fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลโนนศิลา (อำเภอโนนศิลา)

ตำบลโนนศิลา เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอโนนศิลา

ตำบลโนนศิลา
อักษรไทยตำบลโนนศิลา
อักษรโรมันTambon Non Sila
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
• ทั้งหมด100.91 ตร.กม. (38.96 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2559)
• ทั้งหมด4,507 คน
• ความหนาแน่น45 คน/ตร.กม. (120 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40110
รหัสภูมิศาสตร์402501
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

โนนศิลา มีที่มาว่า เมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วมีเนินเขาศิลาทรายโผล่ขึ้นกลางลำห้วยแตนมองดูเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกศิลาทรายจะมีสีเหลืองอร่าม จนกระทั่งต่อมาเนินเขาศิลาทรายได้ถูกกระแสน้ำลำห้วยพัดหายไป จึงได้นำเอามาตั้งเป็นชื่อ "หมู่ที่ 23 บ้านโนนศิลา ตำบลเปือยใหญ่"

โดยแรกเริ่มเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ จนต่อมามีผู้คนอพยพถิ่นฐานมาอาศัยอยู่และทำมาหากินริมถนนมิตรภาพ และใกล้สถานีรถไฟบ้านหัน โดยการคมนาคมสะดวกผู้คนก็เริ่มมากขึ้น จึงทำให้ทางราชการจัดตั้งเป็นตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ขึ้นเมื่อราววันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศให้พื้นที่บางส่วนตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโนนศิลา ต่อมาคือเทศบาลตำบลโนนศิลา และพื้นทีบางส่วนนอกเขตสุขาภิบาลโนนศิลา ได้มีการจัดตั้งเป็นสภาตำบลโนนศิลา แล้วสภาตำบลถูกยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จนได้มีการยกฐานะตำบลโนนศิลาเป็น กิ่งอำเภอโนนศิลา และอำเภอโนนศิลา ตามลำดับมา โดยปัจจุบันตำบลโนนศิลามีหมู่บ้านในปกครองทังหมด 7 หมู่บ้าน

ตำบลโนนศิลา เป็นศูนย์กลางราชการอำเภอโนนศิลา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลปอแดง, ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

การปกครองส่วนภูมิภาค

ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1. บ้านโนนศิลา (ฺBan Non Sila) 5. บ้านตอประดู่ (Ban Tho Praduu)
2. บ้านเหล่าโนนคูณ (Ban Lao Nonkhun) 6. บ้านระหอกโพธิ์ (Ban Ra Hokphoi)
3. บ้านนานิคม (Ban Na Nikho) 7. บ้านหลุบคา (Ban Lub Kha)
4. บ้านขอนสัก (Ban Khon Sak)

รอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

 • ชุมชนน้อยโนนทองหนองทับม้า หมู่ที่ 2
 • ชุมชนขอนสักน้อย หมู่ที่ 4
 • ชุมชนตอประดู่น้อย หมู่ที่ 5

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่ตำบลโนนศิลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนศิลา ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 ทั้งหมด, ,หมู่ที่ 3 ทั้งหมด, หมู่ 2 บางส่วน, หมู่ 4 บางส่วน, และหมู่ 5 บางส่วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 6 ทั้งหมด, หมู่ที่ 7 ทั้งหมด, หมู่ 2 บางส่วน, หมู่ 4 บางส่วน, และหมู่ 5 บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา)

ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประชากรเรียงลำดับดังต่อไปนี้

ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่ ประชากร ความหนาแน่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตร.กม.) (คน) พ.ศ. 2557 (คน/ตร.กม.)
บ้านโนนศิลา 1 12 606 255.41 เทศบาลตำบลโนนศิลา
บ้านเหล่าโนนคูณ 2 782
บ้านนานิคม 3 328
บ้านขอนสัก 4 706
บ้านตอประดู่ 5 643
บ้านเหล่าโนนคูณ 2 28.66 296 50.34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
บ้านขอนสัก 4 93
บ้านตอประดู่ 5 77
บ้านระหอกโพธิ์ 6 405
บ้านหลุบคา 7 572
รวม 7 หมู่บ้าน 40.66 4,507 100.91 -
 1. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2543-2558. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 2. ราชกิจจานุเบกษา. 86.(67):2275-2276. 22 กรกฎาคม 2512.
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนศิลา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: (ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 4. เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2559. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2558. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 6. สถิติประชากรในเขตตำบลโนนศิลา (ทต.)
 7. สถิติประชากรในเขตตำบลโนนศิลา (อบต.)

ตำบลโนนศิลา (อำเภอโนนศิลา)
ตำบลโนนศ, ลา, อำเภอโนนศ, ลา, ตำบลในอำเภอโนนศ, ลา, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ตำบลโนนศ, ลา, เป, นหน, วยปกครองส, วนภ, ภาคของอำเภอโนนศ, ลา, งหมด, หม, าน, เป, นท, งของศ, นย, ราชการอำเภอโนนศ, ลา, ตำบลโนนศ, ลาตำบลอ, กษรไทยตำบลโนนศ, ลาอ, กษรโรม, น. tablonnsila xaephxonnsila tablinxaephxonnsila cnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh tablonnsila epnhnwypkkhrxngswnphumiphakhkhxngxaephxonnsila mithnghmd 7 hmuban epnthitngkhxngsunyrachkarxaephxonnsila 1 tablonnsilatablxksrithytablonnsilaxksrormnTambon Non Silacnghwdkhxnaeknxaephxonnsilaphunthi thnghmd100 91 tr km 38 96 tr iml prachakr 2559 thnghmd4 507 khn khwamhnaaenn45 khn tr km 120 khn tr iml rhsiprsniy 40110rhsphumisastr402501swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 karpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 prachakr 5 xangxingprawti aekikhonnsila mithimawa emuxkhrngkxnnanmaaelwmieninekhasilathrayophlkhunklanglahwyaetnmxngduemuxphraxathitykhunhruxtksilathraycamisiehluxngxram cnkrathngtxmaeninekhasilathrayidthukkraaesnalahwyphdhayip cungidnaexamatngepnchux hmuthi 23 banonnsila tablepuxyihy odyaerkerimedimepnhmubanelk thangthistawnxxkechiyngitkhxngtablepuxyihy xaephxbaniph cntxmamiphukhnxphyphthinthanmaxasyxyuaelathamahakinrimthnnmitrphaph aelaiklsthanirthifbanhn odykarkhmnakhmsadwkphukhnkerimmakkhun cungthaihthangrachkarcdtngepntablonnsila xaephxbaniph khunemuxrawwnthi 30 mithunayn ph s 2512 2 txmakrathrwngmhadithyprakasihphunthibangswntablonnsila xaephxbaniph cdtngepnsukhaphibalonnsila txmakhuxethsbaltablonnsila aelaphunthibangswnnxkekhtsukhaphibalonnsila idmikarcdtngepnsphatablonnsila aelwsphatablthukyubrwmkbxngkhkarbriharswntablhnxngplahmx cnidmikarykthanatablonnsilaepn kingxaephxonnsila aelaxaephxonnsila tamladbma odypccubntablonnsilamihmubaninpkkhrxngthnghmd 7 hmuban 1 thitngaelaxanaekht aekikhtablonnsila epnsunyklangrachkarxaephxonnsila tngxyuthangthisitkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtx tablonnaedng tablhnxngplahmx xaephxonnsila cnghwdkhxnaeknthisit tidtx tablhnxngaewngnangeba xaephxphl cnghwdkhxnaeknthistawnxxk tidtx tablbanhn xaephxonnsila cnghwdkhxnaekn thistawntk tidtx tablpxaedng tablbanaethn xaephxchnbth cnghwdkhxnaeknkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh tablonnsila xaephxonnsila cnghwdkhxnaekn aebngkarpkkhrxngxxkepn 7 hmuban prakxbdwy 3 1 banonnsila Ban Non Sila 5 bantxpradu Ban Tho Praduu 2 banehlaonnkhun Ban Lao Nonkhun 6 banrahxkophthi Ban Ra Hokphoi 3 bannanikhm Ban Na Nikho 7 banhlubkha Ban Lub Kha 4 bankhxnsk Ban Khon Sak rxcdtngepnhmuban chumchnnxyonnthxnghnxngthbma hmuthi 2 chumchnkhxnsknxy hmuthi 4 chumchntxpradunxy hmuthi 5karpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthitablonnsilaprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 2 aehng idaek ethsbaltablonnsila khrxbkhlumphunthi 4 hmuthi 1 thnghmd hmuthi 3 thnghmd hmu 2 bangswn hmu 4 bangswn aelahmu 5 bangswn xngkhkarbriharswntablhnxngplahmx khrxbkhlumphunthi 5 hmuthi 6 thnghmd hmuthi 7 thnghmd hmu 2 bangswn hmu 4 bangswn aelahmu 5 bangswn nxkekhtethsbaltablonnsila prachakr aekikhtablonnsila xaephxonnsila cnghwdkhxnaekn prachakreriyngladbdngtxipni 6 7 chumchn hmuthi phunthi prachakr khwamhnaaenn xngkhkarpkkhrxngswnthxngthin tr km khn ph s 2557 khn tr km banonnsila 1 12 606 255 41 ethsbaltablonnsilabanehlaonnkhun 2 782bannanikhm 3 328bankhxnsk 4 706bantxpradu 5 643banehlaonnkhun 2 28 66 296 50 34 xngkhkarbriharswntablhnxngplahmxbankhxnsk 4 93bantxpradu 5 77banrahxkophthi 6 405banhlubkha 7 572rwm 7 hmuban 40 66 4 507 100 91 xangxing aekikh 1 0 1 1 ithytabldxdkhxm khxmultablonnsila kingxaephxonnsila khxnaekn xxniln ekhathungidcak http www thaitambon com tambon 402501 2543 2558 subkhn 5 knyayn 2560 prakaskrathrwngmhadithy eruxngtngtablonnsila aeykcaktablepuxyihy xaephxbaniph cnghwdkhxnaekn PDFrachkiccanuebksa 86 67 2275 2276 22 krkdakhm 2512 sunykhxmulpraethsithy tablonnsila xxniln ekhathungidcak http khonkaen kapook comB2 m p p subkhn 5 knyayn 2560 ethsbaltablonnsila cnghwdkhxnaekn prawtiaelakhxmulsphaphthwip xxniln ekhathungidcak http nonsila go th public history data index menu 22 2559 subkhn 5 knyayn 2560 xngkhkarbriharswntablhnxngplahmx cnghwdkhxnaekn sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http www nongplamo go th base php content id 6 2558 subkhn 5 knyayn 2560 sthitiprachakrinekhttablonnsila tht http stat bora dopa go th stat statnew statTDD views showVillageData php rcode 40692501 amp statType 1 amp year 59 sthitiprachakrinekhttablonnsila xbt http stat bora dopa go th stat statnew statTDD views showVillageData php rcode 40252501 amp statType 1 amp year 59ekhathungcak https th wikipedia org w index php title tablonnsila xaephxonnsila amp oldid 7564850, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม