fbpx
วิกิพีเดีย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (อังกฤษ:gross domestic product: GDP) หรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสภาคือ ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ

รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบค่า GDP ของWorld Bankในปี 2014.

อย่างไรก็ตาม GDP เป็นดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แต่ไม่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้

GDP ของประเทศแต่ละประเทศในปี 2015.
> $64,000
$32,000 – 64,000
$16,000 – 32,000
$8,000 – 16,000
$4,000 – 8,000
$2,000 – 4,000
$1,000 – 2,000
$500 – 1,000
< $500
unavailable
ค่า GDP จากการจัดอันดับของธนาคารโลกในปี 2558
รายชื่อประเทศอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2014

การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สามารถวัดได้ 2 วิธี ได้แก่

1. การวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย

GDP = รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายของรัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศ

หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports)

2. การวัดรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย

GDP = ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้าง + รายได้เจ้าของธุรกิจส่วนตัว + กำไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) + ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหนี้) + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์) + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้สุทธิของคนต่างชาติในประเทศ

เนื่องจากวิธีการวัด GDP ด้วยรายจ่ายเป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดในการวัดและเข้าใจ GDP ดังนั้น จะอธิบายตัวแปรในสมการที่คำนวณ GDP ด้วยการวัดรายจ่ายเท่านั้น ดังต่อไปนี้

G D P = C + I + G + ( X M ) {\displaystyle GDP=C+I+G+(X-M)}
โดยที่
  • C {\displaystyle C} คือ Consumption (การบริโภค) หมายถึง การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลแทบทั้งหมดเช่น อาหาร ค่าเช่า ค่ายา แต่ไม่รวมการซื้อที่อยู่อาศัยหลังใหม่
  • I {\displaystyle I} คือ Investment (การลงทุน) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในสินค้าทุน เช่น การก่อสร้างเหมืองแร่ใหม่ การซื้อซอฟต์แวร์ การซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงาน เป็นต้น การใช้จ่ายโดยครัวเรือนเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่รวมไว้ในการลงทุนเช่นกัน ทว่า การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่น การซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ ไม่จัดว่าเป็นการลงทุนแต่เป็นการออม (Saving) จึงไม่รวมใน GDP เพราะเป็นเพียงการสับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเงินนั้นไม่ได้แปลงให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่แท้จริง และจัดให้เป็นรายจ่ายประเภทเงินโอน (Transfer payment)
  • G {\displaystyle G} คือ Government Spending (รายจ่ายรัฐบาล) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงเงินเดือนของข้าราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และค่าใช้จ่ายลงทุนของรัฐ แต่ไม่รวมรายจ่ายประเภทโอนเงินอย่างเช่น สวัสดิการสังคมหรือผลประโยชน์จากการว่างงาน
  • X {\displaystyle X} คือ Export (ส่งออก)
  • M {\displaystyle M} คือ Import (นำเข้า)
  1. (PDF). World Bank. สืบค้นเมื่อAugust 24, 2015.
  2. Based on the IMF data. If no data was available for a country from IMF, I used WorldBank data.
บทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ หรือ การค้านี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผล, ตภ, ณฑ, มวลรวมในประเทศ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, gross, domestic, product, หร, อศ, พท, ญญ, ราชบ, ณฑ, ตยสภาค, ผล, ตภ, ณฑ, ในประเทศเบ, องต, หมายถ, ลค, าตลาดของส, นค, าและบร, การข, นส, ดท, ายท, ผล, ตในประเทศในช, วงเวลาหน, โดยไม, คำน, งว, าผลผล, ตน, นจะผล,. phlitphnthmwlrwminpraeths phasaxun efadu aekikh phlitphnthmwlrwminpraeths xngkvs gross domestic product GDP hruxsphthbyytirachbnthitysphakhux phlitphnthinpraethsebuxngtn hmaythung mulkhatladkhxngsinkhaaelabrikarkhnsudthaythiphlitinpraethsinchwngewlahnung odyimkhanungwaphlphlitnncaphlitkhunmadwythrphyakrkhxngchatiid sungkhidkhnody Simon Kuznets nkesrsthsastrchawrsesiy phlitphnthmwlrwminpraethssamarthichepntwbngchithungmatrthankarkhrxngchiphkhxngprachakrinpraethsnn rupphaphaesdngkarepriybethiybkha GDP khxngWorld Bankinpi 2014 1 xyangirktam GDP epndchnichiwdphlitphnthmwlrwmkhxngpraeths aetimsamarthchiwdkhunphaphchiwitthiaethcringid GDP khxngpraethsaetlapraethsinpi 2015 2 gt 64 000 32 000 64 000 16 000 32 000 8 000 16 000 4 000 8 000 2 000 4 000 1 000 2 000 500 1 000 lt 500 unavailable kha GDP cakkarcdxndbkhxngthnakharolkinpi 2558 raychuxpraethsxtrakarkhyaytwkhxng GDP inpi 2014karwdphlitphnthmwlrwminpraeths aekikhkarwdphlitphnthmwlrwminpraeths samarthwdid 2 withi idaek 1 karwdraycay Expenditure Approach thicayihsinkhaaelabrikarkhnsudthay GDP raycayephuxbriophkh raycayephuxkarlngthun raycaykhxngrthbal raycaysuththikhxngtangpraethsthisuxsinkhaphlitinpraeths hrux GDP Consumption Investment Government spending exports imports 2 karwdrayid Resource Cost Income Approach thiidcakkarkhaysinkhaaelabrikarkhnsudthay GDP khacangaelaengineduxnlukcang rayidecakhxngthurkicswntw kairkhxngbristh rayidphuthuxhun dxkebiy rayidecahni khaecha rayidecakhxngsinthrphy phasithurkicthangxxm khaesuxmrakha rayidsuththikhxngkhntangchatiinpraeths enuxngcakwithikarwd GDP dwyraycayepnwithithiphunthanthisudinkarwdaelaekhaic GDP dngnn caxthibaytwaeprinsmkarthikhanwn GDP dwykarwdraycayethann dngtxipni G D P C I G X M displaystyle GDP C I G X M dd dd dd dd dd odythi C displaystyle C khux Consumption karbriophkh hmaythung karbriophkhphakhexkchn Private consumption sungrwmkhaichcayswnbukhkhlaethbthnghmdechn xahar khaecha khaya aetimrwmkarsuxthixyuxasyhlngihm I displaystyle I khux Investment karlngthun hmaythung karlngthunkhxngthurkicinsinkhathun echn karkxsrangehmuxngaerihm karsuxsxftaewr karsuxxupkrnekhruxngckrsahrborngngan epntn karichcayodykhrweruxnephuxsuxbanhlngihmrwmiwinkarlngthunechnkn thwa karsuxphlitphnththangkarenginechn karsuxhunsamyhruxhunku imcdwaepnkarlngthunaetepnkarxxm Saving cungimrwmin GDP ephraaepnephiyngkarsbepliynexksarthangkdhmayethann sungenginnnimidaeplngihklayepnsinkhahruxbrikar cungimepnswnhnungkhxngesrsthkicthiaethcring aelacdihepnraycaypraephthenginoxn Transfer payment G displaystyle G khux Government Spending raycayrthbal hmaythung khaichcaythnghmdkhxngrthbalthiichsuxsinkhaaelabrikarkhnsudthay sungrwmthungengineduxnkhxngkharachkar karsuxxawuththangthhar aelakhaichcaylngthunkhxngrth aetimrwmraycaypraephthoxnenginxyangechn swsdikarsngkhmhruxphlpraoychncakkarwangngan X displaystyle X khux Export sngxxk M displaystyle M khux Import naekha duephim aekikhmatrwdrayrbaelaphlphlitkhxngpraeths raychuxpraethseriyngtamphlitphnthmwlrwminpraeths xanacsux raychuxpraethseriyngtamphlitphnthmwlrwminpraeths rakhatlad xangxing aekikh GDP Official Exchange Rate PDF World Bank subkhnemux August 24 2015 Based on the IMF data If no data was available for a country from IMF I used WorldBank data bthkhwamekiywkbesrsthsastr karengin thurkic hrux karkhaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title phlitphnthmwlrwminpraeths amp oldid 9182377, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม