fbpx
วิกิพีเดีย

ชีวิตของพระเยซู

บทความนี้เป็นบทความทางศิลปะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูดูได้ที่ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซู

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ชีวิตของพระคริสต์ (อังกฤษ:Life of Christ) เป็นฉากชุดจากชีวิตบนโลกของพระเยซูที่เป็นหัวเรื่องที่ใช้ในการเขียนภาพชุดในศิลปะศาสนาคริสต์ มักจะเป็นชุดเอกลักษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระนางพรหมจารี จำนวนฉากก็ต่างกันไปตามแต่เนื้อที่ใช้วาดภาพ ลักษณะการสร้างงานก็อาจจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมแผง หน้าต่างประดับกระจกสี เอกสารตัวเขียนสีวิจิตร พรมทอแขวนผนัง งานสลักหิน งานแกะงาช้างและอื่น ๆ บางฉากก็เป็นภาพเขียนเดี่ยว ๆ เช่น “การตรึงพระเยซูที่กางเขน” ที่นิยมเขียนกันมาก

ชีวิตของพระเยซู
ชีวิตของพระเยซู
Life of Christ

จิตรกรรมฝาผนังชุดชีวิตพระเยซูจากคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ประกอบด้วยฉาก 21 ฉากตั้งแต่แม่พระรับสารจนกระทั่งพระเยซูทรงคืนชีพ
พระเยซู

ชุดที่นิยมเขียนกันก็ได้แก่ชุดที่เกี่ยวกับการประสูติและพระทรมานของพระเยซู ที่นำไปสู่การตรึงพระเยซูที่กางเขนและการคืนพระชนม์ แต่ภาพเขียนที่เกี่ยวกับการเทศนาก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของพระองค์แทบจะไม่เขียนกันในยุคกลางด้วยเหตุผลหลายอย่าง

เนื้อหา

ฉากที่แกะบนงาช้างเป็นฉาก “การประหารทารกผู้วิมล” “พระเยซูทรงรับบัพติศมา” และ “การแต่งงานที่คานา” จากต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5
“พระทรมาน” ราว ค.ศ. 1490 ประกอบด้วยฉากเล็กๆ ที่รวมทั้งฉาก “เข้ากรุงเยรุซาเล็ม

ฉากหลัก ๆ ก็ได้แก่:

ประสูติและปฐมวัย

ฉากในรายการนี้อาจจะใช้เป็นฉากในภาพชุด “ชีวิตของพระนางพรหมจารี”:

ปฏิบัติพระภารกิจ

พระทรมาน

  1. ชิลเลอร์, I, 152
  2. Schiller has sections on each of these, and many other less common subjects. Mâle's Chapter 2 analyses 13th century French Cathedral scenes in the text, and an appendix listing the contents of many.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ชีวิตของพระเยซู
  • (ขนาดไฟล์ 6.5MB)
  • จาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาร์วาร์ด
  • จากมหาวิทลัยแห่งรัฐออกัสตา
บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล
บทความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ชีวิตของพระเยซู
ตของพระเยซ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เป, นบทความทางศ, ลปะ, สำหร, บเหต, การณ, เก, ยวก, บด, ได, ลำด, บเหต, การณ, ในบทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, ตของพระคร, สต, งกฤษ, life, christ, เป, นฉากช, ดจากช. chiwitkhxngphraeysu phasaxun efadu aekikh bthkhwamniepnbthkhwamthangsilpa sahrbehtukarnthiekiywkbchiwitkhxngphraeysuduidthiladbehtukarninchiwitkhxngphraeysubthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha chiwitkhxngphrakhrist xngkvs Life of Christ epnchakchudcakchiwitbnolkkhxngphraeysuthiepnhweruxngthiichinkarekhiynphaphchudinsilpasasnakhrist mkcaepnchudexklksnhruxepnswnhnungkhxngphaphchudchiwitkhxngphranangphrhmcari canwnchakktangkniptamaetenuxthiichwadphaph lksnakarsrangngankxaccaepncitrkrrmfaphnng citrkrrmaephng hnatangpradbkracksi exksartwekhiynsiwicitr phrmthxaekhwnphnng nganslkhin nganaekangachangaelaxun bangchakkepnphaphekhiynediyw echn kartrungphraeysuthikangekhn thiniymekhiynknmakchiwitkhxngphraeysuchiwitkhxngphraeysu Life of Christcitrkrrmfaphnngchudchiwitphraeysucakkhriststwrrsthi 16 thiprakxbdwychak 21 chaktngaetaemphrarbsarcnkrathngphraeysuthrngkhunchiphphraeysu chudthiniymekhiynknkidaekchudthiekiywkbkarprasutiaelaphrathrmankhxngphraeysu thinaipsukartrungphraeysuthikangekhnaelakarkhunphrachnm aetphaphekhiynthiekiywkbkarethsnakxnthicathungehtukarninwarasudthaykhxngphraxngkhaethbcaimekhiynkninyukhklangdwyehtuphlhlayxyang 1 enuxha 1 chakthiniymekhiynknmak 1 1 prasutiaelapthmwy 1 2 ptibtiphrapharkic 1 3 phrathrman 2 xangxing 3 duephim 4 aehlngkhxmulxunchakthiniymekhiynknmak aekikh chakthiaekabnngachangepnchak karprahartharkphuwiml phraeysuthrngrbbphtisma aela karaetngnganthikhana caktnkhriststwrrsthi 5 phrathrman raw kh s 1490 prakxbdwychakelk thirwmthngchak ekhakrungeyrusaelm chakhlk kidaek 2 prasutiaelapthmwy aekikh chakinraykarnixaccaichepnchakinphaphchud chiwitkhxngphranangphrhmcari aemphrarbsar Annunciation phaphkaebriylthutswrrkhaecngsarkarmaprasutikhxngphraeysu karprasutikhxngphraeysu Nativity karnmskarkhxngohracary Adoration of the Magi phraeysuekhasuhnt Circumcision of Christ karthwayphrakumarinphrawihar Presentation of Jesus karhniipxiyipt Flight to Egypt hrux karprahartharkphuwiml Massacre of the Innocents phraeysuinhmunkprachy Finding in the Temple sungepnchaksudthayemuxyngthrngphraeyawthiklawthunginphrawrsarinsarbbptibtiphrapharkic aekikh phraeysuthrngrbbphtisma Baptism of Jesus patihariycbpla Miraculous Draught of Fish mkcaepnswnhnungkhxngphaphekiywkbchiwitkhxngxkhrsawk phraeysuphcymar Temptation of Christ mkcaaebngepnsamtxn nganaetngnganthikhana Wedding at Cana epnchakpatihariychakaerkthiklawthunginphrawrsar aelaepnchakediywthimiphraaemmarixyuinchakdwy Samaritan woman at the well phraeysuthrngcaaelngphrakay Transfiguration of Jesus karkhunchiphkhxnglasars Raising of Lazarus phrathrman aekikh phraeysuxalamarda Christ taking leave of his Mother epnhwkhxthierimekhiynkninplayyukhklang imklawthunginphrawrsarchbbid wnxathityiblan Palm Sunday phraeysukacdkhnaelkengin Jesus and the money changers mkcaniymekhiynepnphaphediywtngaetsmyerenxsxngthepntnma xaharkhamuxsudthay Last Supper aela phraeysulangethaxkhrthut Washing of feet phraeysuinswnekthesmni Agony in the Garden phraeysuthukcb Arrest of Jesus phraeysuthukphiphaksa Sanhedrin Trial of Jesus phraeysutxhnapilat Christ before Pontius Pilate phraeysuthukekhiyn Flagellation of Christ phraeysuthrngmngkuthnam The Crowning with Thorns khnniingla Ecce homo phraeysuthrngaebkkangekhn Christ carrying the Cross kartrungphraeysuthikangekhn Crucifixion of Jesus mkcaaebngepnchakyxy karxyechiyphrasphlngcakkangekhn Deposition of Christ othmnskbrangphraeysu Lamentation of Christ srngnamnhxmphraeysu Epitaphios hrux Anointing of Christ karbrrcuphrasphphraeysu Entombment of Christ karesdcsuaednphutay Harrowing of Hell imidxyuinphrawrsar karkhunphrachnmkhxngphraeysu Resurrection of Jesus xyahnwngehniyweraiw Noli me tangere phraeysuphbexmmaxus Meeting Emmaus hrux Supper at Emmaus khwamkngkhakhxngnkbuythxms Doubting Thomas phraeysuesdckhunsuswrrkh Ascension of Jesus xangxing aekikh chilelxr I 152 Schiller has sections on each of these and many other less common subjects Male s Chapter 2 analyses 13th century French Cathedral scenes in the text and an appendix listing the contents of many duephim aekikhchiwitkhxngphranangphrhmcari silpasasnakhrist phrathrmankhxngphraeysuaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb chiwitkhxngphraeysuphaphchudchiwitkhxngphraeysucaksmyormaensk hnngsuxswdmntesntxlbn phaphchudchiwitkhxngphraeysuinwdpracathxngthininxngkvs withyaniphnthphaphchudchiwitkhxngphraeysuphrakhmphirxawila odymxnikha aexnn wxlkhekhxr wadilol khnadifl 6 5MB phaphchudchiwitkhxngphraeysuodyduxerxr cak phiphithphnthsilpaharward rupsylksninkhristsasna cakmhawithlyaehngrthxxksta bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul bthkhwamekiywkbsasnakhristniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title chiwitkhxngphraeysu amp oldid 9344888, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม