fbpx
วิกิพีเดีย

คุรุอังคัท

คุรุอังคัท (Guru Angad) หรือบางเอกสารสะกดแตกต่างกันไป เช่น คุรุอังคัต, คุรุอังกัต, คุรุอังขัต และ คุรุอังฆัต เป็นคุรุศาสดาองค์ที่สองของศาสนาซิกข์ พระองค์ประสูติในครอบครัวของชาวฮินดูในหมู่บ้านหริเก (Harike) ในเมืองมุกตเสร์ (Muktser) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียใกล้กับแคว้นปัญจาบในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1504 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1552 พระองค์มีพระนามแรกประสูติว่า "ภาอี เลห์นา" (Bhai Lehna) พระบิดาของของพระองค์เป็นพ่อค้า ส่วนพระองค์เองทรงบวชเป็นนักบวช "บูชารี" (Pujari; นักบวชที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์พราหมณ์) และเป็นศาสนจารย์ ที่นับถือพระแม่ทุรคาเป็นหลัก ต่อมา ได้ทรงพบกับคุรุนานัก ศาสดาคุรุพระองค์แรกของซิกข์ จึงทรงเปลี่ยนศาสนามาเป็นชาวซิกข์และทรงงานช่วยเหลือคุรุนานักเป็นเวลาหลายปี ท่านคุรุนานักประทานพระนามใหม่ให้กับท่านภัย เลห์นา ว่า "คุรุอังคัท" (Guru Angad) อันแปลว่า "แขนขาของเรา" (my own limb) และได้แต่งตั้งให้เป็นคุรุศาสดาองค์ที่สองต่อจากตัวคุรุนานักเอง แทนที่จะแต่งตั้งพระบุตรของพระองค์ด้วยซ้ำ

คุรุอังคัท
ภาพเฟรสโกของคุรุอังคัตที่เมืองโควินทาล
ส่วนบุคคล
เกิด
ภาอีเลหนา (Bhai Lehna)

31 มีนาคม ค.ศ.1504
เสียชีวิต29 มีนาคม ค.ศ. 1552 (47 ปี)
Khadur Sahib, อมฤตสระ
ศาสนาศาสนาซิกข์
คู่สมรสMata Khivi
บุตรBaba Dasu, Baba Dattu, Bibi Amro และ Bibi Anokhi
บิดามารดาMata Ramo กับ Baba Pheru Mal
รู้จักจากสร้างมาตรฐานของอักษรคุรมุขี
ตำแหน่งชั้นสูง
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าคุรุนานัก
ผู้ดำรงตำแหน่งถัดมาคุรุอมรทาส

หลังการสิ้นพระชนม์ของคุรุนานักใน ค.ศ. 1539 คุรุอังคัตจึงทรงสืบสานและดำรงตำแหน่งผู้นำของศาสนาซิกข์ต่อจากคุรุนานัก ผลงานสำคัญของท่านที่ทรงช่วยพัฒนาศาสนาซิกข์ คือการพัฒนาและจัดระบบอักษรคุรมุขีโดยพัฒนาดัดแปลงจากอักษรทาครี ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในแถบเทือกเขาหิมาลัย ท่านยังทรงรวบรวมเพลงสวดของคุรุนานักและนิพนธ์เพลงสวดขึ้นอีก 62-63 เพลง ต่อมาพระองค์ได้ทรงเลือกคุรุศาสดาองค์ต่อไปด้วยแนวคิดเช่นเดียวกับคุรุนานัก คือไม่เลือกพระบุตรของตนแต่เลือกผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาคุรุอมรทาส เป็นคุรุศาสดาองค์ที่ 3 ถัดจากพระองค์เอง

  1. H. S. Singha (2000). . Hemkunt Press. p. 20. ISBN 978-81-7010-301-1.
  2. Arvind-Pal Singh Mandair (2013). . Bloomsbury Academic. pp. 35–37. ISBN 978-1-4411-0231-7.
  3. Louis E. Fenech; W. H. McLeod (2014). . Rowman & Littlefield Publishers. p. 36. ISBN 978-1-4422-3601-1.
  4. William Owen Cole; Piara Singh Sambhi (1995). . Sussex Academic Press. pp. 18–20. ISBN 978-1-898723-13-4.
  5. Clarke, Peter B.; Beyer, Peter (2009). The World's Religions: Continuities and Transformations. Abingdon: Routledge. p. 565. ISBN 9781135210991.
  6. Shackle, Christopher; Mandair, Arvind-Pal Singh (2005). Teachings of the Sikh Gurus: Selections from the Sikh Scriptures. United Kingdom: Routledge. xiii–xiv. ISBN 0-415-26604-1.
  7. Kushwant Singh. . Encyclopaedia of Sikhism. Punjab University Patiala. สืบค้นเมื่อ10 December 2016.
  8. William Owen Cole; Piara Singh Sambhi (1995). . Sussex Academic Press. pp. 20–21. ISBN 978-1-898723-13-4.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
คุรุอังคัท
ก่อนหน้า คุรุอังคัท ถัดไป
คุรุนานักเทพ คุรุศาสดาของศาสนาซิกข์
คุรุอมรทาส

คุรุอังคัท
งค, กข, านท, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, งค, guru, angad, หร, อบางเอกสารสะกดแตกต, างก, นไป, เช, งค, งก, งข, และ, งฆ, เป, นค, ศาสดาองค, สองของศาสนาซ, กข, พระองค, ประส, ในครอบคร, วของชาวฮ, นด, ในหม, านหร, เก, harike, ในเม, องม, กตเสร, muktser, ทางท, ศต. khuruxngkhth khurusikkhthanthi 2 phasaxun efadu aekikh epliynthangcak khuruxngkht khuruxngkhth Guru Angad hruxbangexksarsakdaetktangknip echn khuruxngkht khuruxngkt khuruxngkht aela khuruxngkht epnkhurusasdaxngkhthisxngkhxngsasnasikkh phraxngkhprasutiinkhrxbkhrwkhxngchawhinduinhmubanhriek Harike inemuxngmuktesr Muktser thangthistawnxxkechiyngehnuxkhxngxnuthwipxinediyiklkbaekhwnpycabinpccubn emuxwnthi 21 minakhm kh s 1504 aelasinphrachnmemuxwnthi 29 minakhm kh s 1552 2 3 phraxngkhmiphranamaerkprasutiwa phaxi elhna Bhai Lehna phrabidakhxngkhxngphraxngkhepnphxkha swnphraxngkhexngthrngbwchepnnkbwch buchari Pujari nkbwchthithahnathiprakxbphithikrrminobsthphrahmn aelaepnsasncary thinbthuxphraaemthurkhaepnhlk 3 4 txma idthrngphbkbkhurunank sasdakhuruphraxngkhaerkkhxngsikkh cungthrngepliynsasnamaepnchawsikkhaelathrngnganchwyehluxkhurunankepnewlahlaypi thankhurunankprathanphranamihmihkbthanphy elhna wa khuruxngkhth Guru Angad xnaeplwa aekhnkhakhxngera my own limb 5 aelaidaetngtngihepnkhurusasdaxngkhthisxngtxcaktwkhurunankexng aethnthicaaetngtngphrabutrkhxngphraxngkhdwysa 3 4 6 khuruxngkhthphaphefrsokkhxngkhuruxngkhtthiemuxngokhwinthalswnbukhkhlekidphaxielhna Bhai Lehna 31 minakhm kh s 1504 Matte Di Sarai Muktsar aekhwnpycabesiychiwit29 minakhm kh s 1552 47 pi Khadur Sahib xmvtsra 1 sasnasasnasikkhkhusmrsMata KhivibutrBaba Dasu Baba Dattu Bibi Amro aela Bibi AnokhibidamardaMata Ramo kb Baba Pheru Malruckcaksrangmatrthankhxngxksrkhurmukhitaaehnngchnsungphudarngtaaehnngkxnhnakhurunankphudarngtaaehnngthdmakhuruxmrthas hlngkarsinphrachnmkhxngkhurunankin kh s 1539 khuruxngkhtcungthrngsubsanaeladarngtaaehnngphunakhxngsasnasikkhtxcakkhurunank 7 8 phlngansakhykhxngthanthithrngchwyphthnasasnasikkh khuxkarphthnaaelacdrabbxksrkhurmukhiodyphthnaddaeplngcakxksrthakhri sungichxyangaephrhlayinaethbethuxkekhahimaly 2 4 thanyngthrngrwbrwmephlngswdkhxngkhurunankaelaniphnthephlngswdkhunxik 62 63 ephlng 4 txmaphraxngkhidthrngeluxkkhurusasdaxngkhtxipdwyaenwkhidechnediywkbkhurunank khuximeluxkphrabutrkhxngtnaeteluxkphuthimikhwamsamarthmakkwa sungphraxngkhidthrngsthapnakhuruxmrthas epnkhurusasdaxngkhthi 3 thdcakphraxngkhexng 7 8 xangxing aekikh H S Singha 2000 The Encyclopedia of Sikhism over 1000 Entries Hemkunt Press p 20 ISBN 978 81 7010 301 1 2 0 2 1 Arvind Pal Singh Mandair 2013 Sikhism A Guide for the Perplexed Bloomsbury Academic pp 35 37 ISBN 978 1 4411 0231 7 3 0 3 1 3 2 Louis E Fenech W H McLeod 2014 Historical Dictionary of Sikhism Rowman amp Littlefield Publishers p 36 ISBN 978 1 4422 3601 1 4 0 4 1 4 2 4 3 William Owen Cole Piara Singh Sambhi 1995 The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices Sussex Academic Press pp 18 20 ISBN 978 1 898723 13 4 Clarke Peter B Beyer Peter 2009 The World s Religions Continuities and Transformations Abingdon Routledge p 565 ISBN 9781135210991 Shackle Christopher Mandair Arvind Pal Singh 2005 Teachings of the Sikh Gurus Selections from the Sikh Scriptures United Kingdom Routledge xiii xiv ISBN 0 415 26604 1 7 0 7 1 Kushwant Singh Amar Das Guru 1479 1574 Encyclopaedia of Sikhism Punjab University Patiala subkhnemux 10 December 2016 8 0 8 1 William Owen Cole Piara Singh Sambhi 1995 The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices Sussex Academic Press pp 20 21 ISBN 978 1 898723 13 4 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb khuruxngkhthkxnhna khuruxngkhth thdipkhurunankethph khurusasdakhxngsasnasikkh khuruxmrthasekhathungcak https th wikipedia org w index php title khuruxngkhth amp oldid 9425820, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม