fbpx
วิกิพีเดีย

วงศ์ถั่ว

พืชตระกูลถั่ว
ดอกของกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Magnoliopsida
อันดับ: Fabales
วงศ์: Fabaceae
Lindl.
วงศ์ย่อย

พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Fabaceae หรือ Leguminosae เป็นพืชกลุ่มใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Compositae) และพืชวงศ์กล้วยไม้ มีสมาชิกประมาณ 670 สกุล 20,000 สปีชีส์ พบกระจายไปทั่วโลก

เนื้อหา

ผลของVicia sativa

พืชในวงศ์นี้แยกได้เป็น 3 วงศ์ย่อยคือ Mimosoideae Ceasalpinioideae และ Papilionatae อย่างไรก็ตาม นักพฤกษศาสตร์บางกลุ่มเช่นในหนังสือ The Family of Flowering Plants ที่เขียนโดย J. Hutchinson เมื่อ พ.ศ. 2516 และหนังสือ Plant Systematics ที่เขียนโดย S.B. Jones Jr. Luchsinger และ A.E. Luchsinger เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้จัดให้พืชวงศ์ถั่วทั้งหมดอยู่ในอันดับ Leguminales หรือ Fabales แบ่งเป็น 3 วงศ์ คือ Mimosaceae Ceasalpinaceae และ Papilionaceae สำหรับการจัดจำแนกของกรมป่าไม้ ยังถือตามแบบที่จัดให้พืชตระกูลถั่วอยู่ในวงศ์ Leguminosae และมี 3 วงศ์ย่อย

ส่วนใหญ่พืชตระกูลถั่วเป็นไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก ใบเรียงสลับ มักเป็นใบประกอบแบบ 3 ใบ หรือใบประกอบแบบขนนก อาจเป็นชนิดขนนกชั้นเดียวหรือขนนก 2 ชั้น มีหูใบบนก้านใบและบนราคิสอาจมีต่อมหรือหนาม ใบแผ่กางในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืน ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อแบบต่างๆ เช่น ช่อกระจะ ช่อเชิงลด ช่อกระจุกแน่น และช่อแยกแขนง ลักษณะของดอกแตกต่างกันตามวงศ์ย่อย ผลมีลักษณะเป็นฝักแตกได้ หรือแตกไม่ได้ บางชนิดมีลักษณะค่อนข้างกลม มีปีกแผ่ออกไปโดยรอบ เรียกว่าผลแบบซามารา เช่น ผลประดู่

ลักษณะดอกของแต่ละวงศ์ย่อยเป็นดังนี้

 • วงศ์ย่อย Mimosoideae เป็นช่อกระจุกแน่น ช่อกระจะ หรือช่อเชิงลด ดอกย่อยขนาดเล็ก เรียงชิดกันแน่น สมมาตรแบบรัศมี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อติดกันตรงโคนเป็นหลอดสั้นๆ หรือแยกจากกัน เกสรตัวผู้เป็นโครงสร้างที่เด่นของดอก มีเท่ากลีบดอกหรือมากกว่า ก้านเกสรตัวผู้ยาว เกสรตัวเมียมีรังไข่ตั้งตรง และอาจมีก้านชูรังไข่สั้นๆ ตัวอย่างเช่น ดอกกระถิน ดอกไมยราบ ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้เช่น ไมยราบต้น ไมยราบเถา
ดอกของWisteria sinensis ซึ่งเป็นดอกในวงศ์ย่อย Papilionatae
 • วงศ์ย่อย Papilionoideae ดอกเป็นแบบสมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบเป็นแบบพาพิลิโอเนเซียส เกสรตัวผู้ 10 อัน แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 อันเชื่อติดกัน ก้านเกสรตัวผู้เชื่อมติดกันตลอดความยาว อีกกลุ่มมี 1 อัน แยกเป็นอิสระ เกสรตัวเมียมีรังไข่ยาวแบนตั้งตรง หรืออาจจะโค้งเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ดอกแค ตัวอย่างพืชในวงศ์นี้เช่น หิ่งเม่น โสนขน ถั่วผี
 • วงศ์ย่อย Ceasalpinioideae ดอกเป็นแบบสมมาตรด้านข้าง แต่บางชนิดคล้ายกับเป็นสมมาตรแบบรัศมี กลีบเลี้ยง 5 กลีบแยกเป็นอิสระ กลีบดอก 5 กลีบเป็นแบบซีซาลพิเนเซียส เกสรตัวผู้ส่วนมากมี 10 อันหรือน้อยกว่า แยกกันเป็นอิสระ บางชนิดมีเกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน ก้านเกสรตัวผู้มักยาวไม่เท่ากัน เกสรตัวเมียยาวและโค้งเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ดอกชงโค ดอกทรงบาดาล ตัวอย่างพืชในวงศ์นี้ ได้แก่ ชุมเห็ด มะขาม


การใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลถั่วที่สำคัญคือการใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งการใช้ปุ๋ยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วมีได้ 2 แบบคือ

 • ปุ๋ยพืชสดสำหรับพืชไร่บนดินดอน พืชตระกูลถั่วที่นำมาใช้ได้ ต้องมีเมล็ดแข็งแรง งอกง่าย โตเร็ว แข่งกับวัชพืชได้ดี ออกดอกได้เร็ว ง่ายต่อการไถสับกลบลงในดิน ต้านทานต่อโรคพืช พืชตระกูลถั่วที่นิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสดคือ ปอเทือง ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า
 • ปุ๋ยพืชสดสำหรับในนาข้าวและที่ลุ่ม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ องทนต่อสภาพน้ำขัง อายุสั้น ไม่ไวต่อแสง นิยมใช้พืชที่เกิดปมบนลำต้น เช่น โสนแอฟริกัน

ในปัจจุบันมีความพยายามนำวัชพืชที่เป็นพืชตระกูลถั่วมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เพราะวัชพืชเหล่านี้จะติดปมรากได้ดีกว่า ไม่ต้องคลุกเชื้อไรโซเบียม มีเมล็ดมากอยู่แล้วตามธรรมชาติ วัชพืชตระกูลถั่วที่ถูกเสนอให้ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนขน ซึ่งพบทั่วไปตามที่ลุ่ม เหมาะที่จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

 1. อุบลวรรณ อุโพธิ์ (2530). พรรณไม้ในวงศ์ถั่ว. สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
 2. ก่องกานดา ชยามฤต (2541). คู่มือจำแนกพรรณไม้. กรุงเทพฯ: สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ISBN 9747626306.
 3. สมศักดิ์ วังใน (2541). การตรึงไนโตรเจน: ไรโซเบียม -พืชตระกูลถั่ว. กรุงเทพฯ: ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 4. จักรกฤษณ์ หอมจันทร์ และสงัด ปัญญาพฤกษ์ (กรกฎาคม–ธันวาคม 2540). การติดปมข้ามระหว่างวัชพืชตระกูลถั่วกับถั่วเศรษฐกิจ. วารสารวิจัย มข. 2(2): 62–71. ISSN .
 5. นิวัต เหลืองชัยศรี (2543). โสนขน: วัชพืชตระกูลถั่วอีกทางเลือกสำหรับทำปุ๋ยพืชสด. วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(2): 42–45. ISSN .
วิกิสปีชีส์มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Fabaceae
วิกิซอร์ซภาษาอังกฤษ (English) มีข้อมูลต้นฉบับเกี่ยวกับ: The Encyclopedia Americana (1920)/Leguminosæ
 • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Fabaceae
 • Flowers in Israel


วงศ์ถั่ว
วงศ, วงศ, ของพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ชตระก, ลถ, ชตระก, ลถ, วดอกของกระถ, นณรงค, acacia, auriculiformis, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, plantaeหมวด, magnoliophytaช, magnoliopsidaอ, นด, fabalesวงศ, fabaceae, lindl, วงศ, อยcaesalpinioideae. wngsthw wngskhxngphuch phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phuchtrakulthw phuchtrakulthwdxkkhxngkrathinnrngkh Acacia auriculiformis karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaehmwd Magnoliophytachn Magnoliopsidaxndb Fabaleswngs Fabaceae Lindl wngsyxyCaesalpinioideae Mimosoideae Faboideae phuchtrakulthw epnphuchthixyuinwngs Fabaceae hrux Leguminosae epnphuchklumihyepnxndb 3 rxngcakphuchwngsthantawn Compositae aelaphuchwngsklwyim mismachikpraman 670 skul 20 000 spichis phbkracayipthwolk enuxha 1 karcdcaaenk 2 lksnathwip 3 karnaphuchtrakulthwipichpraoychn 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunkarcdcaaenk aekikh phlkhxngVicia sativa phuchinwngsniaeykidepn 3 wngsyxykhux Mimosoideae Ceasalpinioideae aela Papilionatae xyangirktam nkphvkssastrbangklumechninhnngsux The Family of Flowering Plants thiekhiynody J Hutchinson emux ph s 2516 aelahnngsux Plant Systematics thiekhiynody S B Jones Jr Luchsinger aela A E Luchsinger emux ph s 2522 idcdihphuchwngsthwthnghmdxyuinxndb Leguminales hrux Fabales aebngepn 3 wngs khux Mimosaceae Ceasalpinaceae aela Papilionaceae 1 sahrbkarcdcaaenkkhxngkrmpaim yngthuxtamaebbthicdihphuchtrakulthwxyuinwngs Leguminosae aelami 3 wngsyxy 2 lksnathwip aekikhswnihyphuchtrakulthwepnimphum imyuntn hruximlmluk iberiyngslb mkepnibprakxbaebb 3 ib hruxibprakxbaebbkhnnk xacepnchnidkhnnkchnediywhruxkhnnk 2 chn mihuibbnkanibaelabnrakhisxacmitxmhruxhnam ibaephkanginewlaklangwnaelahubinewlaklangkhun dxkmithngdxkediywaeladxkchxaebbtang echn chxkraca chxechingld chxkracukaenn aelachxaeykaekhnng 1 lksnakhxngdxkaetktangkntamwngsyxy 1 phlmilksnaepnfkaetkid hruxaetkimid bangchnidmilksnakhxnkhangklm mipikaephxxkipodyrxb eriykwaphlaebbsamara echn phlpradu 1 lksnadxkkhxngaetlawngsyxyepndngni 1 wngsyxy Mimosoideae epnchxkracukaenn chxkraca hruxchxechingld dxkyxykhnadelk eriyngchidknaenn smmatraebbrsmi klibeliyng 5 klib klibdxk 5 klib echuxtidkntrngokhnepnhlxdsn hruxaeykcakkn eksrtwphuepnokhrngsrangthiednkhxngdxk miethaklibdxkhruxmakkwa kaneksrtwphuyaw eksrtwemiymirngikhtngtrng aelaxacmikanchurngikhsn twxyangechn dxkkrathin dxkimyrab twxyangphuchinklumniechn imyrabtn imyrabetha dxkkhxngWisteria sinensis sungepndxkinwngsyxy Papilionatae wngsyxy Papilionoideae dxkepnaebbsmmatrdankhang klibeliyng 5 klibechuxmtidknepnhlxd klibdxk 5 klibepnaebbphaphilioxenesiys eksrtwphu 10 xn aeykepn 2 klum klumhnungmi 9 xnechuxtidkn kaneksrtwphuechuxmtidkntlxdkhwamyaw xikklummi 1 xn aeykepnxisra eksrtwemiymirngikhyawaebntngtrng hruxxaccaokhngelknxy twxyangechn dxkaekh twxyangphuchinwngsniechn hingemn osnkhn thwphi wngsyxy Ceasalpinioideae dxkepnaebbsmmatrdankhang aetbangchnidkhlaykbepnsmmatraebbrsmi klibeliyng 5 klibaeykepnxisra klibdxk 5 klibepnaebbsisalphienesiys eksrtwphuswnmakmi 10 xnhruxnxykwa aeykknepnxisra bangchnidmieksrtwphuthiepnhmn kaneksrtwphumkyawimethakn eksrtwemiyyawaelaokhngelknxy twxyangechn dxkchngokh dxkthrngbadal twxyangphuchinwngsni idaek chumehd makham Acacia baileyana Indigofera gerardiana muxekaakhxng Lathyrus odoratus chxdxkkhxng Trifolium repens Pisum sativum mispikhulthikhlayib fkhkkhx loment khxng Alysicarpus vaginaliskarnaphuchtrakulthwipichpraoychn aekikhkarichpraoychncakphuchtrakulthwthisakhykhuxkarichepnpuyphuchsd sungkarichpuyphuchsdcakphuchtrakulthwmiid 2 aebbkhux 3 puyphuchsdsahrbphuchirbndindxn phuchtrakulthwthinamaichid txngmiemldaekhngaerng ngxkngay oterw aekhngkbwchphuchiddi xxkdxkiderw ngaytxkarithsbklblngindin tanthantxorkhphuch phuchtrakulthwthiniymichepnpuyphuchsdkhux pxethuxng thwphum aelathwphra puyphuchsdsahrbinnakhawaelathilum sungtxngmikhunsmbtiephimetimkhux xngthntxsphaphnakhng xayusn imiwtxaesng niymichphuchthiekidpmbnlatn echn osnaexfrikn inpccubnmikhwamphyayamnawchphuchthiepnphuchtrakulthwmaichepnpuyphuchsd ephraawchphuchehlanicatidpmrakiddikwa imtxngkhlukechuxirosebiym miemldmakxyuaelwtamthrrmchati 4 wchphuchtrakulthwthithukesnxihichepnpuyphuchsd idaek osnkhn sungphbthwiptamthilum ehmaathicaichepnpuyphuchsdinnakhaw 5 xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 xublwrrn xuophthi 2530 phrrniminwngsthw sngkhla khnawithyasastr mhawithyalysrinkhrinthrwiorth sngkhla kxngkanda chyamvt 2541 khumuxcaaenkphrrnim krungethph swnphvkssastrpaim sankwichakarpaim krmpaim ISBN 9747626306 smskdi wngin 2541 kartrunginotrecn irosebiym phuchtrakulthw krungethph phakhwichapthphiwithya khnaekstr mhawithyalyekstrsastr ckrkvsn hxmcnthr aelasngd pyyaphvks krkdakhm thnwakhm 2540 kartidpmkhamrahwangwchphuchtrakulthwkbthwesrsthkic warsarwicy mkh 2 2 62 71 ISSN 0859 3957 niwt ehluxngchysri 2543 osnkhn wchphuchtrakulthwxikthangeluxksahrbthapuyphuchsd warsarsunybrikarwichakar mhawithyalykhxnaekn 8 2 42 45 ISSN 1513 296X aehlngkhxmulxun aekikhwikispichismikhxmulphasaxngkvsekiywkb Fabaceae wikisxrsphasaxngkvs English mikhxmultnchbbekiywkb The Encyclopedia Americana 1920 Leguminosae wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb Fabaceae International Legume Database amp Information Service Tree of Life Fabaceae Beanref Links to research on Beans Lupins Geography classification genetic resources and breeding Family Fabaceae Flowers in Israelekhathungcak https th wikipedia org w index php title wngsthw amp oldid 9399833, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม