fbpx
วิกิพีเดีย

กิโลกรัม

เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ
บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

กิโลกรัม อักษรย่อ กก. (อังกฤษ:kilogram : kg) เป็นหน่วยฐานของมวลตามระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (ระบบเอสไอ) ถูกใช้ทั่วไปในการวัดมวลทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการค้า ทั่วโลก นิยมเรียกย่อๆ ว่า กิโล

กิโลกรัม
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยฐานเอสไอ
เป็นหน่วยของมวล
สัญลักษณ์kg
การแปลงหน่วย
1 kg ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
Avoirdupois2.204622 ปอนด์
หน่วยอังกฤษ0.0685 สลัก
พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยกรัม (g)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 g dg เดซิกรัม 101 g dag เดคากรัม
10–2 g cg เซนติกรัม 102 g hg เฮกโตกรัม
10–3 g mg มิลลิกรัม 103 g kg กิโลกรัม
10–6 g µg ไมโครกรัม 106 g Mg เมกะกรัม (เมตริกตัน)
10–9 g ng นาโนกรัม 109 g Gg จิกะกรัม
10–12 g pg พิโกกรัม 1012 g Tg เทระกรัม
10–15 g fg เฟมโตกรัม 1015 g Pg เพตะกรัม
10–18 g ag อัตโตกรัม 1018 g Eg เอกซะกรัม
10–21 g zg เซปโตกรัม 1021 g Zg เซตตะกรัม
10–24 g yg ยอกโตกรัม 1024 g Yg ยอตตะกรัม
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

กิโลกรัม ยังคงเป็นหน่วยเอสไอเพียงหน่วยเดียวที่นิยามโดยเทียบกับวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น แทนที่จะเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์เช่นหน่วยอื่น ๆ

เมื่อแรกเริ่มนั้น หนึ่งกิโลกรัม นิยามไว้เท่ากับมวลของน้ำบริสุทธิ์ ปริมาตรหนึ่งลิตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและความดันบรรยากาศมาตรฐาน นิยามข้างต้นวัดให้แม่นยำได้ยาก เนื่องจากความหนาแน่นของน้ำขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศ และความดันนิยามโดยมีมวลเป็นองค์ประกอบ ทำให้เกิดการขึ้นแก่กันเป็นวงกลมในนิยามของกิโลกรัมข้างต้น

เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น จึงได้มีการนิยามกิโลกรัมใหม่ให้เท่ากับมวลของมวลมาตรฐานอย่างเที่ยงตรง ซึ่งมวลมาตรฐานดังกล่าวสร้างขึ้นโดยให้มีมวลเทียบเท่ากับมวลในนิยามเดิม นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 เป็นต้นมา ระบบเอสไอนิยามให้มวลหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับมวลของมวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัม ซึ่งเป็นทรงกระบอกสร้างจากโลหะเจือแพลทินัม-อิริเดียม ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มิลลิเมตร เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด (Bureau International des Poids et Mesures) ได้มีการสร้างสำเนาอย่างเป็นทางการของมวลต้นแบบระหว่างชาติฯ ขึ้นหลายชิ้นด้วยกันเพื่อใช้เป็นมวลต้นแบบแห่งชาติ ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับมวลต้นแบบระหว่างชาติฯ ("Le Grand Kilo" เลอกรองกีโล) ประมาณทุก 10 ปี มวลต้นแบบระหว่างชาติฯ นั้นสร้างขึ้นราวคริสต์ทศวรรษ 1880

หากถือตามนิยาม ความคลาดเคลื่อนระหว่างการเปรียบเทียบซ้ำแต่ละครั้งของนิยามปัจจุบันจะต้องเป็นศูนย์ ทว่าในการถือปฏิบัติโดยทั่วไป ถือว่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอยู่ในอันดับ 2 ไมโครกรัม ความคลาดเคลื่อนนี้พบจากการเปรียบเทียบมวลต้นแบบระหว่างชาติฯ กับมวลต้นแบบแห่งชาติทุกชิ้น เนื่องจากมวลต้นแบบแห่งชาติสร้างจากวัสดุเดียวกันและเก็บไว้ในสภาวะเดียวกัน จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่ามวลต้นแบบระหว่างชาติฯ มีความเสถียรของมวลมากหรือน้อยไปกว่ามวลสำเนาอย่างเป็นทางการชิ้นอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การประมาณการความเสถียรของมวลต้นแบบระหว่างชาติฯ จึงสามารถกระทำได้ กระบวนวิธีเปรียบเทียบดังกล่าวนี้จะกระทำประมาณทุก 40 ปี

ปัจจุบันเราพบว่ามวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัมสูญเสียมวลไปประมาณ 50 ไมโครกรัมตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด (จากรายงานในนิตยสาร แดร์-ชปีเกิล ปี 2003 ฉบับ 26) การที่มวลของมวลต้นแบบฯ เปลี่ยนแปรไปจนสังเกตได้นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้มีการค้นหานิยามใหม่สำหรับกิโลกรัม เนื่องจากหากเราถือตามนิยามของกิโลกรัมในปัจจุบัน คำกล่าวที่ว่า "วัตถุใด ๆ ก็ตามในเอกภพ (เว้นแต่มวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัม) ที่เมื่อ 100 ปีก่อนมีมวล 1 กิโลกรัม, และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นับตั้งแต่นั้นเป็นมา, ปัจจุบันจะมีมวลมากกว่าหนึ่งกิโลกรัมอยู่ 50 ไมโครกรัม" จะต้องนับว่าถูกต้องแม่นยำ เราจะเห็นว่าคำกล่าวข้างต้นขัดแย้งกับสามัญสำนึก นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียความมุ่งหมายในการนิยามหน่วยมาตรฐานของมวลไป เนื่องจากมาตรฐานไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ได้เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้มีการประชุมกันของนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนิยามใหม่ของ กิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 โดยนิยามใหม่ของกิโลกรัมคือ กิโลกรัมหรือสัญลักษณ์ kg นิยามโดย ค่าคงตัวของพลังค์ เป็น 6.626070150 คูณ 10 ยกกำลัง -34 โดยมีหน่วยเป็น Js ซึ่งเท่ากับ kg m^2 s^-1 โดยเมตรและวินาทีนิยามในเทอมของความเร็วของแสงและนาฬิกา Caesium standard ตามลำดับเป็นการเปลี่ยนการนิยามจากวัตถุทางกายภาพเปลี่ยนเป็นนิยามอิงกับค่าคงที่ทางฟิสิกส์

  1. (PDF), (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-02
  2. . The day is the 144th anniversary of the Metre Convention.
บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "Note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="Note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

กิโลกรัม
โลกร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เน, อหาในบทความน, าสม, โปรดปร, บปร, งข, อม, ลให, เป, นไปตามเหต, การณ, จจ, นหร, อล, าส, หน, าอภ, ปรายประกอบบทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เ. kiolkrm phasaxun efadu aekikh enuxhainbthkhwamnilasmy oprdprbprungkhxmulihepniptamehtukarnpccubnhruxlasud duhnaxphiprayprakxbbthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk kiolkrm xksryx kk xngkvs kilogram kg epnhnwythankhxngmwltamrabbhnwywdrahwangpraeths rabbexsix thukichthwipinkarwdmwlthangwithyasastr wiswkrrmsastr aelakarkha thwolk niymeriykyx wa kiolkiolkrmkhxmulthwiprabbkarwdhnwythanexsixepnhnwykhxngmwlsylksnkg karaeplnghnwy1 kg in mikhaethakb Avoirdupois 2 204622 pxnd Note 1 hnwyxngkvs 0 0685 slk hnwyphhukhun aekikhphhukhunexsixsahrbhnwykrm g phhukhunyxy phhukhunihykha sylksn chux kha sylksn chux10 1 g dg edsikrm 101 g dag edkhakrm10 2 g cg esntikrm 102 g hg ehkotkrm10 3 g mg millikrm 103 g kg kiolkrm10 6 g µg imokhrkrm 106 g Mg emkakrm emtriktn 10 9 g ng naonkrm 109 g Gg cikakrm10 12 g pg phiokkrm 1012 g Tg ethrakrm10 15 g fg efmotkrm 1015 g Pg ephtakrm10 18 g ag xtotkrm 1018 g Eg exksakrm10 21 g zg espotkrm 1021 g Zg esttakrm10 24 g yg yxkotkrm 1024 g Yg yxttakrmhnwythiniymichaesdngepntwhnaniyam aekikhkiolkrm yngkhngepnhnwyexsixephiynghnwyediywthiniyamodyethiybkbwtthuthimnusysrangkhun aethnthicaethiybkbkhwamsmphnthrahwangkhunsmbtiphunthanthangfisiksechnhnwyxun emuxaerkerimnn hnungkiolkrm niyamiwethakbmwlkhxngnabrisuththi primatrhnunglitr thixunhphumi 4 xngsaeslesiysaelakhwamdnbrryakasmatrthan niyamkhangtnwdihaemnyaidyak enuxngcakkhwamhnaaennkhxngnakhunxyukbkhwamdnbrryakas aelakhwamdnniyamodymimwlepnxngkhprakxb thaihekidkarkhunaekknepnwngklminniyamkhxngkiolkrmkhangtn ephuxaekpyhakhangtn cungidmikarniyamkiolkrmihmihethakbmwlkhxngmwlmatrthanxyangethiyngtrng sungmwlmatrthandngklawsrangkhunodyihmimwlethiybethakbmwlinniyamedim nbtngaetpi kh s 1889 epntnma rabbexsixniyamihmwlhnungkiolkrmethakbmwlkhxngmwltnaebbrahwangchatikhxngkiolkrm sungepnthrngkrabxksrangcakolhaecuxaephlthinm xiriediym khwamsungaelaesnphansunyklang 39 milliemtr ekbrksaiwthisanknganrahwangpraethswadwymatrachngtwngwd Bureau International des Poids et Mesures idmikarsrangsaenaxyangepnthangkarkhxngmwltnaebbrahwangchati khunhlaychindwyknephuxichepnmwltnaebbaehngchati sungcanamaepriybethiybkbmwltnaebbrahwangchati Le Grand Kilo elxkrxngkiol pramanthuk 10 pi mwltnaebbrahwangchati nnsrangkhunrawkhristthswrrs 1880 hakthuxtamniyam khwamkhladekhluxnrahwangkarepriybethiybsaaetlakhrngkhxngniyampccubncatxngepnsuny thwainkarthuxptibtiodythwip thuxwakhwamkhladekhluxndngklawxyuinxndb 2 imokhrkrm khwamkhladekhluxnniphbcakkarepriybethiybmwltnaebbrahwangchati kbmwltnaebbaehngchatithukchin enuxngcakmwltnaebbaehngchatisrangcakwsduediywknaelaekbiwinsphawaediywkn cungimmiehtuphlephiyngphxthicaklawidwamwltnaebbrahwangchati mikhwamesthiyrkhxngmwlmakhruxnxyipkwamwlsaenaxyangepnthangkarchinxun dwyehtunikarpramankarkhwamesthiyrkhxngmwltnaebbrahwangchati cungsamarthkrathaid krabwnwithiepriybethiybdngklawnicakrathapramanthuk 40 pi pccubneraphbwamwltnaebbrahwangchatikhxngkiolkrmsuyesiymwlippraman 50 imokhrkrmtlxdrayaewla 100 pithiphanma sungsaehtunnyngimepnthithrabaenchd cakraynganinnitysar aedr chpiekil pi 2003 chbb 26 karthimwlkhxngmwltnaebb epliynaepripcnsngektidniepnpccysakhythiphlkdnihmikarkhnhaniyamihmsahrbkiolkrm enuxngcakhakerathuxtamniyamkhxngkiolkrminpccubn khaklawthiwa wtthuid ktaminexkphph ewnaetmwltnaebbrahwangchatikhxngkiolkrm thiemux 100 pikxnmimwl 1 kiolkrm aelaimmikarepliynaeplngid nbtngaetnnepnma pccubncamimwlmakkwahnungkiolkrmxyu 50 imokhrkrm catxngnbwathuktxngaemnya eracaehnwakhaklawkhangtnkhdaeyngkbsamysanuk nxkcakniyngthaihsuyesiykhwammunghmayinkarniyamhnwymatrthankhxngmwlip enuxngcakmatrthanimkhwrepliynaeplngipxyangirkidemuxewlaphanip thaihmikarprachumknkhxngnkwithyasastrephuxsrangniyamihmkhxng kiolkrm odymiphltngaetwnthi 20 phvsphakhm kh s 2019 odyniyamihmkhxngkiolkrmkhux kiolkrmhruxsylksn kg niyamody khakhngtwkhxngphlngkh epn 6 626070150 khun 10 ykkalng 34 odymihnwyepn Js sungethakb kg m 2 s 1 odyemtraelawinathiniyaminethxmkhxngkhwamerwkhxngaesngaelanalika Caesium standard tamladbepnkarepliynkarniyamcakwtthuthangkayphaphepliynepnniyamxingkbkhakhngthithangfisiks 1 2 xangxing aekikh Draft Resolution A On the revision of the International System of units SI to be submitted to the CGPM at its 26th meeting 2018 PDF ekb PDF cakaehlngedimemux 2021 04 02 Decision CIPM 105 13 October 2016 The day is the 144th anniversary of the Metre Convention bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul xangxingphidphlad mipayrabu lt ref gt sahrbklumchux Note aetimphbpayrabu lt references group Note gt thisxdkhlxngkn hruximmikarpid lt ref gt ekhathungcak https th wikipedia org w index php title kiolkrm amp oldid 9539438, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม