fbpx
วิกิพีเดีย

พระพุทธเจ้า

สำหรับศาสดาองค์ปัจจุบันของศาสนาพุทธ ดูที่ พระโคตมพุทธเจ้า สำหรับละครโทรทัศน์ ดูที่ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า เป็นพระสมัญญานามที่ใช้เรียกพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานต่างนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือ "พระโคตมพุทธเจ้า" ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ และมีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกับในอนาคตบ้างแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่า ฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเถรวาททั้งหมดและเชื่อว่านอกจากพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่ระบุในพุทธวงศ์ของพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้ว ยังมีพระพุทธเจ้าอีกมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากตำนานของเถรวาท

ผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน เมื่อบารมีเต็มแล้วจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีลักษณะพิเศษตรงกันคือ เป็นมนุษย์เพศชายเกิดในวรรณะกษัตริย์หรือพราหมณ์ พระวรกายสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักขณะ ก่อนออกผนวชจะอภิเษกสมรสมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง หลังจากนั้นทรงพบเทวทูตทำให้ตัดสินใจออกผนวช วันออกผนวชจะตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

คัมภีร์พุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายานบันทึกตรงกันว่า พระโคตมพุทธเจ้าประสูติ 623 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พระองค์ทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ระหว่าง 80 ปีก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่มพุทธศักราชซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปี ก่อนคริสตกาลตามตำราไทยซึ่งอ้างอิงปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินจันทรคติไทย และตรงกับ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล

เนื้อหา

ในพระพุทธศาสนา พุทธะ (บาลี:พุทฺธ แปลว่า "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน") หมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 แล้วอย่างถ่องแท้

ธชัคคสูตร กล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีคุณลักษณะ 9 ประการ เรียกว่า พุทธคุณ 9 ได้แก่

 • อรหํ หมายถึง ผู้ปราศจากกิเลส
 • สมฺมาสมฺพุทฺโธ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์
 • วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายถึง ผู้มีความรู้และความประพฤติถึงพร้อม
 • สุคโต หมายถึง ผู้เสด็จไปด้วยดี
 • โลกวิทู หมายถึง ผุ้รู้แจ้งโลก
 • อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ หมายถึง ผู้ฝึกคนได้ดี ไม่มีผู้ใดเทียมเท่า
 • สตฺถา เทวมนุสฺสานํ หมายถึง ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 • พุทฺโธ หมายถึง ผู้ตื่น
 • ภควา หมายถึง ผู้มีภคธรรม

มีหลายคำดังจะกล่าวต่อไปนี้

 • พระโพธิสัตว์ หมายถึง ท่านผู้ที่กำลังบำเพ็ญ บารมี 10 (โดยยิ่งยวด 30 ทัศ) คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
 • อังคีรส หมายถึง ท่านผู้มีรัศมีแผ่ออกมาจากพระกาย
 • มหาบุรุษ เป็นคำที่ใช้เรียก พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ อีกความหมายหนึ่งคือ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
 • ตถาคต ผู้ไปแล้วอย่างนั้น เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองมี
 • ธรรมราชา หมายถึง ท่านผู้เป็นราชาแห่งธรรม
 • ธรรมสวามิศร, ธรรมสามิสร หมายถึง ท่านผู้เป็นใหญ่โดยเป็นเจ้าของธรรม
 • ธรรมสามี หมายถึง ท่านผู้เป็นเจ้าของธรรม
 • ธรรมิศราธิบดี หมายถึง ท่านผู้เป็นอธิปดีในธรรม เป็นคำกวีหมายถึงพระพุทธเจ้า
 • ภควา แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
 • พระศาสดา พระบรมศาสดา พระบรมครู หมายถึง ท่านผู้ทรงสอนชนทั้งปวง
 • พระสัมพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
 • มหาสมณะ
 • พระโลกนาถ หมายถึง พระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก
 • สยมภู หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้ได้โดยตนเอง ไม่มีใครมาสั่งสอน
 • สัพพัญญู หมายถึง ท่านผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
 • พระสุคต, พระสุคโต หมายถึง ท่านผู้เสด็จไปดีแล้ว

ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 4 และพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปคือพระศรีอริยเมตไตรย ในทัศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแผ่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใด ๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์)

การประสูติของพระพุทธเจ้า

พระโพธิสัตว์ผู้ที่จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก่อนจะจุติจะทรงพิจารณา 5 อย่าง เรียกว่า มหาวิโลกนะ 5 คือ

1. กาล (อายุขัยของมนุษย์)

อายุขัยของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสสังขารและการทำความดี หากทำดีมากขึ้นอายุก็จะเพิ่มขึ้น หากทำดีน้อยอายุขัยก็จะลดลง อายุขัยของมนุษย์อยู่ระหว่าง 10 ปีถึง 1 อสงไขยปี (1 × 10140 ปี) แต่พระโพธิสัตว์ทรงเลือกอายุขัยมนุษย์ระหว่าง 100-100,000 ปี ถ้าหากน้อยกว่า 100 ปีมนุษย์จะมีจิตใจหยาบช้าเกินกว่าจะฟังธรรมให้แตกจนบรรลุพระนิพพานได้ ถ้าเกิน 100,000 ปีมนุษย์จะเริ่มประมาทความแก่ ความเจ็บ ความตายเพราะอายุยืนความตายมาถึงช้า จะไม่เห็นอริยสัจ 4 หรือธรรมใดๆ

2. ทวีป (ทวีปที่จะลงมาประสูติ)

พระโพธิสัตว์เลือกชมพูทวีปเป็นทวีปที่จะจุติทุกครั้ง เพราะมนุษย์ในชมพูทวีปมีทั้งความสุขและความทุกข์ มีความเห็นทุกข์ เห็นสุข ได้ดีกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นๆ

สาเหตุอีกอย่างที่เลือกลงมามนุษยภูมิเพราะมนุษย์เห็นสุขทุกข์ได้ง่ายที่สุด สัตว์ในอบายภูมิ 4 มีแต่ความทุกข์ไม่เห็นสุขกระจ่าง เทวดาพรหมก็เห็นสุขมากกว่าทุกข์จนยากที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ อีกทั้งมนุษย์ทำบุญได้ จึงทรงเลือกมนุษย์

3. ประเทศ (ประเทศที่จะประสูติ)

พระโพธิสัตว์จะทรงเลือกประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจดี มีประชากรหนาแน่น มีนักปราชญ์ เจ้าสำนัก เป็นที่รวมของการศึกษาและศิลปวิทยามากมาย มีผู้มีคุณธรรมมากมาย จะสามารถเผยแพร่ธรรมให้รุ่งเรือง มีคนรู้มากได้

4. ตระกูล (ตระกูลที่จะประสูติ)

พระโพธิสัตว์ทรงเลือกได้ระหว่าง วรรณะกษัตริย์ กับ วรรณะพราหมณ์ ว่าในช่วงเวลานั้นตระกูลใดเจริญมากกว่ากัน ได้รับการยอมรับมากกว่ากัน ใน 4 อสงไขยแสนมหากัปล่าสุดนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลกษัตริย์มากกว่า แต่ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลพราหมณ์มากกว่า (พระกกุสันธะ พระโกนาคมณ์ พระกัสสปะ และพระเมตไตรยะ) มีเพียงพระโคตมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มาจากตระกูลกษัตริย์

พระโพธิสัตว์ผู้ได้มาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ ทรงเลือกตระกูลศากยโคตมวงศ์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์นคร เพราะได้รับความนับถือมาก และบริสุทธิ์มา 7 รุ่นแล้ว ถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วลงมาจุติแล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยากที่จะได้รับการนับถือ สาเหตุที่เลือกตระกูลกษัตริย์เพราะในช่วงเวลานั้นมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกัน และวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะที่มีคนนับถือมากที่สุด จึงทรงเลือกวรรณะกษัตริย์

5. มารดา (มารดาผู้ให้กำเนิดและกำหนดอายุของพระมารดาหลังประสูติ)

พระโพธิสัตว์จะทรงเลือกผู้หญิงจากตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์ที่รักษาศีล รักษาธรรมได้ดีที่สุด บริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ ไม่ดื่มสุรา ไม่หลงในอบายมุข ไม่โลเลในบุรุษ และทรงกำหนดอายุของพระมารดาว่ามีประมาณเท่าใด เพราะพระครรภ์ที่ประทับแห่งพระโพธิสัตว์ผู้จะได้เสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เปรียบประดุจพระคันธกุฎีแห่งพระบรมศาสดา ไม่สมควรแก่ผู้อื่น

พระบรมโพธิสัตว์ทรงเลือกพระมารดาที่บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนมลทินโทษ มิฉะนั้นจะยากแก่การเผยแผ่ศาสนา เพราะจะถูกโจมตีว่ามารดาของพระศาสดาไม่บริสุทธิ์ พระนางสิริมหามายาได้อธิษฐานเป็นพระพุทธมารดามาแต่อดีตกาล เมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ 7 วันก็เสด็จทิวงคต ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสถิตในดุสิตเทวโลก ตามประเพณี พระพุทธมารดาไม่ได้เป็นหญิงอย่างเก่า ที่เกิดเป็นหญิงเพราะอธิษฐานขอเป็นมารดาพระพุทธเจ้า

ประเภทของพระพุทธเจ้า

ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้ 2 ประเภท คือ

 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง แล้วประกาศพระศาสนา
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะตน ไม่ได้ประกาศพระศาสนา

ต่อมาในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาของอังคุตตรนิกาย พระพุทธโฆสะได้กล่าวถึงพุทธะทั้งหมด 4 ประเภท อีกประเภท 2 ประเภทที่เพิ่มเข้ามา คือ

 • จตุสัจจพุทธเจ้า คือพระอรหันตสาวก
 • สุตพุทธเจ้า คือผู้เป็นพหูสูต ได้ศึกษาพระพุทธพจน์มามาก

ประเภทของพระพุทธเจ้าโดยการบำเพ็ญบุญบารมี

นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ามีอยู่ 3 ประเภทตามกำลังบุญบารมีที่ได้สร้างสั่งสมมาคือ

 • พระปัญญาธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างสมอบรมบารมีด้าน “ปัญญา” อย่างแก่กล้าแต่มีพระศรัทธาน้อย จึงใช้เวลาสั่งสมบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอีกสองประเภท ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีเป็นเวลา 20 อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากัป เช่น พระโคตมพุทธเจ้า
 • พระสัทธาธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างสมอบรมบารมีด้าน “ศรัทธา” อย่างแก่กล้ายิ่งนัก แต่มีพระปัญญาปานกลาง จึงใช้เวลาสั่งสมพระบารมีอย่างปานกลาง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีเป็นเวลา 40 อสงไขย กับอีกหนึ่งแสนมหากัป เช่น พระกัสสปพุทธเจ้า
 • พระวิริยาธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างสมอบรมบารมีด้าน “ความเพียร” อย่างแก่กล้า ทรงมีพระวิริยะยิ่งนัก แต่ทรงมีพระปัญญาน้อยกว่า ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมียาวนานมากกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นเป็นเวลา 80 อสงไขย กับอีกหนึ่งแสนมหากัป เช่น พระศรีอริยเมตไตรย

พระพุทธเจ้าในอดีต

พระพุทธเจ้าในอนาคต

ในคัมภีร์อนาคตวงศ์นั้น ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนี้

นิกายมหายานยอมรับพระพุทธเจ้าตามคัมภีร์ฝ่ายเถรวาททั้งหมดและยังสร้างพระพุทธเจ้าอีกมากมาย ทั้งที่เป็นมนุษย์และมีสถานะเหมือนเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นิกายมหายานเชื่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่ดับสูญแต่ไปประทับ ณ พุทธเกษตรซึ่งเป็นดินแดนที่งดงามกว่าสวรรค์ พระพุทธเจ้าตามคติมหายานแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. อาทิพุทธะ ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่อุบัติมาพร้อมกับโลกและประทับอยู่กับโลกเป็นนิรันดร์ มีบทบาทคล้ายพระพรหมในศาสนาฮินดูที่เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล
 2. พระมานุสสพุทธะ เป็นพระพุทธเจ้าที่อวตารมาจากอาทิพุทธะมาเกิดในโลกมนุษย์และบำเพ็ญเพียรในฐานะพระโพธิสัตว์จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อปรินิพพานแล้วจะไปอยู่กับอาทิพุทธะ คล้ายกับคติของศาสนาฮินดูที่เมื่อทำความดีถึงขั้นสูงสุดจะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาพรหม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจจุบัน ทางมหายานเรียกว่าพระศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นพระมานุสสพุทธะด้วยเช่นกัน
 3. พระธยานิพุทธะ เป็นพุทธะที่อวตารมาจากอาทิพุทธะเช่นกันแต่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌาน (ธยาน) ของอาทิพุทธะไม่ได้ผ่านการบำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์ พุทธะเหล่านี้ประทับบนสวรรค์ ในสภาวะกายทิพย์ มีเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่มองเห็นได้
 4. พระพุทธเจ้าอื่นๆ เช่น พระสัทธรรมวิทยาตถาคต พระไภษัชยคุรุทั้ง 7 พระสหัสประภาราชาศานติสถิตยตตถาคต พระประภูตรัตนะ

จำนวนของพระพุทธเจ้า

ในคัมภีร์ของทางมหายานนั้นได้ระบุนามของพระพุทธเจ้าไว้เป็นจำนวนมาก มีทั้งพระพุทธเจ้า 35 พระองค์ พระพุทธเจ้า 53 พระองค์ และที่มากที่สุดคือพระพุทธเจ้า 3,000 พระองค์ โดยแบ่งเป็น

 1. , พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก
 2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 111
 3. , พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 4. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 5. , พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
 6. , อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกบุคคลบาลี อรรถกถาสูตรที่ ๕
 7. ประชุมพงศาวดารฉบับราษฏร์ ภาค 3 อนาคตวงศ์. กทม. อมรินทร์วิชาการ. 2542 และ ดู :
 8. ภิกษุจีนวิศวภัทร. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน. กทม. หมื่นคุณธรรมสถาน.2549
 • ประสงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม. โอเดียนสโตร์. 2548
 • พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า
พระพ, ทธเจ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ทธะ, สำหร, บศาสดาองค, จจ, นของศาสนาพ, ทธ, พระโคตมพ, ทธเจ, สำหร, บละครโทรท, ศน, มหาศาสดาโลก, พระส, มมาส, มพ, ทธเจ, หร, เป, นพระสม, ญญานามท, ใช, เร, ยกพระบรมศาสดาของศาสนาพ, ทธ, พระพ, ทธศาสนาท, งฝ, ายเถรวาทและมหาย. phraphuththeca phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phuththa sahrbsasdaxngkhpccubnkhxngsasnaphuthth duthi phraokhtmphuththeca sahrblakhrothrthsn duthi phraphuththeca mhasasdaolk phrasmmasmphuththeca hrux phraphuththeca epnphrasmyyanamthiicheriykphrabrmsasdakhxngsasnaphuthth phraphuththsasnathngfayethrwathaelamhayantangnbthuxphraphuththecawaepnsasdakhxngtnehmuxnknaetraylaexiydplikyxytangkn fayethrwathihkhwamsakhykbphraphuththecaphraxngkhpccubnkhux phraokhtmphuththeca sungechuxwaepnphraxngkhthi 4 inphthrkpni aelamiklawthungphraphuththecainxditkbinxnakhtbangaetimihkhwamsakhyetha faymhayannbthuxphraphuththecakhxngfayethrwaththnghmdaelaechuxwanxkcakphraphuththeca 28 phraxngkh 1 thirabuinphuththwngskhxngphraitrpidkphasabaliaelw yngmiphraphuththecaxikmakmayephimetimkhunmahlngcaktanankhxngethrwath phuprarthnacaepnphraphuththecatxngbaephybarmiepnphraophthistwkxn emuxbarmietmaelwcungcaidtrsruepnphraphuththecainchatisudthay phraphuththecathukphraxngkhmilksnaphiesstrngknkhux 2 epnmnusyephschayekidinwrrnakstriyhruxphrahmn phrawrkaysmburndwymhapurislkkhna kxnxxkphnwchcaxphiesksmrsmiphraoxrsphraxngkhhnung hlngcaknnthrngphbethwthutthaihtdsinicxxkphnwch wnxxkphnwchcatrngkbwnephyeduxnwisakha khmphirphuththsasnathngnikayethrwathaelanikaymhayanbnthuktrngknwa phraokhtmphuththecaprasuti 623 pi kxnkhristskrach phraxngkhthrngdarngphrachnmchiphxyurahwang 80 pikxnphuththskrach cnthungerimphuththskrachsungepnwnpriniphphan trngkb 543 pi kxnkhristkaltamtaraithysungxangxingptithinsuriykhtiithyaelaptithincnthrkhtiithy aelatrngkb 483 pikxnkhristkaltamptithinsakl enuxha 1 khwamhmayaelakhunlksna 2 phrasmyya 3 inkhtiethrwath 3 1 karprasutikhxngphraphuththeca 3 2 praephthkhxngphraphuththeca 3 3 praephthkhxngphraphuththecaodykarbaephybuybarmi 3 4 phraphuththecainxdit 3 5 phraphuththecainxnakht 4 phraphuththecatamkhwamechuxkhxngfaymhayan 4 1 canwnkhxngphraphuththeca 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunkhwamhmayaelakhunlksna aekikhinphraphuththsasna phuththa bali phuth th aeplwa phuru phutun phuebikban hmaythungbukhkhlphutrsruxriysc 4 aelwxyangthxngaeth thchkhkhsutr klawwaphraphuththecamikhunlksna 9 prakar 3 eriykwa phuththkhun 9 idaek xrh hmaythung phuprascakkiels sm masm phuth oth hmaythung phutrsrudwyphraxngkh wich chacrnsm pn on hmaythung phumikhwamruaelakhwampraphvtithungphrxm sukhot hmaythung phuesdcipdwydi olkwithu hmaythung phuruaecngolk xnut tor puristhm msarthi hmaythung phufukkhniddi immiphuidethiymetha st tha ethwmnus san hmaythung sasdakhxngethwdaaelamnusythnghlay phuth oth hmaythung phutun phkhwa hmaythung phumiphkhthrrmphrasmyya aekikhmihlaykhadngcaklawtxipni phraophthistw hmaythung thanphuthikalngbaephy barmi 10 odyyingywd 30 ths khux than sil enkkhmma pyya wiriya khnti scca xthisthan emtta xuebkkha aela caidtrsruepnphraphuththeca xngkhirs hmaythung thanphumirsmiaephxxkmacakphrakay mhaburus epnkhathiicheriyk phraphuththecakxntrsru xikkhwamhmayhnungkhux burusphuyingihy tthakht phuipaelwxyangnn epnkhathiphraphuththecatrsthungphraxngkhexngmi thrrmracha hmaythung thanphuepnrachaaehngthrrm thrrmswamisr thrrmsamisr hmaythung thanphuepnihyodyepnecakhxngthrrm thrrmsami hmaythung thanphuepnecakhxngthrrm thrrmisrathibdi hmaythung thanphuepnxthipdiinthrrm epnkhakwihmaythungphraphuththeca phkhwa aeplwa phraphumiphraphakheca phrasasda phrabrmsasda phrabrmkhru hmaythung thanphuthrngsxnchnthngpwng phrasmphuththeca phrasmmasmphuththeca phraxrhntsmmasmphuththeca smedcphrasmmasmphuththeca hmaythung phraphutrsruexngodychxb mhasmna phraolknath hmaythung phraphuepnthiphungaehngolk symphu hmaythung thanphutrsruidodytnexng immiikhrmasngsxn sphphyyu hmaythung thanphuruthuksingthukxyang phrasukht phrasukhot hmaythung thanphuesdcipdiaelwinkhtiethrwath aekikh phraphuththruppangprathbyun phbthipraethspakisthan silpakhntharasmyphuththstwrrsthi 5 6 inphraitrpidkphasabaliklawwa inphthrkpnimiphraphuththecaxubtikhunaelw 4 phraxngkh phraphuththecaphraxngkhpccubnepnxngkhthi 4 aelaphraphuththecaphraxngkhthdipkhuxphrasrixriyemtitry inthsnaethrwaththuxwaphraphuththecaepnmnusythrrmda aetthiehnuxkwakhnthwipkhuxphraxngkhphbthangdbthukkhiddwyphraxngkhexng aelaephyaephhnthangnntxsrrphstw thrngepnbukhkhlinprawtisastr emuxthrngdbkhnthpriniphphan khuxdbipodyimehluxechuxid phucaepnphraphuththecatxngthakhwamdi barmi mainchatikxn nbchatiimthwn kxnthicaepnphraphuththecaeriykwaphraophthistw karprasutikhxngphraphuththeca aekikh phraophthistwphuthicacuticakswrrkhchndusitlngmatrsruepnphraphuththecann kxncacuticathrngphicarna 5 xyang eriykwa mhawiolkna 5 4 khux 1 kal xayukhykhxngmnusy xayukhykhxngmnusykhunxyukbkraaessngkharaelakarthakhwamdi hakthadimakkhunxayukcaephimkhun hakthadinxyxayukhykcaldlng xayukhykhxngmnusyxyurahwang 10 pithung 1 xsngikhypi 1 10140 pi aetphraophthistwthrngeluxkxayukhymnusyrahwang 100 100 000 pi thahaknxykwa 100 pimnusycamicitichyabchaekinkwacafngthrrmihaetkcnbrrluphraniphphanid thaekin 100 000 pimnusycaerimpramathkhwamaek khwamecb khwamtayephraaxayuyunkhwamtaymathungcha caimehnxriysc 4 hruxthrrmid 2 thwip thwipthicalngmaprasuti phraophthistweluxkchmphuthwipepnthwipthicacutithukkhrng ephraamnusyinchmphuthwipmithngkhwamsukhaelakhwamthukkh mikhwamehnthukkh ehnsukh iddikwamnusyinthwipxun saehtuxikxyangthieluxklngmamnusyphumiephraamnusyehnsukhthukkhidngaythisud stwinxbayphumi 4 miaetkhwamthukkhimehnsukhkracang ethwdaphrhmkehnsukhmakkwathukkhcnyakthicathaihepnphraxrhntid xikthngmnusythabuyid cungthrngeluxkmnusy 3 praeths praethsthicaprasuti phraophthistwcathrngeluxkpraethsthimikhwamecriyrungeruxng esrsthkicdi miprachakrhnaaenn minkprachy ecasank epnthirwmkhxngkarsuksaaelasilpwithyamakmay miphumikhunthrrmmakmay casamarthephyaephrthrrmihrungeruxng mikhnrumakid 4 trakul trakulthicaprasuti phraophthistwthrngeluxkidrahwang wrrnakstriy kb wrrnaphrahmn wainchwngewlanntrakulidecriymakkwakn idrbkaryxmrbmakkwakn in 4 xsngikhyaesnmhakplasudnimiphraphuththecacaktrakulkstriymakkwa aetinphthrkpnimiphraphuththecacaktrakulphrahmnmakkwa phrakkusntha phraoknakhmn phraksspa aelaphraemtitrya miephiyngphraokhtmphuththecaephiyngphraxngkhediywthimacaktrakulkstriy phraophthistwphuidmacutiepnphraphuththecaxngkhpccubnni thrngeluxktrakulsakyokhtmwngsaehngkrungkbilphsdunkhr ephraaidrbkhwamnbthuxmak aelabrisuththima 7 runaelw thaimbrisuththiaelwlngmacutiaelwepnphraphuththecakyakthicaidrbkarnbthux saehtuthieluxktrakulkstriyephraainchwngewlannmikaraebngchnchnwrrnakn aelawrrnakstriyepnwrrnathimikhnnbthuxmakthisud cungthrngeluxkwrrnakstriy 5 marda mardaphuihkaenidaelakahndxayukhxngphramardahlngprasuti phraophthistwcathrngeluxkphuhyingcaktrakulkstriyhruxphrahmnthirksasil rksathrrmiddithisud brisuththithangkay waca ic imdumsura imhlnginxbaymukh imolelinburus aelathrngkahndxayukhxngphramardawamipramanethaid ephraaphrakhrrphthiprathbaehngphraophthistwphucaidesdcxubtitrsruepnphrasmmasmphuththecann epriybpraducphrakhnthkudiaehngphrabrmsasda imsmkhwraekphuxun phrabrmophthistwthrngeluxkphramardathibrisuththiimaepdepuxnmlthinoths michanncayakaekkarephyaephsasna ephraacathukocmtiwamardakhxngphrasasdaimbrisuththi phranangsirimhamayaidxthisthanepnphraphuththmardamaaetxditkal emuxprasutiphrabrmophthistwecaid 7 wnkesdcthiwngkht ipbngekidepnethphbutrsthitindusitethwolk tampraephni phraphuththmardaimidepnhyingxyangeka thiekidepnhyingephraaxthisthankhxepnmardaphraphuththeca praephthkhxngphraphuththeca aekikh inphraitrpidkphasabaliklawthungphraphuththecaiw 2 praephth 5 khux phrasmmasmphuththeca khuxphraphuththecaphutrsruchxbdwyphraxngkhexng aelwprakasphrasasna phrapceckphuththeca khuxphraphuththecaphutrsruechphaatn imidprakasphrasasna txmainkhmphirmonrthpurni xrrthkthakhxngxngkhuttrnikay phraphuththokhsaidklawthungphuththathnghmd 4 praephth xikpraephth 2 praephththiephimekhama 6 khux ctusccphuththeca khuxphraxrhntsawk sutphuththeca khuxphuepnphhusut idsuksaphraphuththphcnmamakpraephthkhxngphraphuththecaodykarbaephybuybarmi aekikh nxkcaknnphraphuththecamixyu 3 praephthtamkalngbuybarmithiidsrangsngsmmakhux phrapyyathikphuththeca khux phraphuththecathithrngsrangsmxbrmbarmidan pyya xyangaekklaaetmiphrasrththanxy cungichewlasngsmbarminxykwaphraphuththecaxiksxngpraephth sungcatxngichewlainkarsrangbarmiepnewla 20 xsngikhykbxikhnungaesnmhakp echn phraokhtmphuththeca phrasththathikphuththeca khux phraphuththecathithrngsrangsmxbrmbarmidan srththa xyangaekklayingnk aetmiphrapyyapanklang cungichewlasngsmphrabarmixyangpanklang sungcatxngichewlainkarsrangbarmiepnewla 40 xsngikhy kbxikhnungaesnmhakp echn phraksspphuththeca phrawiriyathikphuththeca khux phraphuththecathithrngsrangsmxbrmbarmidan khwamephiyr xyangaekkla thrngmiphrawiriyayingnk aetthrngmiphrapyyanxykwa sungcatxngichewlainkarsrangbarmiyawnanmakkwaphraphuththecapraephthxunepnewla 80 xsngikhy kbxikhnungaesnmhakp echn phrasrixriyemtitryphraphuththecainxdit aekikh dubthkhwamhlkthi rayphranamphraphuththecainxdit phraphuththecainxnakht aekikh inkhmphirxnakhtwngsnn idklawthungphraphuththecainxnakht 10 phraxngkhthicabngekidkhuninxnakhtxnikl dngni 7 phraemtitryphuththeca insmyphuththkalkhuxphraxchitphiksu epnkhnlaxngkhkbphraxchitethrathipraktinphraitrpidk trsruthiimkakathing phrachnmayu 8 hmunphrrsa phrakaysung 80 sxk phraramsmphuththeca inxditkhuxphraram trsruthiimaekncnthn phrachnmayu 9 hmunphrrsa phrakaysung 80 sxk phrathrrmrachasmphuththeca insmyphuththkalkhuxphraecapesnthioksl trsruthiimkakathing phrachnmayu 5 hmunphrrsa phrakaysung 16 sxk phrathrrmsamismphuththeca insmyphuththkalkhuxthawwswtti trsruthiimsalaihy phrachnmayu 1 aesnphrrsa phrakaysung 80 sxk phranarthsmphuththeca insmyphuththkalkhuxphrarahu trsruthiimcnthn phrachnmayu 1 hmunphrrsa phrakaysung 20 sxk phrarngsimunismphuththeca insmyphuththkalkhuxosnphrahmn trsruthiimdipliihyhruximeliyb phrachnmayu 5 phnphrrsa phrakaysung 60 sxk phraethwethphsmphuththeca insmyphuththkalkhuxsuphphrahmn trsruthiimcapa phrachnmayu 8 hmunphrrsa phrakaysung 80 sxk phranrsihsmphuththeca insmyphuththkalkhuxotethyyphrahmn trsruthiimaekhfxy phrachnmayu 8 hmunphrrsa phrakaysung 60 sxk phratisssmphuththeca insmyphuththkalkhuxchangnalakhiri trsruthiimithr phrachnmayu 8 hmunphrrsa phrakaysung 80 sxk phrasumngkhlsmphuththeca insmyphuththkalkhuxchangpaliilyka trsruthiimkakathing phrachnmayu 1 aesnphrrsa phrakaysung 60 sxkphraphuththecatamkhwamechuxkhxngfaymhayan aekikhnikaymhayanyxmrbphraphuththecatamkhmphirfayethrwaththnghmdaelayngsrangphraphuththecaxikmakmay thngthiepnmnusyaelamisthanaehmuxnethphecainsasnahindu nikaymhayanechuxwaemuxphraphuththecapriniphphanipaelwimdbsuyaetipprathb n phuththekstrsungepndinaednthingdngamkwaswrrkh phraphuththecatamkhtimhayanaebngidepn 3 praephth khux xathiphuththa thuxwaepnphraphuththecathixubtimaphrxmkbolkaelaprathbxyukbolkepnnirndr mibthbathkhlayphraphrhminsasnahinduthiepnphusrangolkaelackrwal phramanussphuththa epnphraphuththecathixwtarmacakxathiphuththamaekidinolkmnusyaelabaephyephiyrinthanaphraophthistwcntrsruepnphraphuththeca emuxpriniphphanaelwcaipxyukbxathiphuththa khlaykbkhtikhxngsasnahinduthiemuxthakhwamdithungkhnsungsudcaklbipepnswnhnungkhxngmhaphrhm phraphuththecaxngkhpcccubn thangmhayaneriykwaphrasakymuniphuththeca epnphramanussphuththadwyechnkn phrathyaniphuththa epnphuththathixwtarmacakxathiphuththaechnknaetsaercepnphraphuththecadwyxanacchan thyan khxngxathiphuththaimidphankarbaephyephiyrinolkmnusy phuththaehlaniprathbbnswrrkh insphawakaythiphy miechphaaphraophthistwthimxngehnid phraphuththecaxun echn phrasththrrmwithyatthakht phraiphschykhuruthng 7 phrashsprapharachasantisthityttthakht phrapraphutrtnacanwnkhxngphraphuththeca aekikh inkhmphirkhxngthangmhayannnidrabunamkhxngphraphuththecaiwepncanwnmak mithngphraphuththeca 35 phraxngkh phraphuththeca 53 phraxngkh aelathimakthisudkhuxphraphuththeca 3 000 phraxngkh odyaebngepn 8 phraphuththecainkpxditsungrabunamiwinkhmphirxditsmyxlngkarklpshsphuththnamsutr 1 000 phraxngkh erimcakphrapunthrikpraphaphuththecaepnxngkhaerkcnthungphraewsphuphuththecaepnxngkhsudthay phraphuththecainkppccubnsungrabunamiwinkhmphirpccubnsmyphthrklpshsphuththnamsutr 1 000 phraxngkh erimcakphrawipssiphuththecaepnxngkhaerkcnthungphraruciphuththecaepnxngkhsudthay sungphraruciphuththecanipccubnkhuxphraewthophthistw phraphuththecainkpxnakhtsungrabunamiwinkhmphirxnakhtsmynkstrklpshsphuththnamsutr 1 000 phraxngkh erimcakphrasurypraphaphuththecaepnxngkhaerkcnthungphrasuemrulksnphuththecaepnxngkhsudthayxangxing aekikh phuththpkirnkknth phraitrpidk elmthi 31 phrasuttntpidk elmthi 25 khuththknikay xpthan phakh 2 phuththwngsa criyapidk rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl xngkvs ithy chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 111 thchkhkhsutrthi 3 phraitrpidk elmthi 15 phrasuttntpidk elmthi 7 sngyuttnikay skhathwrrkh phraphrhmkhunaphrn prayuthth pyut ot mhawiolkna phcnanukrmphuththsasn chbbpramwlsphth mhapriniphphansutr phraitrpidk elmthi 10 phrasuttntpidk elmthi 2 thikhnikay mhawrrkh monrthpurni xrrthktha xngkhuttrnikay exknibat exkbukhkhlbali xrrthkthasutrthi 5 prachumphngsawdarchbbrastr phakh 3 xnakhtwngs kthm xmrinthrwichakar 2542 aela du http www 84000 org anakot index html phiksucinwiswphthr phraphuththecaaelaphrathrrmsutrfaymhayan kthm hmunkhunthrrmsthan 2549 prasngkh aesnburan phraphuththsasnamhayan kthm oxediynsotr 2548 phrathrrmpidk prayuthth pyut ot phcnanukrmphuththsasn chbbpramwlsphth aehlngkhxmulxun aekikh phraphuththsasnakhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phraphuththecaaehlngephyaephrphraphuththsasnaihaekchawolk bthswdmnt eruxngthrrma phraphuththeca insaytankprachyolk lanthrrm phuththprawti thrrmaithy phraphuththeca 25 phraxngkh thiphraokhdmphuththecathrngphb phrasuttntpidk elm 25 khuththknikay xpthan phakh 2 phuththwngs xrrthktha xpptiwthitsutr ethrapthan phuththwrrkh pceckphuththapthanekhathungcak https th wikipedia org w index php title phraphuththeca amp oldid 9521733, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม