fbpx
วิกิพีเดีย

หรีด

มุมมองและกรณีตัวอย่างในบทความนี้อาจไม่ได้แสดงถึงมุมมองที่เป็นสากลของเรื่อง คุณสามารถช่วยแก้ไขบทความนี้ โดยเพิ่มมุมมองสากลให้มากขึ้น หรือแยกประเด็นย่อยไปสร้างเป็นบทความใหม่ (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

หรีด (อังกฤษ:wreath) เป็นดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เคารพศพ ประดับตกแต่ง หรือทำเป็นมงคล (เครื่องสวมศีรษะ)

หรีดคริสต์มาส

เนื้อหา

หรีดทองใช้เป็นมงคล (เครื่องสวมศีรษะ) อายุราวกลางปีที่ 400 ก่อนคริสตกาล

พวงหรีดมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอารยธรรมอีทรัสคันในแถบทวีปยุโรปตอนใต้ จากการพบมงกุฎทองสำหรับนักรบเมื่อเวลาออกรบเพื่อเป็นเกียรติยศโดยแกะเป็นลายใบไม้และดอกไม้ อายุราว 400 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคโรมันโบราณมีการใช้หรีดมาประดับศีรษะ โดยเรียกว่า ลอเรลหรีธ (laurel wreath) โดยใช้ใบไม้สานกัน

อารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐานภาพถ่ายการนำดอกไม้หลากหลายชนิดมาตกแต่งเป็นพวงกลมคล้ายพวงหรีดครั้งแรก ในพระเมรุของสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือ เจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 ในพ.ศ. 2447 ด้วยเหตุนี้เองทำให้คาดการณ์ได้ว่าพวงหรีดได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยและใช้เป็นสื่อแทนความโศกเศร้าตั้งแต่สมัยนั้น

ในปัจจุบันพวงหรีดนอกจากพวงหรีดที่ทำมาจากดอกไม้สดแล้ว ยังมีพวงหรีดแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกหลายชนิด เช่น พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้แห้งหรือดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีดผ้าชนิดต่าง ๆ พวงหรีดพัดลม พวงหรีดต้นไม้ (ส่วนมากนิยมเป็นต้นโมกเพราะเป็นต้นไม้มงคล) พวงหรีดนาฬิกา และพวงหรีดหนังสือ เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของพวงหรีดชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเพราะ สมัยก่อนคนนิยมสั่งพวงหรีดดอกไม้สด โดยเฉพาะงานศพของผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ก็มักจะได้พวงหรีดมาก บางครั้งก็เต็มจนล้นศาลาวัด ทำให้บางครั้งเป็นภาระของทางวัดที่ต้องเป็นผู้จัดการพวงหรีดที่ใช้แล้ว จึงมีคนเสนอให้มีการใช้พวงหรีดชนิดใหม่ ๆ เช่น พวงหรีดผ้า พวงหรีดพัดลม ซึ่งเมื่อใช้แล้วก็เหมือนเราบริจาคผ้าหรือพัดลมให้วัด ทางวัดก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ต้องนำไปทิ้งเหมือนพวงหรีดดอกไม้สด หรือพวงหรีดที่เป็นต้นไม้ซึ่งโดยส่วนมากนิยมเป็นต้นโมก เพราะเป็นต้นไม้มงคล ทางวัดก็จะสามารถนำไปปลูกต่อไป ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้

ปัจจุบัน ดอกไม้สด 10 ชนิดที่นิยมนำมาจัดพวงหรีด ได้แก่ ดอกมัม, ดอกสแตติส, ดอกเยอบีร่า, ดอกกล้วยไม้, ดอกลิลลี่, ดอกคาร์เนชั่น, ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกกุหลาบ, ดอกหน้าวัว และ ดอกแคสเปีย

ในสมัยก่อนหากคนต้องการจะไปงานศพ ก็มักจะไปสั่งพวงหรีดเอาที่ร้านพวงหรีดซึ่งโดยมากตั้งอยู่ตามข้างวัด โดยเฉพาะวัดดัง ๆ ซึ่งมีจัดงานศพบ่อย เป็นประจำ แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป บางคนต้องทำงานจนดึกกว่าจะเลิกงานก็ไปสั่งพวงหรีดไม่ทันเพราะต้องเจอปัญหารถติดหลังเลิกงาน หรือบางบริษัทก็ต้องส่งพวงหรีดไปงานศพของญาติลูกน้องแต่ไม่มีเวลาไปร้านพวงหรีดเนื่องจากไม่ได้ไปงานศพเองหรืองานศพจัดที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันมีการสั่งพวงหรีดออนไลน์เกิดขึ้น ตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเจริญขึ้น ซึ่งก็ได้รับความนิยมและสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างมาก

  • เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเนื่องในการตาย. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2539
  1. Higgins, Reynold Alleyne (1980). Greek and Roman Jewellery. University of California Press. p. 150. ISBN 978-0-520-03601-7.
  2. . . สืบค้นเมื่อ 05 December 2015.External link in |publisher= (help)
  3. . . สืบค้นเมื่อ28 May 2021.External link in |publisher= (help)
  4. . . สืบค้นเมื่อ28 May 2021.

หรีด
หร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, พวง, มมองและกรณ, วอย, างในบทความน, อาจไม, ได, แสดงถ, งม, มมองท, เป, นสากลของเร, องค, ณสามารถช, วยแก, ไขบทความน, โดยเพ, มม, มมองสากลให, มากข, หร, อแยกประเด, นย, อยไปสร, างเป, นบทความใหม, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได. hrid phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phwnghrid mummxngaelakrnitwxyanginbthkhwamnixacimidaesdngthungmummxngthiepnsaklkhxngeruxngkhunsamarthchwyaekikhbthkhwamni odyephimmummxngsaklihmakkhun hruxaeykpraednyxyipsrangepnbthkhwamihm eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir hrid xngkvs wreath epndxkimthicdaetngkhuntamokhrngruptang echn wngklm wngri mkmiibimepnswnprakxbdwy ichephuxwtthuprasngkhhlayprakar echn ekharphsph pradbtkaetng hruxthaepnmngkhl ekhruxngswmsirsa hridkhristmas enuxha 1 tnkaenid 2 inpraethsithy 3 chnidkhxngphwnghrid 4 karsngphwnghridinyukhpccubn 5 xangxingtnkaenid aekikh hridthxngichepnmngkhl ekhruxngswmsirsa xayurawklangpithi 400 kxnkhristkal phwnghridmitnkaenidtngaetsmyxarythrrmxithrskhninaethbthwipyuorptxnit 1 cakkarphbmngkudthxngsahrbnkrbemuxewlaxxkrbephuxepnekiyrtiysodyaekaepnlayibimaeladxkim xayuraw 400 pikxnkhristkal inyukhormnobranmikarichhridmapradbsirsa odyeriykwa lxerlhrith laurel wreath odyichibimsankninpraethsithy aekikhxarythrrmtawntkerimaephrhlayxyangmakinyukhlaxananikhm hruxinsmyrchkalthi 5 sungmikarrbexaxarythrrmtawntkhlayxyangekhamainpraethsithy odyprakthlkthanphaphthaykarnadxkimhlakhlaychnidmatkaetngepnphwngklmkhlayphwnghridkhrngaerk inphraemrukhxngsmedcphrapiymawdisriphchrinthrmata hrux ecacxmmardaepiym phrasnmexkinrchkalthi 4 inph s 2447 dwyehtuniexngthaihkhadkarnidwaphwnghrididthuknaekhamainpraethsithyaelaichepnsuxaethnkhwamoskesratngaetsmynn 2 chnidkhxngphwnghrid aekikhinpccubnphwnghridnxkcakphwnghridthithamacakdxkimsdaelw yngmiphwnghridaebbihm ekidkhunmaxikhlaychnid echn phwnghriddxkimsd phwnghriddxkimaehnghruxdxkimpradisth phwnghridphachnidtang phwnghridphdlm phwnghridtnim swnmakniymepntnomkephraaepntnimmngkhl phwnghridnalika aelaphwnghridhnngsux epntn odycudprasngkhkhxngphwnghridchnidihm ekidkhunmaephraa smykxnkhnniymsngphwnghriddxkimsd odyechphaangansphkhxngphumichuxesiyng epnthiruck kmkcaidphwnghridmak bangkhrngketmcnlnsalawd thaihbangkhrngepnpharakhxngthangwdthitxngepnphucdkarphwnghridthiichaelw cungmikhnesnxihmikarichphwnghridchnidihm echn phwnghridpha phwnghridphdlm sungemuxichaelwkehmuxnerabricakhphahruxphdlmihwd thangwdkcasamarthnaipichpraoychnidtxip imtxngnaipthingehmuxnphwnghriddxkimsd hruxphwnghridthiepntnimsungodyswnmakniymepntnomk ephraaepntnimmngkhl thangwdkcasamarthnaippluktxip chwyldpyhaolkrxnid pccubn dxkimsd 10 chnidthiniymnamacdphwnghrid idaek dxkmm dxksaettis dxkeyxbira dxkklwyim dxklilli dxkkharenchn dxkihedrneyiy dxkkuhlab dxkhnaww aela dxkaekhsepiy 3 karsngphwnghridinyukhpccubn aekikhinsmykxnhakkhntxngkarcaipngansph kmkcaipsngphwnghridexathiranphwnghridsungodymaktngxyutamkhangwd odyechphaawddng sungmicdngansphbxy epnpraca aetenuxngcakinpccubnsphaphsngkhmepliynip bangkhntxngthangancndukkwacaelikngankipsngphwnghridimthnephraatxngecxpyharthtidhlngelikngan hruxbangbristhktxngsngphwnghridipngansphkhxngyatiluknxngaetimmiewlaipranphwnghridenuxngcakimidipngansphexnghruxngansphcdthitangcnghwd epntn thaihpccubnmikarsngphwnghridxxnilnekidkhun 4 tamyukhsmythiethkhonolyimikhwamkawhnaaelaecriykhun sungkidrbkhwamniymaelasamarthxanwykhwamsadwkidxyangmakxangxing aekikhesthiyrokess praephnienuxnginkartay krungethph syam 2539 Higgins Reynold Alleyne 1980 Greek and Roman Jewellery University of California Press p 150 ISBN 978 0 520 03601 7 phwnghridmacakihn http www wreathnawat com subkhnemux 05 December 2015 External link in publisher help 10 dxkimsdthiniymnamacdphwnghridaelakhwamhmaythinaru https www reedthai com subkhnemux 28 May 2021 External link in publisher help ranphwnghridxxniln thisamarthtxbocthykhnsngxxnilnkhxngkhnyukhihmidcring https www phwnghridthrrma com subkhnemux 28 May 2021 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hrid amp oldid 9437024, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม