fbpx
วิกิพีเดีย

ป่าดิบชื้น

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ป่าดิบชื้น หรือ ป่าฝนเขตร้อน (อังกฤษ:tropical rain forest) จัดเป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่มีสีเขียวตลอดทั้งปี ต้นไม้จะไม่ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก ต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

ป่าชนิดนี้มักจะเรียกกันว่าป่าดงดิบ เป็นป่าที่อยู่ในเขตมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่ตามที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 0-100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (บางครั้งอาจพบอยู่สูงถึงระดับ 250 เมตร) และมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มม./ปี พบมากทางภาคใต้และแถบจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก เช่น จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในป่าดงดิบชื้น ได้แก่

ลักษณะทั่วไปเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มากมายหลายร้อยชนิด ต้นไม้ชั้นบนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ยางนา (En:Dipterocarpaceae) ซึ่งมีลำต้นสูงใหญ่ตั้งตรง ตั้งแต่ 30-50 เมตร พืชสำคัญที่พบเห็นได้ตามป่าดิบชิ้นทั่วไป ได้แก่

ถัดมาไม้ชั้นกลาง เป็นไม้ต้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ หลุมพอ สะตอ ยวน หยี สัตบรรณ ชันรูจี อินทนิล ปาล์มบังสูรย์ พุงทะลาย ท้ายเภาขาว พระเจ้าห้าองค์ ส่วนพืชชั้นล่างเป็นพืชล้มลุกต่างๆ เช่น ระกำ หวาย ไผ่ เถาวัลย์ นอกจากนี้มักพบ พืชอิงอาศัย จำพวกเฟิร์น และมอส และอาจพบเห็ดรา ชนิดต่าง ๆ ด้วย

บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล


ป่าดิบชื้น
าด, บช, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, าดงด, บช, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อ. padibchun phasaxun efadu aekikh epliynthangcak padngdibchun bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir padibchun hrux pafnekhtrxn xngkvs tropical rain forest cdepnpapraephthimphldib epnpathimisiekhiywtlxdthngpi tnimcaimphldibinchwngvduaelng enuxngcakprimannafnkhxnkhangmak tnimimmikhwamcaepntxngphldibephuxldkarkhaynapadibchunthixuthyanaehngchatiithroykh pachnidnimkcaeriykknwapadngdib epnpathixyuinekhtmrsumphdphanekuxbtlxdthngpi khunxyutamthirablum thirabechingekhathimiradbkhwamsungtngaet 0 100 emtrcakradbnathaelpanklang bangkhrngxacphbxyusungthungradb 250 emtr aelamiprimannafnimnxykwa 2 000 mm pi phbmakthangphakhitaelaaethbcnghwdchaythaelphakhtawnxxk echn cnghwdrayxng cnthburi aelatradthrphyakrstwpa aekikhstwpaeliynglukdwynanmthimixyuinpadngdibchun 1 idaek smesrc En Tapirus indicus aerd En Rhinoceros sondaicus kracngkhway En Tragulus napu kracngelk En T javanicus eknghmx En Muntiacus feae aemwpahwaebn En Felis planiceps thrphyakrpaim aekikhlksnathwipepnparkthub prakxbdwyphnthuimmakmayhlayrxychnid tnimchnbnswnihyepnphnthuiminwngsyangna En Dipterocarpaceae sungmilatnsungihytngtrng tngaet 30 50 emtr phuchsakhythiphbehnidtampadibchinthwip idaek yangmnhmu En Dipterocarpus kerrii yangyung En D grandiflorus yangesiyn En D gracilis yangwad En D chartaceus yangklxng En D dyeri yangekliyng En D hasseltii kabak En Anisoptera curtisii taekhiynchntaaemw En Neobalanocarpus heimii ekhiym En Cotylelobium lanceolatum ikhekhiyw En Parashorea stellata taekhiynthxng En Hopea odorata taekhiynkhaw En H pedicellata taekhiynaekw En H sangal taekhiynrak En H latifolia aexk En Shorea glauca sya En S laevis kalx En S faguetiana taekhiynsamphxn En S gratissima kabakhin En S hypochra syaehluxng En S curtisii marnti En S dasyphylla syakhaw En S leprosula chnhxy En S macroptera syaehluxng En S parvifolia marntiesngwang En S singkawang phncadng En Vatica lowii phnca En V odorata thdmaimchnklang epnimtnkhnadklangaelaelk idaek hlumphx satx ywn hyi stbrrn chnruci xinthnil palmbngsury phungthalay thayephakhaw phraecahaxngkh swnphuchchnlangepnphuchlmluktang echn raka hway iph ethawly nxkcaknimkphb phuchxingxasy caphwkefirn aelamxs aelaxacphbehdra chnidtang dwy bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulxangxing aekikhhttp chm thai onep go th chm ForestBio Tropical rain html http chm thai onep go th chm ForestBio E0 B8 9B E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 82 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 97 E0 B8 A8 E0 B9 84 E0 B8 97 E0 B8 A2 pdf http chm thai onep go th chm ForestBio Tropical rain htmlekhathungcak https th wikipedia org w index php title padibchun amp oldid 8584944, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม