fbpx
วิกิพีเดีย

นิวเคลียสของเซลล์

ในทางชีววิทยาของเซลล์ นิวเคลียส (อังกฤษ:nucleus) คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มพบในเซลล์ยูแคริโอต ภายในบรรจุสารพันธุกรรม (genetic material) ซึ่งจัดเรียงตัวเป็นดีเอ็นเอ (DNA) สายยาวรวมตัวกับโปรตีนหลายชนิด เช่น ฮิสโตน (histone) เป็นโครโมโซม (chromosome) ยีน (gene) ต่างๆ ภายในโครโมโซมเหล่านี้ รวมเรียกว่า นิวเคลียส จีโนม (nucleards genome) หน้าที่ของนิวเคลียสคือการคงสภาพการรวมตัวของยีนเหล่านี้และควบคุมการทำงานของเซลล์โดยการควบคุมการแสดงออกของยีน (gene expression)

เซลล์เฮลา ย้อมสีดีเอ็นเอในนิวเคลียสด้วยสีย้อมโฮชสต์สีฟ้าฟลูออเรสเซนต์ เซลล์ทางขวาและตรงกลางนั้นอยู่ในระยะอินเตอร์เฟส จึงสามารถเห็นว่านิวเคลียสทั้งหมดเปล่งสีฟ้า ในขณะที่เซลล์ทางซ้ายอยู่ในระหว่างการไมโตซิส จึงเห็นเฉพาะดีเอ็นเอที่เรืองแสง
ชีววิทยาเซลล์
เซลล์สัตว์
องค์ประกอบของเซลล์สัตว์โดยทั่วไป:
 1. นิวคลีโอลัส
 2. นิวเคลียส
 3. ไรโบโซม (จุดเล็ก ๆ)
 4. เวสิเคิล
 5. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบขรุขระ
 6. กอลไจแอปพาราตัส (หรือ กอลไจบอดี)
 7. ไซโทสเกเลตัน
 8. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบเรียบ
 9. ไมโทคอนเดรียน
 10. แวคิวโอล
 11. ไซโทซอล (ของเหลวที่บรรจุออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นไซโทพลาสซึม)
 12. ไลโซโซม
 13. เซนโทรโซม
 14. เยื่อหุ้มเซลล์

โครงสร้างหลักของนิวเคลียสคือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope) ซึ่งเป็นเยื่อสองชั้นที่หุ้มทั้งออร์แกเนลล์และทำหน้าที่แยกองค์ประกอบภายในออกจากไซโทพลาซึม (cytoplasm) อีกโครงสร้างหนึ่งคือ นิวเคลียร์ลามินา (nuclear lamina) ซึ่งเป็นโครงสร้างร่างแหภายในนิวเคลียส ทำหน้าที่เป็นโครงร่างค้ำจุน ให้ความแข็งแรงแก่นิวเคลียส คล้ายไซโทสเกลเลตอน (cytoskeleton) ภายในเซลล์ เนื่องจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านที่โมเลกุลส่วนใหญ่ผ่านทะลุเข้าออกไม่ได้ ดังนั้นเยื่อหุ้มนิวเคลียสจึงต้องมีนิวเคลียร์พอร์ (nuclear pore) หรือช่องที่จะให้สารเคลื่อนผ่านเยื่อ ช่องเหล่านี้ทะลุผ่านเยื่อทั้งสองของเยื่อหุ้มนิวเคลียสให้โมเลกุลขนาดเล็กและไอออนเคลื่อนที่เข้าออกนิวเคลียสได้ การเคลื่อนที่เข้าออกของสารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน ต้องมีการควบคุมและต้องใช้โปรตีนช่วยขนส่งสาร (carrier proteins

เนื้อหา

นิวเคลียสเป็นออร์แกเนลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเซลล์สัตว์ ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของนิวเคคลียสอยู่ที่ 6 ไมโครเมตร (µm) และกินปริมาตร 10% ของเซลล์ องค์ประกอบภายในนิวเคลียสอยู่ในนิวคลีโอพลาสซึม เช่นเดียวกันกับไซโตพลาสซึมในเซลล์ส่วน่ที่เหลือ องค์ประกอบซึ่งเป็นของเหลวนั้นเรียกว่า "นิวคลีโอซอล" (nucleosol) เช่นเดียวกันกับไซโตซอลในไซโตพลาสซึม

ในเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดแกรนูโลไซต์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียสที่แบ่งเป็นพู (lobated)

เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวเคลียร์พอร์

เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope หรือ nuclear membrane) ประกอบด้วยเยื้อหุ้มเซลลูลาร์สองชั้น คือชั้นในและชั้นนอก เรียบขนานกันไป แยกห่างกันประมาณ 10 ถึง 50 นาโนเมตร (nm) เยื่อหุ้มนิวเคลียสนั้นห่อหุ้มนิวเคลียสไว้และแยกสารพันธุกรรมออกจากไซโตพลาสซึมที่รายล้อมอยู่ เป็นเหมือนที่กั้นมาโครโมเลกุลไม่ให้แพร่เข้ามาอย่างอิสระระหว่างของเหลวในนิวเคลียส (นิวคลีโอพลาสซึม nucleoplasm) กับของเหลวเซลล์ (ไซโตพลาสซึม cytoplasm) เยื่อหุ้มชั้นนอกนั้นเชื่อมต่อกับเยื่อหุ้มของ รัฟเอนโดพลาสมิกเรคติคูลัม (RER)

นิวเคลียร์พอร์ (Nuclear pores) ทำหน้าที่เป็นช่องสารละลาย (aqueous channels) อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียส และประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด ซึ่งเรียกรวมกันว่านิวคลีโอพอริน (nucleoporin) พอร์เหล่านี้มีมวล 125 ล้าน ดอลตัน (มวลโมเลกุล) และประกอบด้วยโปรตีนกว่า 50 ชนิด (ในยีสต์) ไปจนถึงหลายร้อยชนิด (ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง)

นิวเคลีย์ลามินา

ดูบทความหลักที่: นิวเคลียร์ลามินา

โครโมโซม

ดูบทความหลักที่: โครโมโซม
ข้อมูลเพิ่มเติม: Nuclear organization

นิวคลีโอลัส

ดูบทความหลักที่: นิวคลีโอลัส
ข้อมูลเพิ่มเติม: Nuclear bodies
 1. Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, Zipursky SL, Darnell J (2004). (5th ed.). New York: WH Freeman. ISBN 978-0-7167-2672-2.
 2. Alberts, B (2002). Molecular biology of the cell (4th ed.). Garland Science. p. 197. ISBN 978-0815340720.
 3. Clegg JS (February 1984). . The American Journal of Physiology. 246 (2 Pt 2): R133-51. doi:. PMID .
 4. Paine PL, Moore LC, Horowitz SB (March 1975). "Nuclear envelope permeability". Nature. 254 (5496): 109–14. Bibcode:. doi:. PMID .
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
นิวเคลียสของเซลล์
บทความเกี่ยวกับชีววิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

นิวเคลียสของเซลล์
วเคล, ยสของเซลล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, วเคล, ยสเซลล, ในทางช, วว, ทยาของเซลล, วเคล, ยส, งกฤษ, nucleus, อออร, แกเนลล, เย, อห, มพบในเซลล, แคร, โอต, ภายในบรรจ, สารพ, นธ, กรรม, genetic, material, งจ, ดเร, ยงต, วเป, นด, เอ, นเอ, สายยาวรวมต, วก, บโปรต. niwekhliyskhxngesll phasaxun efadu aekikh epliynthangcak niwekhliysesll inthangchiwwithyakhxngesll niwekhliys xngkvs nucleus khuxxxraekenllthimieyuxhumphbinesllyuaekhrioxt phayinbrrcusarphnthukrrm genetic material sungcderiyngtwepndiexnex DNA sayyawrwmtwkboprtinhlaychnid echn hisotn histone epnokhromosm chromosome yin gene tang phayinokhromosmehlani rwmeriykwa niwekhliys cionm nucleards genome hnathikhxngniwekhliyskhuxkarkhngsphaphkarrwmtwkhxngyinehlaniaelakhwbkhumkarthangankhxngesllodykarkhwbkhumkaraesdngxxkkhxngyin gene expression esllehla yxmsidiexnexinniwekhliysdwysiyxmohchstsifafluxxersesnt esllthangkhwaaelatrngklangnnxyuinrayaxinetxrefs cungsamarthehnwaniwekhliysthnghmdeplngsifa inkhnathiesllthangsayxyuinrahwangkarimotsis cungehnechphaadiexnexthieruxngaesng chiwwithyaesllesllstwxngkhprakxbkhxngesllstwodythwip niwkhlioxls niwekhliys irobosm cudelk ewsiekhil rangaehexnodphlasmikaebbkhrukhra kxlicaexppharats hrux kxlicbxdi isothsekeltn rangaehexnodphlasmikaebberiyb imothkhxnedriyn aewkhiwoxl isothsxl khxngehlwthibrrcuxxraekenlltang thirwmknepnisothphlassum ilososm esnothrosm eyuxhumesll okhrngsranghlkkhxngniwekhliyskhux eyuxhumniwekhliys nuclear envelope sungepneyuxsxngchnthihumthngxxraekenllaelathahnathiaeykxngkhprakxbphayinxxkcakisothphlasum cytoplasm xikokhrngsranghnungkhux niwekhliyrlamina nuclear lamina sungepnokhrngsrangrangaehphayinniwekhliys thahnathiepnokhrngrangkhacun ihkhwamaekhngaerngaekniwekhliys khlayisothsekleltxn cytoskeleton phayinesll enuxngcakeyuxhumniwekhliysmilksnaepneyuxeluxkphanthiomelkulswnihyphanthaluekhaxxkimid dngnneyuxhumniwekhliyscungtxngminiwekhliyrphxr nuclear pore hruxchxngthicaihsarekhluxnphaneyux chxngehlanithaluphaneyuxthngsxngkhxngeyuxhumniwekhliysihomelkulkhnadelkaelaixxxnekhluxnthiekhaxxkniwekhliysid karekhluxnthiekhaxxkkhxngsaromelkulihy echn oprtin txngmikarkhwbkhumaelatxngichoprtinchwykhnsngsar carrier proteins enuxha 1 okhrngsrang 1 1 eyuxhumniwekhliysaelaniwekhliyrphxr 1 2 niwekhliylamina 1 3 okhromosm 1 4 niwkhlioxls 2 xangxingokhrngsrang aekikhniwekhliysepnxxraekenllthiihythisudinesllstw 1 inesllstweliynglukdwynm esnphansunyklangechliykhxngniwekhkhliysxyuthi 6 imokhremtr µm aelakinprimatr 10 khxngesll 2 xngkhprakxbphayinniwekhliysxyuinniwkhlioxphlassum echnediywknkbisotphlassuminesllswnthiehlux xngkhprakxbsungepnkhxngehlwnneriykwa niwkhlioxsxl nucleosol echnediywknkbisotsxlinisotphlassum 3 inesllemdeluxdkhaw chnidaekrnuolistswnihyminiwekhliysthiaebngepnphu lobated eyuxhumniwekhliysaelaniwekhliyrphxr aekikh dubthkhwamhlkthi eyuxhumniwekhliys aela niwekhliyrphxr eyuxhumniwekhliys nuclear envelope hrux nuclear membrane prakxbdwyeyuxhumesllularsxngchn khuxchninaelachnnxk eriybkhnanknip aeykhangknpraman 10 thung 50 naonemtr nm eyuxhumniwekhliysnnhxhumniwekhliysiwaelaaeyksarphnthukrrmxxkcakisotphlassumthiraylxmxyu epnehmuxnthiknmaokhromelkulimihaephrekhamaxyangxisrarahwangkhxngehlwinniwekhliys niwkhlioxphlassum nucleoplasm kbkhxngehlwesll isotphlassum cytoplasm 4 eyuxhumchnnxknnechuxmtxkbeyuxhumkhxng rfexnodphlasmikerkhtikhulm RER 4 niwekhliyrphxr Nuclear pores thahnathiepnchxngsarlalay aqueous channels xyuphayineyuxhumniwekhliys aelaprakxbdwyoprtinhlaychnid sungeriykrwmknwaniwkhlioxphxrin nucleoporin phxrehlanimimwl 125 lan dxltn mwlomelkul aelaprakxbdwyoprtinkwa 50 chnid inyist ipcnthunghlayrxychnid instwmikraduksnhlng 1 niwekhliylamina aekikh dubthkhwamhlkthi niwekhliyrlamina okhromosm aekikh dubthkhwamhlkthi okhromosm khxmulephimetim Nuclear organization niwkhlioxls aekikh dubthkhwamhlkthi niwkhlioxls khxmulephimetim Nuclear bodiesxangxing aekikh 1 0 1 1 Lodish H Berk A Matsudaira P Kaiser CA Krieger M Scott MP Zipursky SL Darnell J 2004 Molecular Cell Biology 5th ed New York WH Freeman ISBN 978 0 7167 2672 2 Alberts B 2002 Molecular biology of the cell 4th ed Garland Science p 197 ISBN 978 0815340720 Clegg JS February 1984 Properties and metabolism of the aqueous cytoplasm and its boundaries The American Journal of Physiology 246 2 Pt 2 R133 51 doi 10 1152 ajpregu 1984 246 2 R133 PMID 6364846 4 0 4 1 Paine PL Moore LC Horowitz SB March 1975 Nuclear envelope permeability Nature 254 5496 109 14 Bibcode 1975Natur 254 109P doi 10 1038 254109a0 PMID 1117994 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb niwekhliyskhxngesll bthkhwamekiywkbchiwwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title niwekhliyskhxngesll amp oldid 9610246, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม