fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบล (ประเทศไทย)

ตำบล เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอำเภอและจังหวัด จึงจัดว่าเป็นเขตการปกครองระดับที่สาม จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมี 9,652 ตำบล ไม่รวมอีก 180 แขวงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นเขตการปกครองในระดับเดียวกัน แต่ละอำเภอมีประมาณ 8-10 ตำบล ในภาษาอังกฤษ คำว่าตำบลนี้มักจะใช้คำว่า "township" หรือ "subdistrict" ซึ่งอันหลังนี้เป็นการแปลที่ได้รับการแนะนำ แต่ก็พบว่ามีการใช้ subdistrict แปลคำว่า กิ่งอำเภอเช่นกัน เขตการปกครองที่เล็กกว่าตำบลคือ หมู่บ้าน ซึ่งในประเทศไทยมี 74,956 หมู่บ้าน เฉลี่ยแล้วตำบลหนึ่งจะมี 10 หมู่บ้าน ท้องที่ที่อยู่ในนครหรือเมืองจะไม่มีการแบ่งเขตการบริหารออกเป็นหมู่บ้าน แต่จะเรียกเป็น "ชุมชน" แทน

เนื้อหา

การปกครองในระดับตำบลนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นเขตการปกครองระดับสองในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยเมืองในส่วนภูมิภาคในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดมักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันหรือพัน (commune elder) คำว่า "พัน" ที่หมายถึงจำนวนนั้น หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตำบลหนึ่ง ๆ ควรจะมีชายฉกรรจ์ราว 1,000 คน นอกจากนี้คำว่าพันยังถูกใช้เป็นยศทางทหารสำหรับผู้ปกครองตำบล

ในการปฏิรูปการปกครองซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกของไทย การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดออกเป็นสามระดับยังคงดำเนินต่อไป การปกครองทั้งสามระดับนั้นได้แก่ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การปกครองระดับตำบลได้กระจายอำนาจไปสู่หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีสภาตำบลที่ได้รับการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้จากภาษี ตำบลอาจอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลก็ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบลนี้ประกอบด้วยผู้แทนสองคนจากแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้น ในบรรดาผู้แทนนั้นจะมีการเลือกประธาน ผู้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ประธานคนนี้มักจะเป็นกำนันของตำบลนั้น พื้นที่ตำบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสภาเมือง ในกรณีที่มีบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาล ส่วนที่เหลือจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลที่ติดกันในอำเภอเดียวกันจะมีองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตำบลก็ได้

ในหนึ่งตำบลจะมี กำนัน ทำหน้าที่ปกครองท้องที่ตำบลนั้นๆ และมีผู้ช่วยเรียกว่า สารวัตรกำนัน และมี แพทย์ประจำตำบล ทำหน้าที่สอดส่องดูแลปัญหาโรคภัย และโรคระบาดต่างๆ

ดูบทความหลักที่: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ช่วงที่ทักษิณ ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการซึ่งทุกตำบลจะเลือกสินค้าท้องถิ่นที่แตกต่าง จากนั้นโครงการจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับช่วยเหลือในการปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์โอทอปจะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด


  1. (PDF). Department of Provincial Administration.
  2. . ISBN 978-974-7857-04-7. สืบค้นเมื่อ2009-01-20.
  • ข้อมูลตำบลและผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

ตำบล (ประเทศไทย)
ตำบล, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ตำบล, เป, นหน, วยการปกครองส, วนท, องถ, นในประเทศไทยซ, งม, ขนาดเล, กกว, าอำเภอและจ, งหว, งจ, ดว, าเป, นเขตการปกครองระด, บท, สาม, จากข, อม, ลเม, อป, 2552, ประเทศไทยม, ตำบล, ไม, รวมอ, แขวงในกร, งเทพมหานคร, งถ, อว, าเป, นเขต. tabl praethsithy phasaxun efadu aekikh tabl epnhnwykarpkkhrxngswnthxngthininpraethsithysungmikhnadelkkwaxaephxaelacnghwd cungcdwaepnekhtkarpkkhrxngradbthisam cakkhxmulemuxpi ph s 2552 praethsithymi 9 652 tabl 1 imrwmxik 180 aekhwnginkrungethphmhankhr sungthuxwaepnekhtkarpkkhrxnginradbediywkn aetlaxaephxmipraman 8 10 tabl inphasaxngkvs khawatablnimkcaichkhawa township hrux subdistrict sungxnhlngniepnkaraeplthiidrbkaraenana 2 aetkphbwamikarich subdistrict aeplkhawa kingxaephxechnkn ekhtkarpkkhrxngthielkkwatablkhux hmuban sunginpraethsithymi 74 956 hmuban echliyaelwtablhnungcami 10 hmuban thxngthithixyuinnkhrhruxemuxngcaimmikaraebngekhtkarbriharxxkepnhmuban aetcaeriykepn chumchn aethn enuxha 1 prawtisastr 2 karpkkhrxngtabl 3 hnungtablhnungphlitphnth 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhkarpkkhrxnginradbtablnimiprawtisastrxnyawnan khrnghnungekhyepnekhtkarpkkhrxngradbsxnginphunthithixyuphayitkarbriharodyemuxnginswnphumiphakhinkhriststwrrsthi 19 phuwarachkarcnghwdmkcaidrbkaraetngtngepnkannhruxphn commune elder khawa phn thihmaythungcanwnnn hmaythungkhxethccringthiwatablhnung khwrcamichaychkrrcraw 1 000 khn nxkcaknikhawaphnyngthukichepnysthangthharsahrbphupkkhrxngtabl inkarptirupkarpkkhrxngsungerimtnkhuninpi ph s 2435 ody krmphrayadarngrachanuphaph esnabdikrathrwngmhadithyphraxngkhaerkkhxngithy karaebngekhtkarpkkhrxngcnghwdxxkepnsamradbyngkhngdaenintxip karpkkhrxngthngsamradbnnidaek xaephx tabl aelahmuban tamphrarachbyytisphatablaelaxngkhkarbriharswntabl ph s 2537 aelarththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2540 karpkkhrxngradbtablidkracayxanacipsuhnwykarpkkhrxngthxngthinsungmisphatablthiidrbkareluxktng khunxyukbkhnadaelarayidcakphasi tablxacxyuphayitkarbriharcdkarodyxngkhkarbriharswntablhruxsphatablkid xngkhkarbriharswntablaelasphatablniprakxbdwyphuaethnsxngkhncakaetlahmubanintablnn inbrrdaphuaethnnncamikareluxkprathan phusunginthangptibtiaelw prathankhnnimkcaepnkannkhxngtablnn phunthitablsungepnswnhnungkhxngethsbalcaxyuphayitkarbriharcdkarodysphaemuxng inkrnithimibangswnethannthixyuinekhtethsbal swnthiehluxcaxyuphayitkarbriharcdkarkhxngxngkhkarbriharswntabl tablthitidkninxaephxediywkncamixngkhkarbriharswntablrwmrbphidchxbmakkwahnungtablkidkarpkkhrxngtabl aekikhinhnungtablcami kann thahnathipkkhrxngthxngthitablnn aelamiphuchwyeriykwa sarwtrkann aelami aephthypracatabl thahnathisxdsxngduaelpyhaorkhphy aelaorkhrabadtanghnungtablhnungphlitphnth aekikhdubthkhwamhlkthi hnungtablhnungphlitphnth chwngthithksin chinwtrdarngtaaehnngnaykrthmntri idrierimokhrngkarsungthuktablcaeluxksinkhathxngthinthiaetktang caknnokhrngkarcachwyprachasmphnthphlitphnth echnediywkbchwyehluxinkarprbprungkarphlitihthnsmy rankhathikhayphlitphnthoxthxpcatngxyuinxaephxemuxngkhxngaetlacnghwdxangxing aekikh Number of administrative entities 2008 PDF Department of Provincial Administration Thai English Transcription of Changwat Amphoe King Amphoe and Tambon ISBN 978 974 7857 04 7 subkhnemux 2009 01 20 aehlngkhxmulxun aekikhithytabl dxtkhxm khxmultablaelaphlitphnthpracatablekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabl praethsithy amp oldid 9538452, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม