fbpx
วิกิพีเดีย

ทั่ว พาทยโกศล

บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย

จางวางทั่ว พาทยโกศล นักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2424 เป็นบุตรของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) กับนางแสง พาทยโกศล ซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2481 รวมอายุ 57 ปี

จางวางทั่วเรียนดนตรีจากบิดามารดา และได้ศึกษากับครูคนอื่นๆ เพิ่มเติมจนมีฝีมือทางฆ้องวงและระนาดเอก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเป็นผู้ควบคุมวงปี่พาทย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ต่อมา มาอยู่ในวงปี่พาทย์กับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในระหว่างนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ซึ่งเป็นสมเด็จพระพี่นางเธอในกรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น"จางวาง"ในพระองค์ท่าน คนทั่วไปจึงเรียกว่า จางวางทั่ว

ต่อมา ท่านตีฆ้องวงเล็กแข่งขันได้ "ชั้นหนึ่ง" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชรุจิเงินเป็นบำเหน็จ การประชันของครูดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่บันทึกเสียงลงบนจานเสียงสยามปาเต๊ะ ร่องกลับทาง ในชื่อเพลง"ทยอยนอกมโหรี"

ในสมัยรัชกาลที่ 6 จางวางทั่วได้เป็นครูสอนเพลงไทย ประจำกองแตรวงทหารเรือ ต่อมาท่านเป็นครูสอนดนตรีประจำกองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จนลาออกใน พ.ศ. 2475

จางวางทั่วเป็นผู้มีฝีมือในการแต่งเพลง เพลงที่แต่งไว้มีทั้ง เพลงตับ เช่น

 • ตับลาวเจริญศรี
 • ตับชุดแขกไทร

เพลงเกร็ด เช่น

 • เขมรเอวบาง (เถา)
 • เขมรพวง (เถา)
 • เขมรปากท่อ (เถา)
 • เขมรเขียว (เถา)
 • แขกสาหร่าย (เถา)
 • ดอกไม้ร่วง (เถา)
 • โอ้ลาว (เถา)
 • เขมรเหลือง (เถา)
 • เขมรครวญ (เถา)
 • เขมรน้อย (เถา)
 • พม่าห้าท่อน (เถา)
 • ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2477 จางวางทั่วแต่งเพลงชาติเป็นทำนองแบบไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนำออกบรรเลงหลายครั้ง จนเปลี่ยนไปใช้ทำนองสากลแทน


นอกจากนี้ ท่านยังมีบุตรธิดาเป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์เทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

 • ฟังเสียงระนาดจากจางวางทั่วได้ที่
บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ทั่ว พาทยโกศล
พาทยโกศล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ได, บแจ, งให, ปร, บปร, งหลายข, กร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความ, หร, ออภ, ปรายป, ญหาท, หน, าอภ, ปราย, บทความน, งขาดแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, จางวาง, กดนตร, ไทยท, อเส, ยงในสม, ยร, ชกาลท, เก, ดเม, นยายน, 2424,. thw phathyoksl phasaxun efadu aekikh bthkhwamniidrbaecngihprbprunghlaykhx krunachwyprbprungbthkhwam hruxxphipraypyhathihnaxphipray bthkhwamniyngkhadaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng cangwangthw phathyoksl nkdntriithythimichuxesiynginsmyrchkalthi 6 ekidemux 21 knyayn ph s 2424 epnbutrkhxnghlwngklyanmittawas thb phathyoksl kbnangaesng phathyoksl sungepnnkdntrithimichuxesiynginsmyrchkalthi 5 thungaekkrrmemuxwnthi 12 tulakhm ph s 2481 rwmxayu 57 piprawti aekikhcangwangthweriyndntricakbidamarda aelaidsuksakbkhrukhnxun ephimetimcnmifimuxthangkhxngwngaelaranadexk insmyrchkalthi 5 thanepnphukhwbkhumwngpiphathykhxngesdckrmhlwngchumphrekhttxudmskdi txma maxyuinwngpiphathykbsmedcecafa krmphrankhrswrrkhwrphinit inrahwangnismedcecafa krmhlwngsrirtnoksinthr sungepnsmedcphraphinangethxinkrmphrankhrswrrkhwrphinit thrngphrakrunaoprdekla aetngtngihepn cangwang inphraxngkhthan khnthwipcungeriykwa cangwangthw txma thantikhxngwngelkaekhngkhnid chnhnung phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwcungthrngphrakrunaoprdekla phrarachthanehriyyrachrucienginepnbaehnc karprachnkhxngkhrudntriithyinsmyrchkalthi 5 thibnthukesiynglngbncanesiyngsyampaeta rxngklbthang inchuxephlng thyxynxkmohri insmyrchkalthi 6 cangwangthwidepnkhrusxnephlngithy pracakxngaetrwngthharerux txmathanepnkhrusxndntripracakxngaetrwngthharmhadelkrksaphraxngkh cnlaxxkin ph s 2475 cangwangthwepnphumifimuxinkaraetngephlng ephlngthiaetngiwmithng ephlngtb echn tblawecriysri tbchudaekhkithr ephlngekrd echn ekhmrexwbang etha ekhmrphwng etha ekhmrpakthx etha ekhmrekhiyw etha aekhksahray etha dxkimrwng etha oxlaw etha ekhmrehluxng etha ekhmrkhrwy etha ekhmrnxy etha phmahathxn etha l inpi ph s 2477 cangwangthwaetngephlngchatiepnthanxngaebbithy sungidrbkarkhdeluxkcakkhnakrrmkarnaxxkbrrelnghlaykhrng cnepliynipichthanxngsaklaethn nxkcakni thanyngmibutrthidaepnnkdntriithythimichuxesiyng khux xacaryethwaprasiththi phathyoksl aelakhunhyingiphthury kittiwrrnaehlngkhxmulxun aekikhfngesiyngranadcakcangwangthwidthi http www youtube com watch v weFDNQIziyk http www youtube com watch v GipkNutEMHU bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title thw phathyoksl amp oldid 8549585, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม