fbpx
วิกิพีเดีย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ระวังสับสนกับ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ:United Nations Security Council; UNSC) เป็นหนึ่งใน 6 เสาหลักของสหประชาชาติ และเป็นองค์กรในสหประชาชาติที่มีอิทธิพลรองลงมาจากสมัชชาใหญ่ เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการเรียกระดมพลจากรัฐสมาชิกในสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในประเทศและสงครามต่าง ๆ และยังมีอำนาจในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่าง ๆ


คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ห้องประชุมคณะมนตรีความมั่นคงในนครนิวยอร์ก
ประเภทเสาหลัก
หัวหน้าประธานคณะมนตรี
จัดตั้งค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)
เว็บไซต์
ต้นสังกัดสหประชาชาติ
โครงสร้าง

กลุ่มแอฟริกัน
กลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก
กลุ่มยุโรปตะวันออก
กลุ่มละตินอเมริกาและแคริบเบียน
ยุโรปตะวันตกและกลุ่มอื่นๆ

เนื้อหา

คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐ และสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) 10 ประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำได้ในทันทีเมื่อหมดวาระ

สมาชิกถาวร

รัฐชาติ รัฐผู้แทนในปัจจุบัน รัฐผู้แทนในอดีต
จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตั้งแต่ 1971) สาธารณรัฐจีน (1945–1971)
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 (ตั้งแต่ 1958) รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (1945–1946)
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 (1946–1958)
รัสเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย (ตั้งแต่ 1991) สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (1945–1991)
บริติช สหราชอาณาจักร (ตั้งแต่ 1945)
อเมริกัน สหรัฐอเมริกา (ตั้งแต่ 1945)
  • ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

  • ประเทศสมาชิกถาวรดั้งเดิมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1945 (น้ำเงินเข้ม) รวมอาณานิคม (น้ำเงินอ่อน)

สมาชิกไม่ถาวร

ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปัจจุบัน

การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC จะแบ่งตามกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มแอฟริกา กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กลุ่มยุโรปตะวันออก (EES) และ กลุ่มยุโรปตะวันตกและประเทศอื่น (WEOG) โดยกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกได้รับการจัดสรรที่นั่ง 2 ที่ กลุ่มแอฟริกา 3 ที่ กลุ่ม GRULAC 2 ที่ กลุ่มยุโรปตะวันออก 1 ที่ และกลุ่ม WEOG 2 ที่

โดยการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวร UNSC จะมีขึ้นในช่วงสมัยการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีการประชุมหลัก ๆ ในช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคมของทุกปี โดยประเทศที่จะได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม UNGA โดยเป็น การลงคะแนนลับ ทั้งนี้ สมาชิก UNSC ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

Term แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา
และแคริบเบียน
ยุโรปตะวันตก
และอื่นๆ
2020 ไนเจอร์ ตูนิเซีย เวียดนาม เอสโตเนีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
2021 เคนยา อินเดีย เม็กซิโก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์
2022


กลุ่มจี4ซึ่งประกอบด้วย บราซิล, อินเดีย, เยอรมนี และ ญี่ปุ่น
ประเทศสมาชิกภายใต้ฉันทามติร่วม

กลุ่มจี4 ได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจากปัจจุบัน 15 ประเทศ เป็น 25 ประเทศ โดยให้เพิ่มสมาชิกถาวรหกประเทศ และสมาชิกไม่ถาวรสี่ประเทศ รวมทั้งจากเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งทางด้านสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกลุ่มจี4 ส่วนด้านสหรัฐอเมริกาก็เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งประเภทถาวรและไม่ถาวรในปริมาณจำกัด และต้องการให้มีการคัดเลือกสมาชิกถาวรใหม่โดยพิจารณาจากการเข้ามีส่วนร่วมในการรักษา สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และทางด้านรัสเซียและจีนก็ได้แสดงการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคง แต่ต้องการให้เพิ่มจำนวนเพียงจำกัดและอย่างค่อยเป็นค่อยไป และขึ้นอยู่กับความเห็นชอบในวงกว้างที่สุดในหมู่บรรดาสมาชิกสหประชาชาติ

ข้อ 27 ของกฎบัตรสหประชาชาติกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงข้อมติ คือ แต่ละประเทศสมาชิกฯ มีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนเท่ากัน โดยคำวินิจฉัยของ UNSC ในทุกเรื่องจะต้องกระทำด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิกอย่างน้อย 9 ประเทศ โดยต้องรวมคะแนนเสียงเห็นพ้องของประเทศสมาชิกถาวรทั้ง 5 ประเทศ ด้วย (เป็นที่มาของคำว่า “สิทธิยับยั้ง” (veto) อย่างไรก็ดี ไม่มีคำว่า veto ปรากฏในกฎบัตรฯ) ยกเว้นในกรณีพิจารณาความ (procedural matters) ต้องการเสียงเห็นชอบจากสมาชิกประเภทใดก็ได้จำนวนอย่างน้อย 9 ประเทศ

  1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
  2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ
  3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน
  4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ
  5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
  6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน
  7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน
  8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
  9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
  10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก
  11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
คณะมนตร, ความม, นคงแห, งสหประชาชาต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ระว, งส, บสนก, คณะมนตร, ความม, นคงแห, งชาต, งกฤษ, united, nations, security, council, unsc, เป, นหน, งใน, เสาหล, กของสหประชาชาต, และเป, นองค, กรในสหประชาชาต, ทธ, พลรองลงมาจากสม, ชชาใหญ, เป, นองค, กรท, . khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachati phasaxun efadu aekikh rawngsbsnkb khnamntrikhwammnkhngaehngchati khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachati xngkvs United Nations Security Council UNSC epnhnungin 6 esahlkkhxngshprachachati aelaepnxngkhkrinshprachachatithimixiththiphlrxnglngmacaksmchchaihy epnxngkhkrthimixanacinkareriykradmphlcakrthsmachikinshprachachatiephuxcdtngepnkxngkalngrksasntiphaphekhaipptibtihnathirksasntiphaphinpraethsaelasngkhramtang aelayngmixanacinkarkhwabatrthangesrsthkictxpraethstang khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatihxngprachumkhnamntrikhwammnkhnginnkhrniwyxrkpraephthesahlkhwhnaprathankhnamntricdtngkh s 1945 ph s 2488 ewbistun wbr org wbr en wbr sc wbr tnsngkdshprachachatiokhrngsrang klumaexfrikn klumexechiy aepsifik klumyuorptawnxxk klumlatinxemrikaaelaaekhribebiyn yuorptawntkaelaklumxun enuxha 1 smachik 1 1 smachikthawr 1 2 smachikimthawr 2 praethsthismkhrepnsmachikthawr 3 karlngkhaaennesiyng 4 bthbathaelahnathi 5 xangxing 6 duephim 7 aehlngkhxmulxunsmachik aekikhkhnamntriniprakxbdwysmachikthawr Permanent members 5 praeths khux cin frngess rsesiy shrachxanackr aelashrth aelasmachikimthawr Non permanent members 10 praeths sungmacakkareluxktng odymiwarakardarngtaaehnng 2 pi aelaimsamarthlngsmkhrrbeluxktngsaidinthnthiemuxhmdwara smachikthawr aekikh rthchati rthphuaethninpccubn rthphuaethninxditcin satharnrthprachachncin tngaet 1971 satharnrthcin 1945 1971 frngess satharnrthfrngessthi 5 tngaet 1958 rthbalchwkhrawaehngsatharnrthfrngess 1945 1946 satharnrthfrngessthi 4 1946 1958 rsesiy shphnthrthrsesiy tngaet 1991 shphaphsatharnrthsngkhmniymosewiyt 1945 1991 britich shrachxanackr tngaet 1945 xemrikn shrthxemrika tngaet 1945 praethssmachikthawrkhxngkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachati praethssmachikthawrdngedimkhxngkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiinpi kh s 1945 naenginekhm rwmxananikhm naenginxxn smachikimthawr aekikh praethssmachikkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiinpccubn kareluxktngsmachikimthawrkhxng UNSC caaebngtamklumphumiphakh 5 klum idaek klumexechiyaelahmuekaaaepsifik klumaexfrika klumlatinxemrikaaelaaekhribebiyn GRULAC klumyuorptawnxxk EES aela klumyuorptawntkaelapraethsxun WEOG odyklumexechiy aepsifikidrbkarcdsrrthinng 2 thi klumaexfrika 3 thi klum GRULAC 2 thi klumyuorptawnxxk 1 thi aelaklum WEOG 2 thi odykareluxktngsmachikimthawr UNSC camikhuninchwngsmykarprachumsmchchaihyaehngshprachachati sungmikarprachumhlk inchwngeduxnknyayn thungthnwakhmkhxngthukpi odypraethsthicaidrbkareluxktngcatxngidrbesiyngsnbsnunxyangnxy 2 in 3 khxngsmachikthiekharwmkarprachum UNGA odyepn karlngkhaaennlb thngni smachik UNSC thiidrbkareluxktngihm caekharbtaaehnnginwnthi 1 mkrakhm khxngpithdip Term aexfrika exechiyaepsifik yuorptawnxxk latinxemrika aelaaekhribebiyn yuorptawntk aelaxun2020 inecxr tuniesiy ewiydnam exsoteniy esntwinesntaelaekrnadins2021 ekhnya xinediy emksiok ixraelnd nxrewy2022praethsthismkhrepnsmachikthawr aekikh klumci4sungprakxbdwy brasil xinediy eyxrmni aela yipun praethssmachikphayitchnthamtirwm klumci4 idesnxihmikarephimcanwnsmachikkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachaticakpccubn 15 praeths epn 25 praeths odyihephimsmachikthawrhkpraeths aelasmachikimthawrsipraeths rwmthngcakexechiy aexfrika aelalatinxemrika sungthangdanshrachxanackraelafrngessidihkarsnbsnunkhxesnxkhxngklumci4 swndanshrthxemrikakehndwykbkarephimcanwnsmachikthngpraephththawraelaimthawrinprimancakd aelatxngkarihmikarkhdeluxksmachikthawrihmodyphicarnacakkarekhamiswnrwminkarrksa sntiphaphaelakhwammnkhngrahwangpraeths aelathangdanrsesiyaelacinkidaesdngkarsnbsnunkarephimcanwnsmachikinkhnamntrikhwammnkhng aettxngkarihephimcanwnephiyngcakdaelaxyangkhxyepnkhxyip aelakhunxyukbkhwamehnchxbinwngkwangthisudinhmubrrdasmachikshprachachatikarlngkhaaennesiyng aekikhkhx 27 khxngkdbtrshprachachatikahndwithikarlngkhaaennesiyngkhxmti khux aetlapraethssmachik mikhaaennesiynghnungkhaaennethakn odykhawinicchykhxng UNSC inthukeruxngcatxngkrathadwykhaaennesiyngehnchxbkhxngsmachikxyangnxy 9 praeths odytxngrwmkhaaennesiyngehnphxngkhxngpraethssmachikthawrthng 5 praeths dwy epnthimakhxngkhawa siththiybyng veto xyangirkdi immikhawa veto praktinkdbtr ykewninkrniphicarnakhwam procedural matters txngkaresiyngehnchxbcaksmachikpraephthidkidcanwnxyangnxy 9 praethsbthbathaelahnathi aekikhtharngrksasntiphaph aelakhwammnkhngrahwangpraethstamwtthuprasngkhaelahlkkarkhxngshprachachati sxbswnekiywkbkrniphiphathhruxsthankarnid sungxacnaipsukarkrathbkrathngrahwangpraeths esnxaenawithithicaichkrniphiphathechnwann hrux enguxnikhthiihmikartklngprxngdxngkn wangaephnephuxsthapnarabbkarkhwbkhumkalngxawuth khnhaaelawinicchywamiphykhukkhamtxsntiphaph hrux epnkarkrathathirukranhruxim aelwesnxaenawakhwrcaptibtixyangir eriykrxngihsmachikpraethsthakarlngothsinthangesrsthkic aelaichmatrkarxun thiimthungkhnthasngkhram ephuxpxngknmiihekidhruxhyudyngkarrukran daeninkarthangthhartxbotfaythirukran esnxihrbpraethssmachikihm rwmthngenguxnikhhruxkdeknth inkarthicaekhaepnphakhitamkdhmaykhxngsalyutithrrmrahwangpraeths thahnathiihphawathrstikhxngshprachachati inekhtthithuxwamikhwamsakhythangyuththsastr esnxaenaihsmchchashprachachati aetngtngtwelkhathikaraelarwmkbsmchchainkareluxktngphuphiphaksasalolk sngraynganpracapiaelaraynganphiesstxsmchchashprachachatibrrdapraethssmachikkhxngshprachachati tangtklngyinyxmthicaptibtitamkhxmtiid khxngkhnamntrikhwammnkhng thngyngrbrxngthicacdkalngkxngthphkhxngtnihaekkhnamntrikhwammnkhnghakkhxrxng rwmthngkhwamchwyehluxaelaaelaxupkrnxun thicaepntxkartharngrksaiwsungsntiphaph aelakhwammnkhngrahwangpraethsxangxing aekikhduephim aekikhraychuxsmachikkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiaehlngkhxmulxun aekikhkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiekhathungcak https th wikipedia org w index php title khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachati amp oldid 9334323, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม