fbpx
วิกิพีเดีย

แผงแป้นอักขระ

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด (ขึ้นอยู่กับผังแป้นพิมพ์) ซึ่งถอดแบบมาจากเครื่องพิมพ์ดีด ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรับข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต จากนั้นจึงส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือใช้ควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น คีย์บอร์ดจึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

ในปี 2005 คีย์บอร์ดไร้สายรุ่นแรกเปิดตัวที่งาน Apple Expo ในช่วงแรกเริ่ม คีย์บอร์ดไร้สาย นั้นถูกออกแบบให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตัวรับสัญญาณวิทยุ ผ่านตัวเชื่อมต่อเล็ก ๆ ที่เสียบเข้ากับพอร์ต USB แต่ปัจจุบัน คีย์บอร์ดไร้สายแบบบลูทูธได้รับการพัฒนาและเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความต้องการที่จะใช้กับโทรศัพท์และแทบเล็ตของคนส่วนมาก

คีย์บอร์ดของไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM ในรุ่นแรกๆ ประมาณปี ค.ศ.1981 มีปุ่มทั้งหมด 83 ปุ่ม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC/XT และในปี ค.ศ. 1984 ก็ได้ เพิ่มจำนวนปุ่มขึ้นเป็น 84 ปุ่มมีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC/AT ต่อจากนั้นก็ได้ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ใช้เรียกว่า คีย์บอร์ด AT และพัฒนามาเป็น รุ่น PS/2 โดยมีแป้นพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 17 ปุ่มรวมแล้วก็เป็น 101 ปุ่ม

บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเครือข่ายนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผงแป้นอักขระ
แผงแป, นอ, กขระ, แป, นพ, มพ, กขระ, ปกรณ, คอมพ, วเตอร, ใช, สำหร, บพ, มพ, อความ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, บอร, คอมพ, วเตอร, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, . aephngaepnxkkhra aepnphimphxkkhra xupkrnkhxmphiwetxrichsahrbphimphkhxkhwam phasaxun efadu aekikh epliynthangcak khiybxrd khxmphiwetxr lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudbthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir khiybxrd hrux aepnphimph sphthbyytiichwa aephngaepnxkkhra epnxupkrnkhxmphiwetxrthithukekhruxngcaepntxngmi epnxupkrnhlkthiichinkarnakhxmullnginekhruxngkhxmphiwetxr odypktimkcamilksnaepnsiehliymphunphahruxiklekhiyng miaepntang pramanrxyaepnxyubnkhiybxrd khunxyukbphngaepnphimph sungthxdaebbmacakekhruxngphimphdid xxkaebbmaephuxichsahrbrbkhxmulthiepntwxkkhra aelwthakarepliynepnrhs 7 hrux 8 bit caknncungsngihkhxmphiwetxrpramwlphl hruxichkhwbkhumfngkchnkarthanganbangxyangkhxngkhxmphiwetxr aelaephuxihkarpxnkhxmulthiepnxkkhraaelatwelkhthaidngayaelasadwkkhun khiybxrdcungaeykaephngthiepnaepnxkkhrakbaepntwelkhaeykiwtanghakkhiybxrdkhxmphiwetxr inpi 2005 khiybxrdirsayrunaerkepidtwthingan Apple Expo inchwngaerkerim khiybxrdirsay nnthukxxkaebbihichkbekhruxngkhxmphiwetxrodyxasytwrbsyyanwithyu phantwechuxmtxelk thiesiybekhakbphxrt USB aetpccubn khiybxrdirsayaebbbluthuthidrbkarphthnaaelaepnthiniymmakkhun enuxngcakkhwamtxngkarthicaichkbothrsphthaelaaethbeltkhxngkhnswnmak 1 prawti aekikhkhiybxrdkhxngimokhrkhxmphiwetxrtrakul IBM inrunaerk pramanpi kh s 1981 mipumthnghmd 83 pum sungmichuxeriykwa khiybxrd PC XT aelainpi kh s 1984 kid ephimcanwnpumkhunepn 84 pummichuxeriykwa khiybxrd PC AT txcaknnkid phthnakhunmaeruxy tamkhwamtxngkarkhxngphuicheriykwa khiybxrd AT aelaphthnamaepn run PS 2 odymiaepnphimphephimkhunxik 17 pumrwmaelwkepn 101 pumaehlngkhxmulxun aekikhArt of Assembly Language Chapter Twenty The PC Keyboard Keyboard matrix circuits Large searchable database of keyboard shortcuts at Keyxl com PC World The 10 worst PC Keyboards of All Time IBM s 84 key PC keyboard Roonnhaidee khiybxrdirsay runihndithisudsahrbkhun bthkhwamekiywkbkhxmphiwetxr xupkrntang hruxekhruxkhayniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ethkhonolyisarsneths khiybxrdirsay runihndithisudsahrbkhun bthkhwamcakewbist Roonnhaidee comekhathungcak https th wikipedia org w index php title aephngaepnxkkhra amp oldid 9508389, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม