fbpx
วิกิพีเดีย

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา (เขมร:គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា คณบกฺสสามคฺคีชาติกมฺพุชา; อังกฤษ:Cambodian National Unity Party: CNUP) เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยเขมรแดงเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งของสหประชาชาติ ในช่วงที่สหประชาชาติเข้ามาอารักขากัมพูชา ผู้นำพรรคคือ เขียว สัมพัน และซอน เซน เป็นพรรคที่สืบเนื่องมาจากพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย ที่มีกองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นกองกำลังติดอาวุธ มีสถานีวิทยุเป็นของตนเองคือ “เสียงจากแนวร่วมแห่งชาติกัมพูชา” ซึ่งออกอากาศจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา
គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា
หัวหน้าเขียว สัมพัน
ซอน เซน
ก่อตั้ง30 พฤศจิกายน 2535
ยุบ2540 (5 ปี)​
ก่อนหน้าพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย
ถัดไปพรรคเอกภาพแห่งชาติเขมร
ขบวนการสหภาพชาติประชาธิปไตย
อุดมการณ์สังคมนิยมการเกษตร
ชาตินิยมเขมร
สี สีแดง
จุดยืนซ้ายจัด
การเมืองกัมพูชา
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

แม้ว่าจะจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2536 แต่ท่าทีของเขมรแดงกลับมีข้อโต้แย้งต่อสหประชาชาติและมีแนวโน้มที่จะคว่ำบาตรการเลือกตั้งมากขึ้น ในที่สุด สหประชาชาติได้ตัดสินใจไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของเขมรแดง ซึ่งมีประชากรอยู่ในบริเวณนั้น 6% ของชาวกัมพูชา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 พรรคกัมพูชาประชาธิปไตยถูกประกาศให้เป็นพรรคการเมืองที่ผิดกฎหมาย สมาชิกพรรคสามัคคีชาติกัมพูชาออกมาประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อสหภาพแห่งชาติและการปลดปล่อยแห่งชาติกัมพูชา

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 กลุ่มของเอียง ซารีที่คุมอำนาจอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาได้แยกตัวออกไปก่อตั้งขบวนการสหภาพแห่งชาติประชาธิปไตย และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 กลุ่มของเขียว สัมพันได้ก่อตั้งพรรคเอกภาพแห่งชาติเขมร หลังประกาศแยกตัวออกจากกลุ่มเขมรแดง

  1. David Lea & Colette Milward (Ed.). A Political Chronology of South-East Asia and Oceania. London: Psychology Press. 2001. p. 33.
  2. Arthur S. Banks, Thomas C. Muller, William Overstreet, Sean M. Phelan, Hal Smith (Ed.). Political Handbook of the World 1999. 2000. p. 154.
  3. Amnesty International Report: 1997.
  4. Institute of Southeast Asian Studies. Southeast Asian Affairs 1993. 1993. p. 135.
  5. Philip Short. Pol Pot: Anatomy of a Nightmare. Macmillan. New York: Henry Holt and Company, LLC. 2004. p. 434.

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา
พรรคสาม, คค, ชาต, มพ, ชา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, พรรคสาม, คค, แห, งชาต, มพ, ชา, เขมร, គណបក, សស, មគ, កម, คณบก, สสามค, ชาต, กม, ชา, งกฤษ, cambodian, national, unity, party, cnup, เป, นพรรคการเม, องท, ดต, งโดยเขมรแดงเม, พฤศจ, กายน, 2535, เพ, อรองร,. phrrkhsamkhkhichatikmphucha phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phrrkhsamkhkhiaehngchatikmphucha phrrkhsamkhkhichatikmphucha ekhmr គណបក សស មគ គ ជ ត កម ព ជ khnbk ssamkh khichatikm phucha xngkvs Cambodian National Unity Party CNUP epnphrrkhkaremuxngthicdtngodyekhmraedngemux 30 phvscikayn ph s 2535 ephuxrxngrbkarcdkareluxktngkhxngshprachachati 1 inchwngthishprachachatiekhamaxarkkhakmphucha phunaphrrkhkhux ekhiyw smphn aelasxn esn epnphrrkhthisubenuxngmacakphrrkhkmphuchaprachathipity 2 thimikxngthphaehngchatikmphuchaprachathipityepnkxngkalngtidxawuth 3 misthaniwithyuepnkhxngtnexngkhux esiyngcakaenwrwmaehngchatikmphucha sungxxkxakascnthungeduxnkrkdakhm ph s 2537 4 phrrkhsamkhkhichatikmphucha គណបក សស មគ គ ជ ត កម ព ជ hwhnaekhiyw smphn sxn esn kxtng30 phvscikayn 2535yub2540 5 pi kxnhnaphrrkhkmphuchaprachathipity thdipphrrkhexkphaphaehngchatiekhmr khbwnkarshphaphchatiprachathipity xudmkarnsngkhmniymkarekstr chatiniymekhmrsi siaedngcudyunsaycdkaremuxngkmphucha raychuxphrrkhkaremuxng kareluxktng aemwacacdtngkhunephuxekharwminkareluxktng ph s 2536 aetthathikhxngekhmraedngklbmikhxotaeyngtxshprachachatiaelamiaenwonmthicakhwabatrkareluxktngmakkhun inthisud shprachachatiidtdsinicimcdkareluxktnginphunthithixyuphayitkaryudkhrxngkhxngekhmraedng 5 sungmiprachakrxyuinbriewnnn 6 khxngchawkmphucha 6 ineduxnkrkdakhm ph s 2537 phrrkhkmphuchaprachathipitythukprakasihepnphrrkhkaremuxngthiphidkdhmay smachikphrrkhsamkhkhichatikmphuchaxxkmaprakascdtngrthbalechphaakalephuxshphaphaehngchatiaelakarpldplxyaehngchatikmphucha 7 ineduxnsinghakhm ph s 2539 klumkhxngexiyng sarithikhumxanacxyuthangtawntkechiyngehnuxkhxngkmphuchaidaeyktwxxkipkxtngkhbwnkarshphaphaehngchatiprachathipity aelaineduxnsinghakhm ph s 2540 klumkhxngekhiyw smphnidkxtngphrrkhexkphaphaehngchatiekhmr hlngprakasaeyktwxxkcakklumekhmraedngxangxing aekikh David Lea amp Colette Milward Ed A Political Chronology of South East Asia and Oceania London Psychology Press 2001 p 33 Arthur S Banks Thomas C Muller William Overstreet Sean M Phelan Hal Smith Ed Political Handbook of the World 1999 2000 p 154 Amnesty International Report 1997 Institute of Southeast Asian Studies Southeast Asian Affairs 1993 1993 p 135 CAMBODIA Radhsphea Ney Preah Recheanachakr Kampuchea National Assembly CPSR document view Philip Short Pol Pot Anatomy of a Nightmare Macmillan New York Henry Holt and Company LLC 2004 p 434 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrrkhsamkhkhichatikmphucha amp oldid 8272563, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม