fbpx
วิกิพีเดีย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

บทความนี้ใช้ระบบปีพุทธศักราช เพราะเป็นส่วนหนึ่งของบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ.ศ. และ/หรือมีการอ้างอิงไปยังพุทธศตวรรษ
สำหรับก่อนปี พ.ศ. 2484 นับให้วันที่ 1 เมษายนเป็นวันแรกของปี

พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (20 มีนาคม พ.ศ. 2280 — 7 กันยายน พ.ศ. 2352) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1 ในราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. 2280) ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมายุได้ 45 พรรษา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระเจ้าอยุธยา
ครองราชย์6 เมษายน พ.ศ. 2325 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352
ราชาภิเษก10 มิถุนายน พ.ศ. 2325
พระราชวังหลวง
ก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ถัดไปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
คู่อภิเษกสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระราชบุตร42 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พระราชมารดาพระอัครชายา (หยก)
พระราชสมภพ20 มีนาคม พ.ศ. 2280
เมืองพระนครศรีอยุธยา อาณาจักรอยุธยา
สวรรคต7 กันยายน พ.ศ. 2352 (72 พรรษา)
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชวังหลวง อาณาจักรรัตนโกสินทร์

เนื้อหา

พระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. 2280) (วันที่ 20 เดือน 4 ตามปีจันทรคติ) ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอาณาจักรอยุธยา พระองค์เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก กับพระอัครชายา (หยก) เมื่อเจริญวัยขึ้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต (ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) ครั้นพระชนมายุครบ 21 พรรษา ก็เสด็จออกผนวชเป็นภิกษุอยู่วัดมหาทลาย 1 พรรษา แล้วลาผนวชเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรดังเดิม เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา พระองค์เสด็จออกไปรับราชการที่เมืองราชบุรีในตำแหน่ง "หลวงยกกระบัตร" ในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ และได้สมรสกับคุณนาค (ภายหลังได้รับการสถาปนาที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) ธิดาในตระกูลเศรษฐีมอญที่มีรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


รับราชการในสมัยกรุงธนบุรี

ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแก่กรุงอังวะแล้ว พระยาตาก (สิน) ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี ในขณะนั้นนายทองด้วงมีอายุ 32 ปี ได้เข้าถวายตัวรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตามคำชักชวนของน้องชาย พระมหามนตรี (บุญมา) โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น พระราชริน (พระราชวรินทร์) เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา และย้ายมาอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้นไปตีเมืองพิมายซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้าเมืองพิมายอยู่ พระราชรินและพระมหามนตรีได้รับพระราชโองการให้ยกทัพร่วมในศึกครั้งนี้ด้วย หลังจากการศึกในครั้งนี้ พระราชรินได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอภัยรณฤทธิ์ จางวางพระตำรวจฝ่ายขวา เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จที่มีความชอบในการสงครามครั้งนี้

หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าพระฝางสำเร็จแล้ว มีพระราชดำริว่าเจ้าพระยาจักรี (หมุด) นั้นมิแกล้วกล้าในการสงคราม ดังนั้น จึงโปรดตั้งพระยาอภัยรณฤทธิ์ขึ้นเป็น พระยายมราช เสนาธิบดีกรมพระนครบาล โดยให้ว่าราชการที่สมุหนายกด้วย เมื่อเจ้าพระยาจักรี (หมุด) ถึงแก่กรรมแล้ว พระยาอภัยรณฤทธิ์จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาจักรี ที่สมุหนายก พร้อมทั้งโปรดให้เป็นแม่ทัพเพื่อไปตีกรุงกัมพูชา โดยสามารถตีเมืองพระตะบอง เมืองโพธิสัตว์ เมืองบริบูรณ์ และเมืองพุทไธเพชร (เมืองบันทายมาศ) ได้ เมื่อสิ้นสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้นักองค์รามาธิบดีไปครองเมืองพุทไธเพชรให้เป็นใหญ่ในกรุงกัมพูชา และมีพระดำรัสให้เจ้าพระยาจักรีและพระยาโกษาธิบดีอยู่ช่วยราชการที่เมืองพุทไธเพชรจนกว่าเหตุการณ์จะสงบราบคาบก่อน

เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพทำราชการสงครามกับพม่า เขมร และลาว จนมีความชอบในราชการมากมาย ดังนั้น จึงได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิฤกมหิมา ทุกนัครระอาเดช นเรศรราชสุริยวงษ์ องค์อรรคบาทมุลิกากร บวรรัตนบรินายก และได้รับพระราชทานเสลี่ยงงากลั้นกลดและมีเครื่องทองต่าง ๆ เป็นเครื่องยศเสมอเจ้าต่างกรม

เดือนมีนาคม พ.ศ 2324 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าให้พระยาสรรค์แต่งทัพไปปราบกบฎ แต่พระยาสรรค์กลับไปเข้ากับกบฎและนำทัพเข้ายึดกรุงในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2324 พระยาสรรค์ได้กราบทูลให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสละราชสมบัติและออกผนวช ซึ่งพระองค์ยอมทำตามในวันที่ 10 มีนาคม พระยาสรรค์ครองเมืองได้ราวสองสัปดาห์ก็ถูกปราบโดยทัพของพระยาสุริยอภัย พระยาสุริยอภัยจับภิกษุตากสึกและขังไว้ หลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพกลับจากกัมพูชามาถึงกรุงธนบุรีและได้สำเร็จโทษบรรดากบฎแล้ว ก็ดำริว่า เหตุแห่งกบฎคือพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อน สมเด็จเจ้าพระยาฯได้พิพากษาโทษอดีตพระเจ้าตากดังความ:

ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลำบากกินเหื่อต่างน้ำ เราก็อุตสาหะกระทำศึกมิได้อาลัยแก่ชีวิต คิดแต่จะทำนุบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนาม จะให้สมณพราหมณาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกัน

ก็เหตุไฉนอยู่ภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำทำโทษ แล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์ และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎร เร่งเอาทรัพย์สินโดยพลการด้วยหาความผิดมิได้ กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นหญ้า ทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมทรุดเศร้าหมองดุจเมืองมิจฉาทิฐิฉะนี้— สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต่อว่านายสิน

ต่อมานายสินถูกนำตัวไปประหารด้วยการตัดหัว

ปราบดาภิเษก

พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ทรงประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในการพระราชพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 หลังจากได้สำเร็จโทษพระเจ้าตากสินแล้ว สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ขณะที่มีพระชนมายุได้ 46 พรรษา พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีราชธานีเดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังหลวงและโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉลองสมโภชพระนครเป็นเวลา 3 วัน ครั้งเสร็จการฉลองพระนครแล้ว พระองค์พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" หรือเรียกอย่างสังเขปว่า "กรุงเทพมหานคร"

สวรรคต

หลังจากการฉลองวัดพระแก้วแล้ว ก็ประชวรทรงพระโสภะอยู่ 3 ปี พระอาการทรุดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ รวมพระชนมพรรษาได้ 73 พรรษา เสด็จอยู่ในราชสมบัติ 27 ปี

พระบรมศพถูกเชิญลงสู่พระลองเงินประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่แล้วเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายใต้พระมหาเศวตฉัตร ตั้งเครื่องสูงและเครื่องราชูปโภคเฉลิมพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม โคมกลองชนะตามเวลา ดังเช่นงานพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาทุกประการ จนกระทั่ง พ.ศ. 2354 พระเมรุมาศซึ่งสร้างตามแบบพระเมรุมาศสำหรับพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาได้สร้างแล้วเสร็จ จึงเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศ แล้วจักให้มีการสมโภชพระบรมศพเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน จึงถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลังจากนั้น มีการสมโภชพระบรมอัฐิและบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อแล้วเสร็จจึงเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ หอพระธาตุมณเฑียร ภายในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางคารเชิญไปลอยบริเวณหน้าวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (วันจักรี) ภายหลังการเสด็จเสวยราชย์แล้ว พระองค์ทรงมีพระราชกรณีกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา การที่ไทยสามารถปกป้องการรุกรานของข้าศึกจนประสบชัยชนะทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพระองค์ในการบัญชาการรบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับพม่าใน พ.ศ. 2328 ที่เรียกว่า "สงครามเก้าทัพ" นอกจากนี้พระองค์ยังพบว่ากฎหมายบางฉบับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่มีความยุติธรรม จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตรวจสอบกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมด เสร็จแล้วให้เขียนเป็นฉบับหลวง 3 ฉบับ ประทับตราราชสีห์ คชสีห์ และบัวแก้วไว้ทุกฉบับ เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง" สำหรับใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ภาพวาดบนฝาผนังแสดงเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี

พระราชกรณียกิจประการแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงจัดทำเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ คือการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แทนกรุงธนบุรี ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่องจากกรุงธนบุรีตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำ ทำให้การลำเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์ และการรักษาพระนครเป็นไปได้ยาก อีกทั้งพระราชวังเดิมมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากติดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ส่วนทางฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเหมาะสมกว่าตรงที่มีพื้นแผ่นดินเป็นลักษณะหัวแหลม มีแม่น้ำเป็นคูเมืองธรรมชาติ มีชัยภูมิเหมาะสม และสามารถรับศึกได้เป็นอย่างดี

การสร้างราชธานีใหม่นั้นใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล จ.ศ. 1144 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังสืบทอดราชประเพณี และสร้างพระอารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการสร้างเมืองและพระบรมมหาราชวังเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และศิลปกรรมดั้งเดิมของชาติ ซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้พระราชทานนามแก่ราชธานีใหม่นี้ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์" นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสิ่งต่าง ๆ อันสำคัญต่อการสถาปนาราชธานีได้แก่ ป้อมปราการ, คลอง ถนนและสะพานต่าง ๆ มากมาย

การป้องกันราชอาณาจักร

ภาพด้านหลังธนบัตรไทยชนิดราคา 500 บาท (ชุดที่ 16) รูปพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระปรีชาสามารถในการรบ ทรงเป็นผู้นำทัพในการทำสงครามกับพม่าทั้งหมด 7 ครั้งในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่

สงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับพม่าส่งคือ สงครามเก้าทัพ โดยในครั้งนั้นพระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์อลองพญาของพม่า มีพระประสงค์จะเพิ่มพูนพระเกียรติยศและชื่อเสียงให้ขจรขจายด้วยการกำราบอาณาจักรสยาม จึงรวบรวมไพร่พลถึง 144,000 คน กรีธาทัพจะเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเป็น 9 ทัพใหญ่ เข้าตีจากกรอบทิศทาง ส่วนทัพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีกำลังเพียงครึ่งหนึ่งของทหารพม่าคือมีเพียง 70,000 คนเศษเท่านั้น

อนุสาวรีย์ฯ ต้นแบบ ในหอประติมากรรมต้นแบบ ผู้ทรงเป็นวีรสตรีในศึกเมืองถลางในสงครามเก้าทัพ

ด้วยพระปรีชาสามารถในการทำสงคราม ได้ทรงให้ทัพของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทไปสกัดทัพพม่าที่บริเวณทุ่งลาดหญ้า ทำให้พม่าต้องชะงักติดอยู่บริเวณช่องเขา แล้วทรงสั่งให้จัดทัพแบบกองโจรออกปล้นสะดม จนทัพพม่าขัดสนเสบียงอาหาร เมื่อทัพพม่าบริเวณทุ่งลาดหญ้าแตกพ่ายไปแล้วสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทจึงยกทัพไปช่วยทางอื่น และได้รับชัยชนะตลอดทุกทัพตั้งแต่เหนือจรดใต้

 • สงครามครั้งที่ 2 พ.ศ. 2329 สงครามท่าดินแดงและสามสบ

ในสงครามครั้งนี้ ทัพพม่าเตรียมเสบียงอาหารและเส้นทางเดินทัพอย่างดีที่สุด โดยแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากศึกครั้งก่อน โดยพม่าได้ยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ มาตั้งค่ายอยู่ที่ท่าดินแดงและสามสบ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงยกทัพหลวงเข้าตีพม่าที่ค่ายดินแดงพร้อมกับให้ทัพของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเข้าตีค่ายพม่าที่สามสบ หลังจากรบกันได้ 3 วันค่ายพม่าก็แตกพ่ายไปทุกค่าย และพระองค์ยังได้ทำสงครามขับไล่อิทธิพลของพม่าได้โดยเด็ดขาด และตีหัวเมืองต่าง ๆ ขยายราชอาณาเขต ทำให้ราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ดินแดนล้านนา ไทใหญ่ สิบสองปันนา หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เขมร และด้านทิศใต้ไปจนถึงเมืองกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปะลิส และเปรัก

พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์แรกแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนที่เข้ารับราชการสงครามจนรบชนะพม่าจนมีบำเหน็จความดีความชอบเป็นพิเศษ

หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้แก่สยาม ก็ส่งผลทำให้เมืองขึ้นทั้งหลายของพม่า เช่น เมืองเชียงรุ้งและเชียงตุง เกิดกระด้างกระเดื่อง ตั้งตนเป็นอิสระ พระเจ้าปดุงจึงสั่งให้ยกทัพมาปราบปราม รวมถึงเข้าตีลำปางและป่าซาง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทราบเรื่องจึงสั่งให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทคุมไพร่พล 6,000 นาย มาช่วยเหลือและขับไล่พม่าไปเป็นผลสำเร็จ

 • สงครามครั้งที่ 4 พ.ศ. 2330 สงครามตีเมืองทวาย

ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เกณฑ์ไพร่พล 20,000 นาย ยกทัพไปตีเมืองทวาย แต่สงครามครั้งนี้ไม่มีการรบพุ่ง เพราะต่างฝ่ายต่างก็ขาดแคลนเสบียงอาหาร รี้พลก็บาดเจ็บจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอยทัพกลับกรุงเทพ

 • สงครามครั้งที่ 5 พ.ศ. 2336 สงครามตีเมืองพม่า

ในครั้งนั้นเมืองทวาย ตะนาวศรี และมะริด ได้เข้ามาขอสวามิภักดิ์ต่อไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกทัพไปช่วยป้องกันเมือง แต่เมื่อพระเจ้าปดุงยกทัพมาปราบปรามเมืองทั้งสามก็หันกลับเข้ากับทางพม่าอีก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้ถอยทัพกลับกรุงเทพฯ

 • สงครามครั้งที่ 6 พ.ศ. 2340 สงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่

เนื่องจากสงครามในครั้งก่อน ๆ พระเจ้าปดุงไม่สามารถตีหัวเมืองล้านนาได้ จึงทรงรับสั่งไพร่พล 55,000 นาย ยกทัพมาอีกครั้งโดยแบ่งเป็น 7 ทัพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทคุมไพร่พล 20,000 นาย ขึ้นไปรวมไพร่พลกับทางเหนือเป็น 40,000 นาย ระดมตีค่ายพม่าเพียงวันเดียวเท่านั้นทัพพม่าก็แตกพ่ายยับเยิน

 • สงครามครั้งที่ 7 พ.ศ. 2346 สงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

ในครั้งนั้นพระเจ้ากาวิละได้ยกทัพไปตีเมืองสาด หัวเมืองขึ้นของพม่า พระเจ้าปดุงจึงยกทัพลงมาตีเมืองเชียงใหม่เพื่อแก้แค้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งกองทัพไปช่วยเหลือ และสงครามครั้งนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายไทย

ธรรมเนียมพระยศของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ตราประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้าขอรับ/เพคะ

พระบรมราชอิสริยยศ

 • ทองด้วง (20 มีนาคม พ.ศ. 2279 - พ.ศ. 2311)
 • พระราชริน (พระราชวรินทร์) (พ.ศ. 2311)
 • พระยาอภัยรณฤทธิ์ (พ.ศ. 2311 - พ.ศ. 2313)
 • พระยายมราช (พ.ศ. 2313 - พ.ศ. 2317)
 • เจ้าพระยาจักรี (พ.ศ. 2317 - สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
 • สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิฤกมหิมา ทุกนัครระอาเดช นเรศรราชสุริยวงษ์ องค์อรรคบาทมุลิกากร บวรรัตนบรินายก (สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - 6 เมษายน พ.ศ. 2325)
 • พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรธาดาธิบดี ศรีสุวิบุลยคุณอขนิษฐ์ ฤทธิราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชไชย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร์ โลกเชฏฐวิสุทธิ์ รัตนมกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว (6 เมษายน พ.ศ. 2325 - สมัยรัชกาลที่ 3)

ภายหลังการสวรรคตในรัชกาลที่ 3

 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมัยรัชกาลที่ 3 - สมัยรัชกาลที่ 4)

ภายหลังการสวรรคตในรัชกาลที่ 4

 • พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมัยรัชกาลที่ 4 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459)

ภายหลังการสวรรคตในรัชกาลที่ 6

 • พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 - สมัยรัชกาลที่ 7)
พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
พระพุทธรูปประจำรัชกาล
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรตามวันพระบรมราชสมภพ สร้างราว พ.ศ. ๒๔๑๐-๒๔๑๑ สร้างด้วยทองคำ บาตรลงยา สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบรมอัยกาธิราช สูง 29.50 เซนติเมตร ประดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมาน พระพุทธรูปประจำรัชกาล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ภายใต้พระเศวตฉัตร ๓ ชั้น สร้างราว พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔ หน้าตักกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ ๑๒.๕ ซ.ม. สูงรวม ๔๖.๕ ซ.ม. ประดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมาน

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 1 รูปอุณาโลม ผูกตรานี้ขึ้นในวโรกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี

เมื่อพระองค์ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว พระองค์มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรธาดาธิบดี ศรีสุวิบุลยคุณอขนิษฐ์ ฤทธิราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชไชย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร์ โลกเชฏฐวิสุทธิ์ รัตนมกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว"

เนื่องจากพระปรมาภิไธยที่จารึกลงในพระสุพรรณบัฏนี้เป็นพระปรมาภิไธยเดียวกับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง), สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐา) และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ดังนั้น พระองค์จึงเป็น "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4"

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ออกพระนามรัชกาลที่ 1 ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตามนามของพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอุทิศถวาย และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระปรมาภิไธยแก่สมเด็จพระบรมอัยกาธิราชจารึกลงในพระสุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ นเรศวราชวิวัฒนวงศ์ ปฐมพงศาธิราชรามาธิบดินทร์ สยามพิชิตินทรวโรดม บรมนารถบพิตร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก"

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

ในวาระการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี รัฐบาลได้จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ในการนี้รัฐบาลและปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์โดยถวายพระราชสมัญญา "มหาราช" ต่อท้ายพระปรมาภิไธย ออกพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 1 เป็นตรางารูป "ปทุมอุณาโลม" หรือ "มหาอุณาโลม" หมายถึง ตาที่สามของพระศิวะ ซึ่งถือเป็นปฐมฤกษ์ในการตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีอักขระ "อุ" แบบอักษรขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็นดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา

ตราอุณาโลมที่ใช้ตีประทับบนเงินพดด้วงมีรูปร่างคล้ายสังข์ทักษิณาวรรต หรือ สังข์เวียนขวา มีลักษณะเป็นม้วนกลมคล้ายลักษณะความหมายของพระนามเดิมว่า "ด้วง" อยู่ในกรอบลายกนก เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2328 ในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งหลวงยกบัตรเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมรสกับคุณนาค ธิดาของคหบดีใหญ่ในตระกูลบางช้าง (ดู ณ บางช้าง) โดยมีพระราชโอรสสองพระองค์หนีราชภัยมาตั้งถิ่นฐานที่แขวงบางช้าง เมืองราชบุรี (ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสงคราม) ต่อมาเมื่อขึ้นครองราชย์ แม้จะมิได้โปรดให้สถาปนายกย่องขึ้นเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่คนทั้งปวงก็เข้าใจว่าท่านผู้หญิงนาค เอกภรรยาดั้งเดิมนั้นเองที่อยู่ในฐานะสมเด็จพระอัครมเหสี จึงพากันขนานพระนามว่า สมเด็จพระพันวษา หรือสมเด็จพระพรรษา ตามอย่างการขนานพระนามสมเด็จพระอัครมเหสีตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดฯ ให้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชโอรส-ราชธิดา รวมทั้งสิ้น 42 พระองค์ โดยเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่สมเด็จพระพันวษา พระอัครมเหสี 10 พระองค์

เรียงตามพระประสูติกาล

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม
1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี - สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา -
2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี - สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา -
3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี - ปีกุนเอกศก จ.ศ. 1141 -
4. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี วันพุธ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ ปีกุนนพศก
จ.ศ. 1129
วันพุธ เดือน 8 แรม 11 ค่ำ ปีวอกฉศก
จ.ศ.1186
57 พรรษา
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ปีขาลโทศก จ.ศ. 1132 วันอาทิตย์ เดือน 9 แรม 1 ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. 1170 38 พรรษา
6. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี - สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี -
7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี วันจันทร์ เดือน 5 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะโรงเบญจศก จ.ศ. 1134 วันพุธ เดือน 8 อุตราสาท ขึ้น 3 ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. 1179 45 พรรษา
8. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี - สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี -
9. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี วันอังคาร เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีระกานพศก
จ.ศ. 1139
วันศุกร์ เดือน 9 แรม 2 ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. 1185 47 พรรษา
10. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้าย เจ้าจอมมารดาภิมสวน ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ.1140 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 -
ประสูติเมื่อเสด็จปราบดาภิเษกแล้ว
11. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านุ่ม เจ้าจอมมารดาปุย ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. 1145 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 -
12. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม เจ้าจอมมารดาจัน ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. 1145 วันศุกร์ เดือน 7 แรม 6 ค่ำ ปีมะโรงโทศก
จ.ศ. 1182
38 พรรษา
13. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาดวง ปีมะโรงฉศก จ.ศ. 1146 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 -
14. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงผะอบ เจ้าจอมมารดาภิมสวน ปีมะโรงฉศก จ.ศ. 1146 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 -
15. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพลับ เจ้าจอมมารดาคุ้ม ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. 1147 ปีขาลสัปตศก จ.ศ. 1228 82 พรรษา
16. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว
ธิดาพระยาจักรี เมืองนครศรีธรรมราช
วันอังคาร เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็งสัปศก
จ.ศ. 1147
วันอังคาร เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. 1199 52 พรรษา
17. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุโณทัย เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร) กับท่านผู้หญิงชุ่ม (ทูลกระหม่อมหญิงใหญ่เมืองนคร)
ปีเถาะนพศก จ.ศ. 1169 วันอังคาร เดือน 6 ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. 1194 48 พรรษา
18. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ เจ้าจอมมารดาน้อย
- วันอังคาร เดือน 5 แรม10 ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. 1187 39 พรรษา
19. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงธิดา เจ้าจอมมารดาเอม
ปีมะแมนพศก จ.ศ. 1149 ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. 1200 52 พรรษา
20. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคันธรส เจ้าจอมมารดาพุ่ม
ธิดาเจ้าพระยาวิเศษสุนทร (นาค นกเล็ก)
วันพฤหัสบดี เดือน 3 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. 1149 วันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น 13 ค่ำ ปีชวดอัฐศก
จ.ศ. 1178
30 พรรษา
21. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจงกลณี เจ้าจอมมารดาตานี
ธิดาเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค)
ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. 1150 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 -
22. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
วันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำปีระกาเอกศก
จ.ศ. 1151
วันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาลฉศก
จ.ศ.1216
66 พรรษา
23. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเกสร เจ้าจอมมารดาประทุมา
ปีระกาเอกศก จ.ศ. 1151 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 -
24. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามณฑา เจ้าจอมมารดานิ่ม
ปีจอโทศก จ.ศ. 1152 วันพฤหัสบดีเดือน 8 อุตราสาฒ ขึ้น 11 ค่ำ
ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1223
72 พรรษา
25. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามณี เจ้าจอมมารดาอู่
ธิดาพระยาเพชรบุรี (บุญรอด)
ปีจอโทศก จ.ศ. 1152 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 -
26. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าดวงสุดา เจ้าจอมมารดาน้อย
ปีจอโทศก จ.ศ. 1152 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 -
27. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น (บางแห่งว่า พระองค์เจ้าสุมาลี) เจ้าจอมมารดาอิ่ม ภายหลังได้เป็น ท้าววรจันทร์ฯ มีหน้าที่บังคับบัญชาท้าวนางทั่วทั้งพระราชวัง


ธิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน รัตนกุล)

ปีจอโทศก จ.ศ. 1152 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 -
28. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี เจ้าจอมมารดาจุ้ย
ธิดาพระราชาเศรษฐี
วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอโทศก
จ.ศ. 1152
วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น 8 ค่ำ ปีฉลูเบญจศก
จ.ศ. 1214
64 พรรษา
29. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร เจ้าจอมมารดาตานี (เจ้าคุณวัง) ธิดาเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) เกิดแต่ท่านผู้หญิงเดิมที่ถูกโจรฆ่าตายไปเมื่อครั้งกลับไปขนทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้กลับมาจากกรุงเก่า
วันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอโทศก
จ.ศ. 1152
วันอังคาร เดือน 6 ขึ้น 6 ค่ำ ปีขาลโทศก
จ.ศ. 1192
40 พรรษา
30. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ เจ้าจอมมารดานวล
วันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 3 ค่ำ ปีกุนตรีศก
จ.ศ. 1153
วันเสาร์ เดือนอ้าย แรม 2 ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. 1215 63 พรรษา
31. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอุบล เจ้าจอมมารดาทอง
ธิดาในท้าวเทพกระษัตรี วีรสตรีแห่งเมืองถลาง
วันศุกร์ เดือน 6 ขึ้น 11 ค่ำ ปีกุนตรีศก
จ.ศ. 1153
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 -
32. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี เจ้าจอมมารดางิ้ว
ปีกุน ตรีศก จ.ศ. 1153 วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. 1219 67 พรรษา
33. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไกรสร เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว
วันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีกุนตรีศก
จ.ศ. 1153
วันพุธ เดือนอ้าย แรม 3 ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ.1210 57 พรรษา
34. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดารากร เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
วันเสาร์ เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ำ ปีชวดจัตวาศก
จ.ศ. 1154
ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. 1210 57 พรรษา
35. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดวงจักร เจ้าจอมมารดาปาน
วันจันทร์ เดือน 8 แรม 6 ค่ำ ปีชวดจัตวาศก
จ.ศ. 1154
อาทิตย์ เดือน 10 แรม 8 ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. 1208 55 พรรษา
36. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงศศิธร เจ้าจอมมารดาฉิมแมว
ซึ่งเป็นธิดาท้าววรจันทร์ (แจ่ม)
ปีขาลฉศก จ.ศ. 1156 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 -
37. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเรไร เจ้าจอมมารดาป้อม (ป้อมสีดา)
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. 1157 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 -
38. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี เจ้าจอมมารดานวม
ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. 1158 ปีชวดอัฐศก จ.ศ. 1178 20 พรรษา
39. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พระนามเดิม พระองค์เจ้าจันทบุรี) เจ้าจอมมารดาทองสุก
พระธิดาเจ้าอินทวงศ์ พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเจ้าประเทศราชขณะนั้น
ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. 1160 วันเสาร์ เดือน 4 ขึ้น 3 ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก
จ.ศ. 1200
41 พรรษา
40. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ เจ้าจอมมารดากลิ่น
ธิดาพระยาพัทลุง (ขุน)
วันพุธ เดือน 8 บุรพาสาฒ ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. 1160 วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม 10 ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. 1209 49 พรรษา
41. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสุภาธร เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
พระธิดาเจ้านันทเสน พระเจ้าเวียงจันทน์
ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. 1160 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 41 พรรษา
42. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสุด เจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่
ธิดาพระยาพัทลุง (ขุน)
ปีมะแมเอกศก จ.ศ. 1161 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 49 พรรษา
พ.ศ. 2279 (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. 2280)
 • 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระนามเดิม ทองด้วง
พ.ศ. 2325
พ.ศ. 2326
 • กำหนดระเบียบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอุณรุท
 • เริ่มงานสร้างพระนคร ขุดคูเมืองทางฝั่งตะวันออก สร้างกำแพงและป้อมปราการรอบพระนคร
 • สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พ.ศ. 2327
 • โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากหอพระแก้วในพระราชวังเดิม แห่ข้ามมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถในพระราชวังใหม่ พระราชทานนามพระอารามว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาชิงช้า
 • สงครามเก้าทัพ พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าทรงกรีธาทัพเข้ามาตีเมืองไทยตั้งแต่เหนือจดใต้ รวม 9 ทัพ กองทัพไทยตีกองทัพพม่าแตกพ่ายยับเยินไปทุกทัพ
พ.ศ. 2328
 • งานสร้างพระนครและปราสาทราชมณเฑียรสำเร็จเสร็จสิ้น
 • พระราชทานนามของราชธานีใหม่
พ.ศ. 2329
พ.ศ. 2330
 • องเชียงสือเขียนหนังสือขอถวายบังคมลา ลอบหนีไปกู้บ้านเมือง
 • อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล
พ.ศ. 2331
พ.ศ. 2333
 • องเชียงสือกู้บ้านเมืองสำเร็จและจัดต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองมาถวาย
พ.ศ. 2337
พ.ศ. 2338
พ.ศ. 2339
 • งานสมโภชพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พ.ศ. 2340
พ.ศ. 2342
พ.ศ. 2344
พ.ศ. 2345
 • ราชาภิเษกพระเจ้าเวียดนามยาลอง (องเชียงสือ)
พ.ศ. 2347
พ.ศ. 2349
พ.ศ. 2350
พ.ศ. 2352
 • ได้ริเริ่มให้มีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนตามวังเจ้านายและบ้านเรือนของข้าราชการผู้ใหญ่ ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อจัดระเบียบการปกครองของสงฆ์ให้เรียบร้อย โปรดเกล้าฯให้มีการสอบพระปริยัติธรรม
 • เสด็จสวรรคต
พงศาวลีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(1)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
(2)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
(3)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(4)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
(5)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(6)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(7)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(8)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
(9)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(10)
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เชิงอรรถ
 1. . ศิลปวัฒนธรรม. 6 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. เทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ, หน้า 5-7
 3. ปฐมวงศ์ (พระบรมราชมหาจักรีกษัตริย์สยาม), หน้า 41-42
 4. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า 131-132
 5. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, น. ๔๕๑.
 6. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548, หน้า 230
 7. นรินทรเทวี, พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวง, และ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. . กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2526. 350 หน้า. หน้า 325. ISBN 974-7922-12-6
 8. . ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 9. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, [ลิงก์เสีย], สกุลไทย, ฉบับที่ 2622, ปีที่ 51, ประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548
 10. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ. หน้า 15.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๑๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๙๙, ตอน ๔๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑
 13. , สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, เข้าถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554
 14. [ลิงก์เสีย], หอมรดกไทย, เข้าถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554
 15. , สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เข้าถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554
บรรณานุกรม
 • เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) (๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑). . ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 • พระบาทสมเด็จพระเธียรมหาราชเจ้า. . พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2470. 57 หน้า.
 • ข้อความและความเห็นจากเว็บบอร์ดพันทิป
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถัดไป
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระมหากษัตริย์ไทย
(6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี กุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี
(22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด, จพระพ, ทธยอดฟ, าจ, ฬาโลกมหาราช, พระมหากษ, ตร, ไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ใช, ระบบป, ทธศ, กราช, เพราะเป, นส, วนหน, งของบทความอ, นๆ, เก, ยวข, องก, บการใช, และ, หร, อม, การอ, างอ, งไปย, งพ, ทธศตวรรษ, สำหร, บก, อนป, 2484, บให, นท, เมษายนเป, น. phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach phramhakstriyithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniichrabbpiphuththskrach ephraaepnswnhnungkhxngbthkhwamxun thiekiywkhxngkbkarich ph s aela hruxmikarxangxingipyngphuththstwrrs sahrbkxnpi ph s 2484 nbihwnthi 1 emsaynepnwnaerkkhxngpi phrabathsmedcphrapromrurachamhackribrmnarth phraphuththyxdfaculaolk 20 minakhm ph s 2280 7 knyayn ph s 2352 epnphramhakstriyithyrchkalthi 1 inrachwngsckri esdcphrarachsmphphemuxwnphuth eduxn 4 aerm 5 kha pimaorngxthsk ewla 3 yam trngkbwnthi 20 minakhm ph s 2279 nbaebbpccubn ph s 2280 prabdaphieskepnpthmkstriyaehngkrungrtnoksinthr emuxwnthi 6 emsayn ph s 2325 khnamiphrachnmayuid 45 phrrsa aelathrngyayrachthanicakfngthnburimaxyufngphrankhr aelaoprdekla ihsrangphrabrmmharachwngepnthiprathbphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkphrabrmsathislksn phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachphraecaxyuthya 1 khrxngrachy6 emsayn ph s 2325 7 knyayn ph s 2352rachaphiesk10 mithunayn ph s 2325 phrarachwnghlwngkxnhnasmedcphraecakrungthnburithdipphrabathsmedcphraphuththelishlanphalykhuxphiesksmedcphraxmrinthrabrmrachiniphrarachbutr42 phraxngkhwdpracarchkalwdphraechtuphnwimlmngkhlaramrachwrmhawiharrachwngsrachwngsckriphrarachbidasmedcphrapthmbrmmhachnkphrarachmardaphraxkhrchaya hyk phrarachsmphph20 minakhm ph s 2280 emuxngphrankhrsrixyuthya xanackrxyuthyaswrrkht7 knyayn ph s 2352 72 phrrsa phrathinngiphsalthksin phrarachwnghlwng xanackrrtnoksinthr enuxha 1 phrarachprawti 1 1 phrarachsmphph 1 2 rbrachkarinsmykrungthnburi 1 3 prabdaphiesk 1 4 swrrkht 2 phrarachkrniykic 2 1 karsthapnakrungrtnoksinthr 2 2 karpxngknrachxanackr 3 phrabrmrachxisriyysaelaphraekiyrtiys 3 1 phrabrmrachxisriyys 4 phraphuththruppracaphraxngkh 5 phraprmaphiithy 6 phrarachlyckr 7 phrarachsnttiwngs 7 1 eriyngtamphraprasutikal 8 ladbprawtisastrehtukarnsakhy 9 phngsawli 10 aephnphng 11 duephim 12 xangxingphrarachprawtiphrarachsmphph phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach miphranamedimwa thxngdwng esdcphrarachsmphphemuxwnthi 20 minakhm ph s 2279 nbaebbpccubn ph s 2280 wnthi 20 eduxn 4 tampicnthrkhti inaephndinsmedcphraecaxyuhwbrmoksaehngxanackrxyuthya phraxngkhepnbutrkhnthi 4 khxngphraxksrsunthrsastr thxngdi sungtxmaidrbkarsthapnakhunepnsmedcphrapthmbrmmhachnk kbphraxkhrchaya hyk emuxecriywykhunidthwaytwepnmhadelkinsmedcecafakrmkhunphrphinit txmakhuxsmedcphraecaxuthumphr khrnphrachnmayukhrb 21 phrrsa kesdcxxkphnwchepnphiksuxyuwdmhathlay 1 phrrsa aelwlaphnwchekharbrachkarepnmhadelkhlwnginsmedcphraecaxuthumphrdngedim emuxphrachnmayuid 25 phrrsa phraxngkhesdcxxkiprbrachkarthiemuxngrachburiintaaehnng hlwngykkrabtr inaephndinsmedcphrathinngsuriyasnxmrinthr 2 aelaidsmrskbkhunnakh phayhlngidrbkarsthapnathismedcphraxmrinthrabrmrachini thidaintrakulesrsthimxythimirkrakxyuthibanxmphwa emuxngsmuthrsngkhram phramhakstriyrachwngsckri phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach phrabathsmedcphraphuththelishlanphaly phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwdkhk rbrachkarinsmykrungthnburi duephimetimthi karswrrkhtkhxngsmedcphraecakrungthnburi phayhlngkaresiykrungsrixyuthyakhrngthisxngaekkrungxngwaaelw phrayatak sin idprabdaphieskkhunepnphramhakstriyaelayayrachthanimayngkrungthnburi inkhnannnaythxngdwngmixayu 32 pi idekhathwaytwrbrachkarinaephndinsmedcphraecakrungthnburitamkhachkchwnkhxngnxngchay phramhamntri buyma odyidrbphrakrunaoprdekla aetngtngihepn phrarachrin phrarachwrinthr ecakrmphratarwcnxkkhwa aelayaymaxasyxyuthibriewnwdbanghwaihy wdrakhngokhsitaramwrmhawiharinpccubn inpi ph s 2311 smedcphraecataksinmharachesdckhuniptiemuxngphimaysungmikrmhmunethphphiphithepnecaemuxngphimayxyu phrarachrinaelaphramhamntriidrbphrarachoxngkarihykthphrwminsukkhrngnidwy hlngcakkarsukinkhrngni phrarachrinidrbkareluxnbrrdaskdiepn phrayaxphyrnvththi cangwangphratarwcfaykhwa ephuxepnkarpunbaehncthimikhwamchxbinkarsngkhramkhrngni hlngcaksmedcphraecataksinmharachykthphkhunipprabecaphrafangsaercaelw miphrarachdariwaecaphrayackri hmud nnmiaeklwklainkarsngkhram dngnn cungoprdtngphrayaxphyrnvththikhunepn phrayaymrach esnathibdikrmphrankhrbal odyihwarachkarthismuhnaykdwy emuxecaphrayackri hmud thungaekkrrmaelw phrayaxphyrnvththicungidrbkaroprdekla iheluxnbrrdaskdiepn ecaphrayackri thismuhnayk phrxmthngoprdihepnaemthphephuxiptikrungkmphucha odysamarthtiemuxngphratabxng emuxngophthistw emuxngbriburn aelaemuxngphuthithephchr emuxngbnthaymas id emuxsinsngkhramsmedcphraecataksinoprdihnkxngkhramathibdiipkhrxngemuxngphuthithephchrihepnihyinkrungkmphucha aelamiphradarsihecaphrayackriaelaphrayaoksathibdixyuchwyrachkarthiemuxngphuthithephchrcnkwaehtukarncasngbrabkhabkxn ecaphrayackriepnaemthphtharachkarsngkhramkbphma ekhmr aelalaw cnmikhwamchxbinrachkarmakmay dngnn cungidrbkareluxnbrrdaskdiepn smedcecaphrayamhakstriysuk phivkmhima thuknkhrraxaedch nersrrachsuriywngs xngkhxrrkhbathmulikakr bwrrtnbrinayk aelaidrbphrarachthanesliyngngaklnkldaelamiekhruxngthxngtang epnekhruxngysesmxecatangkrm 3 4 eduxnminakhm ph s 2324 smedcphraecakrungthnburiidoprdeklaihphrayasrrkhaetngthphipprabkbd aetphrayasrrkhklbipekhakbkbdaelanathphekhayudkrunginwnthi 4 minakhm ph s 2324 phrayasrrkhidkrabthulihsmedcphraecakrungthnburislarachsmbtiaelaxxkphnwch sungphraxngkhyxmthataminwnthi 10 minakhm phrayasrrkhkhrxngemuxngidrawsxngspdahkthukprabodythphkhxngphrayasuriyxphy phrayasuriyxphycbphiksutaksukaelakhngiw hlngsmedcecaphrayamhakstriysukidykthphklbcakkmphuchamathungkrungthnburiaelaidsaercothsbrrdakbdaelw kdariwa ehtuaehngkbdkhuxphraecaaephndinxngkhkxn smedcecaphrayaidphiphaksaothsxditphraecatakdngkhwam twepnecaaephndinicheraipkrathakarsngkhramidkhwamlabakkinehuxtangna erakxutsahakrathasukmiidxalyaekchiwit khidaetcathanubarungaephndinihsinesiynhnam caihsmnphrahmnacaryaelaiphrfaprachakrxyueynepnsukhsindwykn kehtuichnxyuphayhlngtwcungexabutrphrryaeramacxngcathaoths aelwobytiphraphiksusngkh aelalngothsaekkharachkaraelaxanapracharasdr erngexathrphysinodyphlkardwyhakhwamphidmiid krathaihaephndineduxdrxnthukesnhya thngphraphuththsasnakesuxmthrudesrahmxngducemuxngmicchathithichani 5 smedcecaphrayamhakstriysuk txwanaysin txmanaysinthuknatwipprahardwykartdhw 6 prabdaphiesk phrapthmbrmrachanusawriythrngprathbehnuxphrathinngphudtankaycnsinghasn inkarphrarachphithiprabdaphieskkhunepnpthmbrmkstriyaehngphrabrmrachckriwngs emuxwnthi 6 emsayn ph s 2325 inwnthi 6 emsayn ph s 2325 hlngcakidsaercothsphraecataksinaelw smedcecaphrayamhakstriysukidkhunprabdaphieskepnpthmkstriyaehngrachwngsckri khnathimiphrachnmayuid 46 phrrsa phraxngkhoprdekla ihyayrachthanicakkrungthnburirachthaniedimthixyufngtawntkkhxngaemnaecaphrayamayngfngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya phraxngkhoprdihsrangphrarachwnghlwngaelaoprdekla ihxyechiyphraphuththmhamnirtnptimakrmapradisthanyngwdwdphrasrirtnsasdaram hlngcaknn thrngphrakrunaoprdekla ihcdnganchlxngsmophchphrankhrepnewla 3 wn khrngesrckarchlxngphrankhraelw phraxngkhphrarachthannamphrankhraehngihmihtxngkbnamphraphuththmhamnirtnptimakrwa krungethphmhankhr bwrrtnoksinthr mhinthrayuthya mhadilkphph nphrtnrachthaniburirmy xudmrachniewsnmhasthan xmrphimanxwtarsthit skkathttiywisnukrrmprasiththi hruxeriykxyangsngekhpwa krungethphmhankhr swrrkht hlngcakkarchlxngwdphraaekwaelw kprachwrthrngphraosphaxyu 3 pi 7 phraxakarthrudlngiperuxy cnkrathng esdcswrrkhtemuxwnthi 7 knyayn ph s 2352 n phrathinngiphsalthksin rwmphrachnmphrrsaid 73 phrrsa esdcxyuinrachsmbti 27 pi phrabrmsphthukechiylngsuphralxngenginprakxbdwyphraoksthxngihyaelwechiyippradisthaniw n phrathinngdusitmhaprasath phayitphramhaeswtchtr tngekhruxngsungaelaekhruxngrachupophkhechlimphraekiyrtiystamobranrachpraephni phrasngkhswdphraxphithrrm okhmklxngchnatamewla dngechnnganphrabrmsphphraecaaephndinsmykrungsrixyuthyathukprakar cnkrathng ph s 2354 phraemrumassungsrangtamaebbphraemrumassahrbphraecaaephndinsmykrungsrixyuthyaidsrangaelwesrc cungechiyphrabrmokscakphrathinngdusitmhaprasathkhunpradisthan n phraemrumas aelwckihmikarsmophchphrabrmsphepnewla 7 wn 7 khun cungthwayphraephlingphrabrmsph hlngcaknn mikarsmophchphrabrmxthiaelabaephyphrarachkusl emuxaelwesrccungechiyphrabrmxthipradisthan n hxphrathatumnethiyr phayinphrabrmmharachwng swnphrabrmrachsrirangkharechiyiplxybriewnhnawdpthumkhngkharachwrwiharphrarachkrniykicphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach thrngsthapnakrungethphmhankhr hruxkrungrtnoksinthr epnrachthani aelathrngsthapnarachwngsckripkkhrxngrachxanackrithyemux 6 emsayn ph s 2325 wnckri phayhlngkaresdceswyrachyaelw phraxngkhthrngmiphrarachkrnikicthisakhyying khux karpxngknrachxanackrihplxdphyaelathrngfunfuwthnthrrmithyxnepnmrdktkthxdmatngaetsmysuokhthyaelaxyuthya karthiithysamarthpkpxngkarrukrankhxngkhasukcnprasbchychnathukkhrng aesdngihehnthungkhwamekhmaekhngkhxngphraxngkhinkarbychakarrbxyangmiprasiththiphaph odyechphaaxyangyingsngkhramkbphmain ph s 2328 thieriykwa sngkhramekathph nxkcakniphraxngkhyngphbwakdhmaybangchbbthiichmatngaetsmyxyuthyaimmikhwamyutithrrm cungoprdeklaoprdkrahmxmihmikartrwcsxbkdhmaythimixyuthnghmd esrcaelwihekhiynepnchbbhlwng 3 chbb prathbtrarachsih khchsih aelabwaekwiwthukchbb eriykwa kdhmaytrasamdwng sahrbichepnhlkinkarpkkhrxngbanemuxng karsthapnakrungrtnoksinthr phaphwadbnfaphnngaesdngeruxngrawkhxngkrungrtnoksinthr n xnusrnsthanaehngchaticnghwdpthumthani phrarachkrniykicprakaraerkthiphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachthrngcdthaemuxesdckhunkhrxngrachy khuxkaroprdeklaoprdkrahmxm ihtngkrungrtnoksinthrepnrachthaniihm thangtawnxxkkhxngaemnaecaphraya aethnkrungthnburi dwyehtuphlthangdanyuththsastr enuxngcakkrungthnburitngxyubnsxngfngaemna thaihkarlaeliyngxawuthyuththphnth aelakarrksaphrankhrepnipidyak xikthngphrarachwngedimmiphunthicakd imsamarthkhyayid enuxngcaktidwdxrunrachwraramrachwrmhawiharaelawdomliolkyaramrachwrwihar swnthangfngkrungrtnoksinthrnnmikhwamehmaasmkwatrngthimiphunaephndinepnlksnahwaehlm miaemnaepnkhuemuxngthrrmchati michyphumiehmaasm aelasamarthrbsukidepnxyangdi karsrangrachthaniihmnnichewlathngsin 3 pi odyphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach thrngprakxbphithiykesahlkemuxng emuxwnxathity khun 10 kha eduxn 6 pikhal c s 1144 trngkbwnthi 21 emsayn ph s 2325 aelaoprdeklaoprdkrahmxmihsrangphrabrmmharachwngsubthxdrachpraephni aelasrangphraxaramhlwnginekhtphrabrmmharachwngtamaebbkrungsrixyuthya sungkarsrangemuxngaelaphrabrmmharachwngepnkarsubthxdpraephni wthnthrrm aelasilpkrrmdngedimkhxngchati sungptibtiknmatngaetsmykrungsrixyuthya aelaidphrarachthannamaekrachthaniihmniwa krungethphmhankhr bwrrtnoksinthr mhinthrayuththya mhadilkphph nphrtnrachthaniburirmy xudmrachniewsnmhasthan xmrphimanxwtarsthit skkathttiyawisnukrrmprasiththi nxkcakniyngoprdeklaoprdkrahmxmihsrangsingtang xnsakhytxkarsthapnarachthaniidaek pxmprakar khlxng thnnaelasaphantang makmay karpxngknrachxanackr phaphdanhlngthnbtrithychnidrakha 500 bath chudthi 16 rupphrabrmrachanusawriykhxngphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach thrngphraprichasamarthinkarrb thrngepnphunathphinkarthasngkhramkbphmathnghmd 7 khrnginrchsmykhxngphraxngkh idaek sngkhramkhrngthi 1 ph s 2327 sngkhramekathph sngkhramkhrngyingihythisudrahwangithykbphmasngkhux sngkhramekathph odyinkhrngnnphraecapdungaehngrachwngsxlxngphyakhxngphma miphraprasngkhcaephimphunphraekiyrtiysaelachuxesiyngihkhcrkhcaydwykarkarabxanackrsyam cungrwbrwmiphrphlthung 144 000 khn krithathphcaekhatikrungrtnoksinthr odyaebngepn 9 thphihy ekhaticakkrxbthisthang swnthphkhxngphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachmikalngephiyngkhrunghnungkhxngthharphmakhuxmiephiyng 70 000 khnessethann xnusawriy tnaebb inhxpratimakrrmtnaebb phuthrngepnwirstriinsukemuxngthlanginsngkhramekathph dwyphraprichasamarthinkarthasngkhram idthrngihthphkhxngsmedcphrabwrrachecamhasursinghnathipskdthphphmathibriewnthungladhya thaihphmatxngchangktidxyubriewnchxngekha aelwthrngsngihcdthphaebbkxngocrxxkplnsadm cnthphphmakhdsnesbiyngxahar emuxthphphmabriewnthungladhyaaetkphayipaelwsmedcphrabwrrachecamhasursinghnathcungykthphipchwythangxun aelaidrbchychnatlxdthukthphtngaetehnuxcrdit sngkhramkhrngthi 2 ph s 2329 sngkhramthadinaedngaelasamsb insngkhramkhrngni thphphmaetriymesbiyngxaharaelaesnthangedinthphxyangdithisud odyaekikhkhxphidphladtang caksukkhrngkxn odyphmaidykthphekhamathangdanecdiysamxngkh matngkhayxyuthithadinaedngaelasamsb phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachidthrngykthphhlwngekhatiphmathikhaydinaedngphrxmkbihthphkhxngsmedcphrabwrrachecamhasursinghnathekhatikhayphmathisamsb hlngcakrbknid 3 wnkhayphmakaetkphayipthukkhay aelaphraxngkhyngidthasngkhramkhbilxiththiphlkhxngphmaidodyeddkhad aelatihwemuxngtang khyayrachxanaekht thaihrachxanackrsyammixanaekhtkwangihythisudinprawtisastr tngaetdinaednlanna ithihy sibsxngpnna hlwngphrabang ewiyngcnthn ekhmr aeladanthisitipcnthungemuxngklntn trngkanu ithrburi palis aelaeprk phraecakawila ecaphukhrxngnkhrechiyngihmxngkhaerkaehngrachwngsecaecdtnthiekharbrachkarsngkhramcnrbchnaphmacnmibaehnckhwamdikhwamchxbepnphiess sngkhramkhrngthi 3 ph s 2330 sngkhramtiemuxnglapangaelaemuxngpasang hlngcakthiphmaphayaephaeksyam ksngphlthaihemuxngkhunthnghlaykhxngphma echn emuxngechiyngrungaelaechiyngtung ekidkradangkraeduxng tngtnepnxisra phraecapdungcungsngihykthphmaprabpram rwmthungekhatilapangaelapasang emuxphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachthraberuxngcungsngihsmedcphrabwrrachecamhasursinghnathkhumiphrphl 6 000 nay machwyehluxaelakhbilphmaipepnphlsaerc sngkhramkhrngthi 4 ph s 2330 sngkhramtiemuxngthway khrngnnphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachoprdeklaoprdkrahmxm iheknthiphrphl 20 000 nay ykthphiptiemuxngthway aetsngkhramkhrngniimmikarrbphung ephraatangfaytangkkhadaekhlnesbiyngxahar riphlkbadecbcungoprdeklaoprdkrahmxm ihthxythphklbkrungethph sngkhramkhrngthi 5 ph s 2336 sngkhramtiemuxngphma inkhrngnnemuxngthway tanawsri aelamarid idekhamakhxswamiphkditxithy phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachcungoprdeklaoprdkrahmxm ihykthphipchwypxngknemuxng aetemuxphraecapdungykthphmaprabpramemuxngthngsamkhnklbekhakbthangphmaxik phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachcungoprdekla ihthxythphklbkrungethph sngkhramkhrngthi 6 ph s 2340 sngkhramphmathiemuxngechiyngihm enuxngcaksngkhraminkhrngkxn phraecapdungimsamarthtihwemuxnglannaid cungthrngrbsngiphrphl 55 000 nay ykthphmaxikkhrngodyaebngepn 7 thph phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachcung oprdekla ihsmedcphrabwrrachecamhasursinghnathkhumiphrphl 20 000 nay khuniprwmiphrphlkbthangehnuxepn 40 000 nay radmtikhayphmaephiyngwnediywethannthphphmakaetkphayybeyin sngkhramkhrngthi 7 ph s 2346 sngkhramphmathiemuxngechiyngihm khrngthi 2 inkhrngnnphraecakawilaidykthphiptiemuxngsad hwemuxngkhunkhxngphma phraecapdungcungykthphlngmatiemuxngechiyngihmephuxaekaekhn emuxphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachthrngthrab cungoprdekla ihsngkxngthphipchwyehlux aelasngkhramkhrngnikcblngdwychychnakhxngfayithyphrabrmrachxisriyysaelaphraekiyrtiysthrrmeniymphrayskhxng phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach trapracaphraxngkhkarthulitfalaxxngthuliphrabathkaraethntnkhaphraphuththecakarkhanrbphraphuththecakhakhxrb ephkhaphrabrmrachxisriyys thxngdwng 20 minakhm ph s 2279 ph s 2311 phrarachrin phrarachwrinthr ph s 2311 phrayaxphyrnvththi ph s 2311 ph s 2313 phrayaymrach ph s 2313 ph s 2317 ecaphrayackri ph s 2317 smysmedcphraecakrungthnburi smedcecaphrayamhakstriysuk phivkmhima thuknkhrraxaedch nersrrachsuriywngs xngkhxrrkhbathmulikakr bwrrtnbrinayk smysmedcphraecakrungthnburi 6 emsayn ph s 2325 phrabathsmedcphrabrmrachathirachramathibdi srisinthrbrmmhackrphrrdirachathibdinthr thrninthrathirach rtnakasphaskrwngs xngkhprmathiebsr triphuwentrwrnarthnayk dilkrtnrachchatixachawsry smuthydormnt sklckrwalathiebnthr surieynthrathibdinthr hrihrinthrthadathibdi srisuwibulykhunxkhnisth vththiraemswrmhnt brmthrrmikrachathirachedochichy phrhmethphadiethphnvbdinthr phuminthrprmathiebsr olkechtthwisuththi rtnmkudpraethskhtamhaphuththangkur brmbphitrphraphuththecaxyuhw 6 emsayn ph s 2325 smyrchkalthi 3 phayhlngkarswrrkhtinrchkalthi 3 phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolk smyrchkalthi 3 smyrchkalthi 4 phayhlngkarswrrkhtinrchkalthi 4 phrabathsmedcphrapromrurachamhackribrmnarth phraphuththyxdfaculaolk smyrchkalthi 4 11 phvscikayn ph s 2459 phayhlngkarswrrkhtinrchkalthi 6 phrabathsmedcphraramathibdisrisinthrmhackribrmnath phraphuththyxdfaculaolk 11 phvscikayn ph s 2459 smyrchkalthi 7 phraphuththruppracaphraxngkh phraphuththruppracaphrachnmwar phraphuththruppracarchkal phraphuththyxdfaculaolk n phraxuobsth wdphrasrirtnsasdaram inphrabrmmharachwng phraphuththruppracaphrachnmwar epnphraphuththruppangxumbatrtamwnphrabrmrachsmphph srangraw ph s 2410 2411 srangdwythxngkha batrlngya srangodyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw ephuxthrngxuthisphrarachkuslthwayphrabrmxykathirach sung 29 50 esntiemtr pradisthaninhxphrasuralyphiman phraphuththruppracarchkal epnphraphuththruppangmarwichy khdsmathiephchr phayitphraeswtchtr 3 chn srangraw ph s 2367 2394 hnatkkwang 8 3 s m sungechphaaxngkhphra 12 5 s m sungrwm 46 5 s m pradisthaninhxphrasuralyphimanphraprmaphiithy phrarachlyckrpracarchkalthi 1 rupxunaolm phuktranikhuninworkaskrungrtnoksinthrkhrb 100 pi emuxphraxngkhprabdaphieskkhunepnpthmkstriyaehngrachwngsckriaelw phraxngkhmiphranamtamcarukinphrasuphrrnbtwa phrabathsmedcphrabrmrachathirachramathibdi srisinthrbrmmhackrphrrdirachathibdinthr thrninthrathirach rtnakasphaskrwngs xngkhprmathiebsr triphuwentrwrnarthnayk dilkrtnrachchatixachawsry smuthydormnt sklckrwalathiebnthr surieynthrathibdinthr hrihrinthrthadathibdi srisuwibulykhunxkhnisth vththiraemswrmhnt brmthrrmikrachathirachedochichy phrhmethphadiethphnvbdinthr phuminthrprmathiebsr olkechtthwisuththi rtnmkudpraethskhtamhaphuththangkur brmbphitrphraphuththecaxyuhw 8 enuxngcakphraprmaphiithythicaruklnginphrasuphrrnbtniepnphraprmaphiithyediywkbphramhakstriyaehngkrungsrixyuthya 3 phraxngkh idaek smedcphraramathibdithi 1 phraecaxuthxng smedcphraramathibdithi 2 phraechstha aelasmedcphraramathibdithi 3 smedcphranaraynmharach dngnn phraxngkhcungepn smedcphraramathibdithi 4 9 txmaphrabathsmedcphranngeklaecaxyuhwoprdihxxkphranamrchkalthi 1 waphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolk tamnamkhxngphraphuththrupthithrngsrangxuthisthway 10 aelaphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwidephimphraprmaphiithyaeksmedcphrabrmxykathirachcaruklnginphrasuphrrnbtwa phrabathsmedcphrapromrurachamhackribrmnarth nerswrachwiwthnwngs pthmphngsathirachramathibdinthr syamphichitinthrwordm brmnarthbphitr phraphuththyxdfaculaolk 9 hlngcaknn phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwmiphrabrmrachoxngkarechlimphraprmaphiithyxyangsngekhpwa phrabathsmedcphraramathibdisrisinthrmhackribrmnath phraphuththyxdfaculaolk hrux phrabathsmedcphraramathibdithi 1 11 inwarakarsthapnakrungrtnoksinthrkhrbrxb 200 pi rthbalidcdngansmophchkrungrtnoksinthrkhunemux ph s 2525 inkarnirthbalaelapwngchnchawithyphrxmicknechlimphraekiyrtiphraxngkhodythwayphrarachsmyya mharach txthayphraprmaphiithy xxkphranamwa phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach 12 13 phrarachlyckrphrarachlyckrpracarchkalthi 1 epntrangarup pthumxunaolm hrux mhaxunaolm hmaythung tathisamkhxngphrasiwa sungthuxepnpthmvksinkartngphrabrmrachckriwngs mixkkhra xu aebbxksrkhxmxyuklang lxmrxbdwyklibbwxnepndxkimthiepnsirimngkhlinphuththsasna traxunaolmthiichtiprathbbnenginphddwngmiruprangkhlaysngkhthksinawrrt hrux sngkhewiynkhwa milksnaepnmwnklmkhlaylksnakhwamhmaykhxngphranamedimwa dwng xyuinkrxblayknk erimichemux ph s 2328 inkhrawphrarachphithibrmrachaphiesk 14 15 phrarachsnttiwngsphramehsi ecacxmmarda aelaecacxm dubthkhwamhlkthi rayphranamphraphrryaecaaelaphrasnminrchkalthi 1 phrarachoxrsaelaphrarachthida dubthkhwamhlkthi phrarachsnttiwngsinphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach emuxkhrngthithrngdarngtaaehnnghlwngykbtremuxngrachburi phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachsmrskbkhunnakh thidakhxngkhhbdiihyintrakulbangchang du n bangchang odymiphrarachoxrssxngphraxngkhhnirachphymatngthinthanthiaekhwngbangchang emuxngrachburi pccubnkhuxcnghwdsmuthrsngkhram txmaemuxkhunkhrxngrachy aemcamiidoprdihsthapnaykyxngkhunepnsmedcphraxkhrmehsixyangepnthangkarktam aetkhnthngpwngkekhaicwathanphuhyingnakh exkphrryadngedimnnexngthixyuinthanasmedcphraxkhrmehsi cungphaknkhnanphranamwa smedcphraphnwsa hruxsmedcphraphrrsa tamxyangkarkhnanphranamsmedcphraxkhrmehsitngaetkhrngkrungsrixyuthya cnthungrchsmyphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwcungoprd ihechlimphranamepnsmedcphraxmrinthrabrmrachini phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmiphrarachoxrs rachthida rwmthngsin 42 phraxngkh odyepnphrarachoxrsaelaphrarachthidathiprasutiaetsmedcphraphnwsa phraxkhrmehsi 10 phraxngkh eriyngtamphraprasutikal prasutinxkphramhaeswtchtrphranam phramarda prasuti sinphrachnm phrachnsarwm1 smedcphraecalukyaethx ecafachay impraktphranam smedcphraxmrinthrabrmrachini sinphrachnmaetkhrngkrungsrixyuthya 2 smedcphraecalukethx ecafahying impraktphranam smedcphraxmrinthrabrmrachini sinphrachnmaetkhrngkrungsrixyuthya 3 smedcphraecalukethx ecafachimihy smedcphraxmrinthrabrmrachini pikunexksk c s 1141 4 smedcphraecalukyaethx ecafachim smedcphraxmrinthrabrmrachini wnphuth eduxn 4 khun 7 kha pikunnphsk c s 1129 wnphuth eduxn 8 aerm 11 kha piwxkchsk c s 1186 57 phrrsa5 smedcphraecalukethx ecafakrmhlwngsrisunthrethph smedcphraxmrinthrabrmrachini pikhalothsk c s 1132 wnxathity eduxn 9 aerm 1 kha pimaorngsmvththisk c s 1170 38 phrrsa6 smedcphraecalukethx ecafahying impraktphranam smedcphraxmrinthrabrmrachini sinphrachnminaephndinphraecakrungthnburi 7 smedcphraecalukyaethx ecafakrmkhunesnanurks smedcphraxmrinthrabrmrachini wncnthr eduxn 5 khun 8 kha pimaorngebycsk c s 1134 wnphuth eduxn 8 xutrasath khun 3 kha pichlunphsk c s 1179 45 phrrsa8 smedcphraecalukethx ecafahying impraktphranam smedcphraxmrinthrabrmrachini sinphrachnminaephndinphraecakrungthnburi 9 smedcphraecalukethx ecafakrmhlwngethphywdi smedcphraxmrinthrabrmrachini wnxngkhar eduxn 7 khun 7 kha pirakanphsk c s 1139 wnsukr eduxn 9 aerm 2 kha pimaaemebycsk c s 1185 47 phrrsa10 phraecalukyaethx phraxngkhecaklay ecacxmmardaphimswn picxsmvththisk c s 1140 sinphrachnminrchkalthi 1 prasutiemuxesdcprabdaphieskaelw11 phraecalukethx phraxngkhecanum ecacxmmardapuy piethaaebycsk c s 1145 sinphrachnminrchkalthi 3 12 phraecalukyaethx phraxngkhecathbthim ecacxmmardacn piethaaebycsk c s 1145 wnsukr eduxn 7 aerm 6 kha pimaorngothsk c s 1182 38 phrrsa13 phraecalukethx phraxngkhecahying ecacxmmardadwng pimaorngchsk c s 1146 sinphrachnminrchkalthi 1 14 phraecalukethx phraxngkhecahyingphaxb ecacxmmardaphimswn pimaorngchsk c s 1146 sinphrachnminrchkalthi 1 15 phraecalukethx phraxngkhecaphlb ecacxmmardakhum pimaesngsptsk c s 1147 pikhalsptsk c s 1228 82 phrrsa16 phraecalukyaethx phraxngkhecaxphytht ecacxmmardanxyaekw thidaphrayackri emuxngnkhrsrithrrmrach wnxngkhar eduxn 9 aerm 3 kha pimaesngspsk c s 1147 wnxngkhar eduxn 3 aerm 11 kha pirakanphsk c s 1199 52 phrrsa17 phraecalukyaethx phraxngkhecaxruonthy ecacxmmardanuyihy thidaecaphrayasuthrrmmntri phthn n nkhr kbthanphuhyingchum thulkrahmxmhyingihyemuxngnkhr piethaanphsk c s 1169 wnxngkhar eduxn 6 khun 2 kha pimaorngctwask c s 1194 48 phrrsa18 phraecalukyaethx phraxngkhecathb ecacxmmardanxy wnxngkhar eduxn 5 aerm10 kha pirakasptsk c s 1187 39 phrrsa19 phraecalukethx phraxngkhecahyingthida ecacxmmardaexm pimaaemnphsk c s 1149 picxsmvththisk c s 1200 52 phrrsa20 phraecalukyaethx phraxngkhecakhnthrs ecacxmmardaphum thidaecaphrayawiesssunthr nakh nkelk wnphvhsbdi eduxn 3 khun 8 kha pimaaemnphsk c s 1149 wnxngkhar eduxnyi khun 13 kha pichwdxthsk c s 1178 30 phrrsa21 phraecalukethx phraxngkhecahyingcngklni ecacxmmardatani thidaecaphrayamhaesna bunnakh piwxksmvththisk c s 1150 sinphrachnminrchkalthi 2 22 phraecalukyaethx phraxngkhecasuriya ecacxmmardaephngihy wnxngkhar eduxn 12 aerm 1 khapirakaexksk c s 1151 wnxathity eduxnxay khun 7 kha pikhalchsk c s 1216 66 phrrsa23 phraecalukethx phraxngkhecahyingeksr ecacxmmardaprathuma pirakaexksk c s 1151 sinphrachnminrchkalthi 2 24 phraecalukethx phraxngkhecamntha ecacxmmardanim picxothsk c s 1152 wnphvhsbdieduxn 8 xutrasath khun 11 kha pirakatrisk c s 1223 72 phrrsa25 phraecalukethx phraxngkhecamni ecacxmmardaxu thidaphrayaephchrburi buyrxd picxothsk c s 1152 sinphrachnminrchkalthi 4 26 phraecalukethx phraxngkhecadwngsuda ecacxmmardanxy picxothsk c s 1152 sinphrachnminrchkalthi 4 27 phraecalukethx phraxngkhecackrcn bangaehngwa phraxngkhecasumali ecacxmmardaxim phayhlngidepn thawwrcnthr mihnathibngkhbbychathawnangthwthngphrarachwng thidaecaphrayartnathiebsr kun rtnkul picxothsk c s 1152 sinphrachnminrchkalthi 2 28 phraecalukyaethx phraxngkhecawasukri ecacxmmardacuy thidaphrarachaesrsthi wnesar eduxnxay khun 5 kha picxothsk c s 1152 wnsukr eduxnxay khun 8 kha pichluebycsk c s 1214 64 phrrsa29 phraecalukyaethx phraxngkhecachtr ecacxmmardatani ecakhunwng thidaecaphrayamhaesna bunnakh ekidaetthanphuhyingedimthithukocrkhatayipemuxkhrngklbipkhnthrphysmbtithifngiwklbmacakkrungeka wnxngkhar eduxn 3 khun 5 kha picxothsk c s 1152 wnxngkhar eduxn 6 khun 6 kha pikhalothsk c s 1192 40 phrrsa30 phraecalukyaethx phraxngkhecasuriywngs ecacxmmardanwl wnphvhsbdi eduxn 6 khun 3 kha pikuntrisk c s 1153 wnesar eduxnxay aerm 2 kha pichluebycsk c s 1215 63 phrrsa31 phraecalukethx phraxngkhecaxubl ecacxmmardathxng thidainthawethphkrastri wirstriaehngemuxngthlang wnsukr eduxn 6 khun 11 kha pikuntrisk c s 1153 sinphrachnminrchkalthi 3 32 phraecalukethx phraxngkhecachimphli ecacxmmardangiw pikun trisk c s 1153 wnesar eduxnxay khun 12 kha pimaesngnphsk c s 1219 67 phrrsa33 phraecalukyaethx phraxngkhecaikrsr ecacxmmardanxyaekw wncnthr eduxnyi khun 2 kha pikuntrisk c s 1153 wnphuth eduxnxay aerm 3 kha piwxksmvththisk c s 1210 57 phrrsa34 phraecalukyaethx phraxngkhecadarakr ecacxmmardaephngihy wnesar eduxn 8 khun 12 kha pichwdctwask c s 1154 piwxksmvththisk c s 1210 57 phrrsa35 phraecalukyaethx phraxngkhecadwngckr ecacxmmardapan wncnthr eduxn 8 aerm 6 kha pichwdctwask c s 1154 xathity eduxn 10 aerm 8 kha pimaemiyxthsk c s 1208 55 phrrsa36 phraecalukethx phraxngkhecahyingssithr ecacxmmardachimaemw sungepnthidathawwrcnthr aecm pikhalchsk c s 1156 sinphrachnminrchkalthi 2 37 phraecalukethx phraxngkhecahyingerir ecacxmmardapxm pxmsida thidaphrayartnckr hngsthxng piethaasptsk c s 1157 sinphrachnminrchkalthi 1 38 phraecalukethx phraxngkhecahyingkrastri ecacxmmardanwm pimaorngxthsk c s 1158 pichwdxthsk c s 1178 20 phrrsa39 smedcphraecalukethx ecafakunthlthiphywdi phranamedim phraxngkhecacnthburi ecacxmmardathxngsuk phrathidaecaxinthwngs phraecakrungsristnakhnhutewiyngcnthnsungepnecapraethsrachkhnann pimaemiysmvththisk c s 1160 wnesar eduxn 4 khun 3 kha picxsmvththisk c s 1200 41 phrrsa40 phraecalukyaethx phraxngkhecasuthsn ecacxmmardaklin thidaphrayaphthlung khun wnphuth eduxn 8 burphasath khun 1 kha pimaemiy smvththisk c s 1160 wnxathity eduxnyi aerm 10 kha pimaemiynphsk c s 1209 49 phrrsa41 phraecalukethx phraxngkhecahyingsuphathr ecacxmmardaephngelk phrathidaecannthesn phraecaewiyngcnthn pimaemiysmvththisk c s 1160 sinphrachnminrchkalthi 2 41 phrrsa42 phraecalukethx phraxngkhecahyingsud ecacxmmardachimihy thidaphrayaphthlung khun pimaaemexksk c s 1161 sinphrachnminrchkalthi 3 49 phrrsaladbprawtisastrehtukarnsakhyph s 2279 nbaebbpccubn ph s 2280 20 minakhm phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachphrarachsmphphthikrungsrixyuthyainrchsmyphraecaxyuhwbrmoks phranamedim thxngdwngph s 2325smedcphraecataksinmharach esdcswrrkht prabdaphieskkhunkhrxngrachyepnphramhakstriyaehngrachwngsckri sthapnakrungrtnoksinthr epnrachthani oprdihsmedcphraxnuchathirachethlingphrarachmnethiyrthiphramhaxuprach krmphrarachwngbwrsthanmngkhl xngechiyngsux ywn aelankxngkhexng ekhmr khxekhaphungphrabrmophthismphar oprdihxalksnkhdnithanxihranrachthrrmph s 2326kahndraebiybkarphrarachphithibrmrachaphiesk thrngphrarachniphnthbthlakhreruxngxunruth erimngansrangphrankhr khudkhuemuxngthangfngtawnxxk srangkaaephngaelapxmprakarrxbphrankhr srangphrabrmmharachwngaelawdphrasrirtnsasdaramph s 2327oprdekla ihxyechiyphraphuththmhamnirtnptimakr cakhxphraaekwinphrarachwngedim aehkhammapradisthan n phraxuobsthinphrarachwngihm phrarachthannamphraxaramwa wdphrasrirtnsasdaram oprdekla ihsrangesachingcha sngkhramekathph phraecapdung kstriyphmathrngkrithathphekhamatiemuxngithytngaetehnuxcdit rwm 9 thph kxngthphithytikxngthphphmaaetkphayybeyinipthukthphph s 2328ngansrangphrankhraelaprasathrachmnethiyrsaercesrcsin phrarachthannamkhxngrachthaniihmph s 2329sngkhramrbphmathithadinaedng thrngphrarachniphnth nirasrbphmathadinaedng praethsoprtuekskhxekhamaecriyphrarachimtri shrachxanackrechaekaapinng cakphrayaithrburiph s 2330xngechiyngsuxekhiynhnngsuxkhxthwaybngkhmla lxbhniipkubanemuxng xyechiyphraphuththsihingkhmapradisthanphayinphrarachwngbwrsthanmngkhlph s 2331oprdekla ihsngkhaynaphraitrpidkkhrngthieka thiwdmhathatuyuwrachrngsvsdiph s 2333xngechiyngsuxkubanemuxngsaercaelacdtnimengin tnimthxngmathwayph s 2337thrngxphieskihnkxngkhexngepnsmedcphranaraynramathibdi ipkhrxngpraethskmphuchaph s 2338oprdekla ihcharaphrarachphngsawdar chbbphncnthnumas ecim oprdekla ihsrangphramhaphichyrachrthph s 2339ngansmophchphrabrmxthismedcphrapthmbrmmhachnkph s 2340thrngphrarachniphnthbthlakhr eruxng ramekiyrtiph s 2342oprdekla ihsrangewchyntrachrthph s 2344chlxngwdphraechtuphnwimlmngkhlaram aelawdsraeks funfukarelnskwaph s 2345rachaphieskphraecaewiydnamyalxng xngechiyngsux ph s 2347oprdekla ihnkprachy rachbnthit charakdhmay cdepnkdhmaytrasamdwngkhunph s 2349thrngxphieskihnkxngkhcnthrepnsmedcphraxuthyracha khrxngkrungkmphuchaph s 2350erimsrangwdsuthsnethphwraramph s 2352idrierimihmikarsxnphrapriytithrrminphrabrmmharachwng tlxdcntamwngecanayaelabaneruxnkhxngkharachkarphuihy thrngtrakdhmaykhnasngkhkhun ephuxcdraebiybkarpkkhrxngkhxngsngkhiheriybrxy oprdeklaihmikarsxbphrapriytithrrm esdcswrrkhtphngsawliphngsawlikhxngphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach 16 ecaphrayaoksathibdi pan 8 ecaphrayawrwngsathirach khunthxng 4 phrayarachnikul thxngkha 2 smedcphrapthmbrmmhachnk 5 lukcnthr 1 phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach 6 hlng 3 phraxkhrchaya hyk 7 kim aephnphng 1 phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach smedcphrabwrrachecamhasursinghnath 2 phrabathsmedcphraphuththelishlanphaly smedcphrabwrrachecamhaesnanurks smedcphrabwrrachecamhaskdiphlesph 3 phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw 4 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapineklaecaxyuhw 5 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw krmphrarachwngbwrwiichychay 6 phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk 7 phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw 8 phrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr 9 phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 10 phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwduephim praethsithy prawtisastrkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachrayphranamphramhakstriyithy phrapthmwngsinrachwngsckrixangxingechingxrrth syam thukicheriykchuxpraethsepnthangkarsmyrchkalthi 4 silpwthnthrrm 6 krkdakhm 2560 subkhnemux 10 singhakhm 2560 Check date values in accessdate date help ethsnaphrarachprawtiaelaphngsawdarkrungethph hna 5 7 pthmwngs phrabrmrachmhackrikstriysyam hna 41 42 phrarachphngsawdar chbbphrarachhtthelkha hna 131 132 phrarachphngsawdarchbbphrarachhtthelkha elm 2 n 451 phrarachphngsawdar chbbphrarachhtthelkha krungethph sankwrrnkrrmaelaprawtisastr krmsilpakr 2548 hna 230 nrinthrethwi phraecaipyikaethx krmhlwng aela culcxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphra cdhmayehtukhwamthrngca khxng krmhlwngnrinthrethwi ph s 2310 2381 aelaphrarachwicarninphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw krungethph m p ph 2526 350 hna hna 325 ISBN 974 7922 12 6 phrarachphngsawdarkrungrtnoksinthr rchkalthi 1 txnthi 2 phrarachphithiprabdaphiesk hxngsmuddicithlwchiryan subkhnemux 10 singhakhm 2560 Check date values in accessdate help 9 0 9 1 cullda phkdiphuminthr srxyphranam lingkesiy skulithy chbbthi 2622 pithi 51 pracawnxngkharthi 18 mkrakhm 2548 okwith wngssurwthn karemuxngkarpkkhrxngithy hlaymiti hna 15 rachkiccanuebksa phrabrmrachoxngkar prakas echlimphraprmaphiithy elm 33 txn 0k 11 phvscikayn ph s 2459 hna 212 rachkiccanuebksa hmaykahndkar thi 4 2525 phrarachphithismophchkrungrtnoksinthr khrb 200 pi emsayn phuththskrach 2525 elm 99 txn 48 ng chbbphiess 3 emsayn ph s 2525 hna 1 phrarachphithismophchkrungrtnoksinthrkhrb 200 pi aelaphrarachphithismophchhlkemuxng sankngansngesrimsrangexklksnkhxngchati ekhathungwnthi 19 knyayn ph s 2554 phrarachlyckrpracarchkalthi 1 lingkesiy hxmrdkithy ekhathungwnthi 21 knyayn ph s 2554 phrarachlyckrpracarchkal sankhxsmudklang mhawithyalyramkhaaehng ekhathungwnthi 21 knyayn ph s 2554 brrnanukrmecaphrayathiphakrwngs kha bunnakh 11 singhakhm 2531 phrarachphngsawdarkrungrtnoksinthr rchkalthi 1 hxngsmuddicithlwchiryan subkhnemux 6 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help phrabathsmedcphraethiyrmharacheca pthmwngs phrabrmrachmhackrikstriysyam phrankhr orngphimphhnngsuxphimphithy 2470 57 hna phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolk aelaphrarachskul khxkhwamaelakhwamehncakewbbxrdphnthip kxnhna phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach thdipsmedcphraecakrungthnburi phramhakstriyithy 6 emsayn ph s 2325 7 knyayn ph s 2352 phrabathsmedcphraphuththelishlanphalysmedcphraecaphinangethx ecafakrmphraethphsudawdi kulechsthinrachwngsckri 22 phvscikayn ph s 2342 7 knyayn ph s 2352 phraecaipyikaethx krmhlwngnrinthrethwiekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach amp oldid 9528287, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม