fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2490

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

พุทธศักราช 2490 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1947 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีกุน นพศก จุลศักราช 1309 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1947 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2490
ปฏิทินเกรกอเรียน1947
MCMXLVII
Ab urbe condita2700
ปฏิทินอาร์มีเนีย1396
ԹՎ ՌՅՂԶ
ปฏิทินอัสซีเรีย6697
ปฏิทินบาไฮ103–104
ปฏิทินเบงกอล1354
ปฏิทินเบอร์เบอร์2897
ปีในรัชกาลอังกฤษ11 Geo. 6 – 12 Geo. 6
พุทธศักราช2491
ปฏิทินพม่า1309
ปฏิทินไบแซนไทน์7455–7456
ปฏิทินจีน丙戌(จอธาตุไฟ)
4643 หรือ 4583
— ถึง —
丁亥年 (กุนธาตุไฟ)
4644 หรือ 4584
ปฏิทินคอปติก1663–1664
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3113
ปฏิทินเอธิโอเปีย1939–1940
ปฏิทินฮีบรู5707–5708
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2003–2004
- ศกสมวัต1869–1870
- กลียุค5048–5049
ปฏิทินโฮโลซีน11947
ปฏิทินอิกโบ947–948
ปฏิทินอิหร่าน1325–1326
ปฏิทินอิสลาม1366–1367
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 22
(昭和22年)
ปฏิทินจูเช36
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4280
ปฏิทินหมินกั๋วROC 36
民國36年
กล่องนี้:

เนื้อหา

ดูบทความหลักที่: รายชื่อผู้นำประเทศ พ.ศ. 2490

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

รางวัลโนเบล

พ.ศ. 2490
2490, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, 1947, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, ทธศ, กราช, 2490, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 194. ph s 2490 pi phasaxun efadu aekikh epliynthangcak kh s 1947 bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk phuththskrach 2490 trngkbpikhristskrach 1947 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnphuthtamptithinekrkxeriyn aelaepnpikun nphsk culskrach 1309 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2487 2488 2489 2490 2491 2492 24931947 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2490ptithinekrkxeriyn1947 MCMXLVIIAb urbe condita2700ptithinxarmieniy1396 ԹՎ ՌՅՂԶptithinxssieriy6697ptithinbaih103 104ptithinebngkxl1354ptithinebxrebxr2897piinrchkalxngkvs11 Geo 6 12 Geo 6phuththskrach2491ptithinphma1309ptithinibaesnithn7455 7456ptithincin丙戌年 cxthatuif 4643 hrux 4583 thung 丁亥年 kunthatuif 4644 hrux 4584ptithinkhxptik1663 1664ptithindiskhxrediy3113ptithinexthioxepiy1939 1940ptithinhibru5707 5708ptithinhindu wikrmsmwt2003 2004 sksmwt1869 1870 kliyukh5048 5049ptithinoholsin11947ptithinxikob947 948ptithinxihran1325 1326ptithinxislam1366 1367ptithinyipunskrachochwa 22 昭和22年 ptithincuech36ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4280ptithinhminkwROC 36 民國36年klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 3 13 imthrabwn 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwlonebl 6 xangxingphunapraethsithy aekikhdubthkhwamhlkthi raychuxphunapraeths ph s 2490 phramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri thwly tharngnawaswsdi 23 singhakhm ph s 2489 8 phvscikayn ph s 2490 phntri khwng xphywngs 9 phvscikayn ph s 2490 8 emsayn ph s 2491 ehtukarn aekikh12 kumphaphnth twaethnphma ithihy chin aelakachin lngnaminkhwamtklngpanghlwngephuxrwmtwepnshphaph aetlaklumsamarthaeyktwepnxisrahlngcakrwmtwknkhrb 10 pi 1 emsayn phunachawithyechuxsaymlayuprachumknthi c pttani aelaesnxkhakhx 7 khx txrthbal 4 mithunayn wncdtngkhnaaephthysastr culalngkrnmhawithyaly 14 singhakhm praethspakisthan prakasexkrach 18 knyayn wnkxtngorngeriynvththiyawrrnaly 8 phvscikayn rthpraharinpraethsithy ph s 2490 phl th phin chunhawn yudxanacrthbal phl r t thwly tharngnawaswsdi naykrthmntri 20 phvscikayn smedcphrarachininathexlisaebththi 2 aehngshrachxanackr thrngxphiesksmrskbecachayfilippxsaehngkrisaelaednmark txmaidrbkarsthapnahlngcakecafahyingexlisaebth khunkhrxngrachy epn dyukaehngexdinbara aelaepliynphranamphrxmphraxisriyysepn ecachayfilip dyukaehngexdinbara 14 thnwakhm snamsanetiyok ebrnaebw epidichnganepnkhrngaerk 31 thnwakhm thimfutbxlthimchatixarecntinachnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatixemrikait khrngthi 20 n emuxngkwyakil praethsexkwadxrwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2490 mkrakhm aekikh 1 mkrakhm echlim rngkhphlin nkekhiynchawithy thngchy suphsmud nkmwysaklchawithy fransis yip nkrxnghyingchawhxngkng 4 mkrakhm daw bandxn nkrxnglukthungchawithy 8 mkrakhm edwid obxi nkrxng nkaetngephlngchawxngkvs nkaesdng nkdntri oprdiwesxrephlng aelaphueriyberiyngephlngchawxngkvs thungaekkrrm 10 mkrakhm ph s 2559 swsdi subsayphrhm xditrthmntrichwywakarkrathrwngekstraelashkrnithy aelaxditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdsrisaeks 10 mkrakhm wchra tntrannth xditsmachikwuthispha aebbsrrha nkthurkicecakhxngorngeriynphanichykarlanna 13 mkrakhm exlisaebth xann edx emssi phrathidakhnihyin ecahyingxxngtwaentaehngomnaok 15 mkrakhm sxwin ecachay nkkaremuxngchawphma 16 mkrakhm sisthwchr wngssuwrrn smachiksphanitibyytiaehngchati xditsmachikwuthisphaaebbsrrha xditphuthrngkhunwuthiphiesskxngthpherux xaphsra hngskul nangsawithy 20 mkrakhm knk ehwiynrawi phumisthapnik 22 mkrakhm hmxmecaculecim yukhl pitiphngs phungbuy n xyuthya xditrthmntriwakarkrathrwngekstraelashkrnithy xditpldkrathrwngekstraelashkrnithy xditpldkrathrwngthrphyakrthrrmchatiaelasingaewdlxmithy 23 mkrakhm emkawati sukaronbutri xditprathanathibdixinodniesiy 24 mkrakhm michioxa khaku nkfisikschawxemrikn 25 mkrakhm ecachayewlf aexnsth aehnghnonefxr thungaekkrrm 10 mkrakhm ph s 2524 stffn ed mistura nkkarthutxitali swiedn 29 mkrakhm maeriyn warka nkdntri nkpraphnthephlng aelaphuelnxxraekn thungaekkrrm 8 singhakhm ph s 2560 kumphaphnth aekikh kumphaphnth omhmhmd nayibullxh nkkaremuxngchawxfkanisthan prathanathibdixfkanisthan thungaekkrrm 25 mithunayn ph s 2552 2 kumphaphnth farrah fxwestt nkaesdngchawxemrikn thungaekkrrm 25 mithunayn ph s 2552 4 kumphaphnth aedn ekhwl rxngprathanathibdikhnthi 44 khxngshrthxemrika 8 kumphaphnth xi cngethiyn nkekhiyn nkprawtisastr nkprachychawcin 11 kumphaphnth yukioxa haotayama naykrthmntrikhnthi 93 khxngpraethsyipun 15 kumphaphnth ochkhsman silawngs xditrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhm xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdxudrthani 18 kumphaphnth ecahyingkhristinaaehngenethxraelnd chlad sngesrim silpinaehngchati hmxla 20 kumphaphnth praphnth nyokwith xditkrrmkarkareluxktng smachikspharangrththrrmnuyithy 24 kumphaphnth ecing esachiw nkaesdngchayaelankrxngchawhxngkng efrnnod barrachina xditnkfutbxlchawsepn thungaekkrrm 4 mkrakhm ph s 2559 25 kumphaphnth iphrch ephimchlad xditsmachikwngkharabaw thungaekkrrm ph s 2549 26 kumphaphnth aesndi chxw nkrxngchawxngkvs smchy cungpraesrith xditkrrmkarkareluxktngminakhm aekikh 2 minakhm aehrri erdaenpp xditnkfutbxl phucdkarthimfutbxlchawxngkvs 3 minakhm chani skdiesrsth rxnghwhnaphrrkhprachathipty 6 minakhm rxb irenxr nkaesdng phukakb daratlk aelaphusrangphaphyntr chawxemrikn xasis phithkskhumphl cularachmntri prathankhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithy xditsmachikwuthispha xditprathankrrmkarxislampracacnghwdsngkhla 8 minakhm oflerntion epers prathansomsrkhxngsomsrfutbxlerxlmadrid 10 minakhm khim aekhmpebl nkkaremuxngnkkarthutnkkdhmayaelankekhiynchawaekhnada 11 minakhm okwith wthna rxngnaykrthmntri xditrthmntriwakarkrathrwngmhadithy xditphubychakarsankngantarwcaehngchati 12 minakhm mitt rxmniy nkthurkicaelankkaremuxngchawxemrikn 13 minakhm nayuthth sngkhthnaphithks xditxthikarbdimhawithyalyethkhonolyirachmngkhllanna 15 minakhm masaoxa khaot nkhmaklxmchawyipun hyad nphaly nkrxngephlnglukkrung thungaekkrrm 5 kumphaphnth ph s 2553 19 minakhm eklnn okhls nkaesdngchawxemrikn 20 minakhm ecachayhssn bin etaalal pracha malinnth xditrthmntriwakarkrathrwngkarthxngethiywaelakilaithy xditrthmntriwakarkrathrwngkarphthnasngkhmaelakhwammnkhngkhxngmnusyithy xiththiwthn ephiyrelis xditnkcdraykarwithyu nkthurkic wiswkrchawithy thungaekkrrm 24 phvscikayn ph s 2560 25 minakhm exltn cxhn nkrxng nkdntri nkaetngephlng chawxngkvs 26 minakhm khim yun xk xditsuphaphstrihmayelkhhnungkhxngpraethsekahliit 29 minakhm thawr esneniym rxnghwhnaphrrkhprachathipty smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdsngkhla aelaxditrthmntrichwywakarkrathrwngmhadithy 31 minakhm cnthra khchhiry nkrxngchawithy emsayn aekikh 2 emsayn elisrtn rtnwanich xditsmachikwuthisphaaebbsrrha 5 emsayn klxeriy makhapakl xaroroy nkkaremuxngfilippins prathanathibdikhnthi 14 khxngfilippins 7 emsayn xikki pxp nkaetngephlngchawxemrikn 8 emsayn orebirt khioysaki nkthurkicaelankekhiynchawxemrikn 10 emsayn chaychy sunthrmtth xditrxngpldkrathrwngmhadithy thungaekkrrm 2 thnwakhm ph s 2555 srawuth prathipakrchy phurksapratufutbxlthimchatiithy aelasomsrfutbxlthnakharkrungethph 12 emsayn edwid eltethxraemn phithikrraykarothrthsnchawxemrikn thxm aekhlnsi nkekhiynchawxemrikn thungaekkrrm 1 tulakhm ph s 2556 13 emsayn buppha saychl nkrxnglukthunghyingchawithy surinthr eringxarmn xditrxngphubychakarthharsungsud 14 emsayn khim myxng suk xditnkwxlelybxlhyingchawekahliehnux 15 emsayn didi lin nangaebb 17 emsayn othachioxa hiraona nkwithyasastrdanphumikhumknchawyipun 19 emsayn cturnt khchsih xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdchumphr 21 emsayn xikki pxp nkrxng nkaetngephlng nkdntrichawxemrikn 23 emsayn khrisetxr ephtetxrssn xachyakrchawswiedn thungaekkrrm 29 knyayn ph s 2547 25 emsayn oyhn khrff xditnkfutbxlthimchatienethxraelnd thungaekkrrm 24 minakhm ph s 2559 26 emsayn iphrews wngsthnbtr xditnkrxngaelankdntrichawithy thungaekkrrm 16 knyayn ph s 2556 30 emsayn chchchy phhlaephthy xditkxnghlngthimchatiithyphvsphakhm aekikh 2 phvsphakhm nirutti siricrrya nkaesdngchawithy 4 phvsphakhm hmxmrachwngscirikyya ochtikesthiyr thanphuhying 6 phvsphakhm xln edl nkaesdngchawniwsiaelnd 7 phvsphakhm xanwy paties thipruksakhnarksakhwamsngbaehngchati xditthipruksarxngnaykrthmntri xditrthmntrichwywakarkrathrwngekstraelashkrn xditrthmntrichwywakarkrathrwngkarkhlng xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdmhasarkham 15 phvsphakhm muhyiddin yssin nkkaremuxngchawmaelesiy sukic kxngthrninthr smachiksphaphuaethnrasdr rabbbychiraychux phrrkhprachathipty 17 phvsphakhm iphcit sriwrkhan smachiksphaphuaethnrasdr cnghwdnkhrphnm phrrkhephuxithy 19 phvsphakhm edwid ehlfkxt nkepiyonchawxxsetreliy 23 phvsphakhm aexnn huy phukakbphaphyntrhyingchawhxngkng 26 phvsphakhm ekhmrtn kxngsukh silpinaehngchati silpinchawithy 27 phvsphakhm phxng chiwannth xditrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhm xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdphrankhrsrixyuthya thungaekkrrm 12 minakhm ph s 2559 mithunayn aekikh 1 mithunayn ocnathan iphrs nkaesdngchawewls wrakrn samokess xthikarbdikittikhunmhawithyalythurkicbnthity xudmsilp sxnbutrnakh xditnkfutbxlthimchatiithy 5 mithunayn praesrith phthrmy phukxtngbristh thim khxnslting exncieniyring aexnd aemencemnth cakd 9 mithunayn prakayephchr srhngs nkrxnghnumeluxdsuphrrnburi dinaedncnghwdnkrxnglukthung 10 mithunayn echlim xyubarung xditrthmntriwakarkrathrwngsatharnsukh xditrthmntriwakarkrathrwngmhadithy xditrthmntriwakarkrathrwngyutithrrm xditrthmntripracasanknaykrthmntri xdithwhnaphrrkhmwlchn xditsmachiksphaphuaethnrasdrfngthnburihlaysmy yurioka hichimi nkaesdnghyingaelankphakychawyipun 17 mithunayn sestthsitth siththimnt xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdkrabi thungaekkrrm 4 mkrakhm ph s 2561 19 mithunayn slmn rchdi nkekhiynlukkhrungxinediy xngkvs 20 mithunayn rikardu etyechyra prathansmakhmfutbxlbrasil 23 mithunayn fridi xlaebrchth nkmwyplaoxlimpikvdurxn 1972 aela oxlimpikvdurxn 1976 29 mithunayn edwid eciyng nkaesdngchawhxngkngkrkdakhm aekikh 1 krkdakhm pyya thnxmrxd xditprathansaldika khnthi 37 xditprathansalrththrrmnuy phuphiphaksa 6 krkdakhm crl disthaxphichy xditkrrmkarsiththimnusychnaehngchati 7 krkdakhm smedcphrarachathibdichyaennthraaehngenpal phramhakstriyphraxngkhsudthayaehngrachxanackrenpal nithi sthapitannth sthapnikchawithy silpinaehngchati 10 krkdakhm xssiri thrrmochti nkekhiynchawithy silpinaehngchati 13 krkdakhm brrpht tnthirwngs aephthychawithy 15 krkdakhm hmxmrachwngspridiyathr ethwkul xditrxngnaykrthmntri xditrthmntriwakarkrathrwngkarkhlng xditphuwakarthnakharaehngpraethsithy xditrthmntrichwywakarkrathrwngphanichyithy xditokhskpracasanknaykrthmntriithy rxbiyah kxdir nkthurkichyingchawmuslimxuykur 17 krkdakhm khamilla dchechsaehngkhxrnwxl ecahyingaehngshrachxanackr phrachayaphraxngkhthi 2 inecafachaycharls ecachayaehngewls 19 krkdakhm ibrxn emy nkdntrichawxngkvs 20 krkdakhm kharlxs santana nkkitar nkdntrichawxemrikn smkhid nwlepiyn xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdphthlung 22 krkdakhm yani traomth phithikrchawithy muhmhmd bin rachid xl mkthum naykrthmntrikhnthisam aelarxngprathanathibdiaehngshrthxahrbexmierts 24 krkdakhm ecahyingsarwath xl hssn 26 krkdakhm waelri owlkhxf xditnkkilakhimaaelaaechmpoxlimpikchawosewiyt 28 krkdakhm thnng phithya xditrthmntriwakarkrathrwngkarkhlngithy xditrthmntriwakarkrathrwngphanichyithy pietxr khxsokrf phusaercrachkarekhruxrthxxsetreliy 30 krkdakhm xaronld chwaresenkekxr nkaesdngchaychawxemrikn eriyweh isngng nkwadkartunchawyipunsinghakhm aekikh 1 singhakhm buychy ochkhwthna prathankrrmkarbristh bristh shphthnphibul cakd mhachn 3 singhakhm khwycit sripracnt silpinaehngchati silpaphunbanphakhklang 5 singhakhm wsnt srxyphisuththi xditprathansalrththrrmnuy 7 singhakhm osefiy ortaru nkrxng nkaetngephlng oprdiwesxr nkkitar chawrsesiy ospha sthaphr nkaesdngchawithy thungaekkrrm 28 minakhm ph s 2549 8 singhakhm nrngkhedch nnthophthiedch xditphubngkhbkxngphnthharrabthi 2 krmthharrabthi 21 rksaphraxngkh thungaekkrrm 22 phvsphakhm ph s 2528 9 singhakhm eyawlksn chinwtr xditnaykrthmntriithy aelaxditphusmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdechiyngihm thungaekkrrm 21 minakhm ph s 2552 rxy hxdcsn xditnkfutbxl aelaepnxdithwhnaphufuksxnthimchatixngkvs 10 singhakhm xnwar xibrahim nkkaremuxngmaelesiy 11 singhakhm krrnika thrrmeksr phuprakaskhaw nkaesdng aelaphithikrraykarothrthsn 19 singhakhm niwthn sriswsdi xditnkfutbxlchawithy 20 singhakhm xln li silpinnkwadphaphaelankxxkaebbsilpchawxngkvs 24 singhakhm epalu kuexlyu nkekhiynchawbrasil 27 singhakhm wiechiyrochti sukochtirtn xditokhskpracasanknaykrthmntri 28 singhakhm wang hmingchwn nkrxng nkaesdng aelaphithikrhyingchawhxngkng 31 singhakhm smchay wngsswsdi naykrthmntrikhnthi 26 khxngpraethsithyknyayn aekikh 1 knyayn ecachayaephthrikh xali pahlawi ecachayaehngxihran phrarachnddainphraecachah ersa pahlawi 3 knyayn echrar xuliey xditnkfutbxlaelaphucdkarthimchawfrngess 4 knyayn xryya namwngs nkaesdngchawithy 9 knyayn srayuthth chanakul xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdchynath thungaekkrrm 31 singhakhm ph s 2524 10 knyayn praphthr srlmph phithikrraykarothrthsnchawithy xditsmachiksphanitibyytiaehngchati 13 knyayn xanti rtnphl xditnkwingrayasnchawithy 14 knyayn aesm nil nkaesdngchawniwsiaelnd 15 knyayn caruwrrn pyoyphas nkaesdngxawuos thioxdxr lxng phucdkarmwyplathwipin 16 knyayn xaelkhsndr rutskhxy nkkaremuxngrsesiyaelaxditnaythharosewiyt 18 knyayn wasna chlakr nkaesdnghyingchawithy 19 knyayn cxn xungphakrn xditwuthismachikkrungethphmhankhr 21 knyayn stiewn khing nkekhiynniyayekhyakhwy chawxemrikn 25 knyayn hmxmrachwngschisnusrr swsdiwtn nkwithyasastrchawithy 26 knyayn rxng ekhamulkhdi silpinaehngchati nkaesdngaelankphakychawithy 27 knyayn dik xdofkat phucdkarfutbxlaelaxditnkfutbxlchawdtch mit olf nkdntrirxkchawxemriknaelankaesdngtulakhm aekikh 3 tulakhm ekhanetsaexnn dxrthiaehngoresinbxrk praethuxng panlksn xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdlaphun 4 tulakhm nikhm iwyrchphanich prathanwuthisphaithy smachikwuthispha cnghwdchaechingethra 8 tulakhm ikrskdi chunhawn xditrxnghwhnaphrrkhprachathipty xditsmachikwuthispha cnghwdnkhrrachsima thungaekkrrm 11 mithunayn ph s 2563 9 tulakhm iphsal phuchmngkhl nkkdhmaychawithy xditsmachikwuthisphaaelaxditsmachiksphanitibyytiaehngchati 11 tulakhm luks papadioms nkesrsthsastrchawkrik naykrthmntrikris 13 tulakhm wirch limwichy xditprathansaldikaaelaprathansalrththrrmnuy phuphiphaksa 16 tulakhm ethrri kriffiths xditnksnukekxrxachiphchawewls 19 tulakhm wibuly lisuwrrn silpinsakhacitrkrrm sastracarysakhathsnsilp 22 tulakhm smedcphrathiryanmuni smchay wrchaoy smedcphrarachakhnafaythrrmyutiknikay fransis yip nkrxngchawhxngkng 24 tulakhm ecachayniokhlsaehngliketnsitn 26 tulakhm hillari khlintn rthmntriwakarkrathrwngkartangpraethsshrth aelaxditsuphaphstrihmayelkhhnungaehngshrthxemrika phrryakhxngxditprathanathibdibil khlintn 29 tulakhm richard edryfs nkaesdngchawxemriknphvscikayn aekikh phvscikayn phraculnayk suchati xphichaot phiksuinsngkdkhnasngkhthrrmyutiknikay 1 phvscikayn cim sitnaemn nkdntri nkrxng oprdiwesxrephlngchawxemrikn suenkasu thaekda nkkilachawyipun 7 phvscikayn snthi limthxngkul nkhnngsuxphimph nkekhiyn phukxtngaelaecakhxnghnngsuxphimphinekhruxphucdkar 8 phvscikayn isywichy wrwinit xacarypracaphakhwichaethkhonolyichiwphaph khnawithyasastr mhawithyalymhidl 12 phvscikayn winy phnthurks nkrxng nkdntri nkaetngephlngchawithy 14 phvscikayn thxngis thbthnn silpinmrdkxisan 19 phvscikayn surinthr palaer elkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithy smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdsngkhla phrrkhprachathipty xditsmachikwuthisphacnghwdsngkhla aelaxditkrrmkarbriharphrrkhephuxaephndin 26 phvscikayn thuriya hnonefxr 27 phvscikayn rxb brueniy phuelnhmakruksaklchawdtch thungaekkrrm 9 mkrakhm ph s 2548 thnwakhm aekikh 1 thnwakhm pthmphngs eksrsukr xditprathanthipruksakxngbychakarkxngthphithy phnthmitrprachachnephuxprachathipity 8 thnwakhm cimmi lay nkthurkicaelankekhluxnihwchawhxngkng 17 thnwakhm calxng khruthkhunthd xditrthmntrichwywakarkrathrwngsuksathikar 18 thnwakhm xrchuma yuththwngs xdithwhnaphakhwichasilpakarlakhr khnaxksrsastr culalngkrnmhawithyaly 19 thnwakhm pyya cintaewch xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdxublrachthani 22 thnwakhm txtrakul ymnakh nayksmakhmwiswkrrmsthanaehngpraethsithyinphrabrmrachupthmph hiorchi naing nkwadphaphprakxb nkwadphaphprakxbaelankxxkaebbkrafikchawyipun 23 thnwakhm khwxn yng suk xditsuphaphstrihmayelkhhnungkhxngpraethsekahliit sthirphnthu ekyannth xditphubychakarthhareruxkhxngithy 29 thnwakhm okhsi phawewll nkdntrichawxngkvs mnthl sngwnesrimsri xditxthikarbdimhawithyalynerswr xditxthikarbdimhawithyalyphaeya 30 thnwakhm kingkaycn n echiyngihm xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdechiyngihm ecff linn nkrxng nkdntri nkaetngephlng aelaoprdiwesxrchawxngkvsimthrabwn aekikh brus aekstn nkdntri nkaetngephlngchawxemrikn kaehwa esiyngthxng nkrxnglukthungchaychawithy khim yxng suk curi wicitrwathkar xditxthikarbdikhnthi 10 khxngsthabnbnthitphthnbriharsastr esuxng thu ehuxng nkekhiynchawewiydnam rxngphl ecriyphnthu nkkdhmaychawithy xditpldsanknaykrthmntri xditelkhathikarkhnarthmntri thungaekkrrm ph s 2554 raphin phuith nkrxnglukthungchaychawithy thungaekkrrm 23 minakhm ph s 2524 ri chun xk xditnkwxlelybxlhyingchawekahliehnuxwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2490 14 kumphaphnth phrayaphhlphlphyuhesna phcn phhloythin naykrthmntrikhnthi 2 ekid 29 minakhm ph s 2430 10 minakhm smedcphraecabrmwngsethx ecafakrmphrayanrisranuwdtiwngs phrarachoxrskhxngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw aelaphrasmphnthwngsethx phraxngkhecaphrrnray prasuti 28 emsayn ph s 2406 7 emsayn ehnri fxrd phubukebikyanynt hlwngphxaechm xinthochot xditecaxawaswdtakxng ekid ph s 2405 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Sir Robert Robinson sakhawrrnkrrm xngedr pxl kiloym chid sakhasntiphaph Quaker Peace and Social Witness American Friends Service Committee sakhafisiks Edward Victor Appleton sakhasrirwithyahruxkaraephthy kharl efxrdinand khxri ekxrti ethersa khxri ebrnarod xlebrot oxwsesyxangxing aekikhekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2490 amp oldid 9507347, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม