fbpx
วิกิพีเดีย

ชาญชัย กายสิทธิ์

หัวข้อของชีวประวัตินี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไปหรือบทความบุคคล กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
 1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
 2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
 3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
 4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (สิงหาคม 2019) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ชาญชัย กายสิทธิ์ (ชื่อเล่น : โก้) เป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการชาวไทย ปัจจุบันจัดรายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ทางเจเคเอ็น 18

ชาญชัย กายสิทธิ์
เกิด4 สิงหาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
การศึกษาสูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพผู้ประกาศข่าว, พิธีกร
องค์การJKN18
ศาสนาพุทธ

เนื้อหา

ชาญชัย กายสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่จังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 35) ในปี พ.ศ. 2551 ชาญชัย ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

 • รายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมกับ รัชชพล เหล่าวานิช, สุชาทิพ จิรายุนนท์, พิชชาพัทธ อาจพงษา, ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์, กนกนวล จรัสกุณโฮง, พงศธร ลอตระกูล ทางช่องเจเคเอ็น 18

อดีต

 • ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง ตระเวนข่าว
 • ผู้ดำเนินรายการบางกอกสนทนา ทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าว คู่กับ อรรินทร์ ยมกกุล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-22.45 น.
 • ผู้ประกาศข่าวรายการเข้มข่าวค่ำ คู่กับ ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ช่อง พีพีทีวี
 • ผู้ประกาศข่าวรายการโชว์ข่าวเช้านี้ คู่กับ ปราย ธนาอัมพุช, ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล, พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ช่อง พีพีทีวี
 • ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเย็นอมรินทร์ คู่กับ ธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี ช่อง อมรินทร์ทีวี
 • ผู้ประกาศข่าวบันเทิงรายการ APOP TODAY คู่กับ มาศปรียา สุวรรณธารารัตน์ และ ณัชพล รัตนมงคล ช่อง อมรินทร์ทีวี
 • รายการ OHLALA PRIME SHOW (โอลาล่าไพร์มโชว์) โดย เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ คู่กับ กชามาศ วงศาวัฒนากุล ช่อง ททบ. 5 เอชดี 1
 • รายการ เกาะติดข่าวค่ำ คู่กับ ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ช่องเจเคเอ็น 18
บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ชาญชัย กายสิทธิ์
ชาญช, กายส, ทธ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของช, วประว, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปหร, อบทความบ, คคลกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, า. chaychy kaysiththi phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngchiwprawtinixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwiphruxbthkhwambukhkhlkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul chaychy kaysiththi khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR singhakhm 2019 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir chaychy kaysiththi chuxeln ok epnphuprakaskhawaelaphudaeninraykarchawithy pccubncdraykar tikhawelaihy thangecekhexn 18chaychy kaysiththiekid4 singhakhm ph s 2517 47 pi karsuksasungsudkhnanitisastr culalngkrnmhawithyalyxachiphphuprakaskhaw phithikrxngkhkarJKN18sasnaphuthth enuxha 1 karsuksa 2 karthangan 2 1 pccubn 2 2 xdit 3 xangxingkarsuksa aekikhchaychy kaysiththi ekidemuxwnthi 4 singhakhm ph s 2517 thicnghwdtrad cbkarsuksachnmthymsuksathiorngeriynsurskdimntri saerckarsuksaradbpriyyatri cakkhnanitisastr culalngkrnmhawithyaly run 35 inpi ph s 2551 chaychy idekhasuksaradbpriyyaoth niethssastr cakmhawithyalyrngsit dwythunkhxngmhawithyaly 1 karthangan aekikhphuprakaskhaw sthaniwithyuothrthsnithythiwisichxng 3 ph s 2540 30 emsayn ph s 2557 sthaniothrthsnphiphithiwi 2 emsayn ph s 2557 krkdakhm ph s 2562 sthaniothrthsnxmrinthrthiwi singhakhm ph s 2562 2563 sthaniothrthsnecekhexn 18 8 minakhm ph s 2564 pccubn pccubn aekikh raykar tikhawelaihy rwmkb rchchphl ehlawanich suchathiph cirayunnth phichchaphthth xacphngsa ntth bunysiriyannth knknwl crskunohng phngsthr lxtrakul thangchxngecekhexn 18xdit aekikh phuprakaskhawsthaniwithyuothrthsnithythiwisichxng 3 phuprakaskhawinphrarachsank phudaeninraykarkhawwnihm phudaeninraykarkhawwnihm chwng traewnkhaw phudaeninraykarbangkxksnthna thang FM106 withyukhrxbkhrwkhaw khukb xrrinthr ymkkul thukwncnthr sukr ewla 21 30 22 45 n phuprakaskhawraykarekhmkhawkha khukb prinda khumthrrmphinic chxng phiphithiwi phuprakaskhawraykarochwkhawechani khukb pray thnaxmphuch trichda ochkhthnaesrimskul phichaphthn rtnkul esrieringvththi chxng phiphithiwi phuprakaskhawraykarkhaweynxmrinthr khukb thnyynphssr nxyewiyng kittikrn silpdntri chxng xmrinthrthiwi phuprakaskhawbnethingraykar APOP TODAY khukb maspriya suwrrntharartn aela nchphl rtnmngkhl chxng xmrinthrthiwi raykar OHLALA PRIME SHOW oxlalaiphrmochw ody echfbuythrrm phakhophthi khukb kchamas wngsawthnakul chxng ththb 5 exchdi 1 raykar ekaatidkhawkha khukb ntth bunysiriyannth chxngecekhexn 18xangxing aekikh m rngsit mxbthunkhwamsamarthphiess dansilpin pini 14 thun bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title chaychy kaysiththi amp oldid 9509423, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม