fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดปทุมธานี

"ปทุมธานี" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปทุมธานี (แก้ความกำกวม)

ปทุมธานี (เดิมสะกดว่า ประทุมธานี) เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือเทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี
คำขวัญ:
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ
นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ
สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
อักษรไทยปทุมธานี
อักษรโรมันPathum Thani
ชื่อไทยอื่น ๆเมืองปทุม
การปกครอง
ผู้ว่าราชการชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2563)
พื้นที่
• ทั้งหมด1,525.856 ตร.กม. (589.136 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่อันดับที่ 70
ประชากร
(พ.ศ. 2563)
• ทั้งหมด1,176,411 คน
• อันดับอันดับที่ 16
• ความหนาแน่น770.98 คน/ตร.กม. (1,996.8 คน/ตร.ไมล์)
• อันดับความหนาแน่นอันดับที่ 4
รหัส ISO 3166TH-13
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้ทองหลางลาย
ดอกไม้บัวหลวง
สัตว์น้ำปลาบู่ทราย
ศาลากลางจังหวัด
• ที่ตั้งถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
• โทรศัพท์0 2581 3886, 0 2581 6038
เว็บไซต์
แผนที่
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า "จังหวัด" แทน "เมือง" และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอดังเช่นปัจจุบัน

หน่วยการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด - ตำบล - หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
ชื่ออำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)
ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ตำบล
หมู่บ้าน
ประชากร
(คน)
(พ.ศ. 2554)
แผนที่
1
120.151
- 14 81
179,876
2
299.152
22.1
7 71
239,172
3
112.124
18.1
6 12
203,692
4
413.632
57.9
7 69
50,322
5
183.12
17.9
7 61
58,624
6
297.71
39.4
8 114
240,178
7
94.967
8.1
11 58
52,563
 1. เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
 2. รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
 3. เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง

เขตเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2562)
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
21.42
2554 ธัญบุรี 1 1
85,260
เทศบาลเมือง
2 (1)
08.89
2479 เมืองปทุมธานี 1 1
23,633
3 (2)
11.53
2539 ลำลูกกา 1 1
44,274
4 (3)
60.81
2544 คลองหลวง 2 2
78,108
5 (4)
43.19
2547 คลองหลวง 2 2
62,615
6 (5)
43.08
2547 ธัญบุรี 2 2
31,350
7 (6)
11.65
2550 ลำลูกกา 1 1
66,003
8 (7)
20.47
2554 เมืองปทุมธานี 1 1
28,349
9 (8)
15.07
2554 ธัญบุรี 1 1
32,708
10 (9)
31.10
2554 ลำลูกกา 1 1
65,906
11 (10)
8.30
2563 เมืองปทุมธานี 1 1
13,987
เทศบาลตำบล
12 (1) 32.62 2542 ธัญบุรี 2 2
62,990
13 (2) 14.60 2542 ลำลูกกา 2 2
18,377
14 (3) 02.74 2542 ลำลูกกา 1 1
2,657
15 (4) 15.66 2542 หนองเสือ 1 1
2,901
16 (5) 05.51 2542 เมืองปทุมธานี 3 3
7,019
17 (6) 23.41 2542 สามโคก 1 1
10,828
18 (7) 18.74 2542 ลาดหลุมแก้ว 1 1
10,445
19 (8) 11.21 2550 เมืองปทุมธานี 1 1
21,883
20 (9) 14.64 2551 ลาดหลุมแก้ว 1 1
7,995
21 (10) 05.87 2554 สามโคก 1 1
6,963
22 (11) 15.15 2554 ลาดหลุมแก้ว 1 1
6,000
23 (12) 10.81 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,756
24 (13) 06.21 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,557
25 (14) 09.42 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
25,509
26 (15) 09.19 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,447
27 (16) 09.32 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
12,326
28 (17) 10.53 2563 สามโคก 1 1
6,260
29 (18) 0 2563 หนองเสือ 1 1
 1. หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง ออกจากตำแหน่ง
1 พระอารักษ์ประชาราษฎร์ (จำปี) พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2448
2 หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ 31 ธันวาคม 2448 7 พฤษภาคม 2454
3 พระยาพิทักษ์ทวยหาร (ทองคำ กฤษณามระ) 7 พฤษภาคม 2454 18 พฤศจิกายน 2457
4 พระยาปทุมธานี (ฟื้น กฤษณบัตร์) 18 พฤศจิกายน 2457 25 ตุลาคม 2467
5 พระยาสมุทรศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์) 25 ตุลาคม 2467 8 กันยายน 2469
6 พระบริรักหารเทพธานี (เฉลิม กาญจนาคม) 20 ธันวาคม 2469 พ.ศ. 2471
7 พระบริรักษ์นครเขตต์ (ท้องย้อย กฤษณจินดา) พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2473
8 พระประแดงบุรี (สิงห์โต สาริกานนท์) พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474
9 พระยาสุรินทร์ฤๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์) พ.ศ. 2474 ตุลาคม 2476
10 พระศรีนคตรคาม (ทอง สุทธพินทุ) 25 ตุลาคม 2476 7 มีนาคม 2478
11 หลวงนรกิจกำจร (ชื้น วรคามิน) 7 มีนาคม 2478 27 ตุลาคม 2480
12 หลวงทรงสรการ (เล็ก กนิษฐสุด) 7 ธันวาคม 2480 1 พฤษภาคม 2484
13 หลวงอุตรดิตถาภิบาล (เนื่อง ปานิกบุตร) 1 พฤษภาคม 2484 7 กันยายน 2487
14 นายถนอม วิบูลย์มงคล 4 กันยายน 2487 24 เมษายน 2488
15 นายพรหม สูตรสุคนธ์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
16 หลวงศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม) 31 กรกฎาคม 2488 20 สิงหาคม 2490
17 หลวงบรรณศาสน์สาธร (สง่า คุปตรักษ์) 20 สิงหาคม 2490 12 ธันวาคม 2490
18 นายจำลอง อัศวเวหา 23 ธันวาคม 2490 1 กันยายน 2493
19 ขุนนครรัฐเขตต์ 13 มีนาคม 2493 30 เมษายน 2494
20 ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ 1 พฤษภาคม 2494 19 กรกฎาคม 2495
21 นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์ 19 กรกฎาคม 2495 22 พฤษภาคม 2496
22 นายเชวง ไชยสุด 22 พฤษภาคม 2496 7 มีนาคม 2497
23 นายบุญยฤิทธิ์ นาคีนพคุณ 8 มีนาคม 2497 22 พฤษภาคม 2500
24 นายขจรัส ธารีสาร 22 พฤษภาคม 2500 1 กรกฎาคม 2506
25 นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม 22 กรกฎาคม 2506 14 เมษายน 2507
26 นายเกษม สุขุม 15 พฤษภาคม 2507 19 กุมภาพันธ์ 2508
27 นายพล จุฑางกูร 1 มีนาคม 2508 16 พฤศจิกายน 2510
28 นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ 16 พฤศจิกายน 2510 8 ตุลาคม 2511
29 นายเยือน สมานนท์ 15 ตุลาคม 2511 1 ตุลาคม 2514
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ต่อ)
ลำดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง ออกจากตำแหน่ง
30 นายกำเกิง สุรการ 1 ตุลาคม 2514 30 กันยายน 2515
31 นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ 1 ตุลาคม 2515 30 กันยายน 2516
32 นายเอนก พยัคฆันตร 1 ตุลาคม 2516 4 ตุลาคม 2517
33 พลตรีวิทย์ นิ่มนวล 1 ตุลาคม 2517 30 กันยายน 2519
34 นายสุธี โอบอ้อม 1 ตุลาคม 2519 30 กันยายน 2521
35 ม.ล.ภัคศุก กำภู 8 ตุลาคม 2521 27 มิถุนายน 2524
36 นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2524 30 กันยายน 2528
37 นายชูวงศ์ ฉายะบุตร 1 ตุลาคม 2528 30 กันยายน 2531
38 นายนิวัฒน์ พิบูลย์ 1 ตุลาคม 2531 30 กันยายน 2532
39 นายยุวรัตน์ กมลเวชช 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2534
40 นายประสงค์ รณะนันท์ 1 ตุลาคม 2534 21 กรกฎาคม 2535
41 ร.อ.ศรีรัตน์ หริรักษ 22 กรกฎาคม 2535 30 กันยายน 2537
42 นายไพฑูรย์ บุญวัฒน 1 ตุลาคม 2537 30 กันยายน 2540
43 นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 1 ตุลาคม 2540 31 พฤษภาคม 2541
44 คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช 1 มิถุนายน 2541 30 กันยายน 2543
45 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 1 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2546
46 นายวิจิตร วิชัยสาร 1 ตุลาคม 2546 1 ตุลาคม 2547
47 นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว 1 ตุลาคม 2547 1 ตุลาคม 2548
48 นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ 1 ตุลาคม 2548 1 ตุลาคม 2549
49 นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล 13 พฤศจิกายน 2549 30 ตุลาคม 2551
50 นายปรีชา บุตรศรี 30 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2553
51 นายธานี สามารถกิจ 1 ตุลาคม 2553 9 มกราคม 2554
52 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า 10 มกราคม 2554 25 ตุลาคม 2554
53 นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล 26 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555
54 นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล 8 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556
55 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2558
56 นายสุรชัย ขันอาสา 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
57 นายพินิจ บุญเลิศ 1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2563
58 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 1 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
ปีประชากร±%
2549 856,790
2550 896,843+4.7%
2551 929,250+3.6%
2552 956,376+2.9%
2553 985,643+3.1%
2554 1,010,898+2.6%
2555 1,033,837+2.3%
2556 1,053,158+1.9%
2557 1,074,058+2.0%
2558 1,094,249+1.9%
2559 1,111,376+1.6%
2560 1,129,115+1.6%
อ้างอิง:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีพื้นที่การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพื้นที่จังหวัด (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2546) ในปัจจุบัน นอกจากการเกษตรแล้ว จังหวัดยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2543)

พื้นที่การเกษตรมีอยู่ในทุกอำเภอ และมีมากที่สุดในเขตอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอคลองหลวงตามลำดับ โดยพื้นที่ของจังหวัดจะมีการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตามลำดับ

จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 2,064,288 บาทต่อปี นับว่าสูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และจังหวัดภูเก็ต มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 118,489 ล้านบาท รายได้สูงสุดขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ล้านบาท รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ล้านบาท และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 5.12 คิดเป็นมูลค่า 6,071 ล้านบาท โดยพื้นที่เขตอำเภอคลองหลวงมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว และ อำเภอสามโคก ส่วนพื้นที่ที่มีโรงงานน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอหนองเสือ

ตลาดขายส่งที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดรังสิต นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง, สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี, และเทคโนธานี อำเภอคลองหลวง (ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตั้งของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลบางประกอก รังสิต 2
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม)
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิตแม่และเด็ก
 • โรงพยาบาลปทุมเวช
 • โรงพยาบาลคลองหลวง
 • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
 • สถาบันธัญญารักษ์
 • โรงพยาบาลลำลูกกา
 • โรงพยาบาลสามโคก
 • โรงพยาบาลธัญบุรี
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
 • โรงพยาบาลหนองเสือ
 • โรงพยาบาลแพทย์สมภพ
 • ศูนย์การแพทย์เวชพิทักษ์
 • โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
 • โรงพยาบาลเมืองปทุม
 • ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต
 • โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต (กำลังก่อสร้าง)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกา (กำลังก่อสร้าง)

การศึกษา

ไฟล์:NSM1.jpg
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

จังหวัดปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยใช้จุดได้เปรียบของการที่มีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

รายชื่อสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีมีดังนี้

โรงเรียน
ดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
สถาบันวิจัย
 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2564. สืบค้น 4 เมษายน 2564.
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460
 4. . Department of Provincial Administration. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2010-03-25. สืบค้นเมื่อ2010-06-28. Pathum Thani town population 18,843; Rangsit town population 76,843Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). "รหัสพื้นที่ อำเภอ อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 รหัสจังหวัดบึงกาฬยังไม่แน่ชัด รอการปรับปรุงข้อมูลจากกรมการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 6. "ค้นหาระยะทาง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 7. กรมทางหลวง. ""
 8. อำเภอดอตคอม. "ข้อมูลอำเภอ-สถานที่ท่องเที่ยว-ติดต่อราชการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2551. สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 9. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2556. สืบค้น 20 กันยายน 2556.
 10. เทศบาลนครรังสิต. "ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลนครรังสิต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 11. เทศบาลเมืองปทุมธานี. " ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปทุมธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 12. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (40 ก): 828. 29 พฤศจิกายน 2479.Check date values in: |date= (help)
 13. เทศบาลเมืองคูคต. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 14. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (5 ก): 4–6. 6 มีนาคม 2539.Check date values in: |date= (help)
 15. เทศบาลเมืองท่าโขลง. "ข้อมูลทั่วไปในเทศบาล." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 16. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (93 ก): 25–26. 9 ตุลาคม 2544.Check date values in: |date= (help)
 17. เทศบาลเมืองคลองหลวง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 18. ราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6
 19. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547.Check date values in: |date= (help)
 20. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 21. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำสามแก้ว และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองลำสามแก้ว. 19 กรกฎาคม 2550.
 22. เทศบาลเมืองบางคูวัด. " ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 23. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางคูวัด.
 24. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 25. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555.Check date values in: |date= (help)
 26. เทศบาลเมืองลาดสวาย. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 27. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองลาดสวาย.
 28. เทศบาลเมืองบางกะดี. "ลักษณะที่ตั้ง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 8 กันยายน 2563.
 29. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 10. 8 กันยายน 2563.Check date values in: |date= (help)
 30. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 112 ง): 2. 13 พฤษภาคม 2563.Check date values in: |date= (help)
 31. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

พิกัดภูมิศาสตร์:14°01′N100°31′E /14.02°N 100.52°E /14.02; 100.52

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดปทุมธานี
  • แผนที่ จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก

จังหวัดปทุมธานี
งหว, ดปท, มธาน, งหว, ดในภาคกลางในประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ปท, มธาน, เปล, ยนทางมาท, สำหร, บความหมายอ, ปท, มธาน, แก, ความกำกวม, ปท, มธาน, เด, มสะกดว, ประท, มธาน, เป, นจ, งหว, ดหน, งท, อย, ในภาคกลางของประเทศไทย, เป, นหน, งในห, าจ, งหว, ดในพ, นท, ปร, มณฑล. cnghwdpthumthani cnghwdinphakhklanginpraethsithy phasaxun efadu aekikh pthumthani epliynthangmathini sahrbkhwamhmayxun duthi pthumthani aekkhwamkakwm pthumthani edimsakdwa prathumthani 4 epncnghwdhnungthixyuinphakhklangkhxngpraethsithy epnhnunginhacnghwdinphunthiprimnthlkhxngkrungethphmhankhr tngxyubriewnlumaemnaecaphrayathangthisehnuxkhxngkrungethphmhankhr ethsbalthitngsalaklangcnghwdkhuxethsbalemuxngpthumthani aetethsbalthimiprachakrmakthisudincnghwdkhuxethsbalnkhrrngsit sungtngxyuinxaephxthyburi 5 cnghwdpthumthanicnghwdthngtrakhakhwy thinbwhlwng emuxngrwngkhaw echuxchawmxy nkhrthrrma phratahnkrwmic sdisecaphraya kawhnaxutsahkrrmxksrithypthumthanixksrormnPathum Thanichuxithyxun emuxngpthumkarpkkhrxng phuwarachkar chywthn chunoksum 1 tngaet ph s 2563 phunthi 2 thnghmd1 525 856 tr km 589 136 tr iml xndbphunthixndbthi 70prachakr ph s 2563 3 thnghmd1 176 411 khn xndbxndbthi 16 khwamhnaaenn770 98 khn tr km 1 996 8 khn tr iml xndbkhwamhnaaennxndbthi 4rhs ISO 3166TH 13sylksnpracacnghwd tnimthxnghlanglay dxkimbwhlwng stwnaplabuthraysalaklangcnghwd thitngthnnpthumsamokhk tablbangprxk xaephxemuxngpthumthani cnghwdpthumthani 12000 othrsphth0 2581 3886 0 2581 6038ewbisthttp www pathumthani go th aephnthiswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawtisastr 2 karemuxngkarpkkhrxng 2 1 hnwykarpkkhrxng 2 1 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 2 1 2 karpkkhrxngswnthxngthin 2 2 raychuxphuwarachkarcnghwd 3 prachakr 4 esrsthkic 5 okhrngsrangphunthan 5 1 satharnsukh 5 2 karsuksa 6 kila 7 xangxing 8 duephim 9 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhcnghwdpthumthanimikhwamepnthinthanbanemuxngmaaelwimnxykwa 300 pi nbtngaetrchsmysmedcphranaraynmharachaehngkrungsrixyuthya khux emux ph s 2202 mngnnthmitridkwadtxnkhrxbkhrwmxy emuxngemaatama xphyphhniphycaksukphma ekhamaphungphrabrmophthismpharsmedc phraecaxyuhwkrungethphthwarawdisrixyuthya sungsmedcphranayraynmharachthrngphrakrunaoprdekla ihkhrxbkhrwmxyehlanniptngbaneruxnxyuthibansamokhk txmainaephndinsmedcphraecataksinmharachaehngkrungthnburi chawmxyidxphyphhniphmaekhamaphungphrabrmophthismpharxikepnkhrngthi 2 phraxngkhthrngphrakrunaoprdekla ihtngbaneruxnthibansamokhkxik aelainrchkalphrabathsmedcphraphuththelishlanphaly kidmikarxphyphchawmxykhrngihycakemuxngemaatamaekhasupraethsithyeriykwa mxyihy phraxngkhthrngphrakrunaoprdekla ihchawmxybangswntngbaneruxnxyuthibansamokhkxikechnediywkn cakchumchnkhnadelk bansamokhkcungklayepn emuxngsamokhk inewlatxma txmaemuxwnthi 23 singhakhm ph s 2358 phrabathsmedcphraphuththelishlanphalyoprdekla ihepliynchuxemuxngsamokhk epn emuxngprathumthani aelaemux ph s 2461 phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwoprdekla ihichkhawa cnghwd aethn emuxng aelaihepliynkarsakdchuxihmcak prathumthani epn pthumthani klayepn cnghwdpthumthani txmaemux ph s 2475 insmyphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhwoprdekla ihyubcnghwdthyburimakhunkbcnghwdpthumthani cnghwdpthumthanicungidaebngkarpkkhrxngepn 7 xaephxdngechnpccubnkaremuxngkarpkkhrxng aekikhhnwykarpkkhrxng aekikh karpkkhrxngswnphumiphakh aekikh cnghwdpthumthaniaebngekhtkarpkkhrxngswnphumiphakh tamkdhmaylksnapkkhrxngthxngthi xxkepn 7 xaephx 60 tabl 529 hmuban aethakimnbrwmhnwykarpkkhrxnginekhtethsbalemuxngaelaethsbalnkhrsungyubeliktaaehnngkannaelaphuihybanaelw camithnghmd tabl hmuban odyxaephxthng 7 xaephxkhxngcnghwdpthumthani miraychuxaelakhxmulthwipdngni khxmulxaephxincnghwdpthumthani ladb 1 6 chuxxaephx phunthi tr km hangcaktwcnghwd k m 7 8 kxtng ph s 9 tabl 2 9 hmuban 3 9 prachakr khn ph s 2554 aephnthi1 emuxngpthumthani 120 151 14 81 179 876 2 khlxnghlwng 299 152 22 1 7 71 239 172 3 thyburi 112 124 18 1 6 12 203 692 4 hnxngesux 413 632 57 9 7 69 50 322 5 ladhlumaekw 183 12 17 9 7 61 58 624 6 lalukka 297 71 39 4 8 114 240 178 7 samokhk 94 967 8 1 11 58 52 563 eriyngtamrhsekhtkarpkkhrxngkhxngkrmkarpkkhrxng rwmtablinekhtethsbalemuxngaelaethsbalnkhrdwy echphaahmubannxkekhtethsbalemuxngaelaethsbalnkhr thngetmhmuaelabangswn ethann sahrbcanwnhmubanthnghmd ihduinbthkhwamkhxngaetlaxaephxkarpkkhrxngswnthxngthin aekikh phunthicnghwdpthumthaniprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 65 aehng aebngtampraephthaelaxanacbriharcdkarphayinthxngthiidepn xngkhkarbriharswncnghwd 1 aehng ethsbalnkhr 1 aehng ethsbalemuxng 10 aehng ethsbaltabl 18 aehng aelaxngkhkarbriharswntabl 36 aehng 10 ekhtethsbalincnghwdpthumthani khxmulethsbalincnghwdpthumthani ladb chuxethsbal phunthi tr km tngemux ph s 1 xaephx khrxbkhlumtabl prachakr khn n sinpi 2562 3 thngtabl bangswn rwmethsbalnkhr1 ethsbalnkhrrngsit 21 42 11 2554 thyburi 1 1 85 260ethsbalemuxng2 1 ethsbalemuxngpthumthani 0 8 89 12 2479 13 emuxngpthumthani 1 1 23 6333 2 ethsbalemuxngkhukht 11 53 14 2539 15 lalukka 1 1 44 2744 3 ethsbalemuxngthaokhlng 60 81 16 2544 17 khlxnghlwng 2 2 78 1085 4 ethsbalemuxngkhlxnghlwng 43 19 18 2547 19 khlxnghlwng 2 2 62 6156 5 ethsbalemuxngsnnrks 43 08 2547 20 thyburi 2 2 31 3507 6 ethsbalemuxnglasamaekw 11 65 21 2550 22 lalukka 1 1 66 0038 7 ethsbalemuxngbangkhuwd 20 47 23 2554 24 emuxngpthumthani 1 1 28 3499 8 ethsbalemuxngbungyioth 15 07 25 2554 26 thyburi 1 1 32 70810 9 ethsbalemuxngladsway 31 10 27 2554 28 lalukka 1 1 65 90611 10 ethsbalemuxngbangkadi 8 30 29 2563 30 emuxngpthumthani 1 1 13 987ethsbaltabl12 1 ethsbaltablthyburi 32 62 2542 thyburi 2 2 62 99013 2 ethsbaltabllalukka 14 60 2542 lalukka 2 2 18 37714 3 ethsbaltabllaithr 0 2 74 2542 lalukka 1 1 2 65715 4 ethsbaltablhnxngesux 15 66 2542 hnxngesux 1 1 2 90116 5 ethsbaltablbanghlwng 0 5 51 2542 emuxngpthumthani 3 3 7 01917 6 ethsbaltablbangety 23 41 2542 samokhk 1 1 10 82818 7 ethsbaltablraaehng 18 74 2542 ladhlumaekw 1 1 10 44519 8 ethsbaltablhlkhk 11 21 2550 emuxngpthumthani 1 1 21 88320 9 ethsbaltablkhlxngphraxudm 14 64 2551 ladhlumaekw 1 1 7 99521 10 ethsbaltablsamokhk 0 5 87 2554 samokhk 1 1 6 96322 11 ethsbaltablkhukhwang 15 15 2554 ladhlumaekw 1 1 6 00023 12 ethsbaltablbangedux 10 81 2554 emuxngpthumthani 1 1 14 75624 13 ethsbaltablbangkhaaeyng 0 6 21 2554 emuxngpthumthani 1 1 14 55725 14 ethsbaltablbangphun 0 9 42 2554 emuxngpthumthani 1 1 25 50926 15 ethsbaltablbanihm 0 9 19 2554 emuxngpthumthani 1 1 14 44727 16 ethsbaltablbanklang 0 9 32 2554 emuxngpthumthani 1 1 12 32628 17 ethsbaltablechiyngrakihy 10 53 2563 31 samokhk 1 1 6 26029 18 ethsbaltablhnxngsamwng 0 2563 hnxngesux 1 1 hmaythungpithiidrbkarykthanaepnethsbalinradbpccubnraychuxphuwarachkarcnghwd aekikh raychuxphuwarachkarcnghwdpthumthani ladb chux erimdarngtaaehnng xxkcaktaaehnng1 phraxarkspracharasdr capi ph s 2440 ph s 24482 hmxmecakhcrsuphswsdi 31 thnwakhm 2448 7 phvsphakhm 24543 phrayaphithksthwyhar thxngkha kvsnamra 7 phvsphakhm 2454 18 phvscikayn 24574 phrayapthumthani fun kvsnbtr 18 phvscikayn 2457 25 tulakhm 24675 phrayasmuthrskdarks ecim wiessrtn 25 tulakhm 2467 8 knyayn 24696 phrabrirkharethphthani echlim kaycnakhm 20 thnwakhm 2469 ph s 24717 phrabrirksnkhrekhtt thxngyxy kvsncinda ph s 2471 ph s 24738 phrapraaedngburi singhot sarikannth ph s 2473 ph s 24749 phrayasurinthrvichy cnthr tungkhswsdi ph s 2474 tulakhm 247610 phrasrinkhtrkham thxng suththphinthu 25 tulakhm 2476 7 minakhm 247811 hlwngnrkickacr chun wrkhamin 7 minakhm 2478 27 tulakhm 248012 hlwngthrngsrkar elk knisthsud 7 thnwakhm 2480 1 phvsphakhm 248413 hlwngxutrditthaphibal enuxng panikbutr 1 phvsphakhm 2484 7 knyayn 248714 naythnxm wibulymngkhl 4 knyayn 2487 24 emsayn 248815 nayphrhm sutrsukhnth immikhxmul immikhxmul16 hlwngsrinrasy phiw cnthimakhm 31 krkdakhm 2488 20 singhakhm 249017 hlwngbrrnsasnsathr snga khuptrks 20 singhakhm 2490 12 thnwakhm 249018 naycalxng xswewha 23 thnwakhm 2490 1 knyayn 249319 khunnkhrrthekhtt 13 minakhm 2493 30 emsayn 249420 khunbribalbrrphtekhtt 1 phvsphakhm 2494 19 krkdakhm 249521 nayplng thsnpradisth 19 krkdakhm 2495 22 phvsphakhm 249622 nayechwng ichysud 22 phvsphakhm 2496 7 minakhm 249723 naybuyyviththi nakhinphkhun 8 minakhm 2497 22 phvsphakhm 250024 naykhcrs tharisar 22 phvsphakhm 2500 1 krkdakhm 250625 nayphunswsdi kalngngam 22 krkdakhm 2506 14 emsayn 250726 nayeksm sukhum 15 phvsphakhm 2507 19 kumphaphnth 250827 nayphl cuthangkur 1 minakhm 2508 16 phvscikayn 251028 nayprasiththi xuirrtn 16 phvscikayn 2510 8 tulakhm 251129 nayeyuxn smannth 15 tulakhm 2511 1 tulakhm 2514 raychuxphuwarachkarcnghwdpthumthani tx ladb chux erimdarngtaaehnng xxkcaktaaehnng30 naykaeking surkar 1 tulakhm 2514 30 knyayn 251531 naysuwithy yingwrphnth 1 tulakhm 2515 30 knyayn 251632 nayexnk phykhkhntr 1 tulakhm 2516 4 tulakhm 251733 phltriwithy nimnwl 1 tulakhm 2517 30 knyayn 251934 naysuthi oxbxxm 1 tulakhm 2519 30 knyayn 252135 m l phkhsuk kaphu 8 tulakhm 2521 27 mithunayn 252436 naysarwy phungprasiththi 27 mithunayn 2524 30 knyayn 252837 naychuwngs chayabutr 1 tulakhm 2528 30 knyayn 253138 nayniwthn phibuly 1 tulakhm 2531 30 knyayn 253239 nayyuwrtn kmlewchch 1 tulakhm 2532 30 knyayn 253440 nayprasngkh rnannth 1 tulakhm 2534 21 krkdakhm 253541 r x srirtn hrirks 22 krkdakhm 2535 30 knyayn 253742 nayiphthury buywthn 1 tulakhm 2537 30 knyayn 254043 nangniphththa xmrrtnemtha 1 tulakhm 2540 31 phvsphakhm 254144 khunhyingcrssri thipirch 1 mithunayn 2541 30 knyayn 254345 nayphuchngkh rungorcn 1 tulakhm 2543 30 knyayn 254646 naywicitr wichysar 1 tulakhm 2546 1 tulakhm 254747 nayniwthn swsdiaekw 1 tulakhm 2547 1 tulakhm 254848 nayners citsucritwngs 1 tulakhm 2548 1 tulakhm 254949 nayemkhinthr emthawikul 13 phvscikayn 2549 30 tulakhm 255150 naypricha butrsri 30 tulakhm 2551 30 knyayn 255351 naythani samarthkic 1 tulakhm 2553 9 mkrakhm 255452 nayphiraskdi hinemuxngeka 10 mkrakhm 2554 25 tulakhm 255453 naykhcrskdi singotkul 26 tulakhm 2554 30 knyayn 255554 naysiriphngs hantrakul 8 tulakhm 2555 30 knyayn 255655 nayphngsthr sccchlphnth 1 tulakhm 2556 30 knyayn 255856 naysurchy khnxasa 1 tulakhm 2558 30 knyayn 256057 nayphinic buyelis 1 tulakhm 2560 30 knyayn 256358 naychywthn chunoksum 1 tulakhm 2563 pccubnprachakr aekikhsthitiprachakrtamthaebiynrasdrcnghwdpthumthanipiprachakr 2549856 790 2550896 843 4 7 2551929 250 3 6 2552956 376 2 9 2553985 643 3 1 25541 010 898 2 6 25551 033 837 2 3 25561 053 158 1 9 25571 074 058 2 0 25581 094 249 1 9 25591 111 376 1 6 25601 129 115 1 6 xangxing krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy 32 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidesrsthkic aekikhcnghwdpthumthaniepnphunthiekstrkrrmsakhyaehnghnungkhxngpraeths odymiphunthikarekstr 506 678 ir hruxrxyla 53 03 khxngphunthicnghwd sarwcemuxpi ph s 2546 inpccubn nxkcakkarekstraelw cnghwdyngepnphunthixutsahkrrmsakhyaehnghnungkhxngpraeths minikhmxutsahkrrmkracayxyuthngcnghwd odyphlitphnthmwlrwmekuxbrxyla 70 khxngcnghwdmacakphakhxutsahkrrm sarwcemuxpi ph s 2543 phunthikarekstrmixyuinthukxaephx aelamimakthisudinekhtxaephxhnxngesux xaephxlalukka xaephxladhlumaekw aelaxaephxkhlxnghlwngtamladb odyphunthikhxngcnghwdcamikarthakarekstr swnihyepnthina imphl aelaimyuntn tamladb cnghwdpthumthanimixtrakarkhyaytwthangesrsthkicxyangrwderw inpi ph s 2543 prachakrmirayidechliytxkhn 2 064 288 bathtxpi nbwasungepnxndbthi 6 khxngpraeths rxngcakcnghwdrayxng chlburi krungethphmhankhr smuthrsakhr aelacnghwdphuekt miphlitphnthmwlrwmmulkha 118 489 lanbath rayidsungsudkhunxyukbphakhxutsahkrrmkhidepnrxyla 69 32 khidepnmulkha 82 136 lanbath rxnglngma khux phakhbrikar rxyla 7 688 khidepnmulkha 9 102 lanbath aelasakhakarkhasngaelakhaplik rxyla 5 12 khidepnmulkha 6 071 lanbath odyphunthiekhtxaephxkhlxnghlwngmicanwnorngnganxutsahkrrmhnaaennmakthisud rxnglngmakhuxxaephxemuxngpthumthani xaephxlalukka xaephxthyburi xaephxladhlumaekw aela xaephxsamokhk swnphunthithimiorngngannxythisudidaek xaephxhnxngesux tladkhaysngthisakhyincnghwdpthumthani idaek tladith tladsimumemuxng tladphunthrphy tladrngsit nxkcakni yngminikhmxutsahkrrmtang echn nikhmxutsahkrrmnwnkhr xaephxkhlxnghlwng swnxutsahkrrmbangkadi xaephxemuxngpthumthani aelaethkhonthani xaephxkhlxnghlwng khxngkrathrwngwithyasastraelaethkhonolyi thitngkhxngsthabnwicywithyasastraelaethkhonolyiaehngpraethsithy okhrngsrangphunthan aekikhsatharnsukh aekikh orngphyabalkrungsyamesntkharlxs orngphyabalpthumthani orngphyabalthrrmsastrechlimphraekiyrti orngphyabalbangprakxk rngsit 2 orngphyabalkaruyewchpthumthani orngphyabalnwnkhredim orngphyabalaephthyrngsit orngphyabalaephthyrngsitaemaelaedk orngphyabalpthumewch orngphyabalkhlxnghlwng orngphyaballadhlumaekw sthabnthyyarks orngphyaballalukka orngphyabalsamokhk orngphyabalthyburi orngphyabalprachathipty orngphyabalhnxngesux orngphyabalaephthysmphph sunykaraephthyewchphithks orngphyabalphthrthnburi orngphyabalemuxngpthum sunymhawchiralngkrn thyburi orngphyabalepaolemomeriyl rngsit orngphyabalrachwithi rngsit kalngkxsrang orngphyabalsinaephthy laluka kalngkxsrang karsuksa aekikh ifl NSM1 jpg xakharphiphithphnthwithyasastr cnghwdpthumthanimiwisythsnthicaphthnapthumthaniihepnemuxngsunyklangkarsuksa wicy aelaphthnaethkhonolyikhxngphumiphakh Education and Technology Hub phrxmthngesrimsrangkhwamekhmaekhngwisahkickhnadklangaelakhnadyxm odyechphaaxutsahkrrmthiekiywenuxngkbkarekstr odyichcudidepriybkhxngkarthimisthabnkarsuksaaelawicy rwmthngphakhxutsahkrrmdanethkhonolyi xyuintwcnghwdaelaphunthiiklekhiyngepncanwnmak raychuxsthabnkarsuksaincnghwdpthumthanimidngni xngkhkarphiphithphnthwithyasastraehngchati sthabnethkhonolyiaehngexechiy mhawithyalythrrmsastr sunyrngsit sthabnethkhonolyinanachatisirinthr mhawithyalythrrmsastr sunyrngsit aelasunybangkadi mhawithyalysuokhthythrrmathirach chmrm ns msth pthumthani mhawithyalyrachphtwilyxlngkrn mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlthyburi khlxng 6 aelawithyaekhtpthumthani sthabnkarphlsuksa withyaekhtkrungethph mhawithyalykrungethph withyaekhtrngsit mhawithyalyrngsit mhawithyalyrtnbnthit withyaekhtpthumthani mhawithyalynxrthkrungethph withyaekhtrngsit mhawithyalyrachphvks sunynphwngs mhawithyalyewsethirn withyaekhtwchrphl mhawithyalychinwtr mhawithyalypthumthani mhawithyalyxisethirnexechiy withyalykarpkkhrxng sthabnkarxachiwsuksaphakhklang 1 withyalykarxachiwsuksapthumthani withyalyethkhnikhpthumthani withyalyethkhnikhthyburi withyalyethkhonolyiaehlmthxngorngeriyn duthi raychuxorngeriynincnghwdpthumthanisthabnwicyxuthyanwithyasastrpraethsithy sanknganphthnawithyasastraelaethkhonolyiaehngchati swthch sunywicyaehngchati sunyphnthuwiswkrrmaelaethkhonolyichiwphaphaehngchati iboxethkh sunyethkhonolyiolhaaelawsduaehngchati exmethkh sunynaonethkhonolyiaehngchati naonethkh sunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati enkhethkh sthabnwicywithyasastraelaethkhonolyiaehngpraethsithy ww sthabnmatrwithyaaehngchati mw sthabnethkhonolyiniwekhliyraehngchati sthn sunywicykhawpthumthani sunywicyaelafukxbrmdansingaewdlxm swf sthabnnwtkrrm thioxthi thioxthi kila aekikhsmakhmkilacnghwdpthumthani sk pth somsrfutbxlbici pthum yuinetd somsrfutbxlaebngkhxk yuinetd somsrfutbxlaexrfxrs yuinetdxangxing aekikh prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngkharachkarphleruxnsamy sunysarsnethsephuxkarbriharaelanganpkkhrxng krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy khxmulkarpkkhrxng xxniln ekhathungidcak http www dopa go th padmic jungwad76 jungwad76 htm m p p subkhn 18 emsayn 2553 3 0 3 1 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2563 xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th stat statnew statTDD views showDistrictData php rcode 13 amp statType 1 amp year 62 2564 subkhn 4 emsayn 2564 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynchuxxaephx rachkiccanuebksa elm 34 txnthi 0k wnthi 29 emsayn 2460 Population Statistics 2008 Department of Provincial Administration khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2010 03 25 subkhnemux 2010 06 28 Pathum Thani town population 18 843 Rangsit town population 76 843 Unknown parameter deadurl ignored help sthabnphthnaxngkhkrchumchn xngkhkarmhachn rhsphunthi xaephx xangxing cakkrmkarpkkhrxngkrathrwngmhadithy pi 2553 rhscnghwdbungkalyngimaenchd rxkarprbprungkhxmulcakkrmkarpkkhrxng xxniln ekhathungidcak http www codi or th gis index php option com phocadownload amp view category amp id 7 2011 05 06 08 03 29 amp Itemid 10 subkhn 10 emsayn 2557 khnharayathang xxniln ekhathungidcak http www novabizz com Map E0 B8 84 E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B8 AB E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 A2 E0 B8 B0 E0 B8 97 E0 B8 B2 E0 B8 87 htm m p p subkhn 10 emsayn 2557 krmthanghlwng sxbthamrayathangrahwangcnghwdhruxxaephx 9 0 9 1 9 2 xaephxdxtkhxm khxmulxaephx sthanthithxngethiyw tidtxrachkar xxniln ekhathungidcak http www amphoe com menu php 2551 subkhn 10 emsayn 2557 krmsngesrimkarpkkhrxngthxngthin krathrwngmhadithy srupkhxmul xpth thwpraeths xxniln ekhathungidcak http www dla go th work abt index jsp 2556 subkhn 20 knyayn 2556 ethsbalnkhrrngsit khxmulphaphrwmkhxngethsbalnkhrrngsit xxniln ekhathungidcak http rangsit org local2 php subkhn 10 emsayn 2557 ethsbalemuxngpthumthani prawtikhwamepnmakhxngethsbalemuxngpthumthani xxniln ekhathungidcak http www nmt or th pathum MuangPathum Lists List39 AllItems aspx subkhn 10 emsayn 2557 phrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngpthumthani cnghwdpthumthani ph s 2479 PDF rachkiccanuebksa 53 40 k 828 29 phvscikayn 2479 Check date values in date help ethsbalemuxngkhukht sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http khukhot go th index php page about amp name condition subkhn 10 emsayn 2557 phrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngkhukht cnghwdpthumthani ph s 2539 PDF rachkiccanuebksa 113 5 k 4 6 6 minakhm 2539 Check date values in date help ethsbalemuxngthaokhlng khxmulthwipinethsbal xxniln ekhathungidcak http www thaklong phathumtani go th th page E0 B8 82 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 A1 E0 B8 B9 E0 B8 A5 E0 B8 97 E0 B8 B1 E0 B9 88 E0 B8 A7 E0 B9 84 E0 B8 9B E0 B8 82 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 97 E0 B8 A8 E0 B8 9A E0 B8 B2 E0 B8 A5 16 html subkhn 10 emsayn 2557 phrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngthaokhlng ph s 2544 PDF rachkiccanuebksa 118 93 k 25 26 9 tulakhm 2544 Check date values in date help ethsbalemuxngkhlxnghlwng sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http www khlongluang go th center website management website dragdrop index menu php site 130 amp page id 1183 amp control subkhn 10 emsayn 2557 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablepnethsbalemuxngrachkicanuebksa elm 122 txnphiessthi 84 ng wnthi 14 knyayn 2548 hna 6 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablepnethsbalemuxng PDF rachkiccanuebksa 121 phiess 78 ng 1 2 19 krkdakhm 2547 Check date values in date help ethsbalemuxnglasamaekw sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http www lamsamkaeo go th data php menu id 28 subkhn 10 emsayn 2557 krathrwngmhadithy prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynchuxxngkhkarbriharswntablkhukht xaephxlalukka cnghwdpthumthani epnxngkhkarbriharswntabllasamaekw aelacdtngepnethsbalemuxnglasamaekw 19 krkdakhm 2550 ethsbalemuxngbangkhuwd lksnathitng enuxthi xanaekht xxniln ekhathungidcak http www bkw go th index php lay show amp ac article amp Id 539407903 subkhn 10 emsayn 2557 krathrwngmhadithy prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablbangkhuwd xaephxemuxngpthumthani cnghwdpthumthani epnethsbalemuxngbangkhuwd ethsbalemuxngbungyioth sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http www buengyitho go th aboutus htm subkhn 10 emsayn 2557 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablbungyioth xaephxthyburi cnghwdpthumthani epnethsbalemuxngbungyioth PDF rachkiccanuebksa 129 phiess 13 ng 44 11 mkrakhm 2555 Check date values in date help ethsbalemuxngladsway sphaphthwip xxniln ekhathungidcak http www ladsawai go th about 15 subkhn 10 emsayn 2557 krathrwngmhadithy prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngxngkhkarbriharswntablladsway xaephxlalukka cnghwdpthumthani epnethsbalemuxngladsway ethsbalemuxngbangkadi lksnathitng xxniln ekhathungidcak http bangkadi go th public location data index menu 24 m p p subkhn 8 knyayn 2563 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablbangkadi xaephxemuxngpthumthani cnghwdpthumthani epnethsbalemuxngbangkadi PDF rachkiccanuebksa 137 phiess 204 ng 10 8 knyayn 2563 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngxngkhkarbriharswntablechiyngrakihy xaephxemuxngsamokhk cnghwdpthumthani epnethsbaltablechiyngrakihy PDF rachkiccanuebksa 137 phiess 112 ng 2 13 phvsphakhm 2563 Check date values in date help sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy canwnprachakraelaban xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th xstat popyear html 2555 subkhn 3 emsayn 2556 duephim aekikhcnghwdthyburi raychuxorngeriynincnghwdpthumthani raychuxsakhakhxngthnakharincnghwdpthumthani raychuxhangsrrphsinkhaincnghwdpthumthaniaehlngkhxmulxun aekikhewbistxyangepnthangkarkhxngcnghwd aephnthiaesdngcanwnsthabnxudmsuksakhxngaetlacnghwd ph s 2544 ekht 1 Pathumthani Expo 2005 phikdphumisastr 14 01 N 100 31 E 14 02 N 100 52 E 14 02 100 52 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng cnghwdpthumthani aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiyekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdpthumthani amp oldid 9506669, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม