fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดโพธิสัตว์

บทความนี้เกี่ยวกับเขตการปกครอง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โพธิสัตว์

โพธิสัตว์ หรือ โปสัต (เขมร:ពោធិ៍សាត់) เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 แห่งของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ จังหวัดพระตะบอง โตนเลสาบ จังหวัดกำปงชนัง จังหวัดกำปงสปือ จังหวัดเกาะกง และประเทศไทยบริเวณจังหวัดตราด ในเชิงภูมิศาสตร์กายภาพ จังหวัดโพธิสัตว์ตั้งอยู่ระหว่างโตนเลสาบกับทิศเหนือของทิวเขาบรรทัด โดยมีแม่น้ำโพธิสัตว์ตัดผ่านกลางจังหวัดโดยตลอด ไหลจากทิวเขาบรรทัดในทิศตะวันตกไปบรรจบโตนเลสาบในทิศตะวันออก

จังหวัดโพธิสัตว์

เนื้อหา

ภูมิศาสตร์กายภาพของจังหวัดโพธิสัตว์มีความหลากหลายประกอบด้วยชีวภูมิภาคที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เทือกเขาที่มีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น ที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงที่ราบลุ่มโตนเลสาบ ยังคงมีพื้นที่ป่าอยู่ราวร้อยละ 58 ของพื้นที่จังหวัด ทิวเขาบรรทัดประกอบด้วยภูเขาสูงทางทิศตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด บริเวณเขตติดต่อกับประเทศไทยและชายฝั่งทะเล ความชันของพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องเข้าไปในจังหวัดพระตะบอง ที่ซึ่งมีการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวมากเป็นลำดับต้นของกัมพูชา แม่น้ำโพธิสัตว์มีต้นกำเนิดในทิวเขาบรรทัด ไหลตามทิศทางดังกล่าว และไหลลงโตนเลสาบในที่สุด จังหวัดโพธิสัตว์เป็นจังหวัดหนึ่งใน 9 แห่งที่พื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในเขตสงวนชีวมณฑลโตนเลสาบ

จังหวัดโพธิสัตว์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 49 ตำบล 502 หมู่บ้าน รายชื่ออำเภอมีดังนี้

ในวงเล็บคือรหัสทางภูมิศาสตร์และชื่ออำเภอในภาษาเขมร
 • อำเภอบากาน (1501,បាកាន)
 • อำเภอกัณเฎียง (1502,កណ្ដៀង)
 • อำเภอกระคร (1503,ក្រគរ)
 • อำเภอภนมกระวาญ (1504,ភ្នំក្រវាញ) เป็นพื้นที่ชนบทในเขตภูเขา
 • อำเภอโพธิสัตว์ (1505,ពោធិ៍សាត់) เป็นอำเภอเล็กที่มีชุมชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น อำเภอที่ตั้งของเมืองหลักของจังหวัดโพธิสัตว์ ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า อำเภอส็อมเพามาส (សំពៅមាស)
 • อำเภอวาลแวง (1506,វាលវែង) เป็นพื้นที่ห่างไกลและมีประชากรเบาบาง ที่มั่นสุดท้ายแห่งหนึ่งของเขมรแดงจนถึงช่วงปลาย 1990
 1. (PDF). สถาบันสถิติแห่งชาติ กระทรวงการวางแผนประเทศ. 3 กันยายน 2551.Check date values in: |date= (help)
 2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. ชื่อบ้านนามเมือง. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
 3. Total Road Atlas of Cambodia, Third Edition, Phnom Penh, 2006
 4. History of Bakan Pagoda, Kambuja Soriya Magazine, Volume 2, 2003, Buddhist Institute, Phnom Penh
 5. O Kunka. 2005. Participation in natural forest resource management in Pursat province, Cambodia
 6. โดยสถาบันสถิติแห่งชาติ กระทรวงการวางแผนประเทศ ประเทศกัมพูชา, หน้า 26 (เขตปกครอง) และหน้า 29 (แผนที่จังหวัด), สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
 7. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
จังหวัดโพธิสัตว์
 • เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดโพธิสัตว์

จังหวัดโพธิสัตว์
งหว, ดโพธ, ตว, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บเขตการปกครอง, สำหร, บความหมายอ, โพธ, ตว, โพธ, ตว, หร, โปส, เขมร, เป, นจ, งหว, ดหน, งใน, แห, งของประเทศก, มพ, ชา, งอย, ทางท, ศตะว, นตกของประเทศ, อาณาเขตต, ดต, อเร, ยงตามเข, มนาฬ, กาด, งน, งหว, ดพระตะบอง, . cnghwdophthistw phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbekhtkarpkkhrxng sahrbkhwamhmayxun duthi ophthistw ophthistw 2 hrux opst 2 ekhmr ព ធ ស ត epncnghwdhnungin 25 aehngkhxngpraethskmphucha tngxyuthangthistawntkkhxngpraeths mixanaekhttidtxeriyngtamekhmnalikadngni cnghwdphratabxng otnelsab cnghwdkapngchnng cnghwdkapngspux cnghwdekaakng aelapraethsithybriewncnghwdtrad inechingphumisastrkayphaph cnghwdophthistwtngxyurahwangotnelsabkbthisehnuxkhxngthiwekhabrrthd odymiaemnaophthistwtdphanklangcnghwdodytlxd ihlcakthiwekhabrrthdinthistawntkipbrrcbotnelsabinthistawnxxkcnghwdophthistw ខ ត តព ធ ស ត cnghwdekaasxmephamas saephamas aephnthipraethskmphuchaenncnghwdophthistwphikdphumisastr 12 32 N 103 55 E 12 533 N 103 917 E 12 533 103 917 phikdphumisastr 12 32 N 103 55 E 12 533 N 103 917 E 12 533 103 917praeths kmphuchaykthanaepncnghwdph s 2450emuxnghlkophthistwphunthi thnghmd12 692 tr km 4 900 tr iml xndbphunthi4prachakr ph s 2551 1 thnghmd397 107 khn xndb15 khwamhnaaenn31 khn tr km 81 khn tr iml xndbkhwamhnaaenn18ekhtewlaUTC 7rhstx 855rhs ISO 3166KH 15xaephx6 xaephxbthkhwamnimixksrintrakulxksrphrahmipraktxyu khunxacehnsylksnxunaethntwxksr hruxmxngehnsrawangphidtaaehnng hakkhxmphiwetxrkhxngkhunimsamarthaesdngphlidxyangthuktxng cnghwdophthistwepncnghwdthiihythisudepnxndb 4 khxngpraeths thwamicanwnprachakrmakthisudepnxndb 14 karedinthangsamarthekhathungodythangrthynt odyichthanghlwngaephndinhmayelkh 5 aelathnnsayelktang nxkcakniyngekhathungidodythangeruxaelathangrthifxikdwy 3 cnghwdophthistwepnthitngkhxngwdbakan វត តប ក ន sungechuxknwamiecdiythiekaaekthisudinkmphuchathiyngkhngichnganxyu nxkcakniyngthuxepnsthanthiskdisiththithisudaehnghnungkhxngchawphuththinkmphucha 4 enuxha 1 phumisastr 2 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunphumisastr aekikhphumisastrkayphaphkhxngcnghwdophthistwmikhwamhlakhlayprakxbdwychiwphumiphakhthiaetktangkn tngaetethuxkekhathimipaimpkkhlumxyanghnaaenn thirabxnxudmsmburn ipcnthungthirablumotnelsab yngkhngmiphunthipaxyurawrxyla 58 khxngphunthicnghwd 5 thiwekhabrrthdprakxbdwyphuekhasungthangthistawntkthungtawntkechiyngitkhxngcnghwd briewnekhttidtxkbpraethsithyaelachayfngthael khwamchnkhxngphunthiladlngipthangthistawnxxkechiyngehnuxsungepnthirabxudmsmburntxenuxngekhaipincnghwdphratabxng thisungmikarplukkhawaelaekbekiywkhawmakepnladbtnkhxngkmphucha aemnaophthistwmitnkaenidinthiwekhabrrthd ihltamthisthangdngklaw aelaihllngotnelsabinthisud cnghwdophthistwepncnghwdhnungin 9 aehngthiphunthibangswntngxyuinekhtsngwnchiwmnthlotnelsab 6 karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhcnghwdophthistwaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 6 xaephx 49 tabl 502 hmuban 7 raychuxxaephxmidngni 7 inwngelbkhuxrhsthangphumisastraelachuxxaephxinphasaekhmrxaephxbakan 1501 ប ក ន xaephxknediyng 1502 កណ ដ ង xaephxkrakhr 1503 ក រគរ xaephxphnmkraway 1504 ភ ន ក រវ ញ epnphunthichnbthinekhtphuekha xaephxophthistw 1505 ព ធ ស ត epnxaephxelkthimichumchntngxyuxyanghnaaenn xaephxthitngkhxngemuxnghlkkhxngcnghwdophthistw kxnhnanimichuxwa xaephxsxmephamas ស ព ម ស 8 xaephxwalaewng 1506 វ លវ ង epnphunthihangiklaelamiprachakrebabang thimnsudthayaehnghnungkhxngekhmraedngcnthungchwngplay 1990xangxing aekikh General Population Census of Cambodia 2008 Provisional population totals PDF sthabnsthitiaehngchati krathrwngkarwangaephnpraeths 3 knyayn 2551 Check date values in date help 2 0 2 1 sanknganrachbnthityspha chuxbannamemuxng subkhnemux 1 phvscikayn 2559 Total Road Atlas of Cambodia Third Edition Phnom Penh 2006 History of Bakan Pagoda Kambuja Soriya Magazine Volume 2 2003 Buddhist Institute Phnom Penh O Kunka 2005 Participation in natural forest resource management in Pursat province Cambodia Tonle Sap Biosphere Reserve Environmental Information Database 7 0 7 1 Economic Census of Cambodia 2011 Provincial Report 15 Pursat Province odysthabnsthitiaehngchati krathrwngkarwangaephnpraeths praethskmphucha hna 26 ekhtpkkhrxng aelahna 29 aephnthicnghwd subkhnemux 1 phvscikayn 2559 Administrative Areas in Pursat Province by District and Commune subkhnemux 1 phvscikayn 2559aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb cnghwdophthistwpursat org ewbistkarthxngethiywcnghwdophthistwekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdophthistw amp oldid 8885826, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม