fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2537

พุทธศักราช 2537 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1994 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1356 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1994 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2537
ปฏิทินเกรกอเรียน1994
MCMXCIV
Ab urbe condita2747
ปฏิทินอาร์มีเนีย1443
ԹՎ ՌՆԽԳ
ปฏิทินอัสซีเรีย6744
ปฏิทินบาไฮ150–151
ปฏิทินเบงกอล1401
ปฏิทินเบอร์เบอร์2944
ปีในรัชกาลอังกฤษ42 Eliz. 2 – 43 Eliz. 2
พุทธศักราช2538
ปฏิทินพม่า1356
ปฏิทินไบแซนไทน์7502–7503
ปฏิทินจีน癸酉(ระกาธาตุน้ำ)
4690 หรือ 4630
— ถึง —
甲戌年 (จอธาตุไม้)
4691 หรือ 4631
ปฏิทินคอปติก1710–1711
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3160
ปฏิทินเอธิโอเปีย1986–1987
ปฏิทินฮีบรู5754–5755
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2050–2051
- ศกสมวัต1916–1917
- กลียุค5095–5096
ปฏิทินโฮโลซีน11994
ปฏิทินอิกโบ994–995
ปฏิทินอิหร่าน1372–1373
ปฏิทินอิสลาม1414–1415
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 6
(平成6年)
ปฏิทินจูเช83
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4327
ปฏิทินหมินกั๋วROC 83
民國83年
เวลายูนิกซ์757382400–788918399
กล่องนี้:

เนื้อหา

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

ภาพถ่ายดาวหางชูเมกเกอร์-เลวี 9 โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537

ไม่ทราบวัน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รางวัลโนเบล

  1. , มติชนออนไลน์, 14 ตุลาคม 2558

พ.ศ. 2537
2537, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ทธศ, กราช, 2537, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1994, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นเสาร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, จอ, ฉศก, ลศ, กราช, 1356, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 21ป, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540199. ph s 2537 pi phasaxun efadu aekikh phuththskrach 2537 trngkbpikhristskrach 1994 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnesartamptithinekrkxeriyn aelaepnpicx chsk culskrach 1356 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2534 2535 2536 2537 2538 2539 25401994 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2537ptithinekrkxeriyn1994 MCMXCIVAb urbe condita2747ptithinxarmieniy1443 ԹՎ ՌՆԽԳptithinxssieriy6744ptithinbaih150 151ptithinebngkxl1401ptithinebxrebxr2944piinrchkalxngkvs42 Eliz 2 43 Eliz 2phuththskrach2538ptithinphma1356ptithinibaesnithn7502 7503ptithincin癸酉年 rakathatuna 4690 hrux 4630 thung 甲戌年 cxthatuim 4691 hrux 4631ptithinkhxptik1710 1711ptithindiskhxrediy3160ptithinexthioxepiy1986 1987ptithinhibru5754 5755ptithinhindu wikrmsmwt2050 2051 sksmwt1916 1917 kliyukh5095 5096ptithinoholsin11994ptithinxikob994 995ptithinxihran1372 1373ptithinxislam1414 1415ptithinyipunskrachehes 6 平成6年 ptithincuech83ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4327ptithinhminkwROC 83 民國83年ewlayuniks757382400 788918399klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm mithunayn 2 2 krkdakhm thnwakhm 2 3 imthrabwn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwlonebl 6 xangxingphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri naychwn hlikphy 23 knyayn ph s 2535 12 krkdakhm ph s 2538 ehtukarn aekikhmkrakhm mithunayn aekikh 4 mkrakhm dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithy phungthungcudsungsudepnprawtikarnthiradb 1 753 73 cud 5 mkrakhm biksi epidihbrikarsakhaaehngaerkbnthnnaecngwthna krungethphmhankhr 12 kumphaphnth bristh blichechxr xinetxrkrup cakd mikhwamphidthanhlxklwngprachachn aelakhwamphidtamphrarachkahndwadwykarkuyumenginthiepnkarchxokngprachachn ph s 2527 odykhrngnimiphuesiyhayhlngechux 24 189 ray 1 14 emsayn thimfutbxlthimchatiincieriychnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiaexfrika khrngthi 19 n krungtunis praethstuniesiy 24 kumphaphnth xngkhkrkachinxisralngnaminkhxtklnghyudyingkbrthbalthharphma 25 kumphaphnth smachikphrrkhfaykhwachawyiw kradpunklekhaischawmusliminewstaebngk miphuesiychiwit 29 khn 21 emsayn nkdarasastrrayngankarkhnphbdawekhraahnxkrabbaehngaerk xyuinklumdawhyingsaw 6 phvsphakhm Channel Tunnel xuomngkhrthiffayaw 50 kiolemtr itchxngaekhbxngkvsaelachxngaekhbodewxr thiechuxmrahwangxngkvskbfrngess epidichnganxyangepnthangkar 9 phvsphakhm enlsn aemnedla epnprathanathibdiphiwdakhnaerkkhxngaexfrikait 17 mithunayn ox ec simpsn thukillaaelacbkuminkhxhakhatkrrmniokhl brawn simpsn xditphrrya kbornld okldaemnkrkdakhm thnwakhm aekikh phaphthaydawhangchuemkekxr elwi 9 odyklxngothrthrrsnxwkashbebil emuxwnthi 17 phvsphakhm 2537 16 krkdakhm chinswndawhangchuemkekxr elwi 9 phungchndawphvhsbdi 4 knyayn sikhxnsaekhwr epidihbrikarbnenuxthi 77 ir rimthnnsrinkhrinthr 25 knyayn ehtukarnnapaihlhlakthixuthyanaehngchatiwngtaikhr cnghwdnkhrnayk thaihmiphuesiychiwit 21 khn 28 knyayn eruxkhamfakthilxngrahwangkrungthallinn praethsexsoteniy kbkrungstxkohlm praethsswiedn xbpanglng thaihmiphuesiychiwit 852 khn epnhnunginosknatkrrmthangnathirayaerngthisudkhrnghnunginthaelbxltik 11 thnwakhm bxris eylsin bychakarihthharrsesiyekhaipinechcheniy 15 thnwakhm epidtwopraekrmkhnduewb entsekhp nawieketxr 1 0imthrabwn aekikh khnphb thatudarmstdethiym aela erintekeniymwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2537 mkrakhm aekikh 4 mkrakhm ehliyng cing khng nkaesdngchawcin 6 mkrakhm ecbi nkrxngchawekahliit 13 mkrakhm thxm lxwerns nkfutbxlchawxngkvs 15 mkrakhm esffani xawanikh nkaesdngchawithy xxsetriy 21 mkrakhm ksidiedch ewthyawngs nkfutbxlchawithy 25 mkrakhm eslina ephiys nkaesdng nangaebbchawithykumphaphnth aekikh 1 kumphaphnth oychisawa eriyw nkaesdngchawyipun 3 kumphaphnth thddaw nukaecng nkwxlelybxlhyingthimchatiithy 6 kumphaphnth cxmkhwy lilaphngsprasut nkaesdngchawithy 6 kumphaphnth charli hitn nkaesdngaelankdntrichawxngkvs 10 kumphaphnth sn naxun nkdntrichawekahliit khng sul ki silpinchawekahliit 14 kumphaphnth thnphph lirtnkhcr nkaesdngchawithy 18 kumphaphnth ec ohp silpinchawekahliit 21 kumphaphnth ewndi sn silpinchawekahliit 23 kumphaphnth phirphthn wthnesrssiri nkaesdngchawithy 24 kumphaphnth dxnld lf nkfutbxlchawskxtaelndminakhm aekikh 1 minakhm cstin biebxr nkrxngchawaekhnada 6 minakhm darin darakant nkaesdngchawithy 12 minakhm khristina krimmi nkrxngchawxemrikn thungaekkrrm 10 mithunayn ph s 2559 26 minakhm mayu watanaeba nkrxng nkaesdngchawyipun 28 minakhm nphthr ochkhcindachy phithikr nkaesdngchawithy 28 minakhm aecksn hwng aerpepxr nkrxng nketn 29 minakhm sxlli chew nkrxngaelankaesdngchawekahliit thungaekkrrm 14 tulakhm ph s 2562 31 minakhm nthruca chutiwrrnosphn nkrxngchawithyemsayn aekikh 8 emsayn sxnya singha nkaesdng nkrxngchawithy ectsupha ekhruxaetng epnnkrxngchawithy 12 emsayn eshun nkrxngchawekahliit ixri susuki nkrxngchawyipun esxrcha ornn nkaesdngchawxemriknphvsphakhm aekikh 6 phvsphakhm panichda aesngsuwrrn nkaesdngchawithy 15 phvsphakhm nrinthrochti wchirthrniymkul nkaesdng phukakbchawithy 18 phvsphakhm exsethxr supriylila nkaesdngchawithy maelesiymithunayn aekikh 18 mithunayn cwi cingxi nkrxngaelankaesdngchawcin 20 mithunayn snnthchtr thnphthnphisal nkaesdngchawithykrkdakhm aekikh 5 krkdakhm esin tung exmthiphi nkrxngaelankaesdngchawewiydnam 12 krkdakhm nvbdinthr wirwthondm nkfutbxlchawithy 17 krkdakhm prasiththi philadwng nkwxlelybxlchawithy 19 krkdakhm cturngkh phdungrtn nkrxnglukthungchawithy 28 krkdakhm prachya eruxngorcn nkaesdngchawithysinghakhm aekikh 3 singhakhm kwinphthn thnahirysilp nkaesdngchawithy hliw ihkhwan nkaesdngchawcin20 singhakhm kaxun nkdntrichawekahliit 30 singhakhm khwxn oshyxn nkdntrichawekahliitknyayn aekikh 1 knyayn xrcira aekwswang nkaesdngchawithy 12 knyayn aerpmxnsetxr nkrxngchawekahliit 21 knyayn wrinthrlda piyawirththi nkaesdngchawithy fumi niikhod nkaesdngchawyipun 22 knyayn phk cin yxng silpinchawekahliittulakhm aekikh 9 tulakhm triwrtth chutiwthnkhcrchy nkaesdngchawithy 16 tulakhm khiot xakhari nkphakyhyingchawyipun 20 tulakhm nthcari hrewchkul nkrxng nkaesdngchawithy 24 tulakhm khristl cxng nkdntrichawekahliit 25 tulakhm nthphngs phiphthnthnthrphy nikki phvscikayn aekikh 6 phvscikayn kyykulnch pyyakittinnth nkrxngaelankaesdngchawithy 17 phvscikayn phnthila win pansirithnaochti nkaesdngchawithy srika sarthsilpsupha nkrxng nkaesdngchawithy 28 phvscikayn nnthnch olhsuwrrn nkaesdngchawithythnwakhm aekikh 14 thnwakhm thsniya karsmnuch nkaesdngchawithy 24 thnwakhm chlchckr trinnglksn silpinnkrxngchawithy 25 thnwakhm kirtika swangaecng nangaebb nangngamchawithy 29 thnwakhm ecahyingkhaokaaehngxakichiona phrathidaphraxngkhklanginecachayfumihiota ecaxakichiona aelaecahyingkhioka phrawrchayaxakichionawnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2537 12 mkrakhm hlwngpubudda thawor phrasngkhchawithy ekid 5 mkrakhm ph s 2437 6 kumphaphnth aeck ekhxrbi nkwadkartunchawxemrikn ekid 28 singhakhm ph s 2460 5 emsayn ekhirt okhebn nkrxngchawxemrikn ekid 20 kumphaphnth kh s 1967 22 emsayn richard niksn xditprathanathibdishrth ekid 9 mkrakhm ph s 2456 1 phvsphakhm xaxirtng esnna nkaekhngrth ekid 21 minakhm ph s 2503 19 phvsphakhm aeckekxlin ekhnendi oxnassis xditsuphaphstrihmayelkhhnungkhxngshrth ekid 28 krkdakhm ph s 2472 29 phvsphakhm exrich hxnenkhekhxr khwamepnphunakhxngeyxrmnitawnxxk ekid 25 singhakhm ph s 2455 26 krkdakhm smskdi ethphannth nkrxngchawithy ekid 5 minakhm ph s 2467 17 thnwakhm hlwngpuethsk ethsrngsi phrasngkhchawithy ekid 26 emsayn ph s 2445 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi George A Olah sakhawrrnkrrm ekhnsabuor oxexa sakhasntiphaph ysesxr xaraft Shimon Peres Yitzhak Rabin sakhafisiks Bertram Brockhouse Clifford Glenwood Shull sakhasrirwithyahruxkaraephthy xlefrd ci kilaemn martin rxdebll sakhaesrsthsastr John C Harsanyi cxhn aench Reinhard Seltenxangxing aekikh yxnrxykhdidng blisechxr aechrlukoskhayfn thimakhxngoths khukaesnkwapi mtichnxxniln 14 tulakhm 2558ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2537 amp oldid 9395412, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม