fbpx
วิกิพีเดีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (อังกฤษ:The Most Exalted Order of the White Elephant) เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามในราชกิจจานุเบกษา ปกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
มอบโดย

พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อดูในบทความ
ประเภทสายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา, เหรียญทอง, เหรียญเงิน (8 ชั้น)
วันสถาปนาพ.ศ. 2404
ประเทศ สยาม, ประเทศไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
ผู้สมควรได้รับพระบรมวงศานุวงศ์, ข้าราชการ, ผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี
มอบเพื่อผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
หมายเหตุรัฐบาลไทยเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์

เนื้อหา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404 แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดชั้นและสายสะพายประกอบ

แพรแถบย่อ ดุมเสื้อ ชั้น ชื่อ อักษรย่อ ชื่อเดิม วันสถาปนา ลำดับเกียรติ
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 8
ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. มหาวราภรณ์ พ.ศ. 2412 10
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. จุลวราภรณ์ พ.ศ. 2412 15
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. นิภาภรณ์ พ.ศ. 2412 23
ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. ภูษนาภรณ์ พ.ศ. 2412 28
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. ทิพยาภรณ์ พ.ศ. 2416 33
ไม่มี ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 52
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช. - 55

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น

 1. ดวงตรา ด้านหน้าเป็นรูปช้างไอราพตลงยาสีขาวอยู่บนพื้นทองในดอกบัวบาน กลีบลงยาสีชมพูสลับแดง เกสรเงิน รอบนอกมีกระจังทองลงยาสีเขียวสี่ทิศ มีรัศมีเปลวเงินตามระหว่าง ด้านหลังเปลี่ยนรูปช้างเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. ลงยาสีแดง เบื้องบนมีอุณาโลมเงินและพระมหามงกุฎทองมีรัศมี
 2. สายสะพาย เป็นแพรแถบขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลืองและน้ำเงินขนาดเล็กควบคั่นทั้ง 2 ข้าง สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
 3. ดารา ด้านหน้ามีลักษณะเช่นเดียวกับดวงตราแต่ขนาดย่อมกว่า ซ้อนอยู่บนรัศมีสีเงิน จำหลักเป็นเพชรสร่ง 4 แฉก รัศมีทอง 4 แฉก ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย

ดวงตรา ดารา และสายสะพายสำหรับพระราชทานสตรีนั้นจะมีขนาดย่อมกว่าบุรุษ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อและดุมเสื้อ มีลักษณะเป็นรูปช้างไอราพตลงยาสีขาว

หมายเหตุ: สำหรับพระมหากษัตริย์ ดาราประดับเพชรตรงขอบสร่งเงิน

 • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 สำรับ ประกอบด้วย
 1. ดวงตรา ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่บนพื้นทองในดอกบัวบาน กลีบลงยาสีแดง เกสรเงิน รอบนอกมีกระจังเงิน 8 ทิศ มีกระจังแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเปลี่ยนรูปช้างเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. ลงยาสีแดง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี
 2. สายสะพาย เป็นแพรแถบขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียวใหญ่ มีริ้วเหลืองและน้ำเงินขนาดใหญ่ควบคั่นทั้ง 2 ข้าง สำหรับสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
 3. ดารา ด้านหน้ามีลักษณะเช่นเดียวกับดวงตราแต่กระจังยาวกว่า ด้านหลังเป็นทอง สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ดารา และสายสะพายสำหรับพระราชทานสตรีนั้นจะมีขนาดย่อมกว่าบุรุษ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อและดุมเสื้อ มีลักษณะเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ในดอกบัวบาน กลีบลงยาสีแดงสลับเขียว เกสรเงิน

 • ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 1 สำรับ ประกอบด้วย
 1. ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นประถมาภรณ์ แต่ขนาดย่อมกว่า และที่พระมหามงกุฎไม่มีรัศมี ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สำหรับบุรุษใช้สวมคอ ส่วนดวงตราสำหรับพระราชทานสตรีนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่า ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ สำหรับประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
 2. ดารา มีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นประถมาภรณ์ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย ส่วนดาราสำหรับพระราชทานสตรีนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่า

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อและดุมเสื้อ มีลักษณะเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ในดอกบัวบานทอง เกสรเงิน

 • ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูก เป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย

 • ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับสตรีห้อย แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย ดวงตราชั้นที่ 4 เล็กกว่าดวงตราชั้นที่ 3 และมีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ

 • ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

ดวงตราชั้นที่ 5 เหมือนดวงตราชั้นที่ 4 แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบน แพรแถบวิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4

 • ชั้นที่ 6 เหรียญทอง (ร.ท.ช.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4
 • ชั้นที่ 7 เหรียญเงิน (ร.ง.ช.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4

ต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข้าราชการสตรีต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญแพรแถบในลักษณะเดียวกับบุรุษทุกประการ

 • สายสะพาย ดวงตรา และดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • ดวงตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • สายสะพาย ดวงตรา และดารามหาวราภรณ์ (ประถมาภรณ์ช้างเผือก) แบบที่ใช้ก่อน พ.ศ. 2454 ภาพจากบานประตูลายมุกพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 • สายสะพาย ดวงตรา และดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก

 • ดวงตราประถมาภรณ์ช้างเผือก

 • ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 • ดวงตราและดาราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 • ดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและตริตาภรณ์ช้างเผือก

 • ดวงตราภูษนาภรณ์ (จตุรถาภรณ์ช้างเผือก) แบบที่ใช้ก่อน พ.ศ. 2454

 • ดวงตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 • เหรียญเงินช้างเผือก สำหรับสตรี

 • เหรียญเงินช้างเผือก

 • ตัวอย่างแพรแถบย่อชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับแพรแถบย่ออื่นๆ

 • ตัวอย่างแพรแถบย่อชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้) ร่วมกับแพรแถบย่ออื่นๆ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลช้างเผือกนี้ กำหนดให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 การขอพระราชทานในครั้งแรกในกรณีข้าราชการ จะต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม ของปี โดยให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน ดังนี้

พระราชลัญจกรประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
 1. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย
 2. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก
 3. ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย
 4. ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ในกรณีข้าราชการเริ่มที่

 1. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 2. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 3. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 4. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 5. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 6. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 7. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 8. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ชั้นสายสะพาย หรือ ข้าราชการที่มีบรรดาศักดิ์ สามารถขอรับพระราชทานโกศประดับเมื่อสิ้นชีวิต

 1. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายสะพาย 1)
 2. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 2)
 3. ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย 3)
 4. ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 4)
ตัวอย่างของประกาศนียบัตรสำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกในอดีต ในที่นี้ เป็นประกาศนียบัตรของศาสตรจารย์กาลิเลโอ คินี จิตรกรชาวอิตาลีผู้วาดภาพจิตรกรรมประดับโดมเพดานของพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 3 นิภาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2456

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีทั้งหมด 44 บัญชี

 1. บัญชี 1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่องคมนตรี
 2. บัญชี 2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่รัฐมนตรี
 3. บัญชี 3 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา
 4. บัญชี 4 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
 5. บัญชี 5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร
 6. บัญชี 6 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
 7. บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
 8. บัญชี 8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการทหาร
 9. บัญชี 9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
 10. บัญชี 10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตุลาการ
 11. บัญชี 11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการอัยการ
 12. บัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 13. บัญชี 13 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 14. บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ
 15. บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 16. บัญชี 16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
 17. บัญชี 17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 18. บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 19. บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 20. บัญชี 20 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ
 21. บัญชี 21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสองคมนตรี
 22. บัญชี 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี
 23. บัญชี 23 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)
 24. บัญชี 24 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง (สมาชิกรัฐสภา/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ทหารชั้นผู้ใหญ่/ตำรวจชั้นผู้ใหญ/ตุลาการ และอัยการ
 25. บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
 26. บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 27. บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 28. บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 29. บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
 30. บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 31. บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 32. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ
 33. บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
 34. บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 35. บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 36. บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 37. บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
 38. บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 39. บัญชี 39 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 40. บัญชี 40 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 41. บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 42. บัญชี 42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ
 43. บัญชี 43 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 44. บัญชี 44 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรณีข้าราชการพลเรือน

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ต้องมีระยะเวลาในการรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยมีแนวทางยึดตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

ประเภททั่วไป

 • ระดับปฏิบัติงาน เริ่มขอ บ.ม. ถึง จ.ช.
 • ระดับชำนาญงาน เริ่มขอ ต.ม. (ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ต.ช.)
 • ระดับอาวุโส เริ่มขอ ท.ม. (ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช.)
 • ระดับทักษะพิเศษ ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)

ประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติการ เริ่มขอ ต.ม.
 • ระดับชำนาญการ เริ่มขอ ต.ช. (ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ม.- ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษมาแล้ว 5 ปี ขอ ท.ช.)
 • ระดับชำนาญการพิเศษ เริ่มขอ ท.ช. (ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 58,390 บาท และได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี ขอ ป.ม.)
 • ระดับเชี่ยวชาญ ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาท ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก)

ประเภทอำนวยการ

 • ระดับต้น เริ่มขอ ท.ช. (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ม.)
 • ระดับสูง ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)

ประเภทบริหาร

 • ระดับต้น ได้ ท.ช. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้ว 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก)

กรณีข้าราชการทหาร

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร สำหรับข้าราชการทหารชั้นประทวน เริ่มขอเหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) ที่ชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท สำหรับชั้นสัญญาบัตร เริ่มขอเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ที่ชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี เมื่อดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรณีข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร

กรณีข้าราชการอัยการ

กรณีข้าราชการตุลาการ

 1. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๑๕๖๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ก, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒.
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๒๕, ตอน พิเศษ ๔๙ ง, ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๘
บทความเกี่ยวกับเครื่องอิสริยาภรณ์หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เคร, องราชอ, สร, ยาภรณ, นเป, นท, เช, ดช, งช, างเผ, อก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ประถมาภรณ, างเผ, อก, งกฤษ, most, exalted, order, white, elephant, เป, นตระก, ลเคร, องราชอ, สร, ยาภรณ, ไทย, หน, งใน, ตระก, ลท, สำหร, บพระราชทานแด, พระบรมวงศาน, วงศ, ารา. ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk phasaxun efadu aekikh epliynthangcak prathmaphrnchangephuxk ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk xngkvs The Most Exalted Order of the White Elephant epntrakulekhruxngrachxisriyaphrnithy hnungin 8 trakulthisahrbphrarachthanaedphrabrmwngsanuwngs kharachkar aelaphukrathakhunkhwamdi thngburusaelastri odyekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxknisahrbphrarachthanaekphukrathakhwamdikhwamchxbepnpraoychnaekrachkarhruxsatharnchn odykarphicarnaesnxkhxphrarachthankhxngrthbal ephuxepnbaehnckhwamchxbaelaekhruxnghmayechidchuekiyrtiysxyangsungaekphuidrbphrarachthan phrarachthanthngburusaelastri hakthrngphrakrunaoprdekla aelw ihprakasraynaminrachkiccanuebksa pktiaelwcaprakasinwnechlimphrachnmphrrsa 28 krkdakhm khxngthukpi aeykepn 2 chbb khuxchntakwasaysaphay aelachnsaysaphayekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchu yingchangephuxkekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxkmxbody phramhakstriyithyxksryxduinbthkhwampraephthsaysaphayphrxmdara dwngtraphrxmdara dwngtra ehriyythxng ehriyyengin 8 chn wnsthapnaph s 2404praethssyam praethsithycanwnsarbimcakdcanwnphusmkhwridrbphrabrmwngsanuwngs kharachkar phukrathakhunkhwamdi thngburusaelastrimxbephuxphukrathakhwamdikhwamchxbepnpraoychnaekrachkarhruxsatharnchnphusthapnaphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwprathanphramhakstriyaehngpraethsithyladbekiyrtisungkwaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiskdiramathibdirxngmaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithyhmayehturthbalithyepnphuesnxchuxephuxkhxrbphrarachthancakphramhakstriy enuxha 1 prawti 2 praephth ladbchn aelaladbekiyrti 3 lksna 4 karkhxphrarachthan 5 karphicarnaesnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuying 5 1 krnikharachkarphleruxn 5 1 1 praephththwip 5 1 2 praephthwichakar 5 1 3 praephthxanwykar 5 1 4 praephthbrihar 5 2 krnikharachkarthhar 5 3 krnikharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr 5 4 krnikharachkarxykar 5 5 krnikharachkartulakar 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawti aekikhekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkni phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwthrngphrakrunaihsrangkhunemux ph s 2404 aetmiidkahndihmisaysaphay txmainpi ph s 2412 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwthrngkahndchnaelasaysaphayprakxbpraephth ladbchn aelaladbekiyrti aekikhaephraethbyx dumesux chn chux 1 xksryx chuxedim 2 wnsthapna ladbekiyrti 3 chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 16 phvscikayn ph s 2452 8 chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk p ch mhawraphrn ph s 2412 10 chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxk th ch culwraphrn ph s 2412 15 chnthi 3 tritaphrnchangephuxk t ch niphaphrn ph s 2412 23 chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk c ch phusnaphrn ph s 2412 28 chnthi 5 ebycmaphrnchangephuxk b ch thiphyaphrn ph s 2416 33 immi chnthi 6 ehriyythxngchangephuxk r th ch 20 krkdakhm ph s 2445 52 4 chnthi 7 ehriyyenginchangephuxk r ng ch 55 4 lksna aekikhekhruxngrachxisriyaphrntrakulnimithnghmd 8 chn chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk 1 sarb prakxbdwydwngtra danhnaepnrupchangixraphtlngyasikhawxyubnphunthxngindxkbwban kliblngyasichmphuslbaedng eksrengin rxbnxkmikracngthxnglngyasiekhiywsithis mirsmieplwengintamrahwang danhlngepliynrupchangepnxksrphraprmaphiithyyx m p r lngyasiaedng ebuxngbnmixunaolmenginaelaphramhamngkudthxngmirsmi saysaphay epnaephraethbkhnadkwang 10 esntiemtr siaedngrimekhiyw miriwehluxngaelanaenginkhnadelkkhwbkhnthng 2 khang saphaybasayechiynglngthangkhwa dara danhnamilksnaechnediywkbdwngtraaetkhnadyxmkwa sxnxyubnrsmisiengin cahlkepnephchrsrng 4 aechk rsmithxng 4 aechk pradbthixkesuxdansay dwngtra dara aelasaysaphaysahrbphrarachthanstrinncamikhnadyxmkwaburus nxkcakni yngmiekhruxnghmaypradbaephraethbyxaeladumesux milksnaepnrupchangixraphtlngyasikhaw hmayehtu sahrbphramhakstriy darapradbephchrtrngkhxbsrngengin chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk 1 sarb prakxbdwydwngtra danhnaepnrupchangephuxkthrngekhruxngyunaethnxyubnphunthxngindxkbwban kliblngyasiaedng eksrengin rxbnxkmikracngengin 8 this mikracngaethrktamrahwang danhlngepliynrupchangepnxksrphraprmaphiithyyx m p r lngyasiaedng ebuxngbnmiphramhamngkudthxngmirsmi saysaphay epnaephraethbkhnadkwang 10 esntiemtr siaedngrimekhiywihy miriwehluxngaelanaenginkhnadihykhwbkhnthng 2 khang sahrbsaphaybakhwaechiynglngthangsay dara danhnamilksnaechnediywkbdwngtraaetkracngyawkwa danhlngepnthxng sahrbpradbxkesuxebuxngsay dwngtra dara aelasaysaphaysahrbphrarachthanstrinncamikhnadyxmkwaburus nxkcakni yngmiekhruxnghmaypradbaephraethbyxaeladumesux milksnaepnrupchangephuxkthrngekhruxngyunaethnxyuindxkbwban kliblngyasiaedngslbekhiyw eksrengin chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxk 1 sarb prakxbdwydwngtra milksnaechnediywkbchnprathmaphrn aetkhnadyxmkwa aelathiphramhamngkudimmirsmi danhlngepnthxngekliyng ichhxykbaephraethbkhnadkwang 4 esntiemtr sahrbburusichswmkhx swndwngtrasahrbphrarachthanstrinn milksnaechnediywkbburusaetkhnadyxmkwa ichhxykbaephraethbphukepnrupaemlngpx sahrbpradbesuxthihnabasay dara milksnaechnediywkbchnprathmaphrn sahrbpradbxkesuxebuxngsay swndarasahrbphrarachthanstrinn milksnaechnediywkbburusaetkhnadyxmkwa nxkcakni yngmiekhruxnghmaypradbaephraethbyxaeladumesux milksnaepnrupchangephuxkthrngekhruxngyunaethnxyuindxkbwbanthxng eksrengin chnthi 3 tritaphrnchangephuxk sahrbburushxyaephraethbswmkhx sahrbstrihxyaephraethbphuk epnrupaemlngpxpradbesuxhnabasay chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk sahrbburushxyaephraethbpradbxkesuxebuxngsay sahrbstrihxy aephraethbphukepnrupaemlngpxpradbesuxhnabasay dwngtrachnthi 4 elkkwadwngtrachnthi 3 aelamidxkimcibtidbnaephraethb chnthi 5 ebycmaphrnchangephuxk dwngtrachnthi 5 ehmuxndwngtrachnthi 4 aetimmidxkimcibtidbn aephraethbwithipradbehmuxnchnthi 4 chnthi 6 ehriyythxng r th ch withipradbehmuxnchnthi 4 chnthi 7 ehriyyengin r ng ch withipradbehmuxnchnthi 4 txmaraebiybsanknaykrthmntri emuxwnthi 1 krkdakhm ph s 2562 kharachkarstritxngpradbekhruxngrachxisriyaphrnaelaehriyyaephraethbinlksnaediywkbburusthukprakar 5 saysaphay dwngtra aeladaramhaprmaphrnchangephuxk dwngtramhaprmaphrnchangephuxk saysaphay dwngtra aeladaramhawraphrn prathmaphrnchangephuxk aebbthiichkxn ph s 2454 phaphcakbanpratulaymukphraxuobsthwdrachbphithsthitmhasimaram saysaphay dwngtra aeladaraprathmaphrnchangephuxk dwngtraprathmaphrnchangephuxk daraprathmaphrnchangephuxkaelathwitiyaphrnchangephuxk dwngtraaeladarathwitiyaphrnchangephuxk dwngtrathwitiyaphrnchangephuxkaelatritaphrnchangephuxk dwngtraphusnaphrn cturthaphrnchangephuxk aebbthiichkxn ph s 2454 dwngtraebycmaphrnchangephuxk ehriyyenginchangephuxk sahrbstri ehriyyenginchangephuxk twxyangaephraethbyxchnprathmaphrnchangephuxk rwmkbaephraethbyxxun twxyangaephraethbyxchnmhaprmaphrnchangephuxk chnsungsudkhxngekhruxngrachxisriyaphrntrakulni rwmkbaephraethbyxxunkarkhxphrarachthan aekikhkaresnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnintrakulchangephuxkni kahndihphicarnathungtaaehnng radb chn chnys kahndrayaewla aelakhwamdikhwamchxb tamraebiybsanknaykrthmntri wadwykarkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk aelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy ph s 2536 karkhxphrarachthaninkhrngaerkinkrnikharachkar catxngrbrachkarmaaelwimnxykwa 5 pibriburn nbaetwnerimekharbrachkarcnthungwnthi 5 tulakhm khxngpi odyiherimcakekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy aelaekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkslbkn dngni phrarachlyckrpracaekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 7 ehriyyenginmngkudithy chnthi 7 ehriyyenginchangephuxk chnthi 6 ehriyythxngmngkudithy chnthi 6 ehriyythxngchangephuxk chntakwasaysaphay inkrnikharachkarerimthi chnthi 5 ebycmaphrnmngkudithy chnthi 5 ebycmaphrnchangephuxk chnthi 4 cturthaphrnmngkudithy chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk chnthi 3 tritaphrnmngkudithy chnthi 3 tritaphrnchangephuxk chnthi 2 thwitiyaphrnmngkudithy chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxk chnsaysaphay hrux kharachkarthimibrrdaskdi samarthkhxrbphrarachthanokspradbemuxsinchiwit chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy saysaphay 1 chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk saysaphay 2 chnsungsud mhawchirmngkud saysaphay 3 chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk saysaphay 4 karphicarnaesnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuying aekikh twxyangkhxngprakasniybtrsahrbphuidrbphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkinxdit inthini epnprakasniybtrkhxngsastrcarykalielox khini citrkrchawxitaliphuwadphaphcitrkrrmpradbodmephdankhxngphrathinngxnntsmakhm sungidrbphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 3 niphaphrn cakphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw emuxwnthi 14 singhakhm ph s 2456 karesnxkhxekhruxngrachxisriyaphrn mithnghmd 44 bychi bychi 1 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekxngkhmntri bychi 2 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekrthmntri bychi 3 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarkaremuxngaelakhnakrrmkarprasanngansphaphuaethnrasdrhruxkhnakrrmkarprasannganwuthispha bychi 4 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphudarngtaaehnngtang inrthsphaaelatulakarrththrrmnuy bychi 5 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr bychi 6 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeksphakrungethphmhankhraelasmachiksphaekhtkrungethphmhankhr bychi 7 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkar ykewnthipraktinbychixun bychi 8 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarthhar bychi 9 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartarwc bychi 10 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartulakar bychi 11 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarxykar bychi 12 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphuptibtinganinhnwyngantamkdhmaywadwyraebiybbriharrachkarswnthxngthin bychi 13 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphuptibtingantamkdhmaywadwylksnapkkhrxngthxngthi bychi 14 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnknganrthwisahkic ecahnathixngkhkarmhachn phnknganxngkhkarkhxngrth hruxphnknganhnwynganxunkhxngrththimilksnaxyangediywkn ykewnthipraktinbychixun bychi 15 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeklukcangpraca bychi 16 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekdaotayutithrrmaelaphuphiphaksasmthb bychi 17 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekecahnathisphakachadithy bychi 18 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphudarngtaaehnnginsthabnxudmsuksakhxngrththimilksnaphiess bychi 19 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekrachbnthitaelakrrmkartamkdhmaythithrngphrakrunaoprdekla aetngtng bychi 20 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekchawtangpraeths bychi 21 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsxngkhmntri bychi 22 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsrthmntri bychi 23 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrssmachikrthspha bangtaaehnng bychi 24 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsphudarngtaaehnng smachikrthspha kharachkarchnphuihy thharchnphuihy tarwcchnphuihy tulakar aelaxykar bychi 25 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarkareluxktng bychi 26 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarpxngknaelaprabpramkarthucritaehngchati bychi 27 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarsiththimnusychnaehngchati bychi 28 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphutrwckaraephndinkhxngrthspha bychi 29 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaektulakarsalpkkhrxng bychi 30 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarkickarkracayesiyngaelakickarothrthsnaehngchatiaelakrrmkarkickarothrkhmnakhmaehngchati bychi 31 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeksmachiksphathipruksaesrsthkicaelasngkhmaehngchati bychi 32 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnknganrachkar bychi 33 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarkareluxktng bychi 34 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarpxngknaelaprabpramkarthucritaehngchati bychi 35 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarsiththimnusychnaehngchati bychi 36 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsphutrwckaraephndinkhxngrthspha bychi 37 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrstulakarsalpkkhrxng bychi 38 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarkickarkracayesiyngaelakickarothrthsnaehngchatiaelakrrmkarkickarothrkhmnakhmaehngchati bychi 39 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaektulakarsalrththrrmnuy bychi 40 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkartrwcenginaephndin bychi 41 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartamrabbcaaenkpraephthtaaehnng bychi 42 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnkngankhxnghnwythurkarkhxngxngkhkrxisratamrththrrmnuythiimepnkharachkar bychi 43 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrstulakarsalrththrrmnuy bychi 44 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkartrwcenginaephndinkrnikharachkarphleruxn aekikh karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnihaekkharachkarphleruxn txngmirayaewlainkarrbrachkarmaaelwimnxykwa 5 pi kxnthungwnphrarachphithiechlimphrachnmphrrsakhxngpithicakhximnxykwa 60 wn odymiaenwthangyudtamradbtaaehnng dngni 6 praephththwip aekikh radbptibtingan erimkhx b m thung c ch radbchanayngan erimkhx t m darngtaaehnngmaaelwimnxykwa 5 pi khx t ch radbxawuos erimkhx th m darngtaaehnngmaaelwimnxykwa 5 pi khx th ch radbthksaphiess id th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch praephthwichakar aekikh radbptibtikar erimkhx t m radbchanaykar erimkhx t ch idrbengineduxnimtakwakhntakhxngradbchanaykarphiess khx th m idrbengineduxnimtakwakhntakhxngradbchanaykarphiessmaaelw 5 pi khx th ch radbchanaykarphiess erimkhx th ch idrbengineduxnetmkhn 58 390 bath aelaid th ch maaelw 5 pi khx p m radbechiywchay id th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk radbthrngkhunwuthithiidrbenginpracataaehnng 13 000 bath eluxnchntratamladbidthukpicnthung p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin m w m ewnkrnilaxxk radbthrngkhunwuthithiidrbenginpracataaehnng 15 600 bath id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra ewnkrnilaxxk praephthxanwykar aekikh radbtn erimkhx th ch idrbengineduxnkhnsungaelaid th ch maaelw 3 pi khx p m radbsung id th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk praephthbrihar aekikh radbtn id th ch maaelw 3 pi khx p m id p m maaelw 3 pi khx p ch id p ch maaelw 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk radbsungthiidrbenginpracataaehnng 14 500 bath eluxnchntratamladbidthukpicnthung p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin m w m ewnkrnilaxxk radbsungthiidrbenginpracataaehnng 21 000 bath id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 3 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra ewnkrnilaxxk krnikharachkarthhar aekikh karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnihaekkharachkarthhar sahrbkharachkarthharchnprathwn erimkhxehriyyenginchangephuxk r ng ch thichnys siboth caoth caxakasoth sahrbchnsyyabtr erimkhxebycmaphrnchangephuxk b ch thichnysrxytri eruxtri eruxxakastri emuxdarngtaaehnngmaaelwimnxykwa 5 pi krnikharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr aekikh krnikharachkarxykar aekikh krnikharachkartulakar aekikhxangxing aekikh rachkiccanuebksa phrarachbyytiekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk ph s 2484 elm 58 txn 0 k 12 phvscikayn ph s 2484 hna 1566 rachkiccanuebksa phrarachbyytiekhruxngrachxisriyaphrnchangephuxk rtnoksinthr sk128 elm 26 txn 0 k 28 phvscikayn ph s 2452 hna 70 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng ladbekiyrtiekhruxngrachxisriyaphrnithy elm 110 txn 29ng chbbphiess 12 minakhm ph s 2536 hna 1 4 0 4 1 ladbekiyrtiekhruxngrachxisriyaphrnithy rachkiccanuebksa raebiybsanknaykrthmntri wadwykarpradbekhruxngrachxisriyaphrnithy chbbthi 2 2562 rachkiccanuebksa elm 136 txnphiess 166 ng hna 1 wnthi 1 krkdakhm 2562 raebiybsanknaykrthmntriwadwykarkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chbbthi 2 ph s 2552aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkekhruxngrachxisriyaphrnithy sankelkhathikarkhnarthmntri rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng karprbrakhachdichaethnekhruxngrachxisriyaphrnthiimsamarthsngkhuntamkdhmay pracapingbpraman ph s 2551 2553 elm 125 txn phiess 49 ng 6 minakhm ph s 2551 hna 8 bthkhwamekiywkbekhruxngxisriyaphrnhruxekhruxngrachxisriyaphrnniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk amp oldid 9528972, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม