fbpx
วิกิพีเดีย

พาร์เซก

พาร์เซก (อังกฤษ:Parsec; มาจาก parallax of one arcsecond ตัวย่อ: pc) เป็นหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ มีค่าเท่ากับความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีเส้นฐานยาว 1 หน่วยดาราศาสตร์และมีมุมยอด 1 พิลิปดา หรือเท่ากับ648000/π หรือ 206,265 หน่วยดาราศาสตร์ เทียบเป็นระยะทางได้ 3.2616 ปีแสง (3.26 ปีแสง) เท่ากับระยะทาง 31 ล้านล้านกิโลเมตร. ค่าพาร์เซกเป็นค่าที่นักดาราศาสตร์ใช้วัดระยะทางภายในดาราจักร การวัดระยะจากโลกถึงดาวฤกษ์ เรียกว่าการวัดแพรัลแลกซ์ของดาวฤกษ์. ดาวพร็อกซิมาเซนเทาริเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุด โดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปประมาณ 1.3 พาร์เซก หรือราว 4.2 ปีแสง ดวงดาวส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ล้วนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 500 พาร์เซก[ต้องการอ้างอิง]

พาร์เซก
พาร์เซก เป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีมุมพารัลแลกซ์อยู่ที่ 1 อาร์ควินาที (ไม่วัดขนาด)
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยดาราศาสตร์
เป็นหน่วยของความยาว/ระยะทาง
สัญลักษณ์pc
การแปลงหน่วย
1 pc ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
หน่วยเมตริก (ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ)3.0857×1016 m
~31 เพตะเมตร
หน่วยอิมพีเรียล และสหรัฐ1.9174×1013 ไมล์
หน่วยดาราศาสตร์2.06265×105 au
3.26156 ly

แพรัลแลกซ์ คือ ปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตมองจาก 2 จุด แล้วเห็นตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับวัตถุอ้างอิง ทดลองได้โดยใช้มือถือวัตถุยื่นไปข้างหน้า แล้วสังเกตวัตถุดังกล่าวด้วยตาซ้าย และขวาจะสังเกตเห็นตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปหรือไม่

การคำนวณค่าพาร์เซก

ตามคำนิยามในปีค.ศ. 2015 1 หน่วยดาราศาสตร์ของความยาวอาร์ครองรับมุม 1 อาร์ควินาที (หรือ 1 พิลิปดา) ณ ใจกลางวงกลมที่มีรัศมี 1 พาร์เซก โดยการแปลงหน่วยองศาหน่วยนาทีหน่วยวินาทีไปเป็นเรเดียน

1 pc 1 au = 180 × 60 × 60 π {\displaystyle {\frac {1{\mbox{ pc}}}{1{\mbox{ au}}}}={\frac {180\times 60\times 60}{\pi }}} และ
1 au = 149 597 870 700 m {\displaystyle 1{\mbox{ au}}=149\,597\,870\,700{\mbox{ m}}} (คำนิยามของหน่วยดาราศาสตร์ ในปีค.ศ. 2012)

ดังนั้น

π pc = 180 × 60 × 60 au = 180 × 60 × 60 × 149 597 870 700 = 96 939 420 213 600 000 m {\displaystyle \pi {\mbox{ pc}}=180\times 60\times 60{\mbox{ au}}=180\times 60\times 60\times 149\,597\,870\,700=96\,939\,420\,213\,600\,000{\mbox{ m}}} (ตามคำนิยามในปีค.ศ. 2015)

ดังนั้น

1 pc = 96 939 420 213 600 000 π = 30 856 775 814 913 673 m {\displaystyle 1{\mbox{ pc}}={\frac {96\,939\,420\,213\,600\,000}{\pi }}=30\,856\,775\,814\,913\,673{\mbox{ m}}} (ไปยังเมตรที่ใกล้เคียงที่สุด)

ประมาณว่า,

ในภาพข้างบน (ไม่ตามสเกล), S คือดวงอาทิตย์ และ E คือโลก ณ จุดหนึ่งของวงโคจร ทำให้ระยะทาง ES เท่ากับ 1 หน่วยดาราศาสตร์ (au) มุม SDE คือ 1 พิลิปดา (1/3600 ขององศา) ดังนั้น ตามคำอธิบาย D คือจุดในอวกาศที่มีระยะทาง 1 พาร์เซกจากดวงอาทิตย์ ถ้าคำนวณผ่านตรีโกณมิติ ระยะทาง SD จะคำนวณแบบนี้:

S D = E S tan 1 {\displaystyle \mathrm {SD} ={\frac {\mathrm {ES} }{\tan 1''}}}
S D E S 1 = 1 au 1 60 × 60 × π 180 = 648 000 π au 206 264.81 au . {\displaystyle \mathrm {SD} \approx {\frac {\mathrm {ES} }{1''}}={\frac {1\,{\mbox{au}}}{{\frac {1}{60\times 60}}\times {\frac {\pi }{180}}}}={\frac {648\,000}{\pi }}\,{\mbox{au}}\approx 206\,264.81{\mbox{ au}}.}

เพราะหน่วยดาราศาสตร์มีความยาว149597870700 เมตร จึงคำนวณเป็นแบบนี้:

ดังนั้น 1 พาร์เซก ≈ 206,264.806247096 หน่วยดาราศาสตร์
3.085677581×1016 เมตร
30.856775815 ล้านล้าน กิโลเมตร
19.173511577 ล้านล้าน ไมล์

ดังนั้น ถ้า 1 ly ≈9.46×1015 เมตร

แล้ว1 pc3.261563777 ly

ตามวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณระยะทางที่มีหน่วยเชิงมุมจากเครื่องมีอในหน่วยอาร์ควินาที สูตรจะเป็นไปตามนี้:

ระยะทาง ดาว = ระยะทาง โลก-ดวงอาทิตย์ tan θ 3600 {\displaystyle {\text{ระยะทาง}}_{\text{ดาว}}={\frac {{\text{ระยะทาง}}_{\text{โลก-ดวงอาทิตย์}}}{\tan {\frac {\theta }{3600}}}}}

โดย θ เป็นหน่วยมุมของอาร์ควินาที ระยะทางระหว่างโลก-ดวงอาทิตย์มีค่าคงที่ (1 au หรือ1.5813×10−5 ly) การคำนวณระยะทางดาว จะใช้หน่ายเดียวกันกับระยะทางโลก-ดวงอาทิตย์ (ป.ล. ถ้าระยะทางโลก-ดวงอาทิตย์ =1 au หน่วยของระยะทางดาว คือหน่วยดาราศาสตร์; ถ้าระยะทางโลก-ดวงอาทิตย์ =1.5813×10−5 ly หน่วยของระยะทางดาว คือปีแสง)

  1. Benedict, G. F.; และคณะ. (PDF). Proceedings of the HST Calibration Workshop. pp. 380–384. สืบค้นเมื่อ11 July 2007.
  2. International Astronomical Union, บ.ก. (31 August 2012), (PDF), RESOLUTION B2, Beijing: International Astronomical Union, The XXVIII General Assembly of International Astronomical Union recommends [adopted] that the astronomical unit be redefined to be a conventional unit of length equal to exactly149597870700 m, in agreement with the value adopted in IAU 2009 Resolution B2

พาร์เซก
พาร, เซก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, พาร, เซ, งกฤษ, parsec, มาจาก, parallax, arcsecond, วย, เป, นหน, วยว, ดระยะทางทางดาราศาสตร, าเท, าก, บความส, งของสามเหล, ยมม, มฉากท, เส, นฐานยาว, หน, วยดาราศาสตร, และม, มยอด, ปดา, หร, อเท, าก, 648000, หร, หน, วยดา. pharesk phasaxun efadu aekikh epliynthangcak pharesk pharesk xngkvs Parsec macak parallax of one arcsecond twyx pc epnhnwywdrayathangthangdarasastr mikhaethakbkhwamsungkhxngsamehliymmumchakthimiesnthanyaw 1 hnwydarasastraelamimumyxd 1 philipda hruxethakb 648000 p hrux 206 265 hnwydarasastr ethiybepnrayathangid 3 2616 piaesng 3 26 piaesng ethakbrayathang 31 lanlankiolemtr khaphareskepnkhathinkdarasastrichwdrayathangphayindarackr karwdrayacakolkthungdawvks eriykwakarwdaephrlaelkskhxngdawvks dawphrxksimaesnethariepndawvksthixyuiklkbrabbsuriyakhxngeramakthisud odyxyuhangcakdwngxathityippraman 1 3 pharesk hruxraw 4 2 piaesng 1 dwngdawswnihythimxngehniddwytaepla lwnxyuhangcakdwngxathityimekin 500 pharesk txngkarxangxing phareskpharesk epnrayathangcakdwngxathitythungwtthuthangdarasastrthimimumpharlaelksxyuthi 1 xarkhwinathi imwdkhnad khxmulthwiprabbkarwdhnwydarasastrepnhnwykhxngkhwamyaw rayathangsylksnpc karaeplnghnwy1 pc in mikhaethakb hnwyemtrik rabbhnwywdrahwangpraeths 3 0857 1016 m 31 ephtaemtr hnwyximphieriyl aelashrth 1 9174 1013 iml hnwydarasastr 2 06265 105 au 3 26156 ly aephrlaelks khux praktkarnthiphusngektmxngcak 2 cud aelwehntaaehnngkhxngwtthuepliynipemuxethiybkbwtthuxangxing thdlxngidodyichmuxthuxwtthuyunipkhanghna aelwsngektwtthudngklawdwytasay aelakhwacasngektehntaaehnngkhxngwtthuepliyniphruxim karkhanwnkhapharesk aekikh tamkhaniyaminpikh s 2015 1 hnwydarasastrkhxngkhwamyawxarkhrxngrbmum 1 xarkhwinathi hrux 1 philipda n icklangwngklmthimirsmi 1 pharesk odykaraeplnghnwyxngsahnwynathihnwywinathiipepnerediyn 1 pc 1 au 180 60 60 p displaystyle frac 1 mbox pc 1 mbox au frac 180 times 60 times 60 pi aela 1 au 149 597 870 700 m displaystyle 1 mbox au 149 597 870 700 mbox m khaniyamkhxnghnwydarasastr inpikh s 2012 dngnn p pc 180 60 60 au 180 60 60 149 597 870 700 96 939 420 213 600 000 m displaystyle pi mbox pc 180 times 60 times 60 mbox au 180 times 60 times 60 times 149 597 870 700 96 939 420 213 600 000 mbox m tamkhaniyaminpikh s 2015 dngnn 1 pc 96 939 420 213 600 000 p 30 856 775 814 913 673 m displaystyle 1 mbox pc frac 96 939 420 213 600 000 pi 30 856 775 814 913 673 mbox m ipyngemtrthiiklekhiyngthisud pramanwa inphaphkhangbn imtamsekl S khuxdwngxathity aela E khuxolk n cudhnungkhxngwngokhcr thaihrayathang ES ethakb 1 hnwydarasastr au mum SDE khux 1 philipda 1 3600 khxngxngsa dngnn tamkhaxthibay D khuxcudinxwkasthimirayathang 1 phareskcakdwngxathity thakhanwnphantrioknmiti rayathang SD cakhanwnaebbni S D E S tan 1 displaystyle mathrm SD frac mathrm ES tan 1 S D E S 1 1 au 1 60 60 p 180 648 000 p au 206 264 81 au displaystyle mathrm SD approx frac mathrm ES 1 frac 1 mbox au frac 1 60 times 60 times frac pi 180 frac 648 000 pi mbox au approx 206 264 81 mbox au ephraahnwydarasastrmikhwamyaw 149597 870 700 emtr 2 cungkhanwnepnaebbni dngnn 1 pharesk 206 264 806247096 hnwydarasastr 3 085677 581 1016 emtr 30 856775 815 lanlan kiolemtr 19 173511 577 lanlan iml dngnn tha 1 ly 9 46 1015 emtr aelw 1 pc 3 261563 777 ly tamwithithangkhnitsastr ephuxkhanwnrayathangthimihnwyechingmumcakekhruxngmixinhnwyxarkhwinathi sutrcaepniptamni rayathang daw rayathang olk dwngxathity tan 8 3600 displaystyle text rayathang text daw frac text rayathang text olk dwngxathity tan frac theta 3600 ody 8 epnhnwymumkhxngxarkhwinathi rayathangrahwangolk dwngxathitymikhakhngthi 1 au hrux 1 5813 10 5 ly karkhanwnrayathangdaw caichhnayediywknkbrayathangolk dwngxathity p l tharayathangolk dwngxathity 1 au hnwykhxngrayathangdaw khuxhnwydarasastr tharayathangolk dwngxathity 1 5813 10 5 ly hnwykhxngrayathangdaw khuxpiaesng xangxing aekikh Benedict G F aelakhna Astrometric Stability and Precision of Fine Guidance Sensor 3 The Parallax and Proper Motion of Proxima Centauri PDF Proceedings of the HST Calibration Workshop pp 380 384 subkhnemux 11 July 2007 International Astronomical Union b k 31 August 2012 RESOLUTION B2 on the re definition of the astronomical unit of length PDF RESOLUTION B2 Beijing International Astronomical Union The XXVIII General Assembly of International Astronomical Union recommends adopted that the astronomical unit be redefined to be a conventional unit of length equal to exactly 149597 870 700 m in agreement with the value adopted in IAU 2009 Resolution B2ekhathungcak https th wikipedia org w index php title pharesk amp oldid 9416335, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม