fbpx
วิกิพีเดีย

ประเทศ

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ประเทศ เป็นบริเวณที่ระบุเป็นเอนทิตีต่างหากในภูมิศาสตร์การเมือง ประเทศอาจเป็นรัฐเอกราชหรือรัฐที่ถูกรัฐอื่นยึดครอง เป็นรัฐซึ่งไร้เอกราชหรืออดีตเขตปกครองทางการเมืองเอกราช หรือพื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของประชาชนที่เดิมไม่ขึ้นต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ต่างกันซึ่งมีลักษณะทางการเมืองเป็นเอกลักษณ์ไฟล์

แผนที่แสดงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นิยามของคำว่า "ประเทศ" สามารถนำไปเปรียบกับคำว่า ชาติ ได้ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

ประเทศหมายถึงรัฐปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสากลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ของชาติขึ้นมา อาทิ ธงชาติ สิทธิ์ทางการเมือง เช่น สิทธิพลเมือง ในขณะนี้มีประเทศ (รัฐ) อยู่ 193 ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในองค์การสหประชาชาติ

คำว่า "รัฐ" มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า "ประเทศ" และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วน ๆ ได้

มีอยู่หลายประเทศด้วยกันที่มีรัฐชาติ (เชื้อชาติหลักของประชากรในสัญชาตินั้น ๆ) ที่ชัดเจน เช่น ฝรั่งเศส หรืออิสราเอล ในประเทศเหล่านี้รัฐชาตินั้นมีอยู่เพียงหนึ่งชนชาติที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากร แต่อย่างไรก็ตามในฝรั่งเศสมีชนชาติเบรตัน ซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิและความเป็นเอกภาพไว้อย่างชัดเจน มีประชากรและแหล่งที่อยู่ของประชากรของตนอย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนในรัฐอื่น ๆ เช่นแคนาดา จีน สเปน หรือสหราชอาณาจักร นั้นประกอบไปด้วยชนชาติต่าง ๆ หลายชนชาติ

ในบางกรณี ส่วนหนึ่งของรัฐที่มีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเป็นของตนเองสามารถเรียกเป็น "ดินแดน" หรือ "ประเทศ" ได้เช่นกัน ได้แก่กรณีของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ถือได้ว่าเป็นสามชนชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ที่นับได้ว่าเป็นประเทศ แม้ว่าทั้งสามประเทศดังกล่าวจะถูกบริหารโดยรัฐบาลใหญ่แห่งสหราชอาณาจักรเพียงรัฐบาลเดียว (ซึ่งแบ่งได้เป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) ทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีน ในทุกวันนี้ก็ถูกนับเป็นประเทศโดยโลกสากลเช่นกัน เกาะไอร์แลนด์ในบางครั้งก็ยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียว แม้ว่ามันจะประกอบไปด้วยหนึ่งประเทศรัฐชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และรัฐบาลย่อยของรัฐอีกรัฐหนึ่ง (ไอร์แลนด์เหนือ)

วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า:
ประเทศ
บทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ประเทศ
ประเทศ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เป, นบ. praeths phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir praeths epnbriewnthirabuepnexnthititanghakinphumisastrkaremuxng praethsxacepnrthexkrachhruxrththithukrthxunyudkhrxng epnrthsungirexkrachhruxxditekhtpkkhrxngthangkaremuxngexkrach hruxphunthiphumisastrsungepnthitngkhxngprachachnthiedimimkhuntxknhruxmikhwamsmphnthtangknsungmilksnathangkaremuxngepnexklksniflaephnthiaesdngpraethstang thwolkniyam aekikhniyamkhxngkhawa praeths samarthnaipepriybkbkhawa chati idsungrabuiwinhwkhxdngtxipni praethshmaythungrthpkkhrxngtnexngthimiexkrachepnkhxngtnexng rththiepnthiyxmrbinsngkhmsaklcatxngptibtitammatrthansaklbangprakarkxn khuxkarsrangsylksnkhxngchatikhunma xathi thngchati siththithangkaremuxng echn siththiphlemuxng inkhnanimipraeths rth xyu 193 praethsthiepnthiyxmrbinxngkhkarshprachachati khawa rth mikhwamhmaykhlaykhlungkbkhawa praeths aelaxacthaihekidkhwamsbsnkbphunthiinpraethsthithukaebngxxkmaepnswn id mixyuhlaypraethsdwyknthimirthchati echuxchatihlkkhxngprachakrinsychatinn thichdecn echn frngess hruxxisraexl inpraethsehlanirthchatinnmixyuephiynghnungchnchatithiepnswnihykhxngprachakr aetxyangirktaminfrngessmichnchatiebrtn sungyngkhngaesdngkhwamphakhphumiaelakhwamepnexkphaphiwxyangchdecn miprachakraelaaehlngthixyukhxngprachakrkhxngtnxyangechphaaecaacng swninrthxun echnaekhnada cin sepn hruxshrachxanackr nnprakxbipdwychnchatitang hlaychnchati inbangkrni swnhnungkhxngrththimiprawtisastrhruxwthnthrrmepnkhxngtnexngsamartheriykepn dinaedn hrux praeths idechnkn idaekkrnikhxngxngkvs skxtaelnd aelaewls thuxidwaepnsamchnchatibnekaabrietnihy thinbidwaepnpraeths aemwathngsampraethsdngklawcathukbriharodyrthbalihyaehngshrachxanackrephiyngrthbalediyw sungaebngidepnsirthbalyxydwykn thiebtsungepnekhtpkkhrxngtnexnginpraethscin inthukwnnikthuknbepnpraethsodyolksaklechnkn ekaaixraelndinbangkhrngkyngthuxwaepnpraethshnungediyw aemwamncaprakxbipdwyhnungpraethsrthchati satharnrthixraelnd aelarthbalyxykhxngrthxikrthhnung ixraelndehnux duephim aekikhraychuxpraethsaeladinaedn dinaedn wikiphcnanukrm mikhwamhmaykhxngkhawa praeths bthkhwamekiywkbkaremuxng karpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title praeths amp oldid 9307626, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม