fbpx
วิกิพีเดีย

พระยาคำโสม

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

พระยาคำโสม (พ.ศ. 2287 - พ.ศ. 2337) หรือ เจ้าคำสม เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4 เป็นหนึ่งในเจ้าเจ็ดตน และเป็นราชบุตรองค์ที่ 2 ของเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากพระเชษฐา คือพระเจ้ากาวิละ ในระหว่างปี พ.ศ. 2325-2337 เสด็จพิราลัยในขณะมีพระชนมายุได้ 50 ชันษา

พระยาคำโสม
พระนามพระยาคำโสม
พระอิสริยยศพระยานครลำปาง
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2337
รัชกาล13 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้ากาวิละ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าดวงทิพย์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพพ.ศ. 2287
พิราลัยพ.ศ. 2337 (50 พรรษา)
พระบิดาเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
พระมารดาแม่เจ้าจันทาราชเทวี
พระมเหสี
 • แม่เจ้าปทุมมาราชเทวี
  * แม่เจ้าจันทรา
  * แม่เจ้าจอมแก้ว

เนื้อหา

พระยาคำโสม ประสูติเมื่อปีชวด พ.ศ. 2287 มีพระอนุชาและพระขนิษฐารวม 10 พระองค์ (หญิง 3 ชาย 7) (เจ้าชายทั้ง 7 พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชศัตรูขยายขอบขัณฑสีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกร เป็นเหตุให้มีพระสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") มีพระนามตามลำดับ ดังนี้

 • พระเจ้ากาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1 (นับเป็น "พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 3" ใน "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)")
 • พระยาคำโสม พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4
 • พระยาธรรมลังกา พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 2
 • พระเจ้าดวงทิพย์ พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 5
 • เจ้าศรีอโนชา พระอัครชายาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
 • เจ้าหญิงสรีวัณณา (ถึงแก่พิราลัยแต่เยาว์)
 • เจ้าอุปราชหมูหล้า พระราชมหาอุปราชานราธิบดีศรีสุวรรณฝ่ายหน้าหอคำนครลำปาง
 • พระยาคำฟั่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 และ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 1
 • เจ้าหญิงสรีบุญทัน (พิราลัยแต่เยาว์)
 • พระเจ้าบุญมา พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 2

พระเจ้าคำโสม อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงปทุมมา ต่อมาคือ แม่เจ้าปทุมมาราชเทวี และมีชายาอีกหลายพระองค์ อาทิ แม่เจ้าจันทรา แม่เจ้าจอมแก้ว

พระเจ้าคำโสม มีพระราชโอรสหลายพระองค์ ซึ่งมีพระองค์ที่ได้ขึ้นครองนคร ได้แก่

 1. พระยาไชยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6 เป็นโอรสองค์ที่ 1
 2. พระยาขัติยะ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 7 เป็นโอรสองค์ที่ 2
 3. พระยาน้อยอินท์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 8 และเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 3 เป็นโอรสองค์ที่ 3
 4. เจ้าราชวงศ์คำแสน ณ ลำปาง, เจ้าราชวงศ์นครลำปาง
 5. เจ้าหลวงมหาวงศ์ (เจ้าน้อยพุทธวงศ์ ณ ลำปาง) พระญาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมืองพะเยา องค์ที่ 1
 6. เจ้าวรญาณรังษี เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 9 เป็นโอรสองค์ที่ 4
 7. เจ้าหลวงมหายศ (เจ้าน้อยมหายศ ณ ลำปาง), พระญาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมืองพะเยา องค์ที่ 2
 8. เจ้าราชวงศ์แก้วมนุษย์ ณ ลำปาง, เจ้าราชวงศ์เมืองพะเยา
 9. เจ้าอุปราชหนานยศ ณ ลำปาง, เจ้าอุปราชเมืองงาว
 10. เจ้าสุริยวงศ์คำลือ ณ ลำปาง, เจ้าสุริยวงศ์เมืองงาว
 11. เจ้าราชบุตรคำเครื่อง ณ ลำปาง, เจ้าราชบุตรนครลำปาง
 12. แม่เจ้าอุบลวรรณาเทวี (ณ ลำปาง) ใน เจ้าหลวงฟ้าเมืองแก้วขัตติยะ (ศีติสาร), พระญาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมืองพะเยา องค์ที่ 3

เมื่อปี พ.ศ. 2307 เจ้าฟ้าแก้ว ได้ครองนครลำปาง และเจ้าคำโสม ได้ช่วยงานราชการนครลำปาง ในปี พ.ศ. 2309 เจ้าคำโสม ได้นำกำลังไพร่พลจากนครลำปางเข้าสมทบกองทัพพม่าที่เกณฑ์กำลังหัวเมืองขึ้นทั้งปวงของพม่าในเวลานั้น เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยา

ในปี พ.ศ. 2317 พระยาคำโสม ได้รับพระราชทานอาชญาสิทธิ์เป็นพระยาราชวงศ์นครลำปาง และในปี พ.ศ. 2325 พระเจ้ากาวิละ ได้รับการสถาปนาจากพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้เป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่ และเจ้าคำโสมได้เป็น "พระยาคำโสม" เจ้าเมืองลำปาง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2336 พระยาคำโสม ร่วมกับพระเจ้ากาวิละ และเจ้าพี่น้องรวมกัน 7 คน (ภายหลังได้รับสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") และกองทัพเมืองแพร่ เมืองน่าน มีไพร่พล 10,000 ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนล้อมเมืองอยู่ 2 เดือน จึงยึดเมืองได้

พระเจ้าคำโสม เมื่อว่างจากราชการสงครามได้ทำนุบำรุงพระศาสนาในนครลำปาง อาทิ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พระเจ้าตนหลวง) การสร้างวัดหลวงกลางเวียง วิหารวัดป่าดัวะ วิหารวัดศรีเกิด วิหารวัดหมื่นกาด วิหารวัดปงสนุก วิหารวัดป่าพร้าว รวมทั้งสิ้น 8 วัด และสร้างรั้วรอบพระธาตุลำปางหลวง และพระธาตุเสด็จ

พงศาวลีของพระยาคำโสม
พระยาสุลวลือไชยสงคราม
เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
แม่เจ้าพิมพา
พระเจ้าคำโสม
แม่เจ้าจันทาราชเทวี
 1. หนานอินแปง. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี. กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2546
 2. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ.
 3. วรชาติ มีชูบท (2556) เจ้านายฝ่ายเหนือ และตำนานรักมะเมียะ กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค หน้า 4
 4. มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555
 • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
 • สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) . เชียงใหม่: มิ่งเมือง, 2540.
 • ศักดิ์ รัตนชัย. พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง (ตำนานเจ้าเจ็ดพระองค์กับหอคำมงคล ฉบับสอบทานกับเอกสารสืบค้น สรสว.ลำปาง) .
 • เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.
 • คณะทายาทสายสกุล เจ้าหลวงเมืองพะเยา, สถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก. ครบรอบ 100 ปี แม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง และประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยา พุทธศักราช 2387 - 2456. พะเยา :บ.ฮาซัน พริ้นติ้ง จก., 2546
 • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539.


บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

พระยาคำโสม
พระยาคำโสม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, 2287, 2337, หร, เจ, าคำสม, เจ, าผ, ครองนครลำปาง, องค, เป, น. phrayakhaosm phasaxun efadu aekikh bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk phrayakhaosm ph s 2287 ph s 2337 1 hrux ecakhasm ecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 4 epnhnunginecaecdtn aelaepnrachbutrxngkhthi 2 khxngecafasingharachthaniecafahlwngchayaekw idkhrxngnkhrlapangsubtxcakphraechstha khuxphraecakawila inrahwangpi ph s 2325 2337 esdcphiralyinkhnamiphrachnmayuid 50 chnsaphrayakhaosmphranamphrayakhaosmphraxisriyysphrayankhrlapangrachwngsrachwngsthiphyckrkhrxngrachyph s 2325 ph s 2337rchkal13 pirchkalkxnphraecakawilarchkalthdipphraecadwngthiphykhxmulswnphraxngkhrachsmphphph s 2287phiralyph s 2337 50 phrrsa phrabidaecafasingharachthaniecafahlwngchayaekwphramardaaemecacntharachethwiphramehsiaemecapthummarachethwi aemecacnthra aemecacxmaekw enuxha 1 phraprawti 2 rachoxrs thida 3 phrarachkrniykic 4 rachtrakul 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunphraprawti aekikhphrayakhaosm prasutiemuxpichwd ph s 2287 miphraxnuchaaelaphrakhnistharwm 10 phraxngkh hying 3 chay 7 ecachaythng 7 phraxngkhidthrngchwykntxsuxrirachstrukhyaykhxbkhnthsimalannaxxkipxyangekriyngikr epnehtuihmiphrasmyyawa ecaecdtn miphranamtamladb dngni 2 phraecakawila phraecaphukhrxngnkhrechiyngihm xngkhthi 1 nbepn phraecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 3 in rachwngsthiphyckrathiwngs ecaecdtn phrayakhaosm phraecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 4 phrayathrrmlngka phraecaphukhrxngnkhrechiyngihm xngkhthi 2 phraecadwngthiphy phraecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 5 ecasrixoncha phraxkhrchayainsmedcphrabwrrachecamhasursinghnath ecahyingsriwnna thungaekphiralyaeteyaw ecaxuprachhmuhla phrarachmhaxuprachanrathibdisrisuwrrnfayhnahxkhankhrlapang phrayakhafn ecaphukhrxngnkhrechiyngihm xngkhthi 3 aela ecaphukhrxngnkhrlaphun xngkhthi 1 ecahyingsribuythn phiralyaeteyaw phraecabuyma phraecaphukhrxngnkhrlaphun xngkhthi 2 phraecakhaosm xphiesksmrskbecahyingpthumma txmakhux aemecapthummarachethwi aelamichayaxikhlayphraxngkh xathi aemecacnthra aemecacxmaekwrachoxrs thida aekikhphraecakhaosm miphrarachoxrshlayphraxngkh sungmiphraxngkhthiidkhunkhrxngnkhr idaek phrayaichywngs ecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 6 epnoxrsxngkhthi 1 phrayakhtiya ecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 7 epnoxrsxngkhthi 2 phrayanxyxinth ecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 8 aelaecaphukhrxngnkhrlaphun xngkhthi 3 epnoxrsxngkhthi 3 ecarachwngskhaaesn n lapang ecarachwngsnkhrlapang ecahlwngmhawngs ecanxyphuththwngs n lapang phrayapraethsxudrthis ecaemuxngphaeya xngkhthi 1 ecawryanrngsi ecaphukhrxngnkhrlapang xngkhthi 9 epnoxrsxngkhthi 4 ecahlwngmhays ecanxymhays n lapang phrayapraethsxudrthis ecaemuxngphaeya xngkhthi 2 ecarachwngsaekwmnusy n lapang ecarachwngsemuxngphaeya ecaxuprachhnanys n lapang ecaxuprachemuxngngaw ecasuriywngskhalux n lapang ecasuriywngsemuxngngaw ecarachbutrkhaekhruxng n lapang ecarachbutrnkhrlapang aemecaxublwrrnaethwi n lapang in ecahlwngfaemuxngaekwkhttiya sitisar phrayapraethsxudrthis ecaemuxngphaeya xngkhthi 3phrarachkrniykic aekikhemuxpi ph s 2307 ecafaaekw idkhrxngnkhrlapang aelaecakhaosm idchwynganrachkarnkhrlapang inpi ph s 2309 ecakhaosm idnakalngiphrphlcaknkhrlapangekhasmthbkxngthphphmathieknthkalnghwemuxngkhunthngpwngkhxngphmainewlann ephuxekhatikrungsrixyuthya inpi ph s 2317 phrayakhaosm idrbphrarachthanxachyasiththiepnphrayarachwngsnkhrlapang 3 aelainpi ph s 2325 phraecakawila idrbkarsthapnacakphraphuththyxdfaculaolkmharach ihepnphrayawchirprakarecaemuxngechiyngihm aelaecakhaosmidepn phrayakhaosm ecaemuxnglapang cnkrathnginpi ph s 2336 phrayakhaosm rwmkbphraecakawila aelaecaphinxngrwmkn 7 khn phayhlngidrbsmyyawa ecaecdtn aelakxngthphemuxngaephr emuxngnan miiphrphl 10 000 ykthphiptiemuxngechiyngaesnlxmemuxngxyu 2 eduxn cungyudemuxngid phraecakhaosm emuxwangcakrachkarsngkhramidthanubarungphrasasnainnkhrlapang xathi srangphraphuththrupxngkhihy phraecatnhlwng karsrangwdhlwngklangewiyng wiharwdpadwa wiharwdsriekid wiharwdhmunkad wiharwdpngsnuk wiharwdpaphraw rwmthngsin 8 wd aelasrangrwrxbphrathatulapanghlwng aelaphrathatuesdc 4 rachtrakul aekikhphngsawlikhxngphrayakhaosm phrayasulwluxichysngkhram ecafasinghrachthani ecafahlwngchayaekw aemecaphimpha phraecakhaosm aemecacntharachethwi xangxing aekikh hnanxinaepng phrarachchaya ecadararsmi krungethph bangkxkbukh 2546 khmphir khmphiryannnth nawaxakasexk ecanayfayehnux 1 wrchati michubth 2556 ecanayfayehnux aelatananrkmaemiya krungethph srangsrrkhbukh hna 4 mngkhl thuknuk ithywn khnemuxng aehnglumaemnawng lapang lapangbrrnkic 2555aehlngkhxmulxun aekikhprani sirithr n phthlung ephchrlanna khrngthi 2 echiyngihm phucdkar sunyphakhehnux 2538 smhmay eprmcitt sthabnwicysngkhm mhawithyalyechiyngihm tanansibharachwngs chbbsxbchara echiyngihm mingemuxng 2540 skdi rtnchy phngsawdarsuwrrnhxkhankhrlapang tananecaecdphraxngkhkbhxkhamngkhl chbbsxbthankbexksarsubkhn srsw lapang ecawngssk n echiyngihm khnathayathsayskul n echiyngihm ecahlwngechiyngihm krungethph xmrinthrphrinting aexnd phblichching cakd mhachn 2539 khnathayathsayskul ecahlwngemuxngphaeya sthabnsilpwthnthrrmoynk khrbrxb 100 pi aemecathraymul mhawngs ichyemuxng aelaprawtisayskulecahlwngemuxngphaeya phuththskrach 2387 2456 phaeya b hasn phrinting ck 2546 nngeyaw kaycncari dararsmi phraprawtiphrarachchaya ecadararsmi echiyngihm suriwngsbukhesnetxr 2539 kxnhna phrayakhaosm thdipphraecakawila ecaphukhrxngnkhrlapang ph s 2325 ph s 2337 phraecadwngthiphy bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrayakhaosm amp oldid 9210678, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม