fbpx
วิกิพีเดีย

ความยาว

ความยาว คือ ปริมาณของรูปหนึ่งมิติ หรือ มิติตามแนวยาวของวัตถุใด ๆ ความยาวของของสิ่งหนึ่งคือระยะทาง (หรือการกระจัด) จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นการขยายเชิงเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความยาวอาจมีความหมายแยกออกจากความสูง ซึ่งเป็นการขยายตามแนวดิ่ง และความกว้าง ซึ่งเป็นระยะทางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เช่นวัดจากมุมข้างซ้ายไปยังมุมข้างขวาผ่านวัตถุเป็นต้น ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม คำว่า ความยาว นี้มีความหมายเหมือนกับ ระยะทาง และย่อด้วยอักษร l หรือ L (แอล) หรือสัญลักษณ์คล้ายแอล

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง แสดงความกว้าง ความยาว และความสูง

ความยาวเป็นการวัดในหนึ่งมิติ ในขณะที่พื้นที่เป็นการวัดในสองมิติ และปริมาตรเป็นการวัดในสามมิติ ในระบบการวัดส่วนใหญ่ หน่วยความยาวเป็นหน่วยวัดพื้นฐานสำหรับการนิยามหน่วยวัดอื่น ๆ

ดูบทความหลักที่: หน่วยความยาว

ความยาวนั้นมีหน่วยวัดหลายประเภท หน่วยความยาวอาจอ้างอิงจากส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ระยะในการเดินเป็นจำนวนก้าว ระยะระหว่างจุดสังเกตหรือสถานที่ต่าง ๆ บนโลก หรือความยาวที่ไม่มีกฎเกณฑ์ระหว่างวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่สองชนิด

ในหน่วยเอสไอ ซึ่งเป็นระบบหน่วยวัดสากล หน่วยความยาวที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือ เมตร ซึ่งปัจจุบันได้นิยามไว้ในพจน์ของความเร็วแสง หน่วยเซนติเมตรหรือกิโลเมตรก็เป็นหน่วยที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งต่อยอดมาจากหน่วยเมตร ระบบนี้จึงมีอีกชื่อว่าระบบเมตริก ส่วนระบบอังกฤษ (รวมทั้งอเมริกาก็ใช้) มักใช้หน่วยความยาวเป็น นิ้ว6.3 ฟุต หลา และไมล์

หน่วยที่ใช้วัดระยะทางที่กว้างขวางมากในอวกาศ มีทั้งหน่วยดาราศาสตร์ที่อ้างอิงจากระยะทางโดยเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ หน่วยปีแสงที่อ้างอิงจากการเดินทางของแสง และหน่วยพาร์เซก ส่วนหน่วยที่ใช้วัดระยะทางที่เล็กมากในระดับอะตอมหรือโมเลกุล มีทั้งหน่วยไมครอน (ปัจจุบันใช้ไมโครเมตร) และหน่วยอังสตรอม เป็นต้น

ความยาว
ความยาว, าท, ได, จากการว, ดม, ของว, ตถ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ปร, มาณของร, ปหน, งม, หร, ตามแนวยาวของว, ตถ, ใด, ของของส, งหน, งค, อระยะทาง, หร, อการกระจ, จากจ, ดเร, มต, นไปย, งจ, ดส, นส, งเป, นการขยายเช, งเส, นตรงจากจ, ดหน, งไปย, งอ, กจ, ดหน, อาจม, ความหมายแยก. khwamyaw khathiidcakkarwdmitikhxngwtthu phasaxun efadu aekikh khwamyaw khux primankhxngruphnungmiti hrux mititamaenwyawkhxngwtthuid khwamyawkhxngkhxngsinghnungkhuxrayathang hruxkarkracd cakcuderimtnipyngcudsinsud sungepnkarkhyayechingesntrngcakcudhnungipyngxikcudhnung khwamyawxacmikhwamhmayaeykxxkcakkhwamsung sungepnkarkhyaytamaenwding aelakhwamkwang sungepnrayathangcakdanhnungipyngxikdanhnung echnwdcakmumkhangsayipyngmumkhangkhwaphanwtthuepntn inthangwithyasastrkayphaphaelawiswkrrm khawa khwamyaw nimikhwamhmayehmuxnkb rayathang aelayxdwyxksr l hrux L aexl hruxsylksnkhlayaexl ℓthrngsiehliymmumchakruphnung aesdngkhwamkwang khwamyaw aelakhwamsung khwamyawepnkarwdinhnungmiti inkhnathiphunthiepnkarwdinsxngmiti aelaprimatrepnkarwdinsammiti inrabbkarwdswnihy hnwykhwamyawepnhnwywdphunthansahrbkarniyamhnwywdxun hnwykhwamyaw aekikhdubthkhwamhlkthi hnwykhwamyaw khwamyawnnmihnwywdhlaypraephth hnwykhwamyawxacxangxingcakswntang inrangkaymnusy rayainkaredinepncanwnkaw rayarahwangcudsngekthruxsthanthitang bnolk hruxkhwamyawthiimmikdeknthrahwangwtthuthiimekhluxnthisxngchnid inhnwyexsix sungepnrabbhnwywdsakl hnwykhwamyawthiepnphunthanthisudkhux emtr sungpccubnidniyamiwinphcnkhxngkhwamerwaesng hnwyesntiemtrhruxkiolemtrkepnhnwythiichknodythwip sungtxyxdmacakhnwyemtr rabbnicungmixikchuxwarabbemtrik swnrabbxngkvs rwmthngxemrikakich mkichhnwykhwamyawepn niw6 3 fut hla aelaiml hnwythiichwdrayathangthikwangkhwangmakinxwkas mithnghnwydarasastrthixangxingcakrayathangodyechliyrahwangolkkbdwngxathity hnwypiaesngthixangxingcakkaredinthangkhxngaesng aelahnwypharesk swnhnwythiichwdrayathangthielkmakinradbxatxmhruxomelkul mithnghnwyimkhrxn pccubnichimokhremtr aelahnwyxngstrxm epntnduephim aekikhxndbkhxngkhnad khwamyaw ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khwamyaw amp oldid 9323028, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม