fbpx
วิกิพีเดีย

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)

ระวังสับสนกับ พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499)

พรรคอิสระ (อังกฤษ:The Liberal Party) พรรคการเมืองไทยที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 13/2512

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)
หัวหน้าโกศล ไกรฤกษ์
เลขาธิการบุญธรรม ชุมดวง
คำขวัญประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใด
ก่อตั้ง15 เมษายน 2512
ยุบ17 พฤศจิกายน 2514
ที่ทำการ26 ซอยเสนาร่วม ถนนพหลโยธิน ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
รองหัวหน้าบุญเลิศ ชินวัตร
สมพงษ์ อยู่หุ่น
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

เนื้อหา

พรรคอิสระได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อนายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2512 โดยมีโกศล ไกรฤกษ์เป็นหัวหน้าพรรค บุญธรรม ชุมดวง เป็นเลขาธิการพรรค ส่วนบุญเลิศ ชินวัตร และ สมพงษ์ อยู่หุ่น เป็นรองหัวหน้าพรรค

โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก ประกอบด้วย

 • นายโกศล ไกรฤกษ์ หัวหน้าพรรค
 • นายบุญเลิศ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค
 • นางสมพงษ์ อยู่หุ่น รองหัวหน้าพรรค
 • นายบุญธรรม ชุมดวง เลขาธิการพรรค
 • นายเลิศสิน หงษ์แสงไทย รองเลขาธิการพรรค
 • กรรมการบริหารพรรค

พรรคอิสระ ได้รวบรวมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จำนวน 17 ที่นั่ง ได้แก่

 • นายโกศล ไกรฤกษ์ พิษณุโลก
 • นายสุชน ชามพูนท พิษณุโลก
 • นายบุญธรรม ชุมดวง สุโขทัย
 • นายสุธรรม ธรรมสุนทรา สุโขทัย
 • นายบุญเลิศ ชินวัตร เชียงใหม่
 • นายผจญ ผาทอง แพร่
 • นายสุธรรม สายศร แพร่
 • นายสุปัน พูลพัฒน์ กาศสินธุ์
 • นายชาญยุทธ์ ไชยคำมิ่ง กาฬสินธุ์
 • นางสมพงษ์ อยู่หุ่น กาฬสินธุ์
 • นายเลิศสิน หงษ์แสงไทย ขอนแก่น
 • นายสมพล เกยุราพันธุ์ นครราชสีมา
 • นายประชา บุนยเนตร เลย
 • นายวิชัย โกมลวิชญ์ อุบลราชธานี
 • นายอนันต์ ฉายแสง ฉะเชิงเทรา
 • นายประสงค์ เนื่องจำนงค์ ชลบุรี
 • นายพานิช สัมภวคุปต์ เพชรบุรี

พรรคอิสระถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ตามคำสั่งคณะปฏิวัติที่มีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง

 1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514


พรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)
พรรคอ, สระ, 2512, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, พรรคอ, สระ, ระว, งส, บสนก, พรรคอ, สระ, 2499, พรรคอ, สระ, งกฤษ, liberal, party, พรรคการเม, องไทยท, ได, จดทะเบ, ยนก, อต, งตามพระราชบ, ญญ, พรรคการเม, อง, 2511, เป, นลำด, บท, 2512ห, วหน, าโกศล, ไกรฤกษ, เลขาธ,. phrrkhxisra ph s 2512 phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phrrkhxisra rawngsbsnkb phrrkhxisra ph s 2499 phrrkhxisra xngkvs The Liberal Party phrrkhkaremuxngithythiidcdthaebiynkxtngtamphrarachbyytiphrrkhkaremuxng ph s 2511 epnladbthi 13 2512phrrkhxisra ph s 2512 hwhnaoksl ikrvkselkhathikarbuythrrm chumdwngkhakhwypraoychnkhxngchatiehnuxsingxunidkxtng15 emsayn 2512yub17 phvscikayn 2514thithakar26 sxyesnarwm thnnphhloythin tablbangsux xaephxdusit cnghwdphrankhrrxnghwhnabuyelis chinwtr smphngs xyuhunkaremuxngithy raychuxphrrkhkaremuxng kareluxktng enuxha 1 prawti 2 kareluxktng 3 yubphrrkh 4 xangxingprawti aekikhphrrkhxisraidyuncdthaebiynkxtngphrrkhtxnayphwng suwrrnrth pldkrathrwngmhadithy inthananaythaebiynphrrkhkaremuxngemuxwnthi 15 emsayn ph s 2512 odymioksl ikrvksepnhwhnaphrrkh buythrrm chumdwng epnelkhathikarphrrkh swnbuyelis chinwtr aela smphngs xyuhun epnrxnghwhnaphrrkh 1 odymikhnakrrmkarbriharphrrkhchudaerk prakxbdwy nayoksl ikrvks hwhnaphrrkh naybuyelis chinwtr rxnghwhnaphrrkh nangsmphngs xyuhun rxnghwhnaphrrkh naybuythrrm chumdwng elkhathikarphrrkh nayelissin hngsaesngithy rxngelkhathikarphrrkh krrmkarbriharphrrkh suchn champhunth sarwy thrrmsunthra phcy phathxng wichy okmlwichy pracha bunyentr chayyuthth ichkhaming prasngkh enuxngcanngkh supn phulphthn phanich smphwkhupt suthrrm saysrkareluxktng aekikhphrrkhxisra idrwbrwmphuthiidrbeluxktnginkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2512 canwn 17 thinng idaek nayoksl ikrvks phisnuolk naysuchn champhunth phisnuolk naybuythrrm chumdwng suokhthy naysuthrrm thrrmsunthra suokhthy naybuyelis chinwtr echiyngihm nayphcy phathxng aephr naysuthrrm saysr aephr naysupn phulphthn kassinthu naychayyuthth ichykhaming kalsinthu nangsmphngs xyuhun kalsinthu nayelissin hngsaesngithy khxnaekn naysmphl ekyuraphnthu nkhrrachsima naypracha bunyentr ely naywichy okmlwichy xublrachthani nayxnnt chayaesng chaechingethra nayprasngkh enuxngcanngkh chlburi nayphanich smphwkhupt ephchrburiyubphrrkh aekikhphrrkhxisrathukyubphrxmkbphrrkhkaremuxngxun emuxwnthi 17 phvscikayn 2514 tamkhasngkhnaptiwtithimicxmphl thnxm kittikhcr epnhwhnakhna prakaskhxngkhnaptiwti chbbthi 9 miphlihbrrdaphrrkhkaremuxngthimixyuepnxnsinsudlng 2 xangxing aekikh prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdthaebiynphrrkhkaremuxng prakaskhxngkhnaptiwtichbbthi 9 rachkiccanuebksa elm 88 txn 126 k phiess hna 3 20 phvscikayn ph s 2514ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrrkhxisra ph s 2512 amp oldid 8846505, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม