fbpx
วิกิพีเดีย

ศาสนาซิกข์

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด

ศาสนาสิข (ปัญจาบ:ਸਿੱਖੀ) ศาสนาสิข หรือศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาสำคัญหนึ่งของโลก โดยคำว่าสิขมาจากภาษาสันสกฤต Sikh แปลว่าแนวทางหรือแบบแผน ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาอินเดียที่มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยคุรุศาสดาพระองค์แรก คุรุนานัก และถูกนิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม

กันด้า สัญลักษณ์ประจำศาสนาซิกข์

เนื้อหา

การเขียน และการออกเสียงชื่อศาสนาซิกข์นั้น หากเขียนว่า "สิกข์" ในภาษาไทยจะอ่านออกเสียงว่า “สิกส์" ซึ่งไม่ตรงกับเสียงในภาษาปัญจาบ และจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้อ่านออกเสียง และความหมายถูกต้อง จึงต้องเขียนว่า "ซิกข์" และอ่านออกเสียงว่า "ซิก", หรืองานวิ่งการกุศล ไทย-ซิกข์ มาราธอนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก็ใช้การเขียนว่า "ซิกข์" ขณะที่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมีการสะกดว่า "สิกข์"

ในพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดว่าคำนี้สามารถสะกดได้ถึงสี่แบบ ได้แก่ "ซิกข์, สิกข์, ซิก, สิข"

ดูบทความหลักที่: คุรุศาสดา
ภาพวาดแสดงคุรุศาสดาทั้ง 10 องค์

ศาสดา หรือ คุรุ แห่งศาสนาซิกข์มี 10 ท่าน ต่อจากนั้นศาสดาองค์ที่ 10 (คุรุโควินท์สิงห์) ได้ประกาศให้ถือพระคัมภีร์ (คุรุกรันตสาหิบ) เป็นศาสดาตลอดกาลแทน และไม่มีการแต่งตั้งศาสดาต่อไปอีก ยกเว้นนิกายนามธารีที่มีการนับคุรุศาสดาต่อ รายนามของคุรุศาสดาที่เป็นที่นับถือทั้ง 10 ท่าน ได้แก่

 1. คุรุนานัก (Guru Nanak)
 2. คุรุอังคัต (Guru Angat) หรือ คุรุอังกัต, คุรุอังคัท, คุรุอังขัต, คุรุอังฆัต
 3. คุรุอมรทาส (Guru Amar Das) หรือ คุรุอามัร ดาส
 4. คุรุรามทาส (Guru Ram Das) หรือ คุรุรามดาส
 5. คุรุอรชุน (Guru Arjan) หรือ คุรุอรยัน, คุรุอาร์จัน
 6. คุรุหรโคพินท์ (Guru Har Gobind) หรือ คุรุฮัรโควินท์
 7. คุรุหรราย (Guru Har Rai) หรือ คุรุฮัรราย, คุรุหาร์ไร
 8. คุรุหรกิศัน (Guru Har Krishan) หรือ คุรุฮัรกฤษณ
 9. คุรุเตฆ์บะฮาดุร (Guru Tegh Bahadur) หรือ คุรุเตค บฮาดัร
 10. คุรุโควินทสิงห์ (Guru Gobind Singh) หรือ คุรุโควินท์สิงห์
 11. คุรุครันถสาหิพ (Guru Granth Sahib) หรือ คุรุครันถ์ซาฮิบ

หลังสิ้นสุดสมัยของคุรุโควินทสิงห์แล้ว ท่านคุรุโควินท์สิงห์ได้แต่งตั้งให้ มหาคัมภีร์ คุรุกรันตสาหิบ หรือ คุรุครันถ์ซาฮิบ (Guru Granth Sahib) เป็นคุรุศาสดาอมตะตลอดไป กล่าวคือจะไม่มีการตั้งคุรุศาสดาเป็นบุคคลอีก แต่จะให้ยึดถือพระคัมภีร์เป็นคุรุศาสดาตลอดกาล

สำหรับชาวซิกข์แล้ว มีคัมภีร์หลักสำคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือ คุรุกรันตสาหิบ หรือ คุรุครันถ์ซาฮิบ (Guru Granth Sahib) บางครั้งก็เรียกอีกชื่อว่า อาทิกรันตะ หรือ อาทิ ครันถ์ (Ādi Granth) ตามกาลภาพจริง ๆ แล้ว “อาทิกรันตะ” (แปลตรงตัวว่า ฉบับแรก) หมายถึงคัมภีร์ชิ้นแรกที่เขียนขึ้นโดยคุรุอรชุน เมื่อ ค.ศ. 1604 ส่วนคุรุกรันตสาหิบหมายถึงคัมภีร์รุ่นสุดท้ายที่เพิ่มเติมและรวบรวมจนสมบูรณ์โดยคุรุโควินทสิงห์ คุรุกรันตสาหิบนั้นยกย่องให้เป็นคัมภีร์ที่เชื่อส่าจริงเสมอตลอดกาล (อกาล) และไม่สามารถโต้แย้งได้ (unquestionable) อย่างไรก็ตามศาสนาซิกข์ก็มีคัมภีร์อีกเล่มที่ยกย่องให้ว่าสำคัญเป็นอันดับสอง คือ “ทสัมกรันตะ” หรือ ทาซาม ครันถ์ (Dasam Granth)

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาซิกข์
ส่วนนี้ไม่มีการอ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพัฒนาส่วนนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือนำออก

ในศาสนาซิกข์แบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีนิกายที่สำคัญ ๆ ๒ นิกาย คือ นิกายนานักปันถิ แปลว่า ผู้ปฏิบัติตามธรรมของท่านคุรุนานัก (ศาสดาองค์แรก) ผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุล หรือ ล้างบาป และไม่รับ “ก” ทั้ง ๕ ประการ

นิกายนิลิมเล แปลว่า นักพรตผู้ปราศจากมลทิน บางแห่งเรียกนิกายนี้ว่า “นิกายขาลสา” หรือ “นิกายสิงห์” ผู้นับ ถือนิกายนี้จะดำเนินตามคำสอนของท่านคุรุโควินทร์สิงห์ (ศาสดาองค์ที่ ๑๐) โดยเฉพาะในเรื่องปาหุล หรือล้างชำระล้าง บาป ให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์ (ขาลสา) และเมื่อรับ “ก” ทั้ง ๕ แล้วก็ใช้นามสิงห์ต่อท้ายได้

นิกายอุทาสี หมายความว่า ผู้วางเฉยต่อโลก

นิกายอกาลี คือ ผู้บูชาพระผู้เป็นเจ้านิรันดร

นิกายสุธเร คือ นักพรตผู้บริสุทธิ์

นิกายทิวเนสาธุ หมายถึง นักบุญผู้เมา (ในพระเจ้า)

นิกายริมเลสาธุ หมายถึง นักบุญผู้ไม่มีมลทิน

นิกายนามธารี แปลว่า ผู้ทรงไว้ หรือผู้เทิดทูลพระนามของพระเจ้า หรือผู้มั่นอยู่ในนามของพระเจ้า ผู้นับถือนิกายนี้จะแต่งตัวขาวล้วน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่กินเนื้อสัตว์ กระนั้นก็ตามนิกายอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้กว่า ๒๐ นิกายล้วนมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

ดูบทความหลักที่: คุรุทวารา

ศาสนสถานของศาสนาซืกข์เรียกว่า คุรุทวารา หรือคนไทยบางคนเรียกว่า โบสถ์ซิกข์, วัดซิกข์ โดยมีศูนย์รวมอยู่ที่วิหารทองคำ "หริมันทิรสาหิบ" หรือ สุวรรณวิหาร ตั้งอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์อมฤตสาร์ ในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งโดยคุรุรามดาส คุรุศาสดาองค์ที่สาม

ดูบทความหลักที่: ศาสนาซิกข์ในประเทศไทย
 1. Singh, Khushwant (2006). The Illustrated History of the Sikhs. India: Oxford University Press. p. 15. ISBN 978-0-19-567747-8.
 2. Nabha, Kahan. Sahib Singh (1930). (ภาษาปัญจาบ). p. 720. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 18 March 2005. สืบค้นเมื่อ29 May 2006.(ปัญจาบ)
 3. Nesbitt, Eleanor M. (2005). . Oxford University Press. pp. 21–23. ISBN 978-0-19-280601-7.
 4. Nirbhai Singh (1990). . Atlantic Publishers. pp. 1–3.
 5. Opinderjit Kaur Takhar (2016). . Taylor & Francis. p. 147. ISBN 978-1-351-90010-2.
 6. W.Owen Cole; Piara Singh Sambhi (1993). Sikhism and Christianity: A Comparative Study (Themes in Comparative Religion). Wallingford, United Kingdom: Palgrave Macmillan. p. 117. ISBN 0333541073.
 7. สารานุกรมสำหรับเยาวชน เครือข่ายกาญจนาภิเษก (เขียนได้สองแบบความหมายเดียวกัน(จาก*ลิ*))
 8. และราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 365
 9. Christopher Shackle and Arvind Mandair (2005), Teachings of the Sikh Gurus, Routledge, ISBN 978-0415266048, pp. xvii–xx
 10. William Owen Cole and Piara Singh Sambhi (1995), The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, ISBN 978-1898723134, pp. 45–46
 11. William Owen Cole and Piara Singh Sambhi (1995), The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, ISBN 978-1898723134, pp. 49–50
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์
ศาสนาซ, กข, ศาสนาเอกเทวน, ยมท, เก, ดข, นในภ, ภาคป, ญจาบ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, กข, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโด. sasnasikkh sasnaexkethwniymthiekidkhuninphumiphakhpycab phasaxun efadu aekikh epliynthangcak sikkh lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisud sasnasikh pycab ਸ ਖ sasnasikh hruxsasnasikkh epnsasnasakhyhnungkhxngolk odykhawasikhmacakphasasnskvt Sikh aeplwaaenwthanghruxaebbaephn 1 2 sasnasikkhepnsasnaxinediythimitnkaenidinaekhwnpycab thangtxnehnuxkhxngxnuthwipxinediyinrawkhriststwrrsthi 15 odykhurusasdaphraxngkhaerk khurunank aelathukniyamwaepnthngsasnaexkethwniym aela phhuethwniym 3 4 5 6 7 knda sylksnpracasasnasikkh enuxha 1 chuxaelakarxxkesiyng 2 sasda 3 khmphir 4 nikay 5 sasnsthan 6 inpraethsithy 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunchuxaelakarxxkesiyng aekikhkarekhiyn aelakarxxkesiyngchuxsasnasikkhnn hakekhiynwa sikkh inphasaithycaxanxxkesiyngwa siks sungimtrngkbesiynginphasapycab aelacathaihkhwamhmayepliynip ephraachannephuxihxanxxkesiyng aelakhwamhmaythuktxng cungtxngekhiynwa sikkh aelaxanxxkesiyngwa sik hruxnganwingkarkusl ithy sikkh marathxnsungcdkhunepnpracathukpi kichkarekhiynwa sikkh khnathiinsaranukrmithysahrbeyawchnmikarsakdwa sikkh 8 inphcnanukrmphasaithychbbrachbnthitysthan ph s 2542 kahndwakhanisamarthsakdidthungsiaebb idaek sikkh sikkh sik sikh 9 sasda aekikhdubthkhwamhlkthi khurusasda phaphwadaesdngkhurusasdathng 10 xngkh sasda hrux khuru aehngsasnasikkhmi 10 than txcaknnsasdaxngkhthi 10 khuruokhwinthsingh idprakasihthuxphrakhmphir khurukrntsahib epnsasdatlxdkalaethn aelaimmikaraetngtngsasdatxipxik ykewnnikaynamtharithimikarnbkhurusasdatx raynamkhxngkhurusasdathiepnthinbthuxthng 10 than idaek khurunank Guru Nanak khuruxngkht Guru Angat hrux khuruxngkt khuruxngkhth khuruxngkht khuruxngkht khuruxmrthas Guru Amar Das hrux khuruxamr das khururamthas Guru Ram Das hrux khururamdas khuruxrchun Guru Arjan hrux khuruxryn khuruxarcn khuruhrokhphinth Guru Har Gobind hrux khuruhrokhwinth khuruhrray Guru Har Rai hrux khuruhrray khuruharir khuruhrkisn Guru Har Krishan hrux khuruhrkvsn khuruetkhbahadur Guru Tegh Bahadur hrux khuruetkh bhadr khuruokhwinthsingh Guru Gobind Singh hrux khuruokhwinthsingh khurukhrnthsahiph Guru Granth Sahib hrux khurukhrnthsahib hlngsinsudsmykhxngkhuruokhwinthsinghaelw thankhuruokhwinthsinghidaetngtngih mhakhmphir khurukrntsahib hrux khurukhrnthsahib Guru Granth Sahib epnkhurusasdaxmtatlxdip klawkhuxcaimmikartngkhurusasdaepnbukhkhlxik aetcaihyudthuxphrakhmphirepnkhurusasdatlxdkalkhmphir aekikhsahrbchawsikkhaelw mikhmphirhlksakhyephiynghnungediywethannkhux khurukrntsahib hrux khurukhrnthsahib Guru Granth Sahib bangkhrngkeriykxikchuxwa xathikrnta hrux xathi khrnth Adi Granth 10 tamkalphaphcring aelw xathikrnta aepltrngtwwa chbbaerk hmaythungkhmphirchinaerkthiekhiynkhunodykhuruxrchun emux kh s 1604 11 swnkhurukrntsahibhmaythungkhmphirrunsudthaythiephimetimaelarwbrwmcnsmburnodykhuruokhwinthsingh 10 12 khurukrntsahibnnykyxngihepnkhmphirthiechuxsacringesmxtlxdkal xkal aelaimsamarthotaeyngid unquestionable xyangirktamsasnasikkhkmikhmphirxikelmthiykyxngihwasakhyepnxndbsxng khux thsmkrnta hrux thasam khrnth Dasam Granth 10 nikay aekikhdubthkhwamhlkthi nikayinsasnasikkh swnniimmikarxangxingcakexksarxangxinghruxaehlngkhxmul oprdchwyphthnaswnniodyephimaehlngkhxmulnaechuxthux enuxhathiimmikarxangxingxacthukkhdkhanhruxnaxxk insasnasikkhaebngxxkepnhlaynikay aetminikaythisakhy 2 nikay khux nikaynankpnthi aeplwa phuptibtitamthrrmkhxngthankhurunank sasdaxngkhaerk phunbthuxnikaynicaimekhapahul hrux langbap aelaimrb k thng 5 prakar nikaynilimel aeplwa nkphrtphuprascakmlthin bangaehngeriyknikayniwa nikaykhalsa hrux nikaysingh phunb thuxnikaynicadaenintamkhasxnkhxngthankhuruokhwinthrsingh sasdaxngkhthi 10 odyechphaaineruxngpahul hruxlangcharalang bap ihtnepnphubrisuththi khalsa aelaemuxrb k thng 5 aelwkichnamsinghtxthayid nikayxuthasi hmaykhwamwa phuwangechytxolk nikayxkali khux phubuchaphraphuepnecanirndr nikaysuther khux nkphrtphubrisuththi nikaythiwensathu hmaythung nkbuyphuema inphraeca nikayrimelsathu hmaythung nkbuyphuimmimlthin nikaynamthari aeplwa phuthrngiw hruxphuethidthulphranamkhxngphraeca hruxphumnxyuinnamkhxngphraeca phunbthuxnikaynicaaetngtwkhawlwn imsubbuhri imdumkhxngmunema imkinenuxstw krannktamnikayxun thimiidklawthunginthinikwa 20 nikaylwnmikhwamaetktangknephiyngelknxy 13 sasnsthan aekikhdubthkhwamhlkthi khuruthwara phayinkhruthwarasmakhmsrikhurusinghspha krungethphmhankhr sasnsthankhxngsasnasukkheriykwa khuruthwara hruxkhnithybangkhneriykwa obsthsikkh wdsikkh odymisunyrwmxyuthiwiharthxngkha hrimnthirsahib hrux suwrrnwihar tngxyuinemuxngskdisiththixmvtsar inaekhwnpycab thangtxnehnuxkhxngpraethsxinediy sungepnemuxngthitngodykhururamdas khurusasdaxngkhthisaminpraethsithy aekikhdubthkhwamhlkthi sasnasikkhinpraethsithyxangxing aekikh Singh Khushwant 2006 The Illustrated History of the Sikhs India Oxford University Press p 15 ISBN 978 0 19 567747 8 Nabha Kahan Sahib Singh 1930 Gur Shabad Ratnakar Mahan Kosh phasapycab p 720 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 18 March 2005 subkhnemux 29 May 2006 pycab Nesbitt Eleanor M 2005 Sikhism a very short introduction Oxford University Press pp 21 23 ISBN 978 0 19 280601 7 Nirbhai Singh 1990 Philosophy of Sikhism Reality and Its Manifestations Atlantic Publishers pp 1 3 Opinderjit Kaur Takhar 2016 Sikh Identity An Exploration of Groups Among Sikhs Taylor amp Francis p 147 ISBN 978 1 351 90010 2 http www bbc com religion religions sikhism W Owen Cole Piara Singh Sambhi 1993 Sikhism and Christianity A Comparative Study Themes in Comparative Religion Wallingford United Kingdom Palgrave Macmillan p 117 ISBN 0333541073 sasnasikkh sakd s esux saranukrmsahrbeyawchn ekhruxkhaykaycnaphiesk ekhiynidsxngaebbkhwamhmayediywkn cak li phcnanukrm chbbrachbnthitysthan ph s 2542 subkhnxxniln aelarachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl xngkvs ithy chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 365 10 0 10 1 10 2 Christopher Shackle and Arvind Mandair 2005 Teachings of the Sikh Gurus Routledge ISBN 978 0415266048 pp xvii xx William Owen Cole and Piara Singh Sambhi 1995 The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices Sussex Academic Press ISBN 978 1898723134 pp 45 46 William Owen Cole and Piara Singh Sambhi 1995 The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices Sussex Academic Press ISBN 978 1898723134 pp 49 50 http www dra go th ewtadmin ewt dra buddha main php filename singh 2 prawtisasnasikkh 1 2 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb sasnasikkhsmakhmithysikkhaehngpraethsithy ewbistsasnasikkhinpraethsithy hrimnthirsahibekhathungcak https th wikipedia org w index php title sasnasikkh amp oldid 9540558, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม