fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดไพรแวง

ไพรแวง หรือ เปรยเวง (เขมร:ព្រៃវែង) เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 แห่งของประเทศกัมพูชา มีเมืองหลักในชื่อเดียวกัน มีพื้นที่ 4,883 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 947,000 คนในปี ค.ศ. 2008 ทำให้เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ

จังหวัดไพรแวง

เนื้อหา

ช่วงต้นคริสตกาล พื้นที่จังหวัดเป็นศูนย์กลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน โดยตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงในเชิงการปกครอง (ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดอานซางของประเทศเวียดนาม) กับเมืองหลวงด้านเศรษฐกิจ (นครบอเรย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาแก้ว) ต่อมาเมื่ออาณาจักรเจนละเริ่มมีอำนาจในพื้นที่ ศูนย์กลางอาณาจักรจึงถูกย้ายไปทางตะวันตกไกล ไปยังเกาะเกร (កោះកេរ្ដិ៍) และพระนคร ทำให้แถบไพรแวงถูกลดบทบาทลง

คริสต์ศตวรรษที่ 15 กษัตริย์อาณาจักรเขมรได้ย้ายเมืองหลวงกลับมาทางตะวันออก เนื่องจากตำแหน่งเดิมถูกรุกรานโดยสยาม ตั้งเป็นกรุงอุฎุงค์ (ឧដុង្គ) ละแวก และพนมเปญตามลำดับ ส่วนไพรแวงไม่ได้รับการตั้งเป็นศูนย์กลางเนื่องจากอยู่ใกล้อาณาจักรอันนัมมากเกินไป อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1473 ได้ปรากฏการตั้งค่ายทหารขึ้นในบาภน็อมเพื่อต่อต้านการรุกรานของสยาม

เมื่อครั้งที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเห็นว่าไพรแวงมีศักยภาพต่อการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการประมง ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับอาณานิคมโคชินไชนาของฝรั่งเศสอีกด้วย ทำให้ต่อมาเกิดการแผ้วถางป่าครั้งใหญ่เพื่อแปลงเป็นพื้นที่การเกษตร

ในปี ค.ศ. 1975 ยุคที่เขมรแดงเรืองอำนาจ จังหวัดไพรแวงประสบภาวะทุพภิกขภัยเป็นครั้งแรก จนถึงปี ค.ศ. 1977 ชาวจังหวัดไพรแวงหลายพันคนถูกสังหารและฝังโดยเขมรแดงเป็นจำนวนมาก ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1979 กองทัพเวียดนามจึงเข้ายึดและปลดปล่อยไพรแวงจากอิทธิพลของเขมรแดงได้สำเร็จ ทำให้ไพรแวงเป็นพื้นที่แรก ๆ ของกัมพูชาที่ได้รับอิสระจากอิทธิพลเขมรแดง

แม่น้ำโขงบริเวณตำบลเนียกเลิง อำเภอเพียมรอ

จังหวัดไพรแวงทีอาณาเขตติดต่อดังนี้ เริ่มจากทิศตะวันตกเรียงตามเข็มนาฬิกา จังหวัดกันดาล จังหวัดกำปงจาม จังหวัดตโบงฆมุม จังหวัดสวายเรียง และประเทศเวียดนาม มีแม่น้ำที่สำคัญของประเทศไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสัก

จังหวัดไพรแวงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,883 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของพื้นที่ประเทศกัมพูชา (181,035 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่กว่า 3,100 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีเพียง 194.61 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่จังหวัด นอกเหนือจากนี้เป็นพื้นทีที่มีการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จังหวัดไพรแวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 116 ตำบล 1,139 หมู่บ้าน รายชื่ออำเภอมีดังนี้

ในวงเล็บคือรหัสทางภูมิศาสตร์และชื่ออำเภอในภาษาเขมร
 • อำเภอบาภน็อม (1401,បាភ្នំ)
 • อำเภอก็อมจายมาร (1402,កំចាយមារ)
 • อำเภอก็อมพงตระแบก (1403,កំពង់ត្របែក)
 • อำเภอกัญจะเรียจ (1404,កញ្ច្រៀច)
 • อำเภอเมสาง (1405,មេសាង)
 • อำเภอเพียมชรอ (1406,ពាមជរ)
 • อำเภอเพียมรอ (1407,ពាមរ)
 • อำเภอเพียเรือง (1408,ពារាំង)
 • อำเภอพระสเฎจ (1409,ព្រះស្ដេច)
 • อำเภอไพรแวง (1410,ព្រៃវែង)
 • อำเภอโพธิ์เรียง (1411,ពោធិ៍រៀង)
 • อำเภอซีธรกัณฎาล (1412,ស៊ីធរកណ្ដាល)
 • อำเภอสวายอันทร (1413,ស្វាយអន្ទរ)

จังหวัดไพรแวงมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 947,357 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศที่มี 13,388,910 คน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและการประมง (825,818 คน คิดเป็นร้อยละ 80.54 และ 140,685 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 ของจำนวนประชากรจังหวัดตามลำดับ) นอกจากนี้ทำอาชีพค้าขายและรับราชการ ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 194 คนต่อตารางกิโลเมตร

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นชาวเขมร มีชนกลุ่มน้อยเพียงร้อยละ 1.13 ของจำนวนประชากร ซึ่งได้แก่ ชาวญวน มุสลิมจาม และลาว

นาข้าวในจังหวัดไพรแวง

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนเมื่อเกิดน้ำท่วม จังหวัดไพรแวงจึงเป็นภูมิภาคที่เอื้อต่อการทำเกษตรและประมง จนได้รับฉายาว่าเป็น "เข็มขัดใหญ่สีเขียวของกัมพูชา"

จังหวัดไพรแวงมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศ ผลผลิตจากข้าวจากจังหวัดนี้มากถึงร้อยละ 10 ของผลผลิตจากพืชทั้งหมดของประเทศ นอกจากข้าวแล้วยังมีพืชชนิดอื่น เช่น ยาสูบ ถั่วเขียว อ้อยทำน้ำตาล ปาล์มทำน้ำตาล มันสำปะหลัง งา ผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง และมะม่วงหิมพานต์ ในอดีตเคยมีการปลูกยางพาราและเคยเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด แต่ได้ถูกละทิ้งไปในสมัยสงครามกลางเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อน

ถึงแม้ว่าจังหวัดไพรแวงจะเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม แต่อัตราความยากจนยังคงสูงมากเป็นลำดับต้นของประเทศ โดยประชากรกว่าร้อยละ 53 ของจังหวัดถูกจัดอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน และกว่าร้อยละ 36 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้จังหวัดไพรแวงมีอัตราการย้ายถิ่นออกสูงกว่าย้ายเข้า

 • กระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมงกัมพูชา
 1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. ชื่อบ้านนามเมือง. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
จังหวัดไพรแวง

จังหวัดไพรแวง
งหว, ดไพรแวง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ไพรแวง, หร, เปรยเวง, เขมร, เป, นจ, งหว, ดหน, งใน, แห, งของประเทศก, มพ, ชา, เม, องหล, กในช, อเด, ยวก, นท, ตารางก, โลเมตร, ประชากรราว, คนในป, 2008, ทำให, เป, นจ, งหว, ดท, ประชากรมากเป, นอ, นด, บท, ของประเทศ, តព, ងจ, งหว, ดสะพ. cnghwdiphraewng phasaxun efadu aekikh iphraewng 2 hrux epryewng 2 ekhmr ព រ វ ង epncnghwdhnungin 25 aehngkhxngpraethskmphucha miemuxnghlkinchuxediywkn miphunthi 4 883 tarangkiolemtr miprachakrraw 947 000 khninpi kh s 2008 thaihepncnghwdthimiprachakrmakepnxndbthi 4 khxngpraethscnghwdiphraewng ខ ត តព រ វ ងcnghwdsaphaneniykeling khamaemnaokhngaephnthipraethskmphuchaenncnghwdiphraewngphikdphumisastr 11 29 N 105 20 E 11 483 N 105 333 E 11 483 105 333 phikdphumisastr 11 29 N 105 20 E 11 483 N 105 333 E 11 483 105 333praeths kmphuchaykthanaepncnghwd1907emuxnghlkiphraewngkarpkkhrxng phuwarachkarChea Somethy phrrkhprachachnkmphucha phunthi thnghmd4 883 tr km 1 885 tr iml xndbphunthi16prachakr 2008 1 thnghmd947 357 khn xndb4 khwamhnaaenn190 khn tr km 500 khn tr iml xndbkhwamhnaaenn6ekhtewlaUTC 7rhstx 855rhs ISO 3166KH 14xaephx12 aehngtabl116 aehnghmuban1 139 aehngbthkhwamnimixksrintrakulxksrphrahmipraktxyu khunxacehnsylksnxunaethntwxksr hruxmxngehnsrawangphidtaaehnng hakkhxmphiwetxrkhxngkhunimsamarthaesdngphlidxyangthuktxng cnghwdiphraewngtngxyufngsaykhxngaemnaokhng epnphunthiekstrkrrmaelamikartngthinthanxyanghnaaenn chuxcnghwdmikhwamhmaywa pasungyaw hrux pasungihy thwainkhwamepncringphunthipakhnadihykhxngcnghwdhayiptngaetraw 30 pikxnenuxngcakkarkhyayphunthiekstrkrrm enuxha 1 prawtisastr 2 phumisastr 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 prachakr 5 esrsthkic 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhchwngtnkhristkal phunthicnghwdepnsunyklangthisakhyaehnghnungkhxngxanackrfunn odytngxyurahwangemuxnghlwnginechingkarpkkhrxng pccubntngxyuincnghwdxansangkhxngpraethsewiydnam kbemuxnghlwngdanesrsthkic nkhrbxery pccubnxyuinphunthicnghwdtaaekw txmaemuxxanackrecnlaerimmixanacinphunthi sunyklangxanackrcungthukyayipthangtawntkikl ipyngekaaekr ក ក រ ដ aelaphrankhr thaihaethbiphraewngthukldbthbathlng khriststwrrsthi 15 kstriyxanackrekhmridyayemuxnghlwngklbmathangtawnxxk enuxngcaktaaehnngedimthukrukranodysyam tngepnkrungxudungkh ឧដ ង គ laaewk aelaphnmepytamladb swniphraewngimidrbkartngepnsunyklangenuxngcakxyuiklxanackrxnnmmakekinip xyangirktaminpi kh s 1473 idpraktkartngkhaythharkhuninbaphnxmephuxtxtankarrukrankhxngsyam emuxkhrngthikmphuchaxyuphayitkarpkkhrxngkhxngfrngess ecahnathifaypkkhrxngehnwaiphraewngmiskyphaphtxkarepnphunthiekstrkrrmaelakarpramng thngyngtngxyuiklkbxananikhmokhchinichnakhxngfrngessxikdwy thaihtxmaekidkaraephwthangpakhrngihyephuxaeplngepnphunthikarekstr inpi kh s 1975 yukhthiekhmraedngeruxngxanac cnghwdiphraewngprasbphawathuphphikkhphyepnkhrngaerk cnthungpi kh s 1977 chawcnghwdiphraewnghlayphnkhnthuksngharaelafngodyekhmraedngepncanwnmak txmaineduxnmkrakhm kh s 1979 kxngthphewiydnamcungekhayudaelapldplxyiphraewngcakxiththiphlkhxngekhmraedngidsaerc thaihiphraewngepnphunthiaerk khxngkmphuchathiidrbxisracakxiththiphlekhmraedngphumisastr aekikh aemnaokhngbriewntableniykeling xaephxephiymrx cnghwdiphraewngthixanaekhttidtxdngni erimcakthistawntkeriyngtamekhmnalika cnghwdkndal cnghwdkapngcam cnghwdtobngkhmum cnghwdswayeriyng aelapraethsewiydnam miaemnathisakhykhxngpraethsihlphansxngsaykhux aemnaokhngaelaaemnabask cnghwdiphraewngmiphunthithngsin 4 883 tarangkiolemtr khidepnrxyla 2 7 khxngphunthipraethskmphucha 181 035 tarangkiolemtr phunthikwa 3 100 tarangkiolemtr hruxkhidepnrxyla 63 5 khxngphunthicnghwdepnphunthiekstrkrrm swnphunthipaimmiephiyng 194 61 tarangkiolemtr hruxkhidepnrxyla 4 khxngphunthicnghwd nxkehnuxcakniepnphunthithimikartngthinthan okhrngsrangphunthan phunthisatharna aehlngna aelaphunthiimidichpraoychnkaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhcnghwdiphraewngaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 12 xaephx 116 tabl 1 139 hmuban raychuxxaephxmidngni 3 inwngelbkhuxrhsthangphumisastraelachuxxaephxinphasaekhmrxaephxbaphnxm 1401 ប ភ ន xaephxkxmcaymar 1402 ក ច យម រ xaephxkxmphngtraaebk 1403 ក ពង ត រប ក xaephxkycaeriyc 1404 កញ ច រ ច xaephxemsang 1405 ម ស ង xaephxephiymchrx 1406 ព មជរ xaephxephiymrx 1407 ព មរ xaephxephiyeruxng 1408 ព រ ង xaephxphrasedc 1409 ព រ ស ដ ច xaephxiphraewng 1410 ព រ វ ង xaephxophthieriyng 1411 ព ធ រ ង xaephxsithrkndal 1412 ស ធរកណ ដ ល xaephxswayxnthr 1413 ស វ យអន ទរ prachakr aekikhcnghwdiphraewngmicanwnprachakrthngsin 947 357 khn khidepnrxyla 7 07 khxngcanwnprachakrthngpraethsthimi 13 388 910 khn 1 swnihythaxachiphekstrkrrmaelakarpramng 825 818 khn khidepnrxyla 80 54 aela 140 685 khn khidepnrxyla 13 72 khxngcanwnprachakrcnghwdtamladb nxkcaknithaxachiphkhakhayaelarbrachkar khwamhnaaennkhxngprachakrethakb 194 khntxtarangkiolemtr prachakrswnihykhxngcnghwdepnchawekhmr michnklumnxyephiyngrxyla 1 13 khxngcanwnprachakr sungidaek chawywn muslimcam aelalawesrsthkic aekikh nakhawincnghwdiphraewng enuxngcakepnphunthithimikarsasmkhxngtakxnemuxekidnathwm cnghwdiphraewngcungepnphumiphakhthiexuxtxkarthaekstraelapramng cnidrbchayawaepn ekhmkhdihysiekhiywkhxngkmphucha cnghwdiphraewngmiphunthiplukkhawmakthisudinpraeths phlphlitcakkhawcakcnghwdnimakthungrxyla 10 khxngphlphlitcakphuchthnghmdkhxngpraeths nxkcakkhawaelwyngmiphuchchnidxun echn yasub thwekhiyw xxythanatal palmthanatal mnsapahlng nga phlim echn maphraw mamwng aelamamwnghimphant inxditekhymikarplukyangpharaaelaekhyepnphlphlitthangesrsthkicthisakhykhxngcnghwd aetidthuklathingipinsmysngkhramklangemuxngemuxhlaysibpikxn thungaemwacnghwdiphraewngcaepnsunyklangdanekstrkrrm aetxtrakhwamyakcnyngkhngsungmakepnladbtnkhxngpraeths odyprachakrkwarxyla 53 khxngcnghwdthukcdxyutakwaesnaebngkhwamyakcn aelakwarxyla 36 takwakhaechliykhxngpraeths epnsaehtuprakarhnungthithaihcnghwdiphraewngmixtrakaryaythinxxksungkwayayekhaxangxing aekikhkrathrwngekstr karpaim aelakarpramngkmphucha 1 0 1 1 General Population Census of Cambodia 2008 Provisional population totals sthabnsthitiaehngchati krathrwngkarwangaephnpraeths 3 knyayn 2551 2 0 2 1 sanknganrachbnthityspha chuxbannamemuxng subkhnemux 1 phvscikayn 2559 Map 16 Administrative Areas in Prey Veng Province by District and Communeaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb cnghwdiphraewngekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdiphraewng amp oldid 9499282, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม