fbpx
วิกิพีเดีย

ตรรกศาสตร์

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
บทความนี้อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของวิกิพีเดีย หรือกำลังดำเนินการอยู่ คุณช่วยเราได้ หน้าอภิปรายอาจมีข้อเสนอแนะ

ตรรกศาสตร์ (อังกฤษ:logic - มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือ λόγος, logos) โดยทั่วไปประกอบด้วยการศึกษารูปแบบของข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลคือข้อโต้แย้งที่มีความสัมพันธ์ของการสนับสนุนเชิงตรรกะที่เฉพาะเจาะจงระหว่างข้อสมมุติพื้นฐานของข้อโต้แย้งและข้อสรุป

ตรรกศาสตร์เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีมานานโดยมนุษยชาติที่เจริญแล้ว เช่น กรีก จีน หรืออินเดีย และถูกยกขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

คำว่า "ตรรกศาสตร์" ในปัจจุบัน เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้แทนแนวคิดเรื่อง Logic ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า λόγος (logos) ในภาษากรีก ที่มีความหมายเดิมว่าคำ หรือสิ่งที่ถูกกล่าว หลาย ๆ ประเทศที่ใช้อักษรโรมันในการเขียนก็มีศัพท์ที่พูดถึงแนวคิดนี้ในลักษณะชื่อที่คล้ายๆกัน

ในภาษาไทย เดิมมีคำนี้ใช้อยู่แล้ว ซึ่งน่าจะได้มาจากภาษาบาลี สันสกฤต (อย่างเช่นใน กาลามสูตร 10 ข้อ ที่ มีกล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งว่า "อย่าเชื่อ เพราะ ได้คิดคำนึงเอาด้วย ตักฺกะ") ซึ่งอาจจะมีความหมายไม่ตรงทีเดียวนักกับคำว่าตรรกศาสตร์ที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน

บทความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:คณิตศาสตร์
บทความเกี่ยวกับปรัชญา หรือ นามธรรมนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร, การศ, กษาการให, เหต, ผลและการพ, จน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, . trrksastr karsuksakarihehtuphlaelakarphisucn phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamnixactxngekhiynihmthnghmdephuxihepniptammatrthankhunphaphkhxngwikiphiediy hruxkalngdaeninkarxyu khunchwyeraid hnaxphiprayxacmikhxesnxaena trrksastr xngkvs logic miraksphthcakphasakrikkhux logos logos odythwipprakxbdwykarsuksarupaebbkhxngkhxotaeyngxyangepnrabb khxotaeyngthismehtusmphlkhuxkhxotaeyngthimikhwamsmphnthkhxngkarsnbsnunechingtrrkathiechphaaecaacngrahwangkhxsmmutiphunthankhxngkhxotaeyngaelakhxsrup trrksastrepnkarsuksaechingprchyawadwykarihehtuphl odymkcaepnswnsakhykhxngwichaprchya khnitsastr khxmphiwetxr rwmthungphasasastr trrksastrepnkartrwcsxbkhxotaeyngthismehtusmphl valid argument hruxkarihehtuphlaebbphid fallacies trrksastr epnkarsuksathimimananodymnusychatithiecriyaelw echn krik cin hruxxinediy aelathukykkhunepnsakhawichahnungody xrisotetilthimakhxngkhawa trrksastr aekikhkhawa trrksastr inpccubn epnsphthbyytithiichaethnaenwkhideruxng Logic inphasaxngkvs sungmiraksphthmacakkhawa logos logos inphasakrik thimikhwamhmayedimwakha hruxsingthithukklaw hlay praethsthiichxksrormninkarekhiynkmisphththiphudthungaenwkhidniinlksnachuxthikhlaykn inphasaithy edimmikhaniichxyuaelw sungnacaidmacakphasabali snskvt xyangechnin kalamsutr 10 khx thi miklawiwwakhxhnungwa xyaechux ephraa idkhidkhanungexadwy tk ka sungxaccamikhwamhmayimtrngthiediywnkkbkhawatrrksastrthiichinphasapccubnduephim aekikhtrrkawibti thiimepniptamhlktrrkaxyangthuktxng bthkhwamekiywkbkhnitsastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy khnitsastr bthkhwamekiywkbprchya hrux namthrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title trrksastr amp oldid 8849271, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม