fbpx
วิกิพีเดีย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อังกฤษ:Stock Exchange of Thailand, SET) เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทำหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุน ของบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Stock Exchange of Thailand
ที่ทำการ
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ. 2518 (46 ปี)
สืบทอดจาก บริษัท ตลาดหุ้นกรุงเทพ จำกัด
ผู้บริหารหลัก ​ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ประธานคณะกรรมการ
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย, กรรมการและผู้จัดการ
เว็บไซต์

เนื้อหา

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมานั้น ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง"บริษัทลงทุน"ในปี พ.ศ. 2503 โดยกลุ่มเอกชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศได้จัดตั้งสถาบันการเงินประเภทบริษัทจัดการลงทุน (Investment Management Company) ขึ้นดำเนินการในลักษณะกองทุนรวม (Mutual Fund) โดยให้ใช้ชื่อว่า กองทุนรวมไทย (Thai Investment Fund) หรือ TIF ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 กลุ่มอุตสาหกิจไทยเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งกิจการดำเนินงานในลักษณะสถานปริวรรตหุ้นที่เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ตลาดหุ้นกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Stock Exchange)

ตลาดหุ้นกรุงเทพดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหุ้นที่มีอยู่ขณะนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ตลาดหุ้นอย่างแท้จริง คือ การซื้อขายหุ้นที่สมาชิกกระทำให้ลูกค้านั้นมิได้กระทำในตลาดหุ้น แต่จะกระทำที่สำนักงานของสมาชิกแต่ละคน นอกจากนี้การบริหารตลาดหุ้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ อุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ มีทุนในปริมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจในด้านนี้ได้อย่างกว้างขวางเพียงพอและไม่คึกคักเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนักมูลค่าการซื้อขายมีเพียง 160 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2511 และ 114 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น 46 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุ้นกู้มีมูลค่าถึง 87 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ำที่สุดมีเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น และ ในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในเรื่องตลาดทุน การพัฒนาบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเกิดจากเงินทุนของเจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีเงินไม่เพียงพอก็กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอยู่ในขณะนั้น

ในปี พ.ศ. 2510 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม. รอบบินส์ (Sydney M.Robbins) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เข้ามาช่วยศึกษาโครงสร้างตลาดเงินและตลาดทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 ก็ได้เสนอรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในเอกสารชื่อ"A Capital Market in Thailand" หรือ "ตลาดทุนในประเทศไทย" รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณหลักทรัพย์และผู้สนใจซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะนั้นว่ามีอยู่จำนวนมาก รวมทั้งมีปัญหากฎหมายและอื่น ๆ อีกหลายประการ และได้เสนอแนะหลักการและแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาตลาดทุนของประเทศไทยไว้

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน" การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม

ผลจากข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม. รอบบินส์ ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยให้อยู่ที่เดียวกัน และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นวีธีการประมูลซื้อขายด้วย ในที่สุดกระทรวงการคลังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งตลาดหุ้น และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ เมื่อได้เตรียมการต่าง ๆ แล้วจึงได้เปิดทำการซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และทำพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง และได้ทำการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็นจากเดิม "Securities Exchange of Thailand" มาเป็น "Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นับแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยมีที่ทำการมาแล้วสี่แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ห้อง 412 ชั้น 4 อาคารศูนย์การค้าสยาม เลขที่ 965 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นับแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ตลท.ย้ายที่ทำการเป็นครั้งแรก ไปยังอาคารสินธร เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ต่อมาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2541 ตลท.ย้ายที่ทำการ มายังอาคารเลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ซึ่งเป็นตึกอาคารของ ตลท.เอง แต่เช่าที่ดินกรรมสิทธิ์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ตลท.ได้ย้ายที่ทำการไปยังตึกแห่งใหม่ มีรั้วกำแพงติดกับบริเวณของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ธุรกิจตลาดทุน โดยในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.

อนึ่ง สำหรับห้องค้า ซึ่งจะมีกระดานไฟฟ้าแสดงรายการหุ้นขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับตรวจสอบข้อมูลราคาหุ้น รวมไปถึงตัววิ่งข้อมูลราคาซื้อขายตลาดหุ้นผ่านสื่อโทรทัศน์บางแห่ง มิได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด หากแต่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ มักดำเนินการจัดสร้างขึ้น ภายในสำนักงานของตนเอง โดยส่วนมากจะตั้งอยู่ภายในอาคารสินธร ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าใช้สำรวจราคาหุ้นได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ บล.แต่ละแห่งกำหนดไว้[ต้องการอ้างอิง]

การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

การให้บริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย์

 • ระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ [Automated System For the Stock Exchange of Thailand:ASSET] (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555) (ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ตลท.ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขาย เป็น SET CONNECT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทสมาชิกและผู้ลงทุน โดยคำสั่งชื้อขายหลักทรัยพ์ที่ส่งเข้ามาจากบริษัทสมาชิก ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จะทำการจับคู่คำสั่งซี้อขายโดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching:AOM) ซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์การจัดลำดับของราคาและเวลา โดยคำสั่งซื้อขายที่มีลำดับราคาและเวลาที่ดีที่สุดจะถูกจับคู่ซื้อขายก่อนหลังจากที่มีการจับคู่คำสั่งซื้อขายแล้ว ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จะยืนยันรายการซื้อขายดังกล่าวกลับไปยังบริษัทสมาชิก เพื่อให้ทราบผลในทันที รวมทั้งจัดให้มีระบบสำรองกรณีระบบเกิดขัดข้อง

นอกจากนี้ยังมีการซื้อขายรองที่เรียกว่า Put-through (PT) ซึ่งเป็นการที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อและบริษัทสมาชิกผู้ขายได้เจรจาตกลงการซื้อขายกันก่อนแล้ว จึงให้บริษัทสมาชิกผู้ขายเป็นผู้บันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริษัทสมาชิกผู้ซื้อเป็นผู้รับรองรายการซื้อขายดังกล่าว

 • AOM : วิธีการซื้อขายแบบจับคู่คำสั่งอัตโนมัติ เป็นวิธีการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายส่งคำสั่งซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์เข้ามายังระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯจะเรียงลำดับและจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติด้วยหลักการราคาและเวลาที่ดีที่สุดซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อที่มีราคาสูงที่สุดและคำสั่งราคาขายที่ราคาต่ำที่สุดจะถูกจัดคู่ซื้อขายก่อน
 • PT : เป็นวิธีซื้อขายแบบมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นวิธีการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ซื้อและผู้ขายทำความตกลงซื้อขายหุ้นกันเอง เมื่อตกลงซื้อขายกันได้แล้วก็จะบันทึกรายละเอียดของรายการซื้อขายดังกล่าวผ่านระบบการซื้อขายเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใช้การซื้อขายแบบ PT สำหรับการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Trading) หรือเป็นการซื้อขายหุ้นที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ
 • สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
  • NP (Notice Pending) :เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นยังไม่ได้ส่งงบการเงินหรือรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงหรือรายงานเพิ่มเติมจากบริษัทจดทะเบียน
  • NR (Notice Received) :เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับการชี้แจงข้อมูลหรือรายงานจากบริษัทจดทะเบียนที่ขึ้นเครื่องหมาย NP แล้ว และจะขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน
  • H (Trading Halt) :เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งรอบการซื้อขาย
  • SP (Trading Suspension) :เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย
  • XD (Excluding Dividend) :เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในงวดนั้น หากผู้ลงทุนต้องการจะได้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าว จะต้องซื้อหุ้นนั้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
  • XR (Excluding Right) :เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นของบริษัท หากผู้ลงทุนต้องการได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องซื้อหุ้นนั้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR
  • XW (Excluding Warrant) :เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์หรือวอแรนท์
  • XA (Excluding All) :เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XA ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย และ สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้ประกาศจ่ายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ เครื่องหมายนี้จึงเหมือนกับเป็นเครื่องหมาย XD รวมกับ XR หรือ XW รวมกับ XR
 • กระดานการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยการซื้อขายและช่วงราคา
  • กระดานหลัก (Main Board)
  • กระดานหน่วยย่อย (Odd Board)
  • กระดานพิเศษ (Special Board)
  • กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)
  • กระดานต่างประเทศ (Foreign Board)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจำนวนหุ้นที่จะทำการซื้อขายบนกระดานหลัก เป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยทั่วไป 1 หน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 100 หุ้น เท่ากันทุกหลักทรัพย์เช่นการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC จำนวน 10 หน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 1,000 หุ้น ยกเว้นหลักทรัพย์มีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันจะกำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 50 หุ้น ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหุ้นเป็นเศษของหน่วยการซื้อขาย เช่น 15 หุ้น, 77 หุ้น จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่อยย่อย (Odd Lot Board)

ข้อกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามช่วงราคา ขึ้นอยู่กับระดับราคาซื้อขายของแต่ละหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ตั้งแต่ช่วงราคาละ 0.01 บาท จนถึง 2.00 บาท ช่วงราคา (เริ่มใช้ตั้งแต่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)

ระดับราคาเสนอซื้อ ช่วงราคา (บาท)
ต่ำกว่า 2 บาท 0.01
ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท 0.02
ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท 0.05
ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท 0.10
ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 0.25
ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 0.50
ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท 1.00
ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป 2
 • ช่วงเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์

ช่วงเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) คือ

 • 1 ช่วงการซื้อขายรอบเช้า (Morning Session) ตั้งแต่เวลาเปิดตลาดช่วงเช้าที่ได้ทำการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 9.55-10.00 น. จนถึงปิดตลาดรอบเช้าเวลา 12.30 น.
 • 2 ช่วงการซื้อขายรอบบ่าย (Afternoon Session) ตั้งแต่เวลาเปิดตลาดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 14.25-14.30 น. จนถึงเวลาในการปิดการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 16.35-16.40 น.

โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ก่อนเวลาทำการในแต่ละรอบล่วงหน้า 30 นาที คือส่งคำสั่งซื้อขายในรอบเช้าได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. และในรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งเรียกว่าช่วง Pre-opening เพื่อนำคำสั่งทั้งหมดมาเรียงลำดับและคำนวณหาราคาเปิด นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-25 นาที นับตั้งแต่เวลาปิดการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือก ไปจนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนในวันนั้น ๆ ให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามตลาดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 • ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีการขึ้นลงผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในวันทำการก่อนหน้า แต่มีข้อยกเว้นในกรณีดังนี้

 • เป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก
 • เป็นการซื้อขายวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD, XR, XS และ XA
 • เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายติดต่อกันเกินกว่า 15 วันทำการ
 • หลักทรัพย์นั้นมีราคาต่ำกว่า 1 บาท
 • Circuit Breaker

หากภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการที่เรียกว่า Circuit Breaker ที่จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบสถานการณ์และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไป โดย Circuit Breaker จะทำงานตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาดังนี้

 • เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 10 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 นาที
 • เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 20 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

หลังทำการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 หลังการซื้อขาย (T+2) ยกเว้นตราสารหนี้ที่จะต้องชำระราคาและส่งมอบในวันทำการที่ 2 หลังการซื้อขาย (T+2) โดยใช้ระบบชำระราคาแบบยอดสุทธิ (Net Clearing) และส่งมอบหลักทรัพย์โดยวิธีหักโอนหลักทรัพย์ทางบัญชีระหว่างบริษัทสมาชิก ระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

 • กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
 • การกำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 • การดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก

การเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศเพื่อการลงทุน

 • ระบบบริการข้อมูลหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สิ่งพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ห้องสมุดมารวย
 • สถานีโทรทัศน์ Money Channel
 • S-E-T Call Center

การส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute:TSI) เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคต ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพที่จะให้บริการแก่ประชาชน โดยให้ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมและสัมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเช่น หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพันธมิตรจัดตั้ง"มุมความรู้ตลาดทุน" (SET CORNER) ซึ่งเป็นเสมือนห้องสมุดสาขาย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด เพื่อทำหน้าที่ผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้และรายการสาระบันเทิงสอดแทรกความรู้ ที่เน้นเนื้อหาสาระด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่าง ๆ และจัดตั้งช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม "มันนีแชนแนล" เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ความรู้ข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุน

 • ประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสู่ภาคการผลิตที่ต้องการเงินทุน ทำให้การออมและการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเงินออมเข้าสู่ระบบการเงินผ่านกลไกตลาดทุนมากขึ้น ก็จะมีช่องทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้การใช้ทรัพยากรหรือเงินออมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง
 • ประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ การระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของธุรกิจต่าง ๆ นอกเหนือจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทำให้กิจการนั้นสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องมีภาระจากดอกเบี้ยเงินกู้และสัดส่วนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ
 • เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ การที่บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพย์และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปนั้น ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 • ช่วยขยายฐานภาษีของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส มีระบบบัญชีที่ดีรวมทั้งมีการจัดทำงบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการเปิดเผยขัอมูลไปยังผู้ลงทุนและผู้ทีเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อมูลและรายงานทางการเงินดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์การลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการวิเคราะห์การลงทุนและติดตามฐานะทางการเงินของธุรกิจแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยเป็นข้อมูลฐานภาษีที่ถูกต้องและจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วนอีกด้วย
 • ช่วยลดภาระหนี้ต่างประเทศ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อต้องการระดมทุนนั้น นับเป็นการระดมเงินทุนโดยผ่านตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิจภายในประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ระดมมาได้นั้น จะถูกใช้ไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทใหม่หรือขยายกิจการ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการเงินทุนของธุรกิจภายในประเทศซึ่งนอกจากจากจะลดความต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศแล้ว ยังช่วยลดความต้องการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศได้อีกด้วย
 • เป็นดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นทั้งแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่สนใจของธุรกิจที่ต้องการเงินทุน และผู้ที่มีเงินออมที่ต้องการจะลงทุนรวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ จะมีความสำคัญและสัมพันธ์กับทิศทางและแนวโน้มของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้นจะสะท้อนถึงความต้องการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นดัชนีชี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญประการหนึ่ง

การตั้งชื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำหนดตราสัญลักษณ์ประจำองค์กรเกิดจากแนวคิดของหยิน-หยาง จากการบอกเล่าของคุณศุกรีย์ แก้วเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนแรก

ผมไปเยี่ยมท่านไกรศรี นิมมานเหมินท์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านได้พาผมไปโรงงานเซรามิกที่สันกำแพง ที่นี่เขามีสัญลักษณ์เป็นตราปลาตัวผู้ตัวเมียไล่กันเป็นวงกลมอยู่ในจาน ความหมายก็คือ หยินและหยาง เป็นสิ่งคู่กันแต่มันแตกต่างกัน และต้องเป็นไปตามวัฏจักรวนเวียนอย่างนี้ เหมือนความมืดกับความสว่าง เปรียบเสมือนตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องมีอุปสงค์และอุปทานคู่กัน และกลไกตลาดย่อมหมุนเวียนขึ้นลง จึงได้นำมาเป็นโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีสีทองและสีดำ เพื่อจะสะท้อนความคิดและเป็นการเตือนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตระหนักว่า ตลาดทุนมีขึ้นมีลงและหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่คงที่ ส่วนการตั้งชื่อภาษาไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ภาษาอังกฤษ Securities Exchange of Thailand นั้นเป็นความตั้งใจที่จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดอะไร เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในยุคแรกทำหน้าที่ 2 อย่าง ทั้งกำกับดูแลและเป็นตลาดแลกเปลี่ยนชื้อขายหลักทรัพย์ หากดูแผนพัฒนาตลาดทุนระยะยาวได้มองไว้ข้างหน้าเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตจะต้องมีการแยกหน่วยงานกำกับการซื้อขายและดูแลพัฒนาตลาดทุนออกจากกันต่อไป

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ศุกรีย์ แก้วเจริญ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2518 29 มิถุนายน พ.ศ. 2521
2 ณรงค์ จุลชาต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 6 สิงหาคม พ.ศ. 2523
3 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 1 กันยายน พ.ศ. 2523 31 มีนาคม พ.ศ. 2525
4 สิริลักษณ์ รัตนากร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528
5 ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ 16 กันยายน พ.ศ. 2528 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
6 เสรี จินตนเสรี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 30 มิถุนายน พ.ศ. 2539
7 สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
8 วิชรัตน์ วิจิตรวาทการ 15 กันยายน พ.ศ. 2542 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544
9 กิตติรัตน์ ณ ระนอง 10 กันยายน พ.ศ. 2544 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
10 ภัทรียา เบญจพลชัย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
11 จรัมพร โชติกเสถียร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12 เกศรา มัญชุศรี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
13 ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามดีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เซ็ทเทรด ดอตคอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มันนี่ แชนแนล)
 • บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จึงสรุปการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นข้อมูลดังปรากฏต่อไปนี้

 • ภาษีอากรของผู้ลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • บุคคลธรรมดา
   • หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด
   • เลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 หรือเลือกนำเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวม
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • นิติบุคคล
   • หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและได้ถือหุ้นเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทุนรวม
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัท ผู้มีเงินได้
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ภาษีอากรของผู้ลงทุนต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
บทความนี้หรือส่วนนี้ของบทความต้องการปรับรูปแบบ ซึ่งอาจหมายถึง ต้องการจัดรูปแบบข้อความ จัดหน้า แบ่งหัวข้อ จัดลิงก์ภายใน และ/หรือการจัดระเบียบอื่น ๆ คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม แก้ไข ด้านบน จากนั้นปรับปรุงหรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ในบทความให้เหมาะสม
ส่วนนี้ไม่มีการอ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพัฒนาส่วนนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือนำออก

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2529

 • 17 มีนาคม พ.ศ. 2519 – ดัชนีปิดที่ 76.43 จุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์
 • 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - เหตุการณ์ 6 ตุลา ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง -0.47จุดคิดเป็น-0.59% ปิดที่ 79.33 จุด
 • 20 เมษายน พ.ศ. 2520 - ดัชนีปิดที่ 105.42 จุดลดลง​ -6.73 จุด ลดลง -6.00%
 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - ดัชนีปิดที่ 179.81 จุดลดลงมากถึง -5.70% ภายหลัง​พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์​เป็นนายกรัฐมนตรี​เพียง7วัน
 • 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 - ดัชนีปิดที่ 240.20 จุดลดลง -6.31%
 • 20 สิงหาคม พ.ศ. 2522 – บริษัทราชาเงินทุนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว เรียกวิกฤตการณ์ราชาเงินทุน[ต้องการอ้างอิง]
 • 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 - ตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 146.11 จุด ต่ำที่สุดในรอบหนึ่งปีอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ราชาเงินทุน
 • 14 กันยายน พ.ศ. 2525 - ดัชนีปิดที่ 131.89จุดลดลง​ -6.88 จุด ลดลง-4.96%

พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2539

 • 19 ตุลาคม พ.ศ. 2530 – ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดต่ำลงอย่างรวดโดยลดลงกว่า 509.32 จุดในวันเดียว (เรียก วันจันทร์ทมิฬ) มีผลถึงตลาดหุ้นไทยที่ผู้ลงทุนหมดความเชื่อมั่นจนมีการสั่งขายหุ้นเป็นจำนวนมากโดยดัชนีเปิดตลาดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ที่ 472.86 จุด และ ดัชนีปิดตลาดที่ 459.01 จุด ลดลง -​13.85 จุดภายในวันเดียว
 • วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ดัชนีลดลงอีก -​36.64 จุดปิดที่ 422.37 จุด คิดเป็น -7.98%
 • วันที่ 21 ตุลาคม ปิดที่ 391.44 จุดลดลง -30.93 จุด ลดลง -7.32%
 • วันที่ 26 ตุลาคม ปิดที่ 368.18 จุดลดลง -31.31 จุด ลดลง -7.84%
 • วันที่ 27 ตุลาคม ปิดที่ 336.68 จุดลดลง -31.50 จุด ลดลง -8.56%
 • วันที่ 28 ตุลาคม ปิดที่ 330.80 จุดลดลง -5.88 จุด ลดลง -1.75%
 • วันที่ 29 ตุลาคม ปิดที่ 307.62 จุดลดลง -23.18 จุด ลดลง -7.01%
 • วันที่ 30 ตุลาคม ปิดที่ 299.83 จุดลดลง -7.79 จุด ลดลง -2.53%
 • วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ดัชนีปิดตลาดที่ 253.98 จุด
 • วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และ ดัชนีปิดตลาดที่ 243.97 ลดลง 10.01 จุด ต่ำสุดในรอบปี
 • 11​ มกราคม​ พ.ศ. 2531- เกิดข่าวลือเรื่อง​การยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44 จากแรงกดดันของ​ กลุ่ม 10 มกรา​ ดัชนีลดลง -19.76 จุด หรือ -6.04%
 • 28 มีนาคม พ.ศ. 2531 - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง -21.76 จุด หรือ - 5.41% ปิดที่ 380.29 จุด
 • 13 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - เกิดเหตุการณ์ตลาดหุ้นตกต่ำทั่วโลกเรียกว่า Friday the 13th mini-crash โดยดัชนีดาวน์โจนส์ลงไปกว่า 190.58 จุด -6.91% ด้านตลาดหุ้นไทย ได้รบผลกระทบในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ดัชนีปิดตลาดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ที่ 705.60 จุด ดัชนีปิดตลาดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 661.45 จุด ลดลง 44.15 จุดลดลง 6.26%
 • 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ส่งผล ให้ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดัชนีปิดตลาดที่ 1009.04 จุด ลดลง จากวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2533 -88.48 จุด คิดเป็น -8.06% จุด ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดัชนีปิดที่ 922.35 จุด ลดลง -86.69 จุด คิดเป็น -8.59% และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ดัชนีปิดตลาดที่ 544.30 จุดต่ำสุดในรอบหนึ่งปี
 • 22 สิงหาคม พ.ศ. 2533 มีข่าวการสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายหลัง ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลด กำจร สถิรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังข่าวดังกล่าวดัชนีปรับลดลงใน วันที่ 22 สิงหาคม ปิดที่ 795.40 จุดลดลง -8.61% วันที่ 23 สิงหาคม ดัชนีปิดที่ 735.39 จุดลดลง -60.01 จุด -7.54%
 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ซัดดัม ฮุสเซน ปรากฏตัวทางโทรทัศน์พร้อมตัวประกันชาวอังกฤษ ซึ่ง ซัดดัม ฮุสเซน ปฏิเสธไม่ให้ออกนอกประเทศอิรัก ส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 695.81จุด ลดลง -5.38% วันที่ 26 สิงหาคม ประมวล สภาวสุ ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 17 กันยายน พ.ศ. 2533 น้ำมันดิบภายในประเทศปรับตัวสูงมากจาก​สงครามอ่าวเปอร์เซีย ส่งผลให้ในวันที่ 17 กันยายน ดัชนีปิดที่702.48จุด ลดลง-7.57% และ วันที่ 20 กันยายน ดัชนีปิดที่ 647.35 จุด ลดลง-5.72%
 • 25 กันยายน พ.ศ. 2533 ภายหลังเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533 ตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 613.95 จุด ลดลง -5.12%
 • 4 ตุลาคม พ.ศ. 2533 การรวมประเทศเยอรมนี​และพายุอีราพัดเข้าจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ดัชนีปิดที่ 671.99จุด ลดลง-5.86%
 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ภายหลังมาร์กาเรต แทตเชอร์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 22 พฤศจิกายน ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน -37.01 ปิดที่ 601.85 จุดลดลง-5.81%
 • 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 - เกิดเหตุรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 ดัชนีปิดตลาดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ที่ 791.64 จุด ดัชนีปิดตลาดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ที่ 734.24 จุด ลดลงไปถึง -57.4 จุดหรือ -7.25%
 • 20​ สิงหาคม​ ​พ.ศ. 2534 - ความพยายามรัฐประหารในสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2534 มีผลให้ดัชนีปิดลดลง-42.89 จุด​หรือ-6.44% ปิดที่​ 622.81 จุด
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - ดัชนีปิดตลาดที่ 717.62 จุดลดลง -43.36 หรือ-5.70% เนื่องจากมีการชุมนุมที่อาคารรัฐสภาไทย
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - ดัชนีปิดตลาดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่ 732.89 จุด ดัชนีปิดตลาดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่ 667.84 จุด ลดลง 65.05 จุด หรือ 8.88% ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬและรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 4 มกราคม พ.ศ. 2537 – ดัชนีราคาหุ้นได้สร้างจุดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีปิดตลาดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 ที่ 1,753.73 จุด เพิ่มขึ้น 70.88 จุด หรือ 4.21% ค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไร 31.49
 • 7 มกราคม พ.ศ. 2537 - ดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลง -92.51 จุด หรือ-5.55% ต่อมาวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537 ดัชนีหุ้นไทยลดลงถึง -117.30 จุด ปิดที่ 1487.76 จุด ลดลงมากถึง -7.77%
 • 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 - ภายหลังประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ฉบับที่ 3 มีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว ดัชนี ลดลง -99.00 จุด หรือลดลง -6.86%
 • 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - ดัชนีปิดที่ 1322.85 จุด ลดลง -69.96 จุด -4.99 % เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศเม็กซิโก
 • 7 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ลดลง -60.26 จุด หรือ 6% ปิดที่ 944.63 จุด ด้วยสาเหตุที่ไม่แน่ชัด อนึ่ง นายสุขวิช รังสิตพล ประกาศลาออกจาก เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ในวันนี้
 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - ดัชนีปรับตัวลดลงเนื่องจากความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 โดยลดลง -58.39 จุด หรือ -5.83%

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549

 • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 – รัฐบาลไทยได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท นับเป็นจุดเริ่มของวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540
 • 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดต่ำลงอย่างรวดโดยลดลงกว่า 554.26 จุดในวันเดียว โดยตลาดปิดทำการเวลา 15.30 น. ก่อนเวลาปิดทำการปกติ เรียก The October 27th 1997 Mini-Crashด้านตลาดหุ้นไทย ได้รับผลกระทบโดยในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ 491.01 ลดลง-2.99จุดคิดเป็น-0.61% และในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ดัชนีปิดตลาดที่ 460.80 ลดต่ำลง 30.21 จุด หรือ 6.15%
 • 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ภายหลังประเทศไทยขอเข้ารับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ดัชนีปรับตัวลดลง -29.98 จุด ปิดที่ 529.61 จุด หรือลดลง -5.36%
 • 8 ธันวาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงการคลังร่วมกับองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) ประกาศผลการพิจารณาแผนฟื้นฟู 58 สถาบันการเงิน และให้ปิดดำเนินการทั้งสิ้น 56 แห่ง
 • 5 มกราคม พ.ศ. 2541 จากการสั่งปิดดำเนินกิจการของสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 56 แห่งอาทิ ธนาคารมหานคร ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง -32.61 จุด หรือ -6.54% ภายในวันดังกล่าว
 • 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เกิดวิกฤตค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดหลัทรัพย์ปรับตัวลดลง ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2541 -16.15 จุด หรือ -5.24% ปิดที่ 292.10 จุดและลดลงต่อเนื่อง ในวันที่ 11 มิถุนายน -2.80% และ 12 มิถุนายน -1.60%
 • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เกิดวิกฤตค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง -15.98 จุด หรือ -5.72%
 • 4 กันยายน พ.ศ. 2541 – ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้สร้างจุดต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี โดยในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 ดัชนีปิดตลาดที่ 207.40 จุด และวันที่4 กันยายน พ.ศ. 2541 ดัชนีปิดตลาดที่ 207.31 จุด ลดลง 0.09 จุด หรือ 0.04%
 • 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเป็นตลาดรองสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ผันผวนอย่างมากโดย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน -27.23 จุด -7.48 % ปิดที่ 336.62 จุด วันที่ 11 พฤศจิกายน ปรับเพิ่ม 19.64 จุด หรือ เพิ่มขึ้น 5.83 % ปิดที่ 356.26 จุด และในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ปรับตัวลดลง -23.20 จุด หรือ -6.51% ปิดที่ 328.28 จุด
 • 5 มกราคม พ.ศ. 2543 - ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ดอตคอม ในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งสุงขึ้น นักลงทุนแห่เทขายหุ้นในวันดังกล่าวส่งผลให้ ตลาดหุ้นไทยดัชนีลดลง 32.61 จุด ดัชนีปิดตลาดที่ 465.85 จุด ลดลงจากวันก่อน -6.54%
 • 22 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง -28.92 จุด ลดลงมากถึง -7.08% ปิดที่ 379.43 จุด สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่อ่อนตัวลง
 • 17 เมษายน พ.ศ. 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง -21.57 จุด ลดลงมากถึง -5.20% ปิดที่ 392.88 จุด
 • 13 กันยายน พ.ศ. 2544 - ภายหลังเกิดวินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ตลาดหุ้นไทยในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ปิดที่ 330.37จุด ตลาดหุ้นไทยในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544 ดัชนีลดลง 22.2 จุด ปิดตลาดที่ 308.17 จุด ลดลง -6.27% วันที่14 กันยายน พ.ศ. 2544 ดัชนีลดลงอีก 20.07 จุด ปิดตลาดที่ 288.10จุด ลดลง -6.51% และในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 ดัชนีลดลงอีก 17.49 จุด ปิดตลาดที่ 270.61จุด -6.07% มูลค่าตามราคาตลาดของตลาดหุ้นไทยระหว่าง11 กันยายน พ.ศ. 2544 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2544 เสียหายกว่า 2.51 แสนล้านบาท
 • 8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - เกิดสงครามในอัฟกานิสถาน (พ.ศ. 2544–2557) โดยวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ดัชนีปิดที่ 280.88 จุด และวันที่8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ดัชนีปิดที่ 277.28 ลดลง 2.6 จุด -1.07% ก่อนลงไปต่ำสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ดัชนีปิดที่ 267.63 จุด ลดลง 3.27จุด -1.21%
 • 23 มกราคม พ.ศ. 2549 – มูลค่าการซื้อขายสิ้นวันอยู่ที่ 94,062.04 ล้านบาท เป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย โดยเป็นมูลค่าการซื้อขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กว่า 57,058.10 ล้านบาท ให้กลุ่มเทมาเสกโฮลดิ้งส์ ประเทศสิงคโปร์[ต้องการอ้างอิง]
 • 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 – ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการกันสำรอง 30% เพื่อป้องกันกันเก็งกำไรค่าเงินบาท ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างชาติตื่นตระหนกพากันเทขายหุ้นเป็นจำนวนมาก โดยดัชนีลดลงกว่า 142.63 จุดหรือ 19.52% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวในประวัติศาสาตร์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนปิดตลาดที่ลบ 108.41 จุด หรือลดลง 14.84% และมีการใช้มาตรการ Circuit Breaker เป็นครั้งแรกของตลาดในช่วงเวลา 11.26 น.ซึ่งเป็นช่วงที่ดัชนีลดลงกว่า 74.06 หรือ 10.14%[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559

 • 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – เนื่องจากการชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาไทย 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ดัชนีตกลงในวันดังกล่าว -6.48% -38.25 จุด ปิดที่ 551.8 จุด วันต่อมา -4.18% -23.09 จุดปิดที่ 528.71 จุด และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ดัชนีลดลง -36.37 จุด -6.88% ปิดที่ 492.34จุด
 • 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งใช้มาตรการเซอร์กิต เบรกเกอร์ (circuit breaker) 30 นาที ตั้งแต่เวลา 14.35 น. เนื่องจากตลาดหุ้นไทย​ ลดลงมากกว่า 10 % เป็นครั้งที่ 2 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา 14.35 น. อยู่ที่ 449.91 จุด ลดลง 50.08 จุด ลดลง 10.02 %
 • 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลง -32.37 จุด หรือ -6.96% ปิดที่ 432.87 จุด เนื่องจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์
 • 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งใช้มาตรการเซอร์กิต เบรกเกอร์ (circuit breaker) 30 นาที ตั้งแต่เวลา 16.04 น. เวลานั้น ดัชนีร่วงลง 10% อยู่ที่ระดับ 389.58 จุด หรือลดลง 43.29 จุด หลังเปิดการซื้อขายอีกครั้งในรอบที่ 2 ดัชนียังคงปรับลดลงต่อเนื่อง โดยปิดตลาดช่วงบ่ายที่ระดับ 387.43 จุด ลดลง 45.44 จุด หรือลดลง 10.50 % ดัชนีต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์
 • 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีหุ้นไทยทรุดถึง 58.72 จุด หรือ 8.03% เวลา 14.40 น. ปิดที่ 692.72 ลดลง 38.75 จุดหรือ 5.30% ภายในวันเดียว ผันผวนอย่างมากจากระดับสูงสุด 736.34 จุดและต่ำสุด 670.72 จุดในวันเดียวกัน สาเหตุมาจากการปล่อยข่าวลือในตลาดหุ้นเหตุการณ์ส่งผลให้พนักงานบริษัทเคที ซิมิโก้ และอดีตกรรมการบริษัทยูบีเอส ถูกจับ
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – กลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย บุกเข้าเผาทำลายชั้นล่าง ของอาคารที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังกองกำลังทหารติดอาวุธ เข้าสลายการชุมนุมของ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่แยกราชประสงค์ ทำให้การซื้อขายหุ้น ของตลาดหลักทรัพย์ เปิดเพียงครึ่งวันเช้า ต่อมา ปิดทำการในวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม ตามประกาศของทางราชการ ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดที่ 744.31 จุดลดลงจากวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 21.23 จุดหรือ-2.77% และในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตลาดหุ้นไทยดัชนีลดลง 23.02 จุด -3.09% ปิดที่ 721.29 จุดต่ำสุดในรอบสองเดือน
 • 23 กันยายน พ.ศ. 2554 – ดัชนีปิดตลาดที่ระดับ 958.16 จุด ลดลง 32.43 จุด หรือ -3.27% มูลค่าการซื้อขาย 50,108.85 ล้านบาท ขณะที่ TFEX หยุดซื้อขาย Silver Futures ครึ่งชั่วโมงหลังราคาร่วง 10% เป็นตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก หลังดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงหนักกว่า 400 จุดเมื่อคืน เป็นผลมาจากความวิตกกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะความผิดหวังต่อมาตรการสว็อปพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปกดดันทางจิตวิทยาการลงทุน ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ภาวะหมี
 • 26 กันยายน พ.ศ. 2554 – ดัชนีปิดตลาดที่ระดับ 904.06 จุด ลดลง 54.10 จุด หรือเปลี่ยนแปลง -5.65% มูลค่าการซื้อขาย 47,630.63 ล้านบาท ระหว่างวันมีการร่วงลงอย่างรุนแรงถึง -90.30 จุด และปิดทำการซื้อขายชั่วคราว 5 นาที โดยเหตุผลที่ตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงมาจากความผิดพลาดของระบบตลาดเอ็มเอไอ
 • 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ดัชนีปิดที่ 869.31 ลดลง 46.90จุด หรือ -5.12% เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศถอนทุนเพื่อรับมือวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป
 • 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – ดัชนีปิดตลาดที่ระดับ 1,643.43 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุด 0.001% มูลค่าการซื้อขาย 57,451.27 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 19 ปี 4 เดือน
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2557 - ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ออกแถลงการณ์ต่อสื่อซึ่งเขาไม่ชี้ขาดโอกาสรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 อีกหนหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 -67.94 จุด หรือ ลดลง -5.23 % ปิดที่ 1230.77 จุด
 • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – ระหว่างวัน ดัชนีหลักทรัพย์ไทยร่วงลงหนักถึง 138.96 จุด หรือลดลง 9.2% สุดท้ายปิดตลาด ดัชนีอยู่ที่ 1,478.49 จุด ลดลง 36.46 จุด มูลค่าการซื้อขาย 102,662.94 ล้านบาท ด้านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหาพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 • 11 มกราคม พ.ศ. 2561 - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทำสถิติปิดเหนือระดับ 1,800 จุดได้เป็นครั้งแรก ที่ระดับ 1,802.80 จุด หรือเพิ่มขึ้น 7.88 จุด มูลค่าการซื้อขาย 86,821.50 ล้านบาท ทั้งนี้ในการซื้อขายระหว่างวันดัชนีแตะระดับสูงสุดที่ 1,804.54 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,786.47 จุด
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทำสถิติใหม่ที่ระดับ 1,838.96 จุด สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ
 • 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ปิดที่ 1,595.58 จุด นับจากวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ดัชนีปิดที่ 1,614.14 จุด
 • 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดที่ 1548.37 จุด ต่ำสุดในรอบ 19 เดือนนับจากวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1561.66 จุด และ ต่ำสุดในรอบปี พ.ศ. 2561
 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าการซื้อขาย 204,855.67 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 • 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ลดลงมาก - 5.05 % ในวันเดียวโดยปรับลดลง - 72.69 จุด ปิดที่ 1366.41 จุด จากโรคระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
 • 9 มีนาคม​ พ.ศ. 2563​ ตลาดหลักทรัพย์ดัชนีทำจุดต่ำสุดในรอบ 7 ปี 4 เดือน 2 สัปดาห์ ดัชนี ปิดที่ 1255.94 จุด ลดลง - 108.63 จุด หรือ -7.96% จากความกังวลโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และสงครามราคาน้ำมันรัสเซีย–ซาอุดีอาระเบีย พ.ศ. 2563 นับจากวันที่ 24 ตุลาคม ​​พ.ศ. 2555 ที่ปิดที่ 1290.48 จุด
 • 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงมากกว่า -10 % ในเวลา 14.38 น. โดยมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดทำการซื้อขายในช่วงเวลา 14.38 น. ถึง 15.08 น. ดัชนีปิดที่ 1114.91 จุด ลดลง -134.98 จุด หรือ-10.80% เนื่องจากองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยดัชนีปิดต่ำสุดรอบ 8 ปี 1 เดือน จากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปิดที่ 1112.91 จุด
 • 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงมากกว่า -10 % ในเวลา 9.59 น. โดยมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดทำการซื้อขายในช่วงเวลา 9.59 น. ถึง 10.29 น. ดัชนีปิดที่ 1128.91 จุด เพิ่มขึ้น 14.00 จุด เนื่องจากการห้ามการเดินทางเข้าสหรัฐจากประเทศในเขตเชงเกน
 • 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ ปรับลดลง -82.83 จุด ปิดที่ 1046.08 จุด หรือลดลง -7.34% ในวันเดียว ต่ำสุดในรอบ 8 ปี 2 เดือน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,051.63 จุด เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของระบบธนาคารกลางสหรัฐ
 • 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงมากกว่า -8 % โดยมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดทำการซื้อขายในช่วงเวลา 15.25 น. ถึง 15.55 น. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ 1024.46 จุด ลดลง -102.78 หรือ -9.12% ต่ำสุดในรอบ 8 ปี 2 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,036.21 จุด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโควิด-19
 • 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน 3 สัปดาห์ โดยดัชนีปิดที่ 1194.95 จุด - 6.69 จุด หรือ 0.56% เนื่องจาก การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนับจาก 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ดัชนีปิดที่ 1214.95 จุด
 • 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงมากกว่า 5% โดยนักลงทุนกังวลเรื่องการปิดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันโรค ปิดตลาดอยู่ที่ 1,401.78 จุด ลดลง 80.60 จุด หรือ -5.44% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 129,430.44 ล้าน
 • 11 มิถุนายน​ พ.ศ. 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1636.56 จุด เพิ่มขึ้น 11.29 จุด สูงสุดในรอบ 1 ปี 4 เดือน 18 วัน
 • 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1521.72 จุดลดลง -​5.94 จุด ทำสถิติ​ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. การเดินทางแห่งชีวิต 30ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548, ISBN 974-93040-2-0
 3. , 13 มีนาคม 2541.
 4. รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว, รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องหุ้น, เจเอสบี พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ ,2548, หน้า 80-81, ISBN 974-93714-1-0
 5. "จรัมพร" แถลงสร้างความเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย คาดวิกฤตรอบนี้เงินไหลออก 1.5 แสนล้าน
 6. [ "หุ้นไทย" ภาคบ่าย ปิดตลาด 1,340.52 จุด ลบ -54.56 จุด หรือ -3.91%]
 7. . ไทยรัฐ. 15 October 2020. สืบค้นเมื่อ16 October 2020.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหล, กทร, พย, แห, งประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, stock, exchange, thailand, เป, นตลาดหล, กทร, พย, ของประเทศไทย, ดต, งข, นโดยพระราชบ, ญญ, 2517, อย, ภายใต, การกำก, บด, แลโดย, สำน, กงานคณะกรรมการกำก, บหล, กทร, พย, และตลาดหล, กทร, พย, เป, ดทำการซ, อขา. tladhlkthrphyaehngpraethsithy phasaxun efadu aekikh tladhlkthrphyaehngpraethsithy xngkvs Stock Exchange of Thailand SET epntladhlkthrphykhxngpraethsithy cdtngkhunodyphrarachbyytitladhlkthrphyaehngpraethsithy ph s 2517 xyuphayitkarkakbduaelody sankngankhnakrrmkarkakbhlkthrphyaelatladhlkthrphy k l t epidthakarsuxkhaykhunxyangepnthangkarkhrngaerkinwnthi 30 emsayn ph s 2518 1 thahnathiepntladrxngephuxaelkepliynsuxkhaytrasarthun khxngbristhtang thikhunthaebiyniw aela ephuxihsamarthradmenginthunephimetimcaksatharnaidodysadwk pccubnkardaeninngankhxngtladhlkthrphyaehngpraethsithy xyuphayitphrarachbyytihlkthrphyaelatladhlkthrphy ph s 2535tladhlkthrphyaehngpraethsithyStock Exchange of Thailandthithakar93 thnnrchdaphiesk aekhwngdinaedng ekhtdinaedng krungethphmhankhrphaphrwmwnkxtng 30 emsayn ph s 2518 46 pi subthxdcak bristh tladhunkrungethph cakdphubriharhlk dr prasar itrrtnwrkul prathankhnakrrmkar dr phakr pitthwchchy krrmkaraelaphucdkar ewbistwww set or th enuxha 1 prawti 2 thithakaraelahxngkha 3 kardaeninnganhlk 3 1 karrbhlkthrphycdthaebiyn 3 2 karihbrikarrabbkarsuxkhayhlkthrphy 3 3 karkhumkhrxngphlpraoychnkhxngphulngthun 3 4 karephyaephraelaihbrikarsarsnethsephuxkarlngthun 3 5 karsngesrimkhwamruihaekphulngthun 4 bthbathtxkarphthnaesrsthkickhxngpraeths 5 sylksnaelachuxtladhlkthrphy 6 raynamphucdkartladhlkthrphy 7 bristhyxykhxngtladhlkthrphy 8 phasienginpnphl 9 ehtukarnsakhy 9 1 ph s 2519 ph s 2529 9 2 ph s 2530 ph s 2539 9 3 ph s 2540 ph s 2549 9 4 ph s 2550 ph s 2559 9 5 ph s 2560 pccubn 10 xangxing 11 duephim 12 aehlngkhxmulxunprawti aekikhkxnthicamikarcdtngtladhlkthrphykhunmann praethsithyidmikarcdtng bristhlngthun inpi ph s 2503 odyklumexkchnswnihysungepnchawtangpraethsidcdtngsthabnkarenginpraephthbristhcdkarlngthun Investment Management Company khundaeninkarinlksnakxngthunrwm Mutual Fund odyihichchuxwa kxngthunrwmithy Thai Investment Fund hrux TIF txmaineduxnkrkdakhm ph s 2505 klumxutsahkicithyexkchnidrwmkncdtngkickardaeninnganinlksnasthanpriwrrthunthieriykwatladhlkthrphyodyichchuxwa bristh tladhunkrungethph cakd Bangkok Stock Exchange tladhunkrungethphdngklawichepnsthanthisungsmachikchumnumephuxaelkepliynsuxkhayhlkthrphy tladhunthimixyukhnannimidthahnathitladhunxyangaethcring khux karsuxkhayhunthismachikkrathaihlukkhannmiidkrathaintladhun aetcakrathathisankngankhxngsmachikaetlakhn nxkcaknikarbrihartladhunkyngimmiprasiththiphaphdiphx xupsrrkhthisakhyinkardaeninthurkichlkthrphy khux bristhhlkthrphytang mithuninprimancakdthaihimsamarthkhyaythurkicindanniidxyangkwangkhwangephiyngphxaelaimkhukkhkethathikhwr thungaemwacamiphunthaninkarcdtngthidikarsuxkhayintladhunkrungethph kimidrbkhwamsnicmaknkmulkhakarsuxkhaymiephiyng 160 lanbathinpi ph s 2511 aela 114 lanbathinpi ph s 2512 karsuxkhaymiprimanldlngepn 46 lanbathinpi ph s 2513 aelaldlngehlux 28 lanbathinpi ph s 2514 karsuxkhayhunkumimulkhathung 87 lanbathinpi ph s 2515 aetkarsuxkhayhunkyngimepnthisnic odymulkhakarsuxkhayhunthitathisudmiephiyng 26 lanbathethann aela inthisudtladhunkrungethphktxngpidkickarlng epnthiyxmrbknodythwipwatladhunkrungethphimprasbkhwamsaercethathikhwr enuxngcakkhadkarsnbsnuncakphakhrth prakxbkbprachachnyngkhadkhwamrukhwamekhaicthiephiyngphx ineruxngtladthun karphthnabristhtang inpraethsithyswnihycungekidcakenginthunkhxngecakhxngkickarepnswnihy thamienginimephiyngphxkkuyumcaksthabnkarenginthimixyuinkhnann inpi ph s 2510 thnakharaehngpraethsithyidechiysastracarysidniy exm rxbbins Sydney M Robbins phuechiywchaydankarphthnatladthun aelaepnsastracarypracaphakhwichakarengin cakmhawithyalyokhlmebiy shrthxemrika ekhamachwysuksaokhrngsrangtladenginaelatladthuntngaetpi ph s 2512 txmaemuxeduxnemsayn ph s 2513 kidesnxrayngantxthnakharaehngpraethsithy inexksarchux A Capital Market in Thailand hrux tladthuninpraethsithy raynganchbbnichiihehnthungprimanhlkthrphyaelaphusnicsuxkhayhlkthrphyinkhnannwamixyucanwnmak rwmthngmipyhakdhmayaelaxun xikhlayprakar aelaidesnxaenahlkkaraelaaenwthangephuxkaraekikhpyhatladthunkhxngpraethsithyiw inpi ph s 2515 rthbalidekhamamibthbathodykaraekikh prakaskhnaptiwtithi 58 ekiywkbkarkhwbkhumthurkic karkha thimiphlkrathbtxkhwamplxdphyaelakhwamepnxyukhxngprachachn karaekikhdngklawsngphlihrthbalsamarthkakbduael kardaeninngankhxngbristhenginthunaelahlkthrphy sungthaihkardaeninnganepnipxyangmiraebiybaelayutithrrm phlcakkhxesnxaenakhxngsastracarysidniy exm rxbbins thangkhnakrrmkarmikhwamehnwakhwrrwmkarsuxkhayhlkthrphyinpraethsithyihxyuthiediywkn aelakhwrepidoxkasihprachachnthwipidehnwithikarpramulsuxkhaydwy inthisudkrathrwngkarkhlngidphicarnaaetngtngkhnakrrmkarcdtngtladhun aelaidmikarprakasichphrarachbyytitladhlkthrphyaehngpraethsithy ph s 2517 emuxwnthi 20 phvsphakhm ph s 2517 odymiwtthuprasngkhephuxcdihmiaehlngklangsahrbkarsuxkhayhlkthrphy ephuxsngesrimkarxxmthrphyaelakarradmthuninpraeths tammadwykaraekikhbthbyytiekiywkbrayidephuxihsamarthnaenginxxmmalngthunintladthunid emuxidetriymkartang aelwcungidepidthakarsuxkhaykhrngaerkemuxwnthi 30 emsayn ph s 2518 aelathaphithiepidtladhlkthrphyxyangepnthangkaremuxwnthi 30 mithunayn ph s 2518 phayitkarkhwbkhumkhxngkrathrwngkarkhlng aelaidthakarepliynchuxphasaxngkvsepncakedim Securities Exchange of Thailand maepn Stock Exchange of Thailand SET emuxwnthi 1 mkrakhm ph s 2534thithakaraelahxngkha aekikh tladhlkthrphyaehngpraethsithy nbaeterimkxtngcnthungpccubn tladhlkthrphyaehngpraethsithy ekhymithithakarmaaelwsiaehng odyaehngaerktngxyuthihxng 412 chn 4 xakharsunykarkhasyam elkhthi 965 thnnphraramthi 1 aekhwngpthumwn ekhtpthumwn krungethphmhankhr nbaeterimkxtngemux ph s 2518 cnkrathngemuxwnthi 3 phvsphakhm ph s 2526 tlth yaythithakarepnkhrngaerk ipyngxakharsinthr elkhthi 130 132 thnnwithyu aekhwnglumphini ekhtpthumwn 2 txmatngaetwnthi 7 emsayn ph s 2541 tlth yaythithakar mayngxakharelkhthi 62 thnnrchdaphiesk aekhwngkhlxngtn ekhtkhlxngety sungepntukxakharkhxng tlth exng 3 aetechathidinkrrmsiththicaksanknganthrphysinswnphramhakstriy aelatngaetwnthi 4 mkrakhm ph s 2559 4 tlth idyaythithakaripyngtukaehngihm mirwkaaephngtidkbbriewnkhxngsthanexkxkhrrachthutsatharnrthprachachncinpracapraethsithy aelaepnswnhnungkhxngokhrngkarsunythurkictladthun odyinbriewniklekhiyngknyngmixakharexixex aekhppitxl esnetxr sungepnxakharsankngankhnadihyxikdwy smedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari esdcphrarachdaeninepnprathaninphithiepidxakharsanknganaehngihm tladhlkthrphyaehngpraethsithy aelaphiphithphntheriynrukarlngthunaehngaerkinpraethsithy inwnxngkharthi 31 phvsphakhm ph s 2559 ewla 14 00 n xnung sahrbhxngkha sungcamikradaniffaaesdngraykarhunkhnadihy khxmphiwetxrswnbukhkhlsahrbtrwcsxbkhxmulrakhahun rwmipthungtwwingkhxmulrakhasuxkhaytladhunphansuxothrthsnbangaehng miidepnswnhnungkhxngtladhlkthrphy aetxyangid hakaetbristhhlkthrphytang mkdaeninkarcdsrangkhun phayinsankngankhxngtnexng odyswnmakcatngxyuphayinxakharsinthr sungnklngthunsamarthekhaichsarwcrakhahunid phayitenguxnikhthi bl aetlaaehngkahndiw txngkarxangxing kardaeninnganhlk aekikhkarrbhlkthrphycdthaebiyn aekikh bristhcdthaebiynprakxbdwybrisththicdthaebiynintladhlkthrphyaelatladexm ex ix bristhcdthaebiynintladhlkthrphy SET bristhcdthaebiynintladhlkthrphy exm ex ix mai hlkthrphycdthaebiyn hunsamy Common Stocks ibsakhyaesdngsiththiinkarsuxhlkthrphyhruxwxaernth Warrant hnwylngthun Unit Trusts kxngthunrwm ETF Exchange Traded Fund hunburimsiththi Preferred Stocks ibsakhyaesdngsiththiinkarcxngsuxhunephimthunthioxnsiththiid Tranferable Subscription Right TSR ibsakhyaesdngsiththiinphlpraoychnthiekidcakhlkthrphyxangxingithy NVDR ibsakhyaesdngsiththithiekidcakhlkthrphyxangxing Depositary Receipt DR ibsakhyaesdngsiththixnuphnthhruxwxaernthxnuphnth Derivative Warrants DW hunku Debentures phnthbtr Bond karihbrikarrabbkarsuxkhayhlkthrphy aekikh rabbsuxkhayhlkthrphy tladhlkthrphyidphthnarabbkarsuxkhayhlkthrphydwykhxmphiwetxr Automated System For the Stock Exchange of Thailand ASSET 31 phvsphakhm ph s 2534 thung 31 singhakhm ph s 2555 pccubntngaetwnthi 3 knyayn ph s 2555 epntnma tlth idprbepliynmaichrabbsuxkhay epn SET CONNECT ephuxxanwykhwamsadwkinkarsuxkhayhlkthrphyihaekbristhsmachikaelaphulngthun odykhasngchuxkhayhlkthryphthisngekhamacakbristhsmachik rabbkarsuxkhayhlkthrphycathakarcbkhukhasngsixkhayodyxtonmti Automatic Order Matching AOM sungcaepniptameknthkarcdladbkhxngrakhaaelaewla odykhasngsuxkhaythimiladbrakhaaelaewlathidithisudcathukcbkhusuxkhaykxnhlngcakthimikarcbkhukhasngsuxkhayaelw rabbkarsuxkhayhlkthrphycayunynraykarsuxkhaydngklawklbipyngbristhsmachik ephuxihthrabphlinthnthi rwmthngcdihmirabbsarxngkrnirabbekidkhdkhxng nxkcakniyngmikarsuxkhayrxngthieriykwa Put through PT sungepnkarthibristhsmachikphusuxaelabristhsmachikphukhayidecrcatklngkarsuxkhayknkxnaelw cungihbristhsmachikphukhayepnphubnthukraykarsuxkhayekhamainrabbkarsuxkhayhlkthrphyaelaihbristhsmachikphusuxepnphurbrxngraykarsuxkhaydngklaw AOM withikarsuxkhayaebbcbkhukhasngxtonmti epnwithikarsuxkhaythiphusuxaelaphukhaysngkhasngsuxkhayphankhxmphiwetxrekhamayngrabbkarsuxkhaykhxngtladhlkthrphy odyrabbkhxmphiwetxrkhxngtladhlkthrphycaeriyngladbaelacbkhukhasngsuxkhayodyxtonmtidwyhlkkarrakhaaelaewlathidithisudsunghmaykhwamwakhasngsuxthimirakhasungthisudaelakhasngrakhakhaythirakhatathisudcathukcdkhusuxkhaykxn PT epnwithisuxkhayaebbmikartklngknrahwangphusuxaelaphukhayepnwithikarsuxkhaythibristhhlkthrphyphusuxaelaphukhaythakhwamtklngsuxkhayhunknexng emuxtklngsuxkhayknidaelwkcabnthukraylaexiydkhxngraykarsuxkhaydngklawphanrabbkarsuxkhayephuxihtladhlkthrphythrab thngnitladhlkthrphyxnuyatihichkarsuxkhayaebb PT sahrbkarsuxkhayrayihy Big Lot Trading hruxepnkarsuxkhayhunthimichawtangchatiepnecakhxng 5 sylksnthiekiywkhxngkbkarsuxkhay NP Notice Pending epnekhruxnghmaythiaesdngwabristhcdthaebiynnnyngimidsngngbkarenginhruxraynganihtladhlkthrphytamrayaewlathikahnd hruxtladhlkthrphyxyurahwangrxkhachiaecnghruxraynganephimetimcakbristhcdthaebiyn NR Notice Received epnekhruxnghmaythiaesdngwatladhlkthrphyidrbkarchiaecngkhxmulhruxrayngancakbristhcdthaebiynthikhunekhruxnghmay NP aelw aelacakhunekhruxnghmay NR epnewla 1 wn H Trading Halt epnekhruxnghmayaesdngkarhamsuxkhayhlkthrphycdthaebiynnnepnkarchwkhraw odyaetlakhrngmirayaewlaimekinhnungrxbkarsuxkhay SP Trading Suspension epnekhruxnghmayaesdngkarhamsuxkhayhlkthrphycdthaebiynnnepnkarchwkhraw odyaetlakhrngmirayaewlaekinkwahnungrxbkarsuxkhay XD Excluding Dividend epnekhruxnghmaythiaesdngwa n wnthikhunekhruxnghmay XD phulngthunthisuxhunkhxngbristhcdthaebiyndngklawimmisiththiidrbenginpnphlthibristhprakascayinngwdnn hakphulngthuntxngkarcaidsiththiinenginpnphldngklaw catxngsuxhunnnkxnwnkhunekhruxnghmay XD XR Excluding Right epnekhruxnghmayaesdngwa n wnthikhunekhruxnghmay XR phulngthunthisuxhunkhxngbristhcdthaebiyndngklawimmisiththiinkarcxngsuxhunsamycakkarephimthuninkhrngnnkhxngbristh hakphulngthuntxngkaridsiththiinkarcxngsuxhunephimthun catxngsuxhunnnkxnwnkhunekhruxnghmay XR XW Excluding Warrant epnekhruxnghmayaesdngwa n wnthikhunekhruxnghmay XW phulngthunthisuxhunkhxngbristhcdthaebiyndngklawimmisiththiinkaridrbibsakhyaesdngsiththithicasuxhlkthrphyhruxwxaernth XA Excluding All epnekhruxnghmayaesdngwa n wnthikhunekhruxnghmay XA phulngthunthisuxhunkhxngbristhcdthaebiyndngklawimmisiththiidrbthngenginpnphl dxkebiy aela siththiinkarcxngsuxhunephimthunthibristhidprakascayaelacdsrrihaekphuthuxhuninkhrngnn ekhruxnghmaynicungehmuxnkbepnekhruxnghmay XD rwmkb XR hrux XW rwmkb XRkradankarsuxkhayhlkthrphyhnwykarsuxkhayaelachwngrakha kradanhlk Main Board kradanhnwyyxy Odd Board kradanphiess Special Board kradanrayihy Big Lot Board kradantangpraeths Foreign Board tladhlkthrphy kahndcanwnhunthicathakarsuxkhaybnkradanhlk epnhnwykarsuxkhay Board Lot odythwip 1 hnwykarsuxkhaycaethakb 100 hun ethaknthukhlkthrphyechnkarsuxkhayhlkthrphy ABC canwn 10 hnwykarsuxkhaycaethakb 1 000 hun ykewnhlkthrphymirakhapidtngaet 500 bathkhunipepnrayaewla 6 eduxntidtxkncakahndih 1 hnwykarsuxkhayethakb 50 hun inkrnithiphulngthuntxngkarsuxkhayhunepnesskhxnghnwykarsuxkhay echn 15 hun 77 hun catxngsuxkhaybnkradanhnxyyxy Odd Lot Board khxkahndkarsuxkhayhlkthrphytamchwngrakha khunxyukbradbrakhasuxkhaykhxngaetlahlkthrphyinkhnann sungmikaraebngxxkepn 8 klum tngaetchwngrakhala 0 01 bath cnthung 2 00 bath chwngrakha erimichtngaet 30 minakhm ph s 2552 epntnip radbrakhaesnxsux chwngrakha bath takwa 2 bath 0 01tngaet 2 bath aettakwa 5 bath 0 02tngaet 5 bath aettakwa 10 bath 0 05tngaet 10 bath aettakwa 25 bath 0 10tngaet 25 bath aettakwa 100 bath 0 25tngaet 100 bath aettakwa 200 bath 0 50tngaet 200 bath aettakwa 400 bath 1 00tngaet 400 bathkhunip 2chwngewlainkarsuxkhayhlkthrphy chwngewlainkarsuxkhayhlkthrphynnaebngxxkepn 2 chwngewla thukwncnthr sukr ykewnwnhyudthakarkhxngthnakharphanichy khux 1 chwngkarsuxkhayrxbecha Morning Session tngaetewlaepidtladchwngechathiidthakarsumeluxkewlainchwng 9 55 10 00 n cnthungpidtladrxbechaewla 12 30 n 2 chwngkarsuxkhayrxbbay Afternoon Session tngaetewlaepidtladthiidcakkarsumeluxkewlainchwng 14 25 14 30 n cnthungewlainkarpidkarsuxkhaypracawnthiidcakkarsumeluxkewlainchwng 16 35 16 40 n odyphulngthunsamarthsngkhasngsuxkhayidkxnewlathakarinaetlarxblwnghna 30 nathi khuxsngkhasngsuxkhayinrxbechaidtngaetewla 9 30 n aelainrxbbaytngaetewla 14 00 n sungeriykwachwng Pre opening ephuxnakhasngthnghmdmaeriyngladbaelakhanwnharakhaepid nxkcaknitladhlkthrphyyngidepidihmikarsuxkhayhlkthrphynxkewlathakar Off hour Trading ephimkhunxikpraman 20 25 nathi nbtngaetewlapidkarsuxkhaypracawnthiidcakkarsumeluxk ipcnthungewla 17 00 n ephuxihphulngthunsamarthprbphxrtkarlngthuninwnnn ihehmaasmaelasadwkyingkhun rwmthngephuxrxngrbkarsuxkhayhlkthrphykhamtladrahwangpraethsthimiaenwonmephimkhun rakhaesnxsuxkhaysungsudaelatasud ephuxepnkarldkhwamesiynginkarlngthunihkbphulngthun odyechphaaxyangyinginchwngmiehtukarnimpktiekidkhunsngphlihrakhahlkthrphymikarkhunlngphnphwnxyangrunaerng tladhlkthrphykahndihrakhaesnxsuxesnxkhayinaetlawnsamarthepliynaeplngephimkhunhruxldlngidsungsudimekinrxyla 30 khxngrakhasuxkhaykhrngsudthayinwnthakarkxnhna aetmikhxykewninkrnidngni epnhlkthrphythimikarsuxkhayintladhlkthrphyepnwnaerk epnkarsuxkhaywnaerkthimikarkhunekhruxnghmay XD XR XS aela XA epnhlkthrphythiimmikarsuxkhaytidtxknekinkwa 15 wnthakar hlkthrphynnmirakhatakwa 1 bathCircuit Breaker hakphawakarsuxkhayhlkthrphyodyrwmekidkarepliynaeplngldlngxyangphidpkti tladhlkthrphy mimatrkarthieriykwa Circuit Breaker thicahyudkarsuxkhayhlkthrphythnghmdepnkarchwkhraw ephuxihphulngthunidrbthrabsthankarnaelamiewlaitrtrxngkhxmulkhawsarthiekidkhunkxnthicatdsiniclngthuntxip ody Circuit Breaker cathangantamhlkeknthaelarayaewladngni emuxdchnirakhahuntladhlkthrphy inwnnnldlnginxtrarxyla 10 khxngdchnirakhahuninwnthakarkxnhna rabbkarsuxkhaycahyudkarsuxkhayhlkthrphyepnewla 30 nathi emuxdchnirakhahuntladhlkthrphy inwnnnldlnginxtrarxyla 20 khxngdchnirakhahuninwnthakarkxnhna rabbkarsuxkhaycahyudkarsuxkhayhlkthrphyepnewla 1 chwomng karchararakhaaelasngmxbhlkthrphy hlngthakarsuxkhayhlkthrphyaelwphusuxaelaphukhaymihnathitxngchararakhaaelasngmxbhlkthrphyphayinwnthakarthi 2 hlngkarsuxkhay T 2 ykewntrasarhnithicatxngchararakhaaelasngmxbinwnthakarthi 2 hlngkarsuxkhay T 2 odyichrabbchararakhaaebbyxdsuththi Net Clearing aelasngmxbhlkthrphyodywithihkoxnhlkthrphythangbychirahwangbristhsmachik rabbhlngkarsuxkhayhlkthrphydngklawdaeninkarody bristh sunyrbfakhlkthrphy praethsithy cakd karkhumkhrxngphlpraoychnkhxngphulngthun aekikh kakbduaelkarepidephykhxmulsakhykhxngbristhcdthaebiyn karkakbduaelaelatrwcsxbkarsuxkhayhlkthrphy karduaelkarptibtingankhxngbristhsmachikkarephyaephraelaihbrikarsarsnethsephuxkarlngthun aekikh rabbbrikarkhxmulhlkthrphykhxngtladhlkthrphyaehngpraethsithy ewbistkhxngtladhlkthrphy singphimphaelaexksarephyaephrkhxngtladhlkthrphy hxngsmudmarwy sthaniothrthsn Money Channel S E T Call Centerkarsngesrimkhwamruihaekphulngthun aekikh tladhlkthrphyiddaeninkickrrmephuxsngesrimkhwamruihaekphumiswnekiywkhxngxyangtxenuxng odyidcdtngsthabnphthnakhwamrutladthun Thailand Securities Institute TSI ephuxsngesrimkhwamruindankarenginkarlngthunaekphulngthuneyawchnaelaprachachnthwip ihmikhwamrukhwamekhaicaelakhwamsamarthinkarbriharcdkarkarengin xncanaipsukarmisukhphaphthangkarenginthidiinxnakht tlxdcnphthnakhwamruaelathksainkarprakxbxachiphihaekbukhlakrinthurkichlkthrphy odyyudhlkkhwammicriythrrmkhwbkhukbkhwamepnmuxxachiphthicaihbrikaraekprachachn odyihkhwamruphankickrrmxbrmaelasmnainhlksutrtang thiehmaasmaelasxdkhlxngkbkhwamtxngkarkhxngklumepahmay rwmthngphthnasuxkareriynruhlakhlayrupaebbechn hnngsux warsar aelasuxkareriynruxielkthrxnikstang tlxdcnrwmmuxkbsthabnxudmsuksathiepnphnthmitrcdtng mumkhwamrutladthun SET CORNER sungepnesmuxnhxngsmudsakhayxykhxngtladhlkthrphy insthabnxudmsuksatang thwpraeths nxkcakni tladhlkthrphyidcdtngbristhyxykhux bristh aefmmili onhaw cakd ephuxthahnathiphlitaelaephyaephrsuxkhwamruaelaraykarsarabnethingsxdaethrkkhwamru thiennenuxhasaradankarcdkarkarenginswnbukhkhlaelakarlngthun ephuxephyaephrkhwamruipyngphuekiywkhxngaelaphuthisnicxyangaephrhlayphansuxtang aelacdtngchxngothrthsnphandawethiym mnniaechnaenl emuxpi ph s 2548 ephuxihkhwamrukhawsaresrsthkicaelakarlngthunbthbathtxkarphthnaesrsthkickhxngpraeths aekikhpraoychntxkarcdsrrenginxxmaelakarlngthuninrayayaw tladhlkthrphyaehngpraethsithy epnsthabnkarenginthimikhwamsakhyintladthunaelatladkarenginithy thahnathiepnsunyklanginkarsuxkhayhlkthrphy aelaepnklikhruxtwklanginkarradmenginxxmhruxenginthunswnekincakphakhkhrweruxnmacdsrrsuphakhkarphlitthitxngkarenginthun thaihkarxxmaelakarlngthunepnipxyangmiprasiththiphaph phumienginxxmmiaerngcungicinkarxxmaelamithangeluxkinkarxxmaelakarlngthunephimmakkhun emuxenginxxmekhasurabbkarenginphankliktladthunmakkhun kcamichxngthangaelaoxkasinkarradmthunrayayawintladthunephimkhundwy thaihkarichthrphyakrhruxenginxxmepnipxyangmiprasiththiphaph snbsnunkarphthnathurkicaelarabbesrsthkicodytrngpraoychntxkarprbokhrngsrangthangkarenginkhxngthurkic karradmenginthuncaktladthunodyphantladhlkthrphy epnxikthangeluxkhnunginkarradmthunkhxngthurkictang nxkehnuxcakkarkuengincaksthabnkarenginodythwip thaihkickarnnsamarthradmenginthunrayayawephuxichinkarlngthunaeladaeninthurkicidtamthitxngkarodyimtxngmipharacakdxkebiyenginkuaelasdswnhnithiephimkhunemuxethiybkbswnkhxngecakhxngepidoxkasihprachachnmiswnrwmepnecakhxngkickar karthibristhcdthaebiynsamarthradmthunphantladthunodykarxxkhlkthrphyaelaesnxkhaytxphuthuxhunaelaphulngthunthwipnn thuxepnoxkasxndisahrbphulngthunhruxphumienginxxmthicaidmiswnrwmepnecakhxngkickartang thiesnxkhayhlkthrphydngklawchwykhyaythanphasikhxngrthbal enuxngcakbrisththicdthaebiynintladhlkthrphyaehngpraethsithyaelatladexm ex ix epnkickarthimikarbriharcdkarthiepnmatrthanaelaoprngis mirabbbychithidirwmthngmikarcdthangbkarenginaelaraynganphlkardaeninnganthithuktxngaelaepniptammatrthan aelamikarepidephykhxmulipyngphulngthunaelaphuthiekiywkhxngxun xyangaephrhlay sungkhxmulaelaraynganthangkarengindngklawnxkcakcaepnpraoychntxphulngthuninkarwiekhraahkarlngthunaelaepnpraoychntxecahnathikhxngbristhinkarwiekhraahkarlngthunaelatidtamthanathangkarenginkhxngthurkicaelw yngepnpraoychntxhnwynganphakhrththiekiywkhxngxikdwy odyepnkhxmulthanphasithithuktxngaelacachwyihkarcdekbphasithiekiywkhxngkbkardaeninngankhxngbristhepnipxyangsadwk thuktxngaelakhrbthwnxikdwychwyldpharahnitangpraeths karnabristhekhacdthaebiynintladhlkthrphyephuxtxngkarradmthunnn nbepnkarradmenginthunodyphantladthuninpraethsephuxthurkicphayinpraeths enginthunthibristhcdthaebiyntang radmmaidnn cathukichipinkrabwnkardaeninthurkicthiekidkhuninpraethsepnhlk imwacaepnkarlngthuninthurkicpraephthihmhruxkhyaykickar dngnntladhlkthrphy cungthahnathiepnkliksakhythichwytxbsnxngkhwamtxngkarenginthunkhxngthurkicphayinpraethssungnxkcakcakcaldkhwamtxngkarkuyumengincaksthabnkarenginphayinpraethsaelw yngchwyldkhwamtxngkarkuyumengintracaktangpraethsidxikdwyepndchnichikarphthnathangesrsthkickhxngpraeths tladhlkthrphyepnthngaehlngradmthunaelaaehlnglngthunthimiprasiththiphaph sungepnthisnickhxngthurkicthitxngkarenginthun aelaphuthimienginxxmthitxngkarcalngthunrwmthngepnkliksakhyinkarradmenginthunaelacdsrrenginthunrayayawihaekphakhthurkictang sungcachwysnbsnuntladthunaelarabbesrsthkicodyrwmkhxngpraeths dngnnphawakarsuxkhayhlkthrphyinkhnann camikhwamsakhyaelasmphnthkbthisthangaelaaenwonmkhxngphthnakarthangesrsthkic enuxngcakkliktladthuninkhnanncasathxnthungkhwamtxngkarephuxkarlngthunkhxngphakhkarphlitaelakhwamechuxmnkhxngphulngthun sungxacklawidwaphthnakaraelaphawakhxngtladhlkthrphyepndchnichikarphthnaesrsthkickhxngpraethsthisakhyprakarhnungsylksnaelachuxtladhlkthrphy aekikhkartngchuxtladhlkthrphy aelakarkahndtrasylksnpracaxngkhkrekidcakaenwkhidkhxnghyin hyang cakkarbxkelakhxngkhunsukriy aekwecriy sungepnkrrmkaraelaphucdkar tladhlkthrphyaehngpraethsithykhnaerk phmipeyiymthanikrsri nimmanehminth thicnghwdechiyngihm sungkhnannthanepnkrrmkaraelaphucdkarthwip brrsthenginthunxutsahkrrmaehngpraethsithy thanidphaphmiporngnganesramikthisnkaaephng thiniekhamisylksnepntraplatwphutwemiyilknepnwngklmxyuincan khwamhmaykkhux hyinaelahyang epnsingkhuknaetmnaetktangkn aelatxngepniptamwtckrwnewiynxyangni ehmuxnkhwammudkbkhwamswang epriybesmuxntladhlkthrphythitxngmixupsngkhaelaxupthankhukn aelakliktladyxmhmunewiynkhunlng cungidnamaepnolokkhxngtladhlkthrphy thimisithxngaelasida ephuxcasathxnkhwamkhidaelaepnkaretuxnphulngthuninhlkthrphyidtrahnkwa tladthunmikhunmilngaelahmunewiynepliynipimkhngthi swnkartngchuxphasaithy tladhlkthrphyaehngpraethsithy aela phasaxngkvs Securities Exchange of Thailand nnepnkhwamtngicthicaichchuxphasaxngkvsxyangni imichkhwamphidphladxair ephraatladhlkthrphy inyukhaerkthahnathi 2 xyang thngkakbduaelaelaepntladaelkepliynchuxkhayhlkthrphy hakduaephnphthnatladthunrayayawidmxngiwkhanghnaemuxtladhlkthrphy etibotcatxngmikaraeykhnwyngankakbkarsuxkhayaeladuaelphthnatladthunxxkcakkntxipraynamphucdkartladhlkthrphy aekikhladb raynam erimwara sinsudwara1 sukriy aekwecriy 20 thnwakhm ph s 2518 29 mithunayn ph s 25212 nrngkh culchat 1 krkdakhm ph s 2521 6 singhakhm ph s 25233 iphbuly wthnsirithrrm 1 knyayn ph s 2523 31 minakhm ph s 25254 sirilksn rtnakr 1 singhakhm ph s 2525 31 singhakhm ph s 25285 dr marwy phdungsiththi 16 knyayn ph s 2528 30 mithunayn ph s 25356 esri cintnesri 1 krkdakhm ph s 2535 30 mithunayn ph s 25397 singh tngthtswsdi 1 krkdakhm ph s 2539 15 krkdakhm ph s 25428 wichrtn wicitrwathkar 15 knyayn ph s 2542 31 singhakhm ph s 25449 kittirtn n ranxng 10 knyayn ph s 2544 31 phvsphakhm ph s 254910 phthriya ebycphlchy 1 mithunayn ph s 2549 31 phvsphakhm ph s 255311 crmphr ochtikesthiyr 2 1 mithunayn ph s 2553 31 phvsphakhm ph s 255712 eksra mychusri 1 mithunayn ph s 2557 31 phvsphakhm ph s 256113 dr phakr pitthwchchy 6 1 mithunayn ph s 2561 pccubnbristhyxykhxngtladhlkthrphy aekikhbristh sunyrbfakhlkthrphy praethsithy cakd bristh hlkthrphycdkarkxngthunrwmephuxphulngthuntangdaw cakd bristh ithyexnwidixar praethsithy cakd bristh syamdixar praethsithy cakd bristh esthethrd dxtkhxm praethsithy cakd bristh aefmmili onhaw cakd sthaniothrthsnphandawethiym mnni aechnaenl bristh tladsyyasuxkhaylwnghna praethsithy cakdphasienginpnphl aekikhemuxphulngthunekhamasuxkhayhlkthrphyintladhlkthrphy phulngthunmihnathitxngesiyphasixakrtamthikdhmaykahndiwihthuktxng inswnnicungsrupkaresiyphasixakrthiekiywkhxngiwephuxepnkhxmuldngprakttxipni phasixakrkhxngphulngthunithyaelanklngthuntangchatithiprakxbkickarinpraethsithy bukhkhlthrrmda hkphasi n thicayrxyla 10 thaidrbenginpnphlcakbristhcdthaebiyn hruxbristhcakd eluxkihhkphasi n thicayrxyla 10 hruxeluxknaenginpnphliprwmesiyphasiplaypi thaidrbenginpnphlcakkxngthunrwm idrbykewnphasi thaidrbenginpnphlcakkickarthiidrbkarsngesrimkarlngthun BOI nitibukhkhl hkphasi n thicayrxyla 10 thaphumienginidimichbristhcdthaebiyn idrbykewnphasi thaphumienginidepnbristhcdthaebiynaelaidthuxhunepn ewlaimnxykwa 3 eduxnkxncay aela 3 eduxnhlngcayenginpnphl cakbristhithyhruxkxngthunrwm idrbykewnphasi thaphumienginidthuxhuninbristhphucayenginpnphlxyangnxyrxyla 25 khxnghunthnghmdepnewlaimnxykwa 3 eduxnkxncay aela 3 eduxnhlngcayenginpnphl aelabristhdngklawmiidthuxhuninbristh phumienginid idrbykewnphasi thaidrbenginpnphlcakkickarthiidrbkarsngesrimkarlngthun BOI phasixakrkhxngphulngthuntangpraethsthimiidprakxbkickarinpraethsithy thngbukhkhlthrrmdaaelanitibukhkhl ihhkphasi n thicayrxyla 10 7 ehtukarnsakhy aekikhbthkhwamnihruxswnnikhxngbthkhwamtxngkarprbrupaebb sungxachmaythung txngkarcdrupaebbkhxkhwam cdhna aebnghwkhx cdlingkphayin aela hruxkarcdraebiybxun khunsamarthchwyaekikhpyhaniidodykarkdthipum aekikh danbn caknnprbprunghruxcdrupaebbxun inbthkhwamihehmaasmswnniimmikarxangxingcakexksarxangxinghruxaehlngkhxmul oprdchwyphthnaswnniodyephimaehlngkhxmulnaechuxthux enuxhathiimmikarxangxingxacthukkhdkhanhruxnaxxkph s 2519 ph s 2529 aekikh 17 minakhm ph s 2519 dchnipidthi 76 43 cudtathisudepnprawtikarn 6 tulakhm ph s 2519 ehtukarn 6 tula tladhlkthrphyprbtwldlng 0 47cudkhidepn 0 59 pidthi 79 33 cud 20 emsayn ph s 2520 dchnipidthi 105 42 cudldlng 6 73 cud ldlng 6 00 18 phvscikayn ph s 2520 dchnipidthi 179 81 cudldlngmakthung 5 70 phayhlng phlexkekriyngskdi chmannthn epnnaykrthmntri ephiyng7wn 28 phvscikayn ph s 2521 dchnipidthi 240 20 cudldlng 6 31 20 singhakhm ph s 2522 bristhrachaenginthunthukephikthxnibxnuyat thaihrakhaaelaprimankarsuxkhayhlkthrphyldtalngxyangrwderw eriykwikvtkarnrachaenginthun txngkarxangxing 12 phvscikayn ph s 2522 tladhlkthrphypidthi 146 11 cud 8 tathisudinrxbhnungpixnenuxngmacakwikvtkarnrachaenginthun 14 knyayn ph s 2525 dchnipidthi 131 89cudldlng 6 88 cud ldlng 4 96 ph s 2530 ph s 2539 aekikh 19 tulakhm ph s 2530 dchnixutsahkrrmdawocnsldtalngxyangrwdodyldlngkwa 509 32 cudinwnediyw eriyk wncnthrthmil miphlthungtladhunithythiphulngthunhmdkhwamechuxmncnmikarsngkhayhunepncanwnmakodydchniepidtladwnthi 18 tulakhm ph s 2530 thi 472 86 cud aela dchnipidtladthi 459 01 cud ldlng 13 85 cudphayinwnediyw wnthi 20 tulakhm ph s 2530 dchnildlngxik 36 64 cudpidthi 422 37 cud khidepn 7 98 wnthi 21 tulakhm pidthi 391 44 cudldlng 30 93 cud ldlng 7 32 wnthi 26 tulakhm pidthi 368 18 cudldlng 31 31 cud ldlng 7 84 wnthi 27 tulakhm pidthi 336 68 cudldlng 31 50 cud ldlng 8 56 wnthi 28 tulakhm pidthi 330 80 cudldlng 5 88 cud ldlng 1 75 wnthi 29 tulakhm pidthi 307 62 cudldlng 23 18 cud ldlng 7 01 wnthi 30 tulakhm pidthi 299 83 cudldlng 7 79 cud ldlng 2 53 wnthi 10 thnwakhm ph s 2530 dchnipidtladthi 253 98 cud wnthi 11 thnwakhm ph s 2530 aela dchnipidtladthi 243 97 ldlng 10 01 cud tasudinrxbpi 9 11 mkrakhm ph s 2531 ekidkhawluxeruxng karyubsphaphuaethnrasdrithyin khnarthmntriithy khnathi 44 cakaerngkddnkhxng klum 10 mkra dchnildlng 19 76 cud hrux 6 04 28 minakhm ph s 2531 dchnitladhlkthrphyldlng 21 76 cud hrux 5 41 pidthi 380 29 cud 13 tulakhm ph s 2532 ekidehtukarntladhuntktathwolkeriykwa Friday the 13th mini crash odydchnidawnocnslngipkwa 190 58 cud 6 91 dantladhunithy idrbphlkrathbinwnthi 16 tulakhm ph s 2532 dchnipidtladwnthi 13 tulakhm ph s 2532 thi 705 60 cud dchnipidtladwnthi 16 tulakhm ph s 2532 661 45 cud ldlng 44 15 cudldlng 6 26 10 2 singhakhm ph s 2533 ekidsngkhramxawepxresiy sngphl ih inwnthi 6 singhakhm ph s 2533 dchnipidtladthi 1009 04 cud ldlng cakwnthi 3 singhakhm ph s 2533 88 48 cud khidepn 8 06 cud txmawnthi 7 singhakhm ph s 2533 dchnipidthi 922 35 cud ldlng 86 69 cud khidepn 8 59 aelaldlngxyangtxenuxngepnewla 3 eduxn odyinwnthi 30 phvscikayn ph s 2533 dchnipidtladthi 544 30 cudtasudinrxbhnungpi 22 singhakhm ph s 2533 mikhawkarsngpldrthmntriwakarkrathrwngkarkhlng phayhlng pramwl sphawsu rthmntriwakarkrathrwngkarkhlng pld kacr sthirkul phuwakarthnakharaehngpraethsithy 11 sungphayhlngkhawdngklawdchniprbldlngin wnthi 22 singhakhm pidthi 795 40 cudldlng 8 61 wnthi 23 singhakhm dchnipidthi 735 39 cudldlng 60 01 cud 7 54 24 singhakhm ph s 2533 sddm husesn prakttwthangothrthsnphrxmtwpraknchawxngkvs sung sddm husesn ptiesthimihxxknxkpraethsxirk sngphlihdchnipidthi 695 81cud ldlng 5 38 wnthi 26 singhakhm pramwl sphawsu thukpldxxkcaktaaehnngrthmntriwakarkrathrwngkarkhlng 17 knyayn ph s 2533 namndibphayinpraethsprbtwsungmakcak sngkhramxawepxresiy 12 sngphlihinwnthi 17 knyayn dchnipidthi702 48cud ldlng 7 57 aela wnthi 20 knyayn dchnipidthi 647 35 cud ldlng 5 72 25 knyayn ph s 2533 phayhlngehtukarnaeksraebidthithnnephchrburitdihm ph s 2533 tladhlkthrphypidthi 613 95 cud ldlng 5 12 4 tulakhm ph s 2533 karrwmpraethseyxrmni aelaphayuxiraphdekhacnghwdxublrachthanisngphlihnathwmkrungethphmhankhr dchnipidthi 671 99cud ldlng 5 86 26 phvscikayn ph s 2533 phayhlngmarkaert aethtechxr prakaslaxxkcaktaaehnngnaykrthmntriinwnthi 22 phvscikayn tladhlkthrphyprbtwldlng inwnthi 26 phvscikayn 37 01 pidthi 601 85 cudldlng 5 81 25 kumphaphnth ph s 2534 ekidehturthpraharinpraethsithy ph s 2534 dchnipidtladwnthi 22 kumphaphnth ph s 2534 thi 791 64 cud dchnipidtladwnthi 25 kumphaphnth ph s 2534 thi 734 24 cud ldlngipthung 57 4 cudhrux 7 25 20 singhakhm ph s 2534 khwamphyayamrthpraharinshphaphosewiyt ph s 2534 miphlihdchnipidldlng 42 89 cud hrux 6 44 pidthi 622 81 cud 6 phvsphakhm ph s 2535 dchnipidtladthi 717 62 cudldlng 43 36 hrux 5 70 enuxngcakmikarchumnumthixakharrthsphaithy 19 phvsphakhm ph s 2535 dchnipidtladwnthi 15 phvsphakhm ph s 2535 thi 732 89 cud dchnipidtladwnthi 19 phvsphakhm ph s 2535 thi 667 84 cud ldlng 65 05 cud hrux 8 88 phayhlngcakekidehtukarnphvsphathmilaelarthbalprakassthankarnchukechin 4 mkrakhm ph s 2537 dchnirakhahunidsrangcudsungthisudinprawtisastrtladhlkthrphy dchnipidtladwnthi 4 mkrakhm ph s 2537 thi 1 753 73 cud ephimkhun 70 88 cud hrux 4 21 khaxtraswnrakhatxkair 31 49 7 mkrakhm ph s 2537 dchnitladhunithyldlng 92 51 cud hrux 5 55 txmawnthi 12 mkrakhm ph s 2537 dchnihunithyldlngthung 117 30 cud pidthi 1487 76 cud ldlngmakthung 7 77 7 kumphaphnth ph s 2537 phayhlngprakaskrathrwngkarkhlngeruxngkarkhwbkhumkaraelkepliynengintra chbbthi 3 miphlbngkhbichinwndngklaw 13 dchni ldlng 99 00 cud hruxldlng 6 86 23 phvscikayn ph s 2537 dchnipidthi 1322 85 cud ldlng 69 96 cud 4 99 enuxngcakekidwikvtesrsthkicthipraethsemksiok 7 tulakhm ph s 2539 dchnitladhlkthrphy ldlng 60 26 cud hrux 6 pidthi 944 63 cud dwysaehtuthiimaenchd xnung naysukhwich rngsitphl prakaslaxxkcak elkhathikarphrrkhkhwamhwngihm inwnni 18 phvscikayn ph s 2539 dchniprbtwldlngenuxngcakkhwamimechuxmnthangkaremuxngphayhlngkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2539 odyldlng 58 39 cud hrux 5 83 ph s 2540 ph s 2549 aekikh 2 krkdakhm ph s 2540 rthbalithyidprakaslxytwkhaenginbath nbepncuderimkhxngwikvtkarnthangkarengininexechiy ph s 2540 27 tulakhm ph s 2540 dchnixutsahkrrmdawocnsldtalngxyangrwdodyldlngkwa 554 26 cudinwnediyw odytladpidthakarewla 15 30 n kxnewlapidthakarpkti eriyk The October 27th 1997 Mini Crash 14 dantladhunithy idrbphlkrathbodyinwnthi 27 tulakhm ph s 2540 dchnitladhunithypidtladthi 491 01 ldlng 2 99cudkhidepn 0 61 aelainwnthi 28 tulakhm ph s 2540 dchnipidtladthi 460 80 ldtalng 30 21 cud hrux 6 15 15 25 singhakhm ph s 2540 phayhlngpraethsithykhxekharbkhwamchwyehluxcakkxngthunkarenginrahwangpraeths inwnthi 14 singhakhm ph s 2540 dchniprbtwldlng 29 98 cud pidthi 529 61 cud hruxldlng 5 36 8 thnwakhm ph s 2540 krathrwngkarkhlngrwmkbxngkhkarephuxkarptirupsthabnkarengin prs prakasphlkarphicarnaaephnfunfu 58 sthabnkarengin aelaihpiddaeninkarthngsin 56 aehng 5 mkrakhm ph s 2541 cakkarsngpiddaeninkickarkhxngsthabnkarenginrwmthngsin 56 aehngxathi thnakharmhankhr sngphlihtladhlkthrphyprbtwldlng 32 61 cud hrux 6 54 phayinwndngklaw 10 12 mithunayn ph s 2541 ekidwikvtkhaengineynkhxngpraethsyipunldlngxyangmak 16 sngphlihtladhlthrphyprbtwldlng inwnthi 10 mithunayn ph s 2541 16 15 cud hrux 5 24 pidthi 292 10 cudaelaldlngtxenuxng inwnthi 11 mithunayn 2 80 aela 12 mithunayn 1 60 15 mithunayn ph s 2541 ekidwikvtkhaengineynkhxngpraethsyipunldlngxyangmak sngphlihtladhlkthrphyprbtwldlng 15 98 cud hrux 5 72 4 knyayn ph s 2541 dchnitladhlkthrphyidsrangcudtathisudinrxb 11 pi odyinwnthi 3 knyayn ph s 2541 dchnipidtladthi 207 40 cud aelawnthi4 knyayn ph s 2541 dchnipidtladthi 207 31 cud ldlng 0 09 cud hrux 0 04 17 10 12 phvscikayn ph s 2541 tladhlkthrphyaehngpraethsithyidrbkhwamehnchxbcaksankngan k l t ihcdtng tladhlkthrphy exm ex ix ephuxepntladrxngsahrbbristhkhnadklangaelakhnadelk inwnthi 11 phvscikayn ph s 2541 18 sngphlihtladhlkthrphyphnphwnxyangmakody inwnthi 10 phvscikayn 27 23 cud 7 48 pidthi 336 62 cud wnthi 11 phvscikayn prbephim 19 64 cud hrux ephimkhun 5 83 pidthi 356 26 cud aelainwnthi 12 phvscikayn ph s 2541 prbtwldlng 23 20 cud hrux 6 51 pidthi 328 28 cud 5 mkrakhm ph s 2543 phawaesrsthkicfxngsbudxtkhxm inshrthxemrikasngphlihtladhunphungsungkhun nklngthunaehethkhayhuninwndngklawsngphlih tladhunithydchnildlng 32 61 cud dchnipidtladthi 465 85 cud ldlngcakwnkxn 6 54 22 kumphaphnthu ph s 2543 dchnitladhlkthrphyprbtwldlng 28 92 cud ldlngmakthung 7 08 pidthi 379 43 cud saehtucakphawaesrsthkicithythixxntwlng 19 17 emsayn ph s 2543 dchnitladhlkthrphyprbtwldlng 21 57 cud ldlngmakthung 5 20 pidthi 392 88 cud 13 knyayn ph s 2544 phayhlngekidwinaskrrm 11 knyayn ph s 2544 tladhunithyinwnthi 11 knyayn ph s 2544 pidthi 330 37cud tladhunithyinwnthi 13 knyayn ph s 2544 dchnildlng 22 2 cud pidtladthi 308 17 cud ldlng 6 27 wnthi14 knyayn ph s 2544 dchnildlngxik 20 07 cud pidtladthi 288 10cud ldlng 6 51 aelainwnthi 17 knyayn ph s 2544 dchnildlngxik 17 49 cud pidtladthi 270 61cud 6 07 mulkhatamrakhatladkhxngtladhunithyrahwang11 knyayn ph s 2544 thung 20 knyayn ph s 2544 esiyhaykwa 2 51 aesnlanbath 20 8 tulakhm ph s 2544 ekidsngkhraminxfkanisthan ph s 2544 2557 odywnthi 5 tulakhm ph s 2544 dchnipidthi 280 88 cud aelawnthi8 tulakhm ph s 2544 dchnipidthi 277 28 ldlng 2 6 cud 1 07 kxnlngiptasudinwnthi 14 phvscikayn ph s 2544 dchnipidthi 267 63 cud ldlng 3 27cud 1 21 23 mkrakhm ph s 2549 mulkhakarsuxkhaysinwnxyuthi 94 062 04 lanbath epnmulkhakarsuxkhaythisungepnxndbthi 4 khxngprawtisastrtladhunithy odyepnmulkhakarsuxkhayhunbristh chin khxrpxerchn cakd mhachn kwa 57 058 10 lanbath ihklumethmaeskohldings praethssingkhopr txngkarxangxing 19 thnwakhm ph s 2549 thnakharaehngpraethsithyxxkmatrkarknsarxng 30 ephuxpxngknknekngkairkhaenginbath sngphlihphulngthuntangchatituntrahnkphaknethkhayhunepncanwnmak odydchnildlngkwa 142 63 cudhrux 19 52 sungepnkarldlngmakthisudinwnediywinprawtisasatrtladhlkthrphy kxnpidtladthilb 108 41 cud hruxldlng 14 84 aelamikarichmatrkar Circuit Breaker epnkhrngaerkkhxngtladinchwngewla 11 26 n sungepnchwngthidchnildlngkwa 74 06 hrux 10 14 txngkarxangxing ph s 2550 ph s 2559 aekikh 6 tulakhm ph s 2551 enuxngcakkarchumnumhnaxakharrthsphaithy 7 tulakhm ph s 2551 sngphlihtladhlkthrphydchnitklnginwndngklaw 6 48 38 25 cud pidthi 551 8 cud wntxma 4 18 23 09 cudpidthi 528 71 cud aelainwnthi 8 tulakhm ph s 2551 dchnildlng 36 37 cud 6 88 pidthi 492 34cud 10 tulakhm ph s 2551 tladhlkthrphyaehngpraethsithysngichmatrkaresxrkit ebrkekxr circuit breaker 30 nathi tngaetewla 14 35 n enuxngcaktladhunithy ldlngmakkwa 10 epnkhrngthi 2 dchnitladhlkthrphy n ewla 14 35 n xyuthi 449 91 cud ldlng 50 08 cud ldlng 10 02 24 tulakhm ph s 2551 tladhlkthrphyaehngpraethsithyprbtwldlng 32 37 cud hrux 6 96 pidthi 432 87 cud enuxngcakwikvtisinechuxsbiphrm 27 tulakhm ph s 2551 tladhlkthrphyaehngpraethsithysngichmatrkaresxrkit ebrkekxr circuit breaker 30 nathi 21 tngaetewla 16 04 n ewlann dchnirwnglng 10 xyuthiradb 389 58 cud hruxldlng 43 29 cud hlngepidkarsuxkhayxikkhrnginrxbthi 2 dchniyngkhngprbldlngtxenuxng odypidtladchwngbaythiradb 387 43 cud ldlng 45 44 cud hruxldlng 10 50 dchnitathisudinrxb 6 pi enuxngcakwikvtisinechuxsbiphrm 15 tulakhm ph s 2552 tladhlkthrphyaehngpraethsithy dchnihunithythrudthung 58 72 cud hrux 8 03 ewla 14 40 n 22 pidthi 692 72 ldlng 38 75 cudhrux 5 30 phayinwnediyw phnphwnxyangmakcakradbsungsud 736 34 cudaelatasud 670 72 cudinwnediywkn saehtumacakkarplxykhawluxintladhunehtukarnsngphlihphnknganbristhekhthi simiok aelaxditkrrmkarbristhyubiexs thukcb 23 19 phvsphakhm ph s 2553 klumbukhkhlimthrabfay bukekhaephathalaychnlang khxngxakharthithakartladhlkthrphyaehngpraethsithy hlngkxngkalngthhartidxawuth ekhaslaykarchumnumkhxng aenwrwmprachathipitytxtanephdckaraehngchati thiaeykrachprasngkh thaihkarsuxkhayhun khxngtladhlkthrphy epidephiyngkhrungwnecha txma pidthakarinwnthi 20 aela 21 phvsphakhm tamprakaskhxngthangrachkar inrahwangprakassthankarnchukechin 25 phvsphakhm ph s 2553 wnthi 24 phvsphakhm ph s 2553 dchnitladhlkthrphy pidthi 744 31 cudldlngcakwnthi 19 phvsphakhm ph s 2553 21 23 cudhrux 2 77 aelainwnthi 25 phvsphakhm ph s 2553 tladhunithydchnildlng 23 02 cud 3 09 pidthi 721 29 cudtasudinrxbsxngeduxn 23 knyayn ph s 2554 dchnipidtladthiradb 958 16 cud ldlng 32 43 cud hrux 3 27 mulkhakarsuxkhay 50 108 85 lanbath khnathi TFEX hyudsuxkhay Silver Futures khrungchwomnghlngrakharwng 10 epntamthisthangtladhunthwolk hlngdchnidawocnsdinglnghnkkwa 400 cudemuxkhun epnphlmacakkhwamwitkkngwlphawaesrsthkicolkthdthxy odyechphaakhwamphidhwngtxmatrkarswxpphnthbtrkhxngthnakharklangshrth efd rwmthngwikvthnisatharnayuorpkddnthangcitwithyakarlngthun sngphlihtladhunthwolkekhasuphawahmi 24 26 knyayn ph s 2554 dchnipidtladthiradb 904 06 cud ldlng 54 10 cud hruxepliynaeplng 5 65 mulkhakarsuxkhay 47 630 63 lanbath 25 rahwangwnmikarrwnglngxyangrunaerngthung 90 30 cud aelapidthakarsuxkhaychwkhraw 5 nathi odyehtuphlthitladhlkthrphychiaecngmacakkhwamphidphladkhxngrabbtladexmexix 26 3 tulakhm ph s 2554 dchnipidthi 869 31 ldlng 46 90cud hrux 5 12 enuxngcaknklngthuntangpraethsthxnthunephuxrbmuxwikvtihnisatharnayuorp 21 phvsphakhm ph s 2556 dchnipidtladthiradb 1 643 43 cud ephimkhun 0 03 cud 0 001 mulkhakarsuxkhay 57 451 27 lanbath thasthitisungsudinrxbkwa 19 pi 4 eduxn 27 2 mkrakhm ph s 2557 inwnthi 27 thnwakhm ph s 2556 phlexk prayuthth cnthroxcha phubychakarthharbk xxkaethlngkarntxsuxsungekhaimchikhadoxkasrthpraharinpraethsithy ph s 2557 xikhnhnung sngphlihtladhlkthrphyprbtwldlnginwnthi 2 mkrakhm ph s 2557 67 94 cud hrux ldlng 5 23 pidthi 1230 77 cud 15 thnwakhm ph s 2557 rahwangwn dchnihlkthrphyithyrwnglnghnkthung 138 96 cud hruxldlng 9 2 sudthaypidtlad dchnixyuthi 1 478 49 cud ldlng 36 46 cud mulkhakarsuxkhay 102 662 94 lanbath 28 danphlexk prayuthth cnthroxcha naykrthmntri klawhaphntarwcoth thksin chinwtrepnphuxyuebuxnghlng 29 ph s 2560 pccubn aekikh 11 mkrakhm ph s 2561 dchnitladhlkthrphythasthitipidehnuxradb 1 800 cudidepnkhrngaerk thiradb 1 802 80 cud hruxephimkhun 7 88 cud mulkhakarsuxkhay 86 821 50 lanbath thngniinkarsuxkhayrahwangwndchniaetaradbsungsudthi 1 804 54 cud aelaaetacudtasudthiradb 1 786 47 cud 30 24 mkrakhm ph s 2561 dchnitladhlkthrphythasthitiihmthiradb 1 838 96 cud 31 sungthisudinprawtisastrnbtngaettladhlkthrphyaehngpraethsithyepidthakar 29 mithunayn ph s 2561 dchnitladhlkthrphytasudinrxb 10 eduxn pidthi 1 595 58 cud nbcakwnthi 29 singhakhm ph s 2560 thidchnipidthi 1 614 14 cud 32 33 27 thnwakhm ph s 2561 dchnitladhlkthrphy pidthi 1548 37 cud tasudinrxb 19 eduxn 34 nbcakwnthi 31 phvsphakhm ph s 2560 thitladhlkthrphypidthi 1561 66 cud aela tasudinrxbpi ph s 2561 29 phvsphakhm ph s 2562 tladhlkthrphyaehngpraethsithymulkhakarsuxkhay 204 855 67 lanbath sungsudepnprawtikarn 35 26 kumphaphnth ph s 2563 tladhlkthrphyldlngmak 5 05 inwnediywodyprbldlng 72 69 cud pidthi 1366 41 cud cakorkhrabadorkhtidechuxokhornaiwrs 2019 9 minakhm ph s 2563 tladhlkthrphydchnithacudtasudinrxb 7 pi 4 eduxn 2 spdah dchni pidthi 1255 94 cud ldlng 108 63 cud hrux 7 96 36 cakkhwamkngwlorkhtidechuxokhornaiwrs 2019 aelasngkhramrakhanamnrsesiy saxudixaraebiy ph s 2563 nbcakwnthi 24 tulakhm ph s 2555 thipidthi 1290 48 cud 12 minakhm ph s 2563 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithyldlngmakkwa 10 inewla 14 38 n odymikarichesxrkitebrkekxrhyudthakarsuxkhayinchwngewla 14 38 n thung 15 08 n dchnipidthi 1114 91 cud ldlng 134 98 cud hrux 10 80 enuxngcakxngkhkarxnamyolkprakasphawachukechinthangsatharnsukhrahwangpraeths odydchnipidtasudrxb 8 pi 1 eduxn cakwnthi 10 kumphaphnth ph s 2555 pidthi 1112 91 cud 13 minakhm ph s 2563 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithyldlngmakkwa 10 inewla 9 59 n odymikarichesxrkitebrkekxrhyudthakarsuxkhayinchwngewla 9 59 n thung 10 29 n dchnipidthi 1128 91 cud ephimkhun 14 00 cud enuxngcakkarhamkaredinthangekhashrthcakpraethsinekhtechngekn 16 minakhm ph s 2563 tladhlkthrphy prbldlng 82 83 cud pidthi 1046 08 cud hruxldlng 7 34 inwnediyw tasudinrxb 8 pi 2 eduxn 1 spdah nbcakwnthi 11 mkrakhm ph s 2555 pidtladxyuthiradb 1 051 63 cud enuxngcakmatrkarphxnkhlayechingprimankhxngrabbthnakharklangshrth 23 minakhm ph s 2563 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithyldlngmakkwa 8 odymikarichesxrkitebrkekxrhyudthakarsuxkhayinchwngewla 15 25 n thung 15 55 n dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithy pidthi 1024 46 cud ldlng 102 78 hrux 9 12 tasudinrxb 8 pi 2 eduxn 20 wn nbcakwnthi 4 mkrakhm ph s 2555 pidtladxyuthiradb 1 036 21 cud enuxngcakphawaesrsthkicthdthxyokhwid 19 30 tulakhm ph s 2563 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithy tasudinrxb 6 eduxn 3 spdah odydchnipidthi 1194 95 cud 6 69 cud hrux 0 56 enuxngcak karprathwnginpraethsithy ph s 2563 aelakarprakassthankarnchukechinthimikhwamrayaernginphunthikrungethphmhankhr 37 nbcak 7 emsayn ph s 2563 dchnipidthi 1214 95 cud 21 thnwakhm ph s 2563 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithyldlngmakkwa 5 odynklngthunkngwleruxngkarpidcnghwdsmuthrsakhr ephuxpxngknorkh pidtladxyuthi 1 401 78 cud ldlng 80 60 cud hrux 5 44 mulkhakarsuxkhayxyuthi 129 430 44 lan 11 mithunayn ph s 2564 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithypidthi 1636 56 cud ephimkhun 11 29 cud sungsudinrxb 1 pi 4 eduxn 18 wn 6 singhakhm ph s 2564 dchnitladhlkthrphyaehngpraethsithypidthi 1521 72 cudldlng 5 94 cud thasthiti tasudinrxb 5 eduxnxangxing aekikh phaphrwmtladhlkthrphy tladhlkthrphyaehngpraethsithy 2 0 2 1 karedinthangaehngchiwit 30pi tladhlkthrphyaehngpraethsithy xmrinthrphrintingaexndphblichching 2548 ISBN 974 93040 2 0 tladhlkthrphyaecngyaythithakar 13 minakhm 2541 hnngsuxaecngyaythithakarkhxngtladhlkthrphyaehngpraethsithy rs cirtn sngkhaekw ruwiekhraah ecaaeruxnghun ecexsbi phblichching krungethph 2548 hna 80 81 ISBN 974 93714 1 0 khnakrrmkartladhlkthrphy mimtiaetngtng dr phakr pitthwchchy epnphucdkarkhnthi 13 miphl 1 mi y 2561 http www set or th th regulations tax tax p1 html http www thaistockinfo com forum2010 f0031a html http www tradingeconomics com thailand stock market http stooq com q d s 5Eset amp c 0 amp d1 19891002 amp d2 19891031 ehliywhlngaelhna ekaxiphuwaaebngkchati 7 thswrrs pld 4 khn 6 wikvtinamnthunghunithy chudbrryakaslngthunphnphwn prakaskrathrwngkarkhlng http www sec gov news studies tradrep htm http www scbam com v2 app setlist asp enginhywn catankraaeswikvtesrsthkicexesiy idnanhruxim http www manager co th StockMarket ViewNews aspx NewsID 9530000143191 bnthukehtukarn hlikeliynghayna cakwikvtitladhun http econsocials com wp content uploads 2015 01 E0 B8 9A E0 B8 97 E0 B8 97 E0 B8 B5 E0 B9 88 2 E0 B8 AB E0 B8 B1 E0 B8 A7 E0 B8 82 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B9 81 E0 B8 A5 E0 B8 B0 E0 B8 84 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 A1 E0 B8 AA E0 B8 B3 E0 B8 84 E0 B8 B1 E0 B8 8D pdf http www prachachat net news detail php newsid 6489 http www ryt9 com s iq05 727418 http www thaismeplus com news 395 trrwbphubriharyubiexs phnkngansimiok plxykhawthatladhunrwng2ray html http www manager co th StockMarket ViewNews aspx NewsID 9540000121451 crmphr aethlngsrangkhwamechuxmntladhunithy khadwikvtrxbnienginihlxxk 1 5 aesnlan http www facebook com photo php fbid 212876125441273 amp set a 217649978297221 54783 172681239460762 amp type 3 amp theater http www bangkokbiznews com home detail finance finance 20110927 411118 plkhlud 14 36 n cudepliynhunthitxngekhliyr html esrsthkicthrudkaremuxngsa lathihunpi 56 http www thairath co th content 469304 1 tladhunithypidehnux 1 800 cudkhrngaerk hunithyphakhbaypidtlad 1 838 96 cud bwk 7 18 cud hrux 0 39 https www thairath co th content 1053832 aerngethkhayhunihychud SET rudhnk 19 cud hlud 1600 cud SET dingaerng 35cud hunithywxlum 2 aesnlan sungsudepnprawtikarn https www bangkokbiznews com news detail 868466 hunithy phakhbay pidtlad 1 340 52 cud lb 54 56 cud hrux 3 91 prakasaetngtng hwhnaphurbphidchxb kxr ch aekikhsthankarnchukechinrayaerng ithyrth 15 October 2020 subkhnemux 16 October 2020 duephim aekikhtladhlkthrphy exm ex ix MAI tladhlkthrphykhxngpraethsithy thiennkickarkhnadklangaelakhnadyxmaelakickarekiywkbnwtkrrmaehlngkhxmulxun aekikhtladhlkthrphyaehngpraethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title tladhlkthrphyaehngpraethsithy amp oldid 9544453, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม