fbpx
วิกิพีเดีย

พุทธเกษตร

พุทธเกษตร (อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้า) หรือ วิสุทธิภูมิ (ดินแดนบริสุทธิ์) ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยปณิธานของแต่ละพระองค์ แดนพุทธเกษตรไม่ใช่นิพพาน แต่มีลักษณะคล้ายสวรรค์ เป็นภูมิที่สาวกของพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

ดูบทความหลักที่: สุขาวดี

สุขาวดีเป็นพุทธเกษตรหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อความเชื่อมหายาน ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้

การบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบารมีให้เพียงพอ และการผูกจิตมั่นต่อแดนนี้ (เช่น การภาวนาถึงพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้า) จะสามารถทำให้ไปเกิดในแดนนี้ได้ ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเข้านิพพานพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดได้ต่อไป เป็นอยู่จะเป็นสุขตลอดไม่มีความยากลำบากเพราะเป็นสุคติภูมิ ถึงแม้ว่าจะบรรลุมรรคผลเข้านิพพานได้"ยาก" อาจกินเวลานานนับเป็นเวลาหลายกัป แต่ก็เป็นสุขตลอดกาลนั้น ไม่เหมือนการเกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติ แม้ว่าอาจบรรลุถึงธรรมถึงนิพพานได้"เร็ว" แต่ก็ทุกข์ยาก และเสี่ยงกับการพลาดพลั้งต้องไปเกิดในทุคติวินิบาตนรก ซึ่งจะยิ่งจะทำให้ล่าช้า และทุกข์มหันต์อย่างยิ่ง

พุทธเกษตร
ทธเกษตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เว, บย, mahayana, อาณาจ, กรแห, งพระพ, ทธเจ, หร, ทธ, นแดนบร, ทธ, ตามความเช, อของศาสนาพ, ทธน, กายมหายาน, อด, นแดนท, พระพ, ทธเจ, าทรงสร, างข, นด, วยปณ, ธานของแต, ละพระองค, แดนไม, ใช, พพาน, แต, กษณะคล, ายสวรรค, เป, นภ, สาวกของพระพ, . phuththekstr phasaxun efadu aekikh ewbyx Mahayana phuththekstr xanackraehngphraphuththeca hrux wisuththiphumi dinaednbrisuththi tamkhwamechuxkhxngsasnaphuththnikaymhayan khuxdinaednthiphraphuththecathrngsrangkhundwypnithankhxngaetlaphraxngkh aednphuththekstrimichniphphan aetmilksnakhlayswrrkh epnphumithisawkkhxngphraphuththecaichptibtithrrmtxhlngcaksinchiwitbnolkephuxbrrluniphphantxipsukhawdiphuththekstr aekikhdubthkhwamhlkthi sukhawdi sukhawdiepnphuththekstrhnungthimikhwamsakhymaktxkhwamechuxmhayan inxmitaphsutrsungepnphrasutrmhayan impraktinphraitrpidkphasabali idphrrnnalksnakhxngsukhawdiphuththekstriwwa 1 epndinaednthiekidkhundwyxanacbarmikhxngphraxmitaphphuththa sungepnphraphuththecainxdityxnipkxnhnaphraokhtmphuththecaip 10 kp thiidchuxwasukhawdikephraaphuxyuindinaednniyxmimmikhwamthukkhely aeteswysukhxyuesmx sukhawdiepndinaednthiswyngamaelasukhsbay klawkhux milxmrxbdwyphuekhaaekw kaaephngaekw misraobkkhrnithipradbdwyaekwmni midntrithiphybrrelngxyuesmx minkrxngxxkmaepnesiyngthrrmethsna brryakastang nithaihphuxasyekidphuththasusti thmmanussti aelasngkhanussti aelatngicptibtithrrmephuxbrrluniphphanindinaednaehngnikarbaephysuaednphuththekstr aekikhkarbaephybuyptibtithrrmephuxsngsmbarmiihephiyngphx aelakarphukcitmntxaednni echn karphawnathungphranamkhxngphraxmitaphphuththeca casamarththaihipekidinaednniid sungcaidmioxkasfngthrrmcakphraphuththeca aelaptibtithrrmcnbrrlumrrkhphlekhaniphphanphnthukkhodyeddkhadidtxip epnxyucaepnsukhtlxdimmikhwamyaklabak 2 ephraaepnsukhtiphumi thungaemwacabrrlumrrkhphlekhaniphphanid yak xackinewlanannbepnewlahlaykp aetkepnsukhtlxdkalnn imehmuxnkarekidmaepnmnusybaephyptibti aemwaxacbrrluthungthrrmthungniphphanid erw aetkthukkhyak aelaesiyngkbkarphladphlngtxngipekidinthukhtiwinibatnrk sungcayingcathaihlacha aelathukkhmhntxyangyingxangxing aekikh xmitaphuththsutr hlwngcinwiswphthr mnipthmektu aepl ph s 2552 http www navagaprom com oldsite book php id 7ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phuththekstr amp oldid 8334468, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม