnathifuknganinthaeniybkhawknyayn aekikh hnaewb Google inpi 25414 knyayn kuekil thukkxtngkhunodyaelrri ephc aelaesxreky brin 2 nksuksacakmhawithyalysaetnfxrd phlexk eprm tinsulannth darngtaaehnng prathanxngkhmntri 18 knyayn wnkxtngixaekhnn ICANN xngkhkrimaeswngphlkairthithahnathikahndchuxodemnaelaelkhthixyuixphibnxinethxrent 20 knyayn tarwcmaelesiycbkumxnwar xibrahim xditrxngnaykrthmntriaelarthmntrikarkhlngmaelesiy thibanphkchankwlalmepxr tngkhxhapraphvtiphidthangephs laemidkdhmaykhwammnkhngphayinpraeths epnphunakxkhwamimsngbinthisatharna chumnumxyangphidkdhmay aelakxehtuclacl l 25 knyayn wnsthapnamhawithyalyaemfahlwngtulakhm aekikh 18 tulakhm kxngthphpldplxyaehngchatiokhlmebiylxbwangraebidthxsngnaoxewnsa miphuesiychiwit 71 khnphvscikayn aekikh 2 phvscikayn ekidxubtiehtuthupkhnadihy 3 tn thisrangkhunephuxthwayepnphuththbuchaaedphrarwngorcnvththiinoxkaskhrbrxb 84 pi hnaxngkhphrapthmecdiy wdphrapthmecdiywrmhawihar cnghwdnkhrpthm lmthbprachachn thaihmiphuesiychiwit 5 khn badecb 13 khn 13 phvscikayn rikharod olepssrangsthitipxngknaechmpolksungsudinrunminimmewthinwnni emuxpxngknaechmpolkrunstrxewth WBC khrngthi 22 chnakhaaennoresnod xlwaers aelayngepnsthitiolkcnthungpccubn 20 phvscikayn mxdulsarya sungepnmxdulswnaerkkhxngsthanixwkasnanachati thuksngkhunsuxwkasdwycrwdoprtxncakthansngcrwdinpraethskhaskhsthanthnwakhm aekikh 18 thnwakhm xbdurxcik xaburbaka cncalxni phunaklumxabuisyafthuktarwcfilippinssngharinkarpathaknthiekaabasiln 19 thnwakhm sphaphuaethnrasdraehngshrthxemrikaphankhwamehnchxbphicarnathxdthxnbil khlintn xxkcaktaaehnngprathanathibdi enuxngcakihkarethctxlukkhunaelakhdkhwangkrabwnkaryutithrrminkhdiluwinskiimthrabwn aekikh khnphb thatufliorewiymwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2541 mkrakhm aekikh 2 mkrakhm thiomthi ofsu emnsah nkfutbxlchawhxlaelnd 4 mkrakhm krusetiyn biaeylik nkfutbxlchawopaelnd 7 mkrakhm aestmp ekiyrtiniwthn nkmwysaklchawithy 18 mkrakhm cirdapha xinthckr smachikwngbiexnekhofrtiext 21 mkrakhm nthwthn chynrngkhosphn nkaesdngchaychawithykumphaphnth aekikh 2 kumphaphnth chlthr khngyingyng nkaesdngchaychawithy 18 kumphaphnth eprmxnnt sriphanich nkaesdngchaychawithy 19 kumphaphnth khim cxngxu smachikwng NCT ixdxlekahliit 28 kumphaphnth sirikary chinwchrsuwrrn smachikwng BNK48minakhm aekikh 2 minakhm kharisa springektt nkaesdnghyingchawithy 19 minakhm sakura miyawaki smachikwng HKT48 aela ixswnemsayn aekikh 30 emsayn xpsrsiri xinthrkhusin nkaesdnghyingchawithyphvsphakhm aekikh 7 phvsphakhm dani oxlom nkfutbxlchawsepn 17 phvsphakhm chwin likhitecriyphngs nkaesdngchaychawithy 21 phvsphakhm nthnicha icaesn nkwxlelybxlhyingchawithy 23 phvsphakhm ekwlin phulphiikr nkrxngchawithy 24 phvsphakhm rinu nkrxngaelankphakychaychawyipun smachikwngstrxwebxrriphrins 28 phvsphakhm rioha sayachi nkrxngchawyipunmithunayn aekikh 1 mithunayn nvphrkml chayaesng nkaesdngchawithy 3 mithunayn palita echuxsawathi nkrxnglukthunghyingchawithy 5 mithunayn yuliya lipnitskaya nkkilasektlilachawrsesiy 16 mithunayn phimphichya kkrmy nkwxlelybxlhyingthimchatiithy 23 mithunayn xnisa yxdphinic nkwxlelybxlhyingchawithykrkdakhm aekikh 13 krkdakhm phthrphlth edchphngswrannth nkaesdng nayaebbchawithysinghakhm aekikh 1 singhakhm ethwinthr hayprab nkkilaethwnodthimchatiithy 5 singhakhm khanng susuki nkrxnghyingyipun 8 singhakhm chxwn emneds nkrxngaekhnada 28 singhakhm suchada echkhliy nkaesdnghyingchawithyknyayn aekikh 9 knyayn rychnrwi exuxkulwrawtr nkaesdnghyingchawithy17 knya miwsikh phimdara busbathxng nangaebbxinetxrchawithy 30 knyayn mioxri oxkhuoba smchikwng BNK 48tulakhm aekikh 1 tulakhm xannth hwxng nkaesdngchawithy 2 tulakhm laiy ihthxngkha nkrxnglukthungchawithy 22 tulakhm pharis xinthrokmalysut nkaesdngchawithy 24 tulakhm rthphngs phurisiththi yngoxm nkrxngchawithyphvscikayn aekikh 14 phvscikayn xisrinthr thwipthawrwngs nkethkhwnodchawithy 26 phvscikayn xi ciox nkaesdngekahliit 24 phvscikayn lphs ngamechwng nkrxngaelankaesdngchawithythnwakhm aekikh 3 thnwakhm wchiraphr phthnphanich nkrxngchawithy 16 thnwakhm ris xxksfxrd nkfutbxlchawxngkvs 17 thnwakhm martin exxedxokr nkfutbxlchawnxrewy 20 thnwakhm hwng ehxti nkaesdngchaychawcin 23 thnwakhm ecni nkaesdnghyingchawekahliit khim dani nkaesdnghyingchawekahliitwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2541 2 mkrakhm phraecawrwngsethx phraxngkhecaxnusrmngkhlkar prasuti 1 emsayn ph s 2458 28 mkrakhm ochthaor xichionaomari phusrangmaskhiredxraelakhbwnkarnksu okernecxr cnthung aeckekxr ekidwnthi 25 mkrakhm ph s 2481 10 minakhm hmxmecachidchnk kvdakr nkkarthutchawithy ekid 23 tulakhm ph s 2447 15 minakhm ephriyb hutangkur tulakarchawithy ekid 4 knyayn ph s 2456 5 emsayn okhsi phawewll nkdntrichawxngkvs ekid 29 thnwakhm ph s 2490 7 emsayn khcrskdi sriswasdi smachiksphaphuaethnrasdr ekid 10 thnwakhm ph s 2488 15 emsayn phl pht xditekhmraedng ekid 19 phvsphakhm ph s 2468 2 phvsphakhm hieda muxkitar xditsmachikwng exks ecaepn ekid 13 thnwakhm ph s 2507 6 phvsphakhm phlexkchatichay chunhawn naykrthmntrikhnthi 17 khxngithy ekid5 emsayn ph s 2463 14 phvsphakhm aefrngkh sinatra nkrxng nkaesdngchawxemrikn ekid 12 thnwakhm ph s 2458 2 mithunayn cngkyard dxk nkmwyplaxachiphchawaexfriknxemrikn ekid 13 thnwakhm ph s 2495 25 tulakhm epluxng n nkhr nkekhiynchawithy ekid 4 knyayn ph s 2452 5 phvscikayn omaomaoka okhchi nkaesdnghyingchawyipun ekid 7 minakhm ph s 2475 9 phvscikayn srny sakhrsin nkaesdng nayaebbchawithy ekid 25 emsayn ph s 2518 11 thnwakhm thwch wichydisth nkkaremuxngithy ekid 12 phvscikayn ph s 2483 rangwlonebl aekikhsakhaekhmi Walter Kohn John Pople sakhawrrnkrrm oces saramaok sakhasntiphaph cxhn hum edwid thrimebil sakhafisiks Robert B Laughlin Horst Ludwig Stormer Daniel Chee Tsui sakhasrirwithyahruxkaraephthy orebirth exf efxrchkxthth hluys ec xiyaror efxrid murad sakhaesrsthsastr xmrrtya esnxangxing aekikhekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2541 amp oldid 9517464, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม