fbpx
วิกิพีเดีย

พรรคสามัคคีธรรม

พรรคสามัคคีธรรม (อังกฤษ:Justice Unity Party) พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นลำดับที่ 30/2535 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535 ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย มีนาคม พ.ศ. 2535 มีการรวบรวมนักการเมืองจากหลายพรรค และมีบุคคลในพรรคที่ใกล้ชิดกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. โดยมีนายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตหัวหน้าพรรครวมไทย และพรรคเอกภาพ เป็นหัวหน้าพรรค และ นาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ บิดาของ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคสามัคคีธรรม
Justice Unity Party
หัวหน้าณรงค์ วงศ์วรรณ
เลขาธิการนาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ
ก่อตั้ง3 มกราคม พ.ศ. 2535
(เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535)
ที่ทำการ444/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ
อุดมการณ์อนุรักษนิยม นิยมทหาร
สี แดง
น้ำเงิน
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
79 / 360
นโยบายจะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยถ้วนหน้า ทั้งนี้ โดยอาศัยวิธีการตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประธานที่ปรึกษาพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
โฆษกสุชาติ ตันเจริญ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสามัคคีธรรม ได้ประกาศนโยบายของพรรคไว้ว่า "จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยถ้วนหน้า ทั้งนี้ โดยอาศัยวิธีการตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

เนื้อหา

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ประธานที่ปรึกษาพรรค อดีต ผู้บัญชาการทหารบก
อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อดีตหัวหน้า พรรคปวงชนชาวไทย
2 ณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรค อดีตหัวหน้า พรรครวมไทย
อดีตหัวหน้า พรรคเอกภาพ
3 สอาด ปิยวรรณ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
4 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 อดีตหัวหน้า พรรคประชาชน
อดีตเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์
อดีตเลขาธิการ พรรคเอกภาพ
5 พินิจ จันทรสุรินทร์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
6 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4
7 ประชุม รัตนเพียร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 5
8 สุบิน ปิ่นขยัน รองหัวหน้าพรรคคนที่ 6
9 อาทิตย์ อุไรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 7
10 ประสพ บุษราคัม รองหัวหน้าพรรคคนที่ 8
11 ชัชวาลย์ ชมภูแดง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 9
12 วีรวร สิทธิธรรม รองหัวหน้าพรรคคนที่ 10
13 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 11
14 นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค
15 นิคม แสนเจริญ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
16 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2
17 สันติ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3
18 ใหม่ ศิรินวกุล รองเลขาธิการพรรคคนที่ 4
19 รักเกียรติ สุขธนะ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 5
20 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 6
21 วิมล ธิเวกานนท์ กรรมการบริหารพรรค
22 เรืองวิทย์ ลิกค์ กรรมการบริหารพรรค
23 มงคล จงสุทธนามณี กรรมการบริหารพรรค
24 ชวลิต โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริหารพรรค
25 สมบัติ ศรีสุรินทร์ กรรมการบริหารพรรค
26 สุชาติ ตันเจริญ กรรมการบริหารพรรคและโฆษกพรรค
27 อภิชาติ หาลำเจียก กรรมการบริหารพรรค
28 เสกสรร แสนภูมิ กรรมการบริหารพรรค
29 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค
30 สวัสดิ์ คำประกอบ กรรมการบริหารพรรค
31 ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค
32 จำนงค์ โพธิสาโร กรรมการบริหารพรรค
33 ประเทือง คำประกอบ กรรมการบริหารพรรค
34 สยม รามสูต กรรมการบริหารพรรค
35 สมศักดิ์ คุณเงิน กรรมการบริหารพรรค
36 เจริญ เชาวน์ประยูร กรรมการบริหารพรรค
37 ทรงยศ รามสูต กรรมการบริหารพรรค
38 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร กรรมการบริหารพรรค
39 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ กรรมการบริหารพรรค
40 สังวาลย์ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารพรรค
41 สนธยา คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
42 วัลลภ สุปริยศิลป์ กรรมการบริหารพรรค
43 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ กรรมการบริหารพรรค
44 ประทวน เขียวฤทธิ์ กรรมการบริหารพรรค

พรรคสามัคคีธรรม ถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนแกนนำ รสช. และอาจกล่าวได้ว่า แกนนำ รสช.บางคน มีส่วนสนับสนุนพรรคนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจหลังการเลือกตั้ง จึงมีที่มาคล้ายคลึงกับพรรคเสรีมนังคศิลา ที่เคยสนับสนุน จอมพล ป.พิบูลสงคราม และพรรคสหประชาไทย ที่เคยสนับสนุน จอมพลถนอม กิตติขจร ในการรักษาอำนาจหลังการรัฐประหาร นอกจากนี้ นักการเมืองบางคนที่สังกัดพรรคนี้ ยังเคยเป็นสมาชิกพรรคเสรีนังคศิลา และพรรคสหประชาไทยอีกด้วย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม ได้รับเลือกตั้งเข้ามาจำนวน 79 คน จากจำนวน 360 ที่นั่ง เป็นอันดับที่ 1 จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 4 พรรค คือ พรรคชาติไทย (74 คน) พรรคกิจสังคม (31 คน) พรรคประชากรไทย (7 คน) และพรรคราษฎร (4 คน) รวมเป็น 195 คน ขณะที่พรรคความหวังใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม พรรคเอกภาพ พรรคปวงชนชาวไทย และพรรคมวลชน ร่วมกันเป็นฝ่ายค้าน

เนื่องจากปัญหาของนายณรงค์ ที่ต่อมามีการยืนยันจาก นางมาร์กาเร็ต แท็ตไวเลอร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ว่าเป็นผู้หนึ่งที่ต้องห้ามไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้เพราะมีความใกล้ชิดกับการค้ายาเสพติด ซึ่งกรณีดังกล่าว นายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง และว่าข่าวนี้เป็นการจงใจสร้างเรื่องขึ้นเพื่อกีดกันไม่ให้ตนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในที่สุดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ได้เลือกเสนอชื่อ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ขึ้นทูลเกล้าฯ และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 ท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากประชาชนที่ว่า "นายกฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง" ซึ่งเป็นกระแสหลักของสังคมในขณะนั้น ต่อเนื่องมาจากยุคของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และทำให้พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 5 ถูกขนานนามจากสื่อมวลชนยุคนั้นว่า เป็น"พรรคมาร" เพื่อเปรียบเทียบกับ "พรรคเทพ" ที่หมายถึงพรรคฝ่ายค้าน 4 พรรค

หลังการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.สุจินดา เกิดกระแสต่อต้านจากสังคมมากมาย ถึงขั้นมีประชาชนชุมนุมประท้วงจำนวนมาก และในที่สุดนำไปสู่ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ จนทำให้ในต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในปีเดียวกัน คือในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535

ตราสัญลักษณ์พรรคเทิดไท

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม ได้มีการเปลี่ยนชื่อพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค โดยใช้ชื่อว่า "พรรคเทิดไท" มีนายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นห้วหน้าพรรค และมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค แต่ก็ต้องยุติการดำเนินงานการเมือง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ โดยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ทางพรรคมิได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4098/2535 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ยุบพรรคเทิดไท

  1. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 17 พ.ศ. 2535, หน้า 20-21, 93, 100, 201, 290
  3. . ผู้จัดการออนไลน์. February 17, 2007. สืบค้นเมื่อAugust 14, 2016.
  4. สุรวิชช์ วีรวรรณ (January 22, 2015). . ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อAugust 14, 2016.
  5. จากหนังสือร่วมกันสู้ โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หน้าที่ 3 (ISBN 974-88799-9-2)
  6. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 91 ก หน้า 38 28 สิงหาคม พ.ศ. 2535
  8. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอน 39 ง หน้า 31 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537


พรรคสามัคคีธรรม
พรรคสาม, คค, ธรรม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, justice, unity, party, พรรคการเม, องไทยท, อต, งข, นตาม, ฐธรรมน, ญแห, งราชอาณาจ, กรไทย, ทธศ, กราช, 2534, เป, นลำด, บท, 2535, เม, อว, นท, มกราคม, 2535, ในช, วงก, อนการเล, อกต, งสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรในประเทศไทย, นาค. phrrkhsamkhkhithrrm phasaxun efadu aekikh phrrkhsamkhkhithrrm xngkvs Justice Unity Party phrrkhkaremuxngithythikxtngkhuntam rththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2534 epnladbthi 30 2535 emuxwnthi 3 mkrakhm ph s 2535 1 inchwngkxnkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy minakhm ph s 2535 mikarrwbrwmnkkaremuxngcakhlayphrrkh aelamibukhkhlinphrrkhthiiklchidkbkhnarksakhwamsngberiybrxyaehngchati hrux rsch odyminaynrngkh wngswrrn xdithwhnaphrrkhrwmithy aelaphrrkhexkphaph epnhwhnaphrrkh aela nawaxakastrithiti nakhrthrrph bidakhxng nawaxakasexkxnudisth nakhrthrrph epnelkhathikarphrrkhphrrkhsamkhkhithrrm Justice Unity Partyhwhnanrngkh wngswrrnelkhathikarnawaxakastrithiti nakhrthrrphkxtng3 mkrakhm ph s 2535 epliynchuxepn phrrkhethidith 3 krkdakhm ph s 2535 thithakar444 1 thnnnkhrswrrkh aekhwngsiaeykmhanakh ekhtdusit krungethphxudmkarnxnurksniym niymthharsi aedng naenginsphaphuaethnrasdr ph s 253579 360noybaycaphthnapraethsihmikhwamecriyrungeruxngaelamikhwammnkhngthnginthangesrsthkic sngkhm aelakaremuxng ephuxkhwamphasukkhxngprachachnodythwnhna thngni odyxasywithikartamhlkkarpkkhrxngrabbprachathipityxnmixngkhphramhakstriyepnpramukhprathanthipruksaphlexk xathity kalngexkokhsksuchati tnecriykaremuxngithy raychuxphrrkhkaremuxng kareluxktng phrrkhsamkhkhithrrm idprakasnoybaykhxngphrrkhiwwa caphthnapraethsihmikhwamecriyrungeruxngaelamikhwammnkhngthnginthangesrsthkic sngkhm aelakaremuxng ephuxkhwamphasukkhxngprachachnodythwnhna thngni odyxasywithikartamhlkkarpkkhrxngrabbprachathipityxnmixngkhphramhakstriyepnpramukh 2 enuxha 1 khnakrrmkarbriharphrrkhsamkhkhithrrm 2 khwamsmphnthkb rsch 3 kareluxktng minakhm ph s 2535 4 karepliynchuxphrrkh 5 xangxingkhnakrrmkarbriharphrrkhsamkhkhithrrm aekikhladbthi chux taaehnng hmayehtu1 phlexk xathity kalngexk prathanthipruksaphrrkh xdit phubychakarthharbk xdit phubychakarthharsungsud xdithwhna phrrkhpwngchnchawithy2 nrngkh wngswrrn hwhnaphrrkh xdithwhna phrrkhrwmithy xdithwhna phrrkhexkphaph3 sxad piywrrn rxnghwhnaphrrkhkhnthi 14 echlimphnth sriwikrm rxnghwhnaphrrkhkhnthi 2 xdithwhna phrrkhprachachn xditelkhathikar phrrkhprachathipty xditelkhathikar phrrkhexkphaph5 phinic cnthrsurinthr rxnghwhnaphrrkhkhnthi 36 smphngs xmrwiwthn rxnghwhnaphrrkhkhnthi 47 prachum rtnephiyr rxnghwhnaphrrkhkhnthi 58 subin pinkhyn rxnghwhnaphrrkhkhnthi 69 xathity xuirrtn rxnghwhnaphrrkhkhnthi 710 prasph busrakhm rxnghwhnaphrrkhkhnthi 811 chchwaly chmphuaedng rxnghwhnaphrrkhkhnthi 912 wirwr siththithrrm rxnghwhnaphrrkhkhnthi 1013 kittiskdi htthsngekhraah rxnghwhnaphrrkhkhnthi 1114 nawaxakastri thiti nakhrthrrph elkhathikarphrrkh15 nikhm aesnecriy rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 116 smphnth elisnuwthn rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 217 snti chywirtna rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 318 ihm sirinwkul rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 419 rkekiyrti sukhthna rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 520 chaychy chyrungeruxng rxngelkhathikarphrrkhkhnthi 621 wiml thiewkannth krrmkarbriharphrrkh22 eruxngwithy likkh krrmkarbriharphrrkh23 mngkhl cngsuththnamni krrmkarbriharphrrkh24 chwlit oxsthanuekhraah krrmkarbriharphrrkh25 smbti srisurinthr krrmkarbriharphrrkh26 suchati tnecriy krrmkarbriharphrrkhaelaokhskphrrkh27 xphichati halaeciyk krrmkarbriharphrrkh28 esksrr aesnphumi krrmkarbriharphrrkh29 buyethng thxngswsdi krrmkarbriharphrrkh30 swsdi khaprakxb krrmkarbriharphrrkh31 rxytri praphas limpaphnthu krrmkarbriharphrrkh32 canngkh ophthisaor krrmkarbriharphrrkh33 praethuxng khaprakxb krrmkarbriharphrrkh34 sym ramsut krrmkarbriharphrrkh35 smskdi khunengin krrmkarbriharphrrkh36 ecriy echawnprayur krrmkarbriharphrrkh37 thrngys ramsut krrmkarbriharphrrkh38 iphorcn olhsunthr krrmkarbriharphrrkh39 xdiskdi ophkhkulkannth krrmkarbriharphrrkh40 sngwaly wngswrrn krrmkarbriharphrrkh41 snthya khunplum krrmkarbriharphrrkh42 wllph supriysilp krrmkarbriharphrrkh43 pricha elahphngschna krrmkarbriharphrrkh44 prathwn ekhiywvththi krrmkarbriharphrrkhkhwamsmphnthkb rsch aekikhphrrkhsamkhkhithrrm thukmxngwaepnphrrkhkaremuxngthithuktngkhunephuxsnbsnunaeknna rsch aelaxacklawidwa aeknna rsch bangkhn miswnsnbsnunphrrkhni ephuxepnekhruxngmuxinkarrksaxanachlngkareluxktng cungmithimakhlaykhlungkbphrrkhesrimnngkhsila thiekhysnbsnun cxmphl p phibulsngkhram aelaphrrkhshprachaithy thiekhysnbsnun cxmphlthnxm kittikhcr inkarrksaxanachlngkarrthprahar nxkcakni nkkaremuxngbangkhnthisngkdphrrkhni yngekhyepnsmachikphrrkhesrinngkhsila aelaphrrkhshprachaithyxikdwy 3 4 kareluxktng minakhm ph s 2535 aekikhdubthkhwamhlkthi kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy minakhm ph s 2535 inkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy ineduxnminakhm ph s 2535 phrrkhsamkhkhithrrm idrbeluxktngekhamacanwn 79 khn cakcanwn 360 thinng epnxndbthi 1 cungtxngcdtngrthbalphsm odykarsnbsnuncakphrrkhkaremuxng 4 phrrkh khux phrrkhchatiithy 74 khn phrrkhkicsngkhm 31 khn phrrkhprachakrithy 7 khn aelaphrrkhrasdr 4 khn rwmepn 195 khn khnathiphrrkhkhwamhwngihm phrrkhprachathipty phrrkhphlngthrrm phrrkhexkphaph phrrkhpwngchnchawithy aelaphrrkhmwlchn rwmknepnfaykhan enuxngcakpyhakhxngnaynrngkh thitxmamikaryunyncak nangmarkaert aethtiwelxr okhskkrathrwngkartangpraethsshrthxemrikainkhnann waepnphuhnungthitxnghamimsamarthkhxwisaedinthangekhashrth idephraamikhwamiklchidkbkarkhayaesphtid 5 sungkrnidngklaw naynrngkh wngswrrn idptiesthxyangsineching aelawakhawniepnkarcngicsrangeruxngkhunephuxkidknimihtnkhunepnnaykrthmntri 6 aetinthisudaeknnaphrrkhrwmrthbal ideluxkesnxchux phl x sucinda khraprayur khunthulekla aelamiphrabrmrachoxngkar oprdekla aetngtngih phl x sucinda khraprayur epnnaykrthmntriemuxwnthi 7 emsayn ph s 2535 thamklangkraaeseriykrxngcakprachachnthiwa nayk txngmacakkareluxktng sungepnkraaeshlkkhxngsngkhminkhnann txenuxngmacakyukhkhxng phl x eprm tinsulannth aelathaihphrrkhrwmrthbalthng 5 thukkhnannamcaksuxmwlchnyukhnnwa epn phrrkhmar ephuxepriybethiybkb phrrkhethph thihmaythungphrrkhfaykhan 4 phrrkh hlngkarkhundarngtaaehnngnaykrthmntri khxng phl x sucinda ekidkraaestxtancaksngkhmmakmay thungkhnmiprachachnchumnumprathwngcanwnmak aelainthisudnaipsu ehtukarnphvsphathmil cnthaihintxngcdkareluxktngthwipxikkhrnginpiediywkn khuxinwnthi 13 knyayn ph s 2535karepliynchuxphrrkh aekikh trasylksnphrrkhethidith ineduxnkrkdakhm ph s 2535 phrrkhsamkhkhithrrm idmikarepliynchuxphrrkh aelakhnakrrmkarbriharphrrkh odyichchuxwa phrrkhethidith minayxnuwrrtn wthnphngssiri epnhwhnaphrrkh aelaminaysmphngs xmrwiwthn epnelkhathikarphrrkh 7 aetktxngyutikardaeninngankaremuxng ineduxnsinghakhm ph s 2535 odykarlaxxkkhxngkhnakrrmkarbriharphrrkhthngkhna 8 odyinkareluxktngemuxwnthi 13 knyayn ph s 2535 thangphrrkhmiidsngphusmkhrlngrbeluxktng saldikacungmikhasngsaldika thi 4098 2535 lngwnthi 24 thnwakhm ph s 2535 yubphrrkhethidith 9 xangxing aekikh prakaskrathrwngmhadithy eruxng karcdthaebiynphrrkhkaremuxng phrrkhsamkhkhithrrm PDF rachkiccanuebksa syamcdhmayehtu pithi 17 ph s 2535 hna 20 21 93 100 201 290 yxnrxy samkhkhithrrm yukhsuryuthth snthi funkhunchiph phucdkarxxniln February 17 2007 subkhnemux August 14 2016 surwichch wirwrrn January 22 2015 cakphl x sucindathungphl x prayuthth phucdkarxxniln subkhnemux August 14 2016 1 cakhnngsuxrwmknsu ody phl t calxng sriemuxng hnathi 3 ISBN 974 88799 9 2 chnakhdihminpramathdwykarokhsna khxpruksafxngaephngkha prakaskrathrwngmhadithy eruxng phrrkhsamkhkhithrrmepliynaeplngkhnakrrmkarbriharphrrkh chuxphrrkh aelaphaphekhruxnghmayphrrkh PDF rachkiccanuebksa prakaskrathrwngmhadithy eruxng phrrkhethidithepliynaeplngkhnakrrmkarbriharphrrkh rachkiccanuebksa elm 109 txn 91 k hna 38 28 singhakhm ph s 2535 prakassankngannaythaebiynphrrkhkaremuxng eruxng karyubelikphrrkhkaremuxng canwn 10 phrrkh rachkiccanuebksa elm 111 txn 39 ng hna 31 17 phvsphakhm ph s 2537ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrrkhsamkhkhithrrm amp oldid 8859723, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม