fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลนาหนองทุ่ม (อำเภอชุมแพ)

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ตำบลนาหนองทุ่ม เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

ประชาชนของตำบลนาหนองทุ่มส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสกลนคร โดยอพยพมาทำอาชีพการเกษตรปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วต่างๆ เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้พื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกพืชไร่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ทำให้มีการอพยพจากบริเวณดังกล่าวมาตั้งหมู่บ้านใหม่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บางส่วนไปรวมกับหมู่บ้านดั้งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วนอกเขตอุทยานฯ เดิมตำบลนาหนองทุ่ม ขึ้นกับตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และแยกจากตำบลโนนหัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีนายคำภู แพงไทย เป็นกำนันตำบลคนแรก และได้มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น 17 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2531 จึงได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลนาหนองทุ่ม มี 8 หมู่บ้าน และตำบลหนองเขียด มี 9 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

1.นายภู แพงไทย ปี 2506 - 2525
2.นายลบ หล้าบ้านโพน ปี 2525 - 2529
3.นางศรีนวล ศรีตรัย ปี 2529 - 2535
4.นายบุญหนัก โหน่งบึ้ง ปี 2535 - 2549
5.นายสงกรานต์ พุทธวงษ์ ปี 2549 - ปัจจุบัน

เขตการปกครองของตำบลนาหนองทุ่ม มี 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม
หมู่ 2 บ้านโนนทองหลาง หมู่ 9 บ้านน้อยพัฒนา
หมู่ 3 บ้านห้วยอีเปาะ หมู่ 10 บ้านสระแก้ว
หมู่ 4 บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ 11 บ้านซำผักหนาม
หมู่ 5 บ้านโนนชาด หมู่ 12 บ้านน้อยพรสวรรค์
หมู่ 6 บ้านโนนโก หมู่ 13 วังศักดา
หมู่ 7 บ้านวังยาวน้อย

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 120 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังยาวใหญ่ ตำบลนาหนองทุ่ม
 • ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2
 • โรงเรียนบ้านโนนโก
 • โรงเรียนบ้านโนนโก (สาขาบ้านซำผักหนาม)
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม


ตำบลนาหนองทุ่ม (อำเภอชุมแพ)
ตำบลนาหนองท, อำเภอช, มแพ, ตำบลในอำเภอช, มแพ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก,. tablnahnxngthum xaephxchumaeph tablinxaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir tablnahnxngthum epntablin xaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn enuxha 1 prawti 2 raynamkanntablnahnxngthum 3 ekhtkarpkkhrxng 4 phumisastr 5 sthanthisakhy 6 sthansuksa 7 xangxingprawti aekikhprachachnkhxngtablnahnxngthumswnihycaxphyphmacakcnghwdiklekhiyngaelacnghwdxun inphakhtawnxxkechiyngehnux idaek cnghwdmhasarkham cnghwdchyphumi cnghwdrxyexd cnghwdkalsinthu cnghwdnkhrrachsima aelacnghwdsklnkhr odyxphyphmathaxachiphkarekstrplukphuchir idaek khawophd thwtang enuxngcakphunthimikhwamxudmsmburn txmathangrachkaridprakasihphunthi thiichinkarplukphuchirepnekhtxuthyanaehngchatiphuphaman thaihmikarxphyphcakbriewndngklawmatnghmubanihmxyunxkekhtxuthyanaehngchatiphuphaman bangswniprwmkbhmubandngedim sungtngxyukxnaelwnxkekhtxuthyan edimtablnahnxngthum khunkbtablonnhn xaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn aelaaeykcaktablonnhn emuxpi ph s 2506 mithnghmd 15 hmuban minaykhaphu aephngithy epnkanntablkhnaerk aelaidmikarkhyayhmubanephimkhuneruxy cnepn 17 hmuban inpi ph s 2531 cungidaeykxxkepn 2 tabl khux tablnahnxngthum mi 8 hmuban aelatablhnxngekhiyd mi 9 hmuban cnthungpccubnraynamkanntablnahnxngthum aekikh1 nayphu aephngithy pi 2506 25252 naylb hlabanophn pi 2525 25293 nangsrinwl sritry pi 2529 25354 naybuyhnk ohnngbung pi 2535 25495 naysngkrant phuththwngs pi 2549 pccubnekhtkarpkkhrxng aekikhekhtkarpkkhrxngkhxngtablnahnxngthum mi 13 hmuban dngni hmu 1 bannahnxngthum hmu 8 bannahnxngthumhmu 2 banonnthxnghlang hmu 9 bannxyphthnahmu 3 banhwyxiepaa hmu 10 bansraaekwhmu 4 banwngyawihy hmu 11 bansaphkhnamhmu 5 banonnchad hmu 12 bannxyphrswrrkhhmu 6 banonnok hmu 13 wngskdahmu 7 banwngyawnxyphumisastr aekikhtngxyuhangcak xaephxchumaeph praman 30 kiolemtr hangcak cnghwdkhxnaekn 120 kiolemtr sphaphphumipraethsswnihyepnthirabsung thisehnux tidkb tablphankekha xaephxphukradung cnghwdely thisit tidkb tablhnxngekhiyd xaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn thistawnxxk tidkb tabldnglan aelatablphuhan xaephxsichmphu cnghwdkhxnaekn thistawntk tidkb tablhwymwng xaephxphuphaman cnghwdkhxnaeknsthanthisakhy aekikhxuthyanaehngchatiphuphaman ekhtrksaphnthustwpadnglan xngkhkarbriharswntablnahnxngthum orngphyabalsngesrimsukhphaphtablnahnxngthum orngphyabalsngesrimsukhphaphbanwngyawihy tablnahnxngthum sunyptibtikarifpakhxnaekn sunywicykitwithyapaimthi 2sthansuksa aekikhorngeriynbanonnok orngeriynbanonnok sakhabansaphkhnam orngeriynbanwngyaw orngeriynnahnxngthumwithyakhmxangxing aekikhewbistxngkhkarbriharswntablnahnxngthumekhathungcak https th wikipedia org w index php title tablnahnxngthum xaephxchumaeph amp oldid 8071122, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม