fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดมหาสารคาม
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
คำขวัญ:
พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อักษรไทยมหาสารคาม
อักษรโรมันMaha Sarakham
ชื่อไทยอื่น ๆสารคาม
ตักสิลานคร
การปกครอง
ผู้ว่าราชการนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2563)
พื้นที่
• ทั้งหมด5,291.683 ตร.กม. (2,043.130 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่อันดับที่ 41
ประชากร
(พ.ศ. 2563)
• ทั้งหมด953,660 คน
• อันดับอันดับที่ 23
• ความหนาแน่น180.22 คน/ตร.กม. (466.8 คน/ตร.ไมล์)
• อันดับความหนาแน่นอันดับที่ 16
รหัส ISO 3166TH-44
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้พฤกษ์ (มะรุมป่า)
ดอกไม้ลั่นทมขาว (จำปาขาว)
สัตว์น้ำปูทูลกระหม่อม
ศาลากลางจังหวัด
• ที่ตั้งภายในศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม หมู่ที่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
• โทรศัพท์0 4377 7356
• โทรสาร0 4377 7460
เว็บไซต์
แผนที่
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและยาวนานมานับพันปี เพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี โดยบริเวณ(โคกพระ)เมืองกันทรวิชัย พบหลักฐานเช่น พระพุทธมิ่งเมือง พระพุทธรูปยืนมงคล และกรุพระพิมพ์ดินเผา ส่วนบริเวณอำเภอนาดูนเมืองนครจำปาศรี พบทั้งกรุพระพิมพ์ดินเผาและพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้แล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม[ต้องการอ้างอิง]

มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยญ้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี "ฮีตสิบสอง" ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยก "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ขึ้นเป็น เมืองมหาสารคาม โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และให้ท้าวมหาชัย (ท้าวกวด ภวภูตานนท์ ต้นตระกูล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) เป็นพระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มีท้าวบัวทองเป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกราวเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจำปาศักดิ์ ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะของชาวเมือง

เมืองมหาสารคามได้สร้างวัดดอนเมือง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 46 คน

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร (3,307,300 ไร่) ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 475 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ภูมิประเทศ

โดยทั่วไป จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130 – 230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด และค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้

สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. พื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ — ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำ เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชี ในบริเวณอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้
 2. พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด — ตอนเหนือของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออก ถึงอำเภอเมืองมหาสารคาม]
 3. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน — ตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกสลับกับอากาศแห้ง ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน 118.1 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่ 414.9 มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ที่ 27.91 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด 15.0 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ประมาณ 73.55 % (เดือนมกราคม - กรกฎาคม)

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดมหาสารคามแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน มีรายชื่ออำเภอดังนี้

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง
เลข ชื่ออำเภอ จำนวนตำบล พื้นที่
(ตร.กม.)
1 อำเภอเมืองมหาสารคาม 14 556.697
2 อำเภอแกดำ 5 149.521
3 อำเภอโกสุมพิสัย 17 827.876
4 อำเภอกันทรวิชัย 10 372.221
5 อำเภอเชียงยืน 8 289.027
6 อำเภอบรบือ 15 681.622
7 อำเภอนาเชือก 10 528.198
8 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 14 409.783
9 อำเภอวาปีปทุม 15 605.774
10 อำเภอนาดูน 9 248.449
11 อำเภอยางสีสุราช 7 242.507
12 อำเภอกุดรัง 3 267
13 อำเภอชื่นชม 4 113.008
รวม 133 5,291.683

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 123 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 เทศบาลเมือง และ 18 เทศบาลตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้


รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ ปี พ.ศ. พระนาม / ชื่อ เจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
1 2408 - 2422 พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ต้นตระกูล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)
2 2422 - 2443 พระเจริญราชเดช (ท้าวไชยวงษา ฮึง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)
3 2443 - 2444 อุปฮาด (เถื่อน รักษิกจันทร์)
4 2444 - 2455 พระเจริญราชเดช (ท้าวโพธิสาร อุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)
5 2455 - 2459 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน
6 2460 - 2462 พระยาสารคามคณาพิบาล (พร้อม ณ นคร)
7 2462 - 2466 พระยาสารคามคณาพิบาล (ทิพย์ โรจน์ประดิษฐ์)
8 2466 - 2468 พระยาประชากรบริรักษ์ (สาย ปาละนันทน์)
9 2468 - 2474 พระยาสารคามคณาพิบาล (อนงค์ พยัคฆันต์)
10 2474 - 2476 พระอรรถเปศลสรวดี (เจริญ ทรัพย์สาร)
11 2476 - 2482 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)
12 2482 - 2484 หลวงประสิทธิ์บุรีรักษ์ (ประสิทธ์ สุปิยังตุ)
13 2484 - 2486 หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตร)
14 2486 - 2489 ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี ไมตรีประชารักษ์)
15 2489 - 2490 ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)
16 2490 - 2493 ขุนพิศาลาฤษดิ์กรรม (ทองใบ น้อยอรุณ)
17 2493 - 2495 นายเชื่อม ศิริสนธิ
18 2495 - 2500 หลวงอนุมัติราชกิจ (อั๋น อนุมัติราชกิจ)
19 2500 - 2501 ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)
20 2501 - 2506 นายนวน มีชำนาญ
21 2506 - 2510 นายรง ทัศนาญชลี
22 2510 - 2513 นายเวียง สาครสินธุ์
23 2513 - 2514 นายพล จุฑางกูร
24 2514 - 2517 นายสุจินต์ กิตยารักษ์
25 2517 - 2519 นายชำนาญ พจนา
26 2519 - 2522 นายวุฒินันท์ พงศ์อารยะ
27 2522 - 2523 นายสมภาพ ศรีวรขาน
28 2523 - 2524 ร้อยตรีกิตติ ปทุมแก้ว
29 2524 - 2526 นายธวัช มกรพงศ์
30 2526 - 2528 นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์
31 2528 - 2531 นายไสว พราหมมณี
32 2531 - 2534 นายจินต์ วิภาตะกลัศ
33 2534 - 2535 นายวีระชัย แนวบุญเนียร
34 2535 - 2537 นายภพพล ชีพสุวรรณ
35 2537 - 2538 นายประภา ยุวานนท์
36 2538 - 2540 นายวิชัย ทัศนเศรษฐ
37 2540 - 2542 นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี
38 2542 - 2544 นางศิริเลิศ เมฆไพบูลย์
39 2544 - 2546 นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ
40 2546 - 2548 นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย
41 2548 - 2550 นายชวน ศิรินันท์พร
42 2550 - 2551 นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์
43 2551 - 2552 นายพินิจ เจริญพานิช
44 2552 - 2554 นายทองทวี พิมเสน
45 2554 - 2555 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
46 2555 - 2557 นายนพวัชร สิงห์ศักดา
47 2557 - 2558 นายชยาวุธ จันทร
48 2558 - 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ
49 2559 - 2561 นายเสน่ห์ นนทะโชติ
50 2561 - 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
51 2563 - ปัจจุบัน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ

ทางบก

รถยนต์ส่วนตัว

เส้นทางที่สะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้าสู่จังหวัดสระบุรี และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท จนกระทั่งเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม

รถโดยสารประจำทาง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสมถวิล ผู้ให้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ อาทิ บริษัท ขนส่ง จำกัด, นครชัยแอร์, เชิดชัยทัวร์, รุ่งประเสริฐทัวร์ และชาญทัวร์ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการรถโดยสารไปยังจังหวัดข้างเคียง อาทิ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์, แสงประทีปทัวร์ และอื่น ๆ

จากอำเภอเมืองมหาสารคาม มีรถโดยสารประจำทางให้บริการไปยังอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน นาเชือก บรบือ กุดรัง และเชียงยืน

จังหวัดมหาสารคามมีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่ง ได้แก่ที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม, บรบือ, พยัคฆภูมิพิสัย, วาปีปทุม และโกสุมพิสัย

ทางรถไฟ

ในปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคามยังไม่มีทางรถไฟตัดผ่าน สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น (71 กิโลเมตร) และสถานีรถไฟบ้านไผ่ (69 กิโลเมตร) ซึ่งทั้งสองสถานีนั้นอยู่ในจังหวัดขอนแก่น

ในอนาคต จะมีโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งจะผ่านหลายจังหวัดในอีสานตอนกลาง รวมถึงมหาสารคามด้วย

ระยะห่างจากตัวเมืองไปอำเภอต่างๆ

ทางอากาศ

จังหวัดมหาสารคามไม่มีท่าอากาศยาน จึงต้องใช้บริการท่าอากาศยานของจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น (82 กิโลเมตร), ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (59 กิโลเมตร) และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (121 กิโลเมตร)

โบราณสถาน

ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดมหาสารคาม

พระอารามหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญอื่น

บทความนี้อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของวิกิพีเดีย หรือกำลังดำเนินการอยู่ คุณช่วยเราได้ หน้าอภิปรายอาจมีข้อเสนอแนะ

เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • วัดอุทัยทิศ
 • กุดนางใย
 • เสาหงส์
 • โฮงเจ้าเมืองคนที่ 1 ที่ตั้งเมืองและศูนย์ราชการ
 • คลองสมถวิล
 • วัดนาควิชัย
 • วัดอภิสิทธิ์
 • เดิ่นบ้านใหญ่
 • ตึกดินอาคารพาณิชย์แห่งแรก
 • ตลาดสี่กั๊ก
 • โฮงเจ้าเมืองคนที่ 2
 • โฮงเจ้าเมืองคนที่ 3
 • ตลาดเจริญ
 • วัดโพธิ์ศรี
 • วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
 • ตลาดสดเมืองมหาสารคาม
 • หอนาฬิกา
 • โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 • โรงเรียนเมืองมหาสารคาม(โรงเรียนมหาวิชานุกูล/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมหาสารคาม)าง
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 • วัดธัญญาวาส
 • แก่งเลิงจาน
 • อนุเสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ

อำเภอกันทรวิชัย

อำเภอบรบือ

อำเภอแกดำ

 • อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

อำเภอโกสุมพิสัย

 • บึงบอน
 • วนอุทยานโกสัมพี
 • บึงกุย

อำเภอวาปีปทุม

 • กู่บ้านแดง

งานกลองยาว

อำเภอนาเชือก

 • อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดูนลำพัน

อำเภอนาดูน

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

 • ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่

มีคำขอให้ใส่ภาพหรือภาพถ่ายในบทความนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือค้นหาภาพเสรีอาจสามารถระบุภาพที่เหมาะสมบนฟลิคเกอร์และเว็บไซต์อื่นได้
ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ หมวดหมู่: สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม,รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

 • โรงเรียนมัธยม
ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

พิกัดภูมิศาสตร์:16°11′N103°17′E /16.18°N 103.29°E /16.18; 103.29

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดมหาสารคาม
  • แผนที่ จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก
 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2564. สืบค้น 7 เมษายน 2564.
 3. . จังหวัดมหาสารคาม. 2556. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557.Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 4. . จังหวัดมหาสารคาม. 2556. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภ่าคม 2557.Check date values in: |accessdate=, |year= (help)

จังหวัดมหาสารคาม
งหว, ดมหาสารคาม, งหว, ดในภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, อในประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, มหาสารคาม, เป, นจ, งหว, ดหน, งทางภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, อตอนกลางของประเทศไทย, งต, งอย, งกลางของภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, อจ, งหว, ดจากซ, ายไปขวา, บนลงล, าง, ดโพธาราม, แม, ำช, ถนน. cnghwdmhasarkham cnghwdinphakhtawnxxkechiyngehnuxinpraethsithy phasaxun efadu aekikh mhasarkham epncnghwdhnungthangphakhtawnxxkechiyngehnuxtxnklangkhxngpraethsithy sungtngxyukungklangkhxngphakhtawnxxkechiyngehnuxcnghwdmhasarkhamcnghwdcaksayipkhwa bnlnglang wdophtharam aemnachi thnnrahwangxaephxoksumphisyaelaxaephxkudrng wditoksum mhawithyalymhasarkham faymhasarkham ekhuxnyang thngtrakhakhwy phuththmnthlxisan thinthanxarythrrm phaihmlaelxkha tksilankhrxksrithymhasarkhamxksrormnMaha Sarakhamchuxithyxun sarkham tksilankhrkarpkkhrxng phuwarachkar nayekiyrtiskdi trngsiri tngaet ph s 2563 phunthi 1 thnghmd5 291 683 tr km 2 043 130 tr iml xndbphunthixndbthi 41prachakr ph s 2563 2 thnghmd953 660 khn xndbxndbthi 23 khwamhnaaenn180 22 khn tr km 466 8 khn tr iml xndbkhwamhnaaennxndbthi 16rhs ISO 3166TH 44sylksnpracacnghwd tnimphvks marumpa dxkimlnthmkhaw capakhaw stwnaputhulkrahmxmsalaklangcnghwd thitngphayinsunyrachkarcnghwdmhasarkham hmuthi 11 thanghlwngaephndinhmayelkh 291 tablaewngnang xaephxemuxngmhasarkham cnghwdmhasarkham 44000 othrsphth0 4377 7356 othrsar0 4377 7460ewbisthttp www mahasarakham go th aephnthiswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawtisastr 2 phumisastr 2 1 thitngaelaxanaekht 2 2 phumipraeths 2 3 phumixakas 3 karemuxngkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 3 3 raychuxecaemuxngaelaphuwarachkarcnghwd 4 karkhmnakhm 4 1 thangbk 4 1 1 rayahangcaktwemuxngipxaephxtang 4 2 thangxakas 5 esrsthkic 6 praephniaelawthnthrrm 7 sthanthisakhy 7 1 obransthan 7 2 phraxaramhlwng 7 3 sthanthithxngethiyw 7 4 sthanthisakhyxun 7 4 1 ekhtethsbalemuxngmhasarkham 7 4 2 xaephxknthrwichy 7 4 3 xaephxbrbux 7 4 4 xaephxaekda 7 4 5 xaephxoksumphisy 7 4 6 xaephxwapipthum 7 4 7 xaephxnaechuxk 7 4 8 xaephxnadun 7 4 9 xaephxphykhkhphumiphisy 8 sthanphyabal 9 sthansuksa 10 duephim 11 aehlngkhxmulxun 12 xangxingprawtisastr aekikhemuxngmhasarkhamthuxwaepnaehlngobrankhdithisakhyaelayawnanmanbphnpi ephraaidphbhlkthanthangobrankhdithiidrbxiththiphlthangphuththsasnatngaetsmykhuptatxnplayaelapllwakhxngxinediyphanemuxngphukammainrupaebbkhxngsilpasmythwarwdi odybriewn okhkphra emuxngknthrwichy phbhlkthanechn phraphuththmingemuxng phraphuththrupyunmngkhl aelakruphraphimphdinepha swnbriewnxaephxnadunemuxngnkhrcapasri phbthngkruphraphimphdinephaaelaphrabrmsaririkthatu nxkcakniaelwyngidrbxiththiphlkhxngsasnaphrahmnphanthangchnchatikhxm inrupaebbsmylphburi echn kusntrtn kubanekhwa kubanaedng aelakuxun rwmipcnthungethwrupaelaekhruxngpndinephakhxngkhxmxyutamphiwdinthw ipincnghwdmhasarkham txngkarxangxing mhasarkhamtngxyutxnklangkhxngphakhxisan michnhlayepha echn chawithyphunemuxngphudphasaxisan chawithyyxaelachawphuith prachachnswnihynbthuxphuththsasna ptibtitamkhnbthrrmeniymcaritpraephni hitsibsxng prakxbxachiphdanksikrrmepnswnihy ichchiwitxyangeriybngaymikaripmahasukn chwyehluxphungphaxasykntamaebbkhxngkhnxisanthwip emuxwnthi 22 singhakhm ph s 2408 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw rchkalthi 4 idmiphrabrmrachoxngkaroprdekla ihyk banladkudyangihy khunepn emuxngmhasarkham odyaeykphunthiaelaphlemuxngrawsxngphnkhnmacakemuxngrxyexd aelaihthawmhachy thawkwd phwphutannth tntrakul phwphutannth n mhasarkham epnphraecriyrachedch ecaemuxng mithawbwthxngepnphuchwykhunkbemuxngrxyexd txmaoprdekla ihaeykemuxngmhasarkhamkhuntrngkbkrungethphmhankhr emux ph s 2412 aelarxyexdidaebngphlemuxngihxikrawecdphnkhn phlemuxngedimxphyphmacakemuxngcapaskdi thawmhachyaelathawbwthxngnnepnhlanodytrngkhxngphrayakhtiywngsa silng ecaemuxngkhnthi 2 khxngemuxngrxyexd edimkxngbychakarkhxngemuxngmhasarkhamtngxyuthieninsungaehnghnungiklkudnangiy idsrangsalecaphxhlkemuxngaelasalmehskdikhunepnthiskkarakhxngchawemuxng emuxngmhasarkhamidsrangwddxnemuxng sungphayhlngepliynchuxepn wdkhawhaw wdthyyawas aelaidyaykxngbychakaripxyurimhnxngkrathumdanehnuxkhxngwdophthisripccubn inpi ph s 2456 hmxmecanphmas nwrtn epnpldmnthlpracacnghwd odykhwamehnchxbkhxngphramhaxamatyathibdi esng wiriyasiri idyaysalaklangipxyuthitngsalaklanghlngedim thiwakarxaephxemuxngmhasarkhampccubn aelainpi ph s 2542 idyaysalaklangipxyu n thitngpccubn miphudarngtaaehnngecaemuxng hruxphuwarachkarcnghwd rwm 46 khn 3 phumisastr aekikhthitngaelaxanaekht aekikh cnghwdmhasarkhamtngxyubriewntxnklangkhxngphakhtawnxxkechiyngehnux miphunthipraman 5 300 tarangkiolemtr 3 307 300 ir rayathanghangcakkrungethph 475 kiolemtr mixanaekhttidtxkbcnghwdiklekhiyng dngni 4 thisehnux tidtxkbcnghwdkhxnaekn aelacnghwdkalsinthu thisit tidtxkbcnghwdsurinthr aelacnghwdburirmy thistawnxxk tidtxkbcnghwdkalsinthu aelacnghwdrxyexd thistawntk tidtxkbcnghwdkhxnaekn aelacnghwdburirmyphumipraeths aekikh odythwip cnghwdmhasarkhammiphunthikhxnkhangraberiybthunglukkhlunlxnlad sungcakradbnathaelpraman 130 230 emtr thistawntkaelathisehnuxepnthisunginekhtxaephxoksumphisy xaephxechiyngyun aelaxaephxknthrwichy khrxbkhlumphunthipramankhrunghnungkhxngcnghwd aelakhxy ethladmathangthistawnxxkaelathisit 4 sphaphphunthiaebngxxkepn 3 lksna khux 4 phunthiraberiybthungkhxnkhangraberiyb swnihyepnthirablumrimna echn thirablumrimaemnachi inbriewnxaephxemuxngmhasarkham xaephxoksumphisy aelathangtxnitkhxngcnghwdaethbchaythungkularxngih phunthikhxnkhangraberiybslbkblukkhlunlxnlad txnehnuxkhxngxaephxphykhkhphumiphisy epnaenwyawipthangtawnxxk thungxaephxemuxngmhasarkham phunthilukkhlunlxnladslbkbphunthilukkhlunlxnchn txnehnuxaelatawntkkhxngcnghwd briewnnimienuxthipramankhrunghnungkhxngcnghwdphumixakas aekikh lksnaphumixakasinekhtcnghwdmhasarkham epnaebbmrsumemuxngrxn mifntkslbkbxakasaehng inpi ph s 2555 miprimannafnechliyrayeduxn 118 1 milliemtr aelaprimannafnmakthisudthi 414 9 milliemtr ineduxnphvsphakhm xunhphumiechliyineduxnmkrakhm krkdakhm thi 27 91 xngsaeslesiys xunhphumisungsud 39 3 xngsaeslesiys ineduxnemsayn aelaxunhphumitasud 15 0 xngsaeslesiys ineduxnmkrakhm khwamchunsmphththechliy praman 73 55 eduxnmkrakhm krkdakhm 4 karemuxngkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh cnghwdmhasarkhamaebngkarpkkhrxngxxkepn 13 xaephx 133 tabl 1 804 hmuban miraychuxxaephxdngni aephnthikaraebngekhtkarpkkhrxng elkh chuxxaephx canwntabl phunthi tr km 1 xaephxemuxngmhasarkham 14 556 6972 xaephxaekda 5 149 5213 xaephxoksumphisy 17 827 8764 xaephxknthrwichy 10 372 2215 xaephxechiyngyun 8 289 0276 xaephxbrbux 15 681 6227 xaephxnaechuxk 10 528 1988 xaephxphykhkhphumiphisy 14 409 7839 xaephxwapipthum 15 605 77410 xaephxnadun 9 248 44911 xaephxyangsisurach 7 242 50712 xaephxkudrng 3 26713 xaephxchunchm 4 113 008rwm 133 5 291 683karpkkhrxngswnthxngthin aekikh aebngxxkepn 1 xngkhkarbriharswncnghwd 123 xngkhkarbriharswntabl 1 ethsbalemuxng aela 18 ethsbaltabl odymiraychuxethsbaldngni xaephxemuxngmhasarkham ethsbalemuxngmhasarkham ethsbaltablaewngnang xaephxoksumphisy ethsbaltabloksumphisy xaephxknthrwichy ethsbaltablokhkphra ethsbaltablkhameriyng ethsbaltablthakhxnyang xaephxechiyngyun ethsbaltablechiyngyun ethsbaltablophnthxng xaephxchunchm ethsbaltablhnxngkung ethsbaltablkudpladuk xaephxaekda ethsbaltablaekda ethsbaltablmitrphaph xaephxnadun ethsbaltablnadun ethsbaltablhnxngiph ethsbaltablhwdng xaephxbrbux ethsbaltablbrbux xaephxphykhkhphumiphisy ethsbaltablphykhkhphumiphisy xaephxwapipthum ethsbaltablwapipthum xaephxnaechuxk ethsbaltablnaechuxk raychuxecaemuxngaelaphuwarachkarcnghwd aekikh ladb pi ph s phranam chux ecaemuxnghruxphuwarachkarcnghwd1 2408 2422 phraecriyrachedch thawmhachy kwd phwphutannth n mhasarkham tntrakul phwphutannth n mhasarkham 2 2422 2443 phraecriyrachedch thawichywngsa hung phwphutannth n mhasarkham 3 2443 2444 xuphad ethuxn rksikcnthr 4 2444 2455 phraecriyrachedch thawophthisar xun phwphutannth n mhasarkham 5 2455 2459 hmxmecanphmas nwrtn6 2460 2462 phrayasarkhamkhnaphibal phrxm n nkhr 7 2462 2466 phrayasarkhamkhnaphibal thiphy orcnpradisth 8 2466 2468 phrayaprachakrbrirks say palannthn 9 2468 2474 phrayasarkhamkhnaphibal xnngkh phykhkhnt 10 2474 2476 phraxrrthepslsrwdi ecriy thrphysar 11 2476 2482 hlwngxngkhnanurks smthwil ethphakha 12 2482 2484 hlwngprasiththiburirks prasithth supiyngtu 13 2484 2486 hlwngbriharchnbth san sihitr 14 2486 2489 khunimtripracharks imtri imtripracharks 15 2489 2490 khuncrryawiess ethiyng buyynity 16 2490 2493 khunphisalavsdikrrm thxngib nxyxrun 17 2493 2495 nayechuxm sirisnthi18 2495 2500 hlwngxnumtirachkic xn xnumtirachkic 19 2500 2501 khuncrryawiess ethiyng buyynity 20 2501 2506 naynwn michanay21 2506 2510 nayrng thsnaychli22 2510 2513 nayewiyng sakhrsinthu23 2513 2514 nayphl cuthangkur24 2514 2517 naysucint kityarks25 2517 2519 naychanay phcna26 2519 2522 naywuthinnth phngsxarya27 2522 2523 naysmphaph sriwrkhan28 2523 2524 rxytrikitti pthumaekw29 2524 2526 naythwch mkrphngs30 2526 2528 naysmburn phrhmemsr31 2528 2531 nayisw phrahmmni32 2531 2534 naycint wiphatakls33 2534 2535 naywirachy aenwbuyeniyr34 2535 2537 nayphphphl chiphsuwrrn35 2537 2538 nayprapha yuwannth36 2538 2540 naywichy thsnesrsth37 2540 2542 nayekiyrtiphnth nxymni38 2542 2544 nangsirielis emkhiphbuly39 2544 2546 naysmskdi aekwsuththi40 2546 2548 naywithy limannthwraichy41 2548 2550 naychwn sirinnthphr42 2550 2551 nayrngsrrkh ephiyrxdwngs43 2551 2552 nayphinic ecriyphanich44 2552 2554 naythxngthwi phimesn45 2554 2555 naywirawthn chunwarin46 2555 2557 naynphwchr singhskda47 2557 2558 naychyawuth cnthr48 2558 2559 nayochkhchy edchxmrthy49 2559 2561 nayesnh nnthaochti50 2561 2563 nayekiyrtiskdi cnthra51 2563 pccubn nayekiyrtiskdi trngsirikarkhmnakhm aekikhthangbk aekikh rthyntswntw esnthangthisadwkaelasnthisud khuxichesnthangthnnphhloythinekhasucnghwdsraburi aelaeliywkhwaekhasuthnnmitrphaph phancnghwdnkhrrachsima ekhasucnghwdkhxnaekn aelweliywkhwaekhasuthnnaecngsnith cnkrathngekhasucnghwdmhasarkham rthodysarpracathang sthanikhnsngphuodysarcnghwdmhasarkham tngxyubriewnthnneliybkhlxngsmthwil phuihbrikarrthodysarcakkrungethph xathi bristh khnsng cakd nkhrchyaexr echidchythwr rungpraesriththwr aelachaythwr nxkcakniyngmiphuihbrikarrthodysaripyngcnghwdkhangekhiyng xathi shphnthrxyexdthwr aesngprathipthwr aelaxun cakxaephxemuxngmhasarkham mirthodysarpracathangihbrikaripyngxaephxtang idaek phykhkhphumiphisy wapipthum nadun naechuxk brbux kudrng aelaechiyngyun cnghwdmhasarkhammisthanikhnsngphuodysarhlayaehng idaekthiethsbalemuxngmhasarkham brbux phykhkhphumiphisy wapipthum aelaoksumphisy thangrthif inpccubn cnghwdmhasarkhamyngimmithangrthiftdphan sthanirthifthixyuiklthisud idaek sthanirthifkhxnaekn 71 kiolemtr aelasthanirthifbaniph 69 kiolemtr sungthngsxngsthaninnxyuincnghwdkhxnaekn inxnakht camiokhrngkarrthifthangkhusaybaniph nkhrphnm sungcaphanhlaycnghwdinxisantxnklang rwmthungmhasarkhamdwy rayahangcaktwemuxngipxaephxtang aekikh xaephxknthrwichy 17 kiolemtr xaephxaekda 26 kiolemtr xaephxbrbux 26 kiolemtr xaephxoksumphisy 30 kiolemtr xaephxechiyngyun 37 kiolemtr xaephxkudrng 40 kiolemtr xaephxwapipthum 42 kiolemtr xaephxchunchm 56 kiolemtr xaephxnaechuxk 58 kiolemtr xaephxnadun 67 kiolemtr xaephxyangsisurach 75 kiolemtr xaephxphykhkhphumiphisy 84 kiolemtrthangxakas aekikh cnghwdmhasarkhamimmithaxakasyan cungtxngichbrikarthaxakasyankhxngcnghwdkhangekhiyng idaek thaxakasyankhxnaekn 82 kiolemtr thaxakasyanrxyexd 59 kiolemtr aelathaxakasyanburirmy 121 kiolemtr esrsthkic aekikhpraephniaelawthnthrrm aekikhsthanthisakhy aekikhobransthan aekikh duephimetimthihwkhx raychuxobransthanincnghwdmhasarkhamphraxaramhlwng aekikh wdmhachy phraxaramhlwng phraxaramhlwng chntri chnidsamysthanthithxngethiyw aekikh xaephxemuxngmhasarkham prangkhkubanekhwa xangekbnahnxngaewng hmubanhtthkrrmbanhnxngekhuxnchang aekngelingcan wdmhachy phraxaramhlwng phiphithphnthemuxngmhasarkham ethsbalemuxngmhasarkham sunysilpwthnthrrmxisan sthabnwicysilpaaelawthnthrrmxisan phraphuththknthrwichyxphismythrrmnayk hxechlimphraekiyrti 80 phrrsa 5 thnwakhm 2550 hmubanpnhmx xuthyanmcchaokhngkudhwaysthanthisakhyxun aekikh bthkhwamnixactxngekhiynihmthnghmdephuxihepniptammatrthankhunphaphkhxngwikiphiediy hruxkalngdaeninkarxyu khunchwyeraid hnaxphiprayxacmikhxesnxaenaekhtethsbalemuxngmhasarkham aekikh wdxuthythis kudnangiy esahngs ohngecaemuxngkhnthi 1 thitngemuxngaelasunyrachkar khlxngsmthwil wdnakhwichy wdxphisiththi edinbanihy tukdinxakharphanichyaehngaerk tladsikk ohngecaemuxngkhnthi 2 ohngecaemuxngkhnthi 3 tladecriy wdophthisri wdmhachy phraxaramhlwng tladsdemuxngmhasarkham hxnalika orngeriynsarkhamphithyakhm orngeriynemuxngmhasarkham orngeriynmhawichanukul orngeriynswnkuhlabwithyalymhasarkham ang salecaphxhlkemuxng wdthyyawas aekngelingcan xnuesawriyethxdrththrrmnuyxaephxknthrwichy aekikh phraphuththrupyunmngkhl phraphuththmingemuxng phiphithphnthphunbanwdphuththmngkhl hlwngpuchinwrn khuntasaray yataphiluxxaephxbrbux aekikh prangkhkubwmas hnxngbx xaephxaekda aekikh xangekbnahwyaexngxaephxoksumphisy aekikh bungbxn wnxuthyanoksmphi bungkuyxaephxwapipthum aekikh kubanaedng nganklxngyaw xaephxnaechuxk aekikh xangekbnahwykhx ekhtrksaphnthustwpadunlaphnxaephxnadun aekikh phrathatunadun phuththmnthlxisan phiphithphnthnkhrcmpasri phiphithphnthbanxisan sthabnwicywlyrukkhewch bxnaskdisiththi kusntrtn kunxy salanangkhaw hupaetmsimwdophtharamxaephxphykhkhphumiphisy aekikh sunysilpachiphdxnli mikhakhxihisphaphhruxphaphthayinbthkhwamniephuxphthnakhunphaph ekhruxngmuxkhnhaphaphesrixacsamarthrabuphaphthiehmaasmbnflikhekxraelaewbistxunidxpohldsthanphyabal aekikhorngphyabalmhasarkham orngphyabalthwipkhnad 580 etiyng orngphyabalsuththaewch khnaaephthysastr mhawithyalymhasarkham orngphyabalmhasarkhamxinetxrenchnaenl exkchn sthansuksa aekikhduephimetimthihwkhx hmwdhmu sthabnkarsuksa sthabnxudmsuksa incnghwdmhasarkham raychuxorngeriynincnghwdmhasarkhamradbxudmsuksa mhawithyalymhasarkham mhawithyalyrachphtmhasarkham mhawithyalykarkilaaehngchati withyaekhtmhasarkham withyalyphyabalsrimhasarkham withyaly withyalyethkhnikhmhasarkham withyalyxachiwsuksamhasarkham withyalyekstraelaethkhonolyimhasarkham withyalysarphdchangmhasarkham withyalyethkhnikhwapipthum withyalykarxachiphphykhkhphumiphisy orngeriynmthymduephimetimthihwkhx raychuxorngeriynincnghwdmhasarkhamduephim aekikhraychuxwdincnghwdmhasarkham raychuxorngeriynincnghwdmhasarkham raychuxsakhakhxngthnakharincnghwdmhasarkham raychuxhangsrrphsinkhaincnghwdmhasarkhamaehlngkhxmulxun aekikhewbistthangkar cnghwdmhasarkham ewbistmhawithyalymhasarkham ewbistsanknganekhtphunthikarsuksaprathmsuksamhasarkham ekht 1 ewbistxngkhkarbriharswncnghwdmhasarkham lingkesiy ewbistkhxmultang incnghwdmhasarkham lingkesiy cnghwdmhasarkham xisanrxyaepd sankngankhnakrrmkarkareluxktngpracacnghwdmhasarkham phikdphumisastr 16 11 N 103 17 E 16 18 N 103 29 E 16 18 103 29 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng cnghwdmhasarkham aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiyxangxing aekikh sunysarsnethsephuxkarbriharaelanganpkkhrxng krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy khxmulkarpkkhrxng xxniln ekhathungidcak http www dopa go th padmic jungwad76 jungwad76 htm m p p subkhn 18 emsayn 2553 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2563 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat pk pk 57 pdf 2564 subkhn 7 emsayn 2564 prawtiemuxngmhasarkham cnghwdmhasarkham 2556 subkhnemux 5 phvsphakhm 2557 Check date values in accessdate year help 4 0 4 1 4 2 4 3 khxmulthwipcnghwdmhasarkham cnghwdmhasarkham 2556 subkhnemux 5 phvsphakhm 2557 Check date values in accessdate year help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdmhasarkham amp oldid 9415541, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม