fbpx
วิกิพีเดีย

การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลในหน้านี้อาจไม่ตรงกับต้นฉบับ สำหรับข้อมูลต้นฉบับสามารถดูได้ที่

การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรไทยนั้น ราชบัณฑิตยสภาวางหลักเกณฑ์ไว้ 2 ครั้ง คือ ฉบับ พ.ศ. 2535 ต่อมายกเลิกและแทนที่ด้วยฉบับ พ.ศ. 2561

เนื้อหา

หลักทั่วไป

1. การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นตามหลักเกณฑ์นี้เป็นการถ่ายเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษรโรมันเท่าที่อักษรโรมันจะแสดงได้ โดยถ่ายเสียงสระและเสียงพยัญชนะตามที่ออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานหรือภาษาโตเกียว และมีตารางเทียบเสียงพยัญชนะและเสียงสระแสดงไว้ อย่างไรก็ตาม ในภาษาญี่ปุ่นมีการเน้นเสียงซึ่งอาจทำให้เสียงหรือความหมายเปลี่ยนไปบ้าง การเน้นเสียงนั้นสามารถตรวจสอบได้ในพจนานุกรมที่แสดงเครื่องหมายกำกับไว้ นอกจากนี้ยังอาจมีการลดเสียงบางเสียง แต่ในหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้นำเรื่องการเน้นเสียงและการลดเสียงมาพิจารณา

2. การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นตามหลักเกณฑ์นี้พยายามเขียนให้ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาญี่ปุ่นเท่าที่อักขรวิธีไทยจะเอื้ออำนวยและรองรับได้ ในกรณีที่ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงได้ 2 แบบ ก็ให้ใช้ได้ทั้ง 2 แบบ เช่น Nippon = นิปปง, นิปปน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อักขรวิธีไทยเขียนได้ ก็จะเลือกตัวอักษรที่อ่านง่ายเขียนง่าย เช่น tsu = สึ

3. ระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อักษรโรมันเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถอ่านได้มีหลายระบบ หลักเกณฑ์นี้ใช้ระบบเฮ็ปเบิร์นเป็นหลัก เนื่องจากเป็นระบบเขียนที่ใกล้เคียงกับเสียงมากที่สุด และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ระบบอื่น จึงได้นำอักษรโรมันที่ถอดตามระบบอื่นมาใส่ไว้ในตารางด้วยโดยเรียงตามลำดับอักษร

อักษรโรมันระบบเฮ็ปเบิร์นเป็นอักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษาญี่ปุ่นระบบหนึ่งซึ่งเน้นเสียงเป็นหลัก เริ่มใช้ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในสมัยเมจิ เป็นระบบการเขียนซึ่งแพทย์และนักสอนศาสนาชาวอเมริกันชื่อ เจมส์ เคอร์ติส เฮ็ปเบิร์น (ค.ศ. 1815–1911) ริเริ่มคิดขึ้นและใช้ในการจัดทำพจนานุกรมญี่ปุ่น–อังกฤษ อังกฤษ–ญี่ปุ่น เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

4. คำที่รับมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น คำในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง, ชื่อแร่และชื่อธาตุ ฯลฯ ให้ใช้ตามประกาศครั้งล่าสุด

5. คำภาษาญี่ปุ่นที่รับมาใช้ในภาษาไทยเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้ว ให้ใช้ตามเดิม เช่น

Tōkyō [โทเกียว]
Kyōto [เคียวโตะ]
=
=
โตเกียว
เกียวโต

6. สระเดี่ยวสั้น ในภาษาญี่ปุ่นมี 5 เสียง แสดงด้วยอักษรโรมันดังนี้ a, i, u, e และ o การออกเสียงสระสั้นโดยปรกติไม่ปิดเส้นเสียงข้างท้าย ยกเว้นกรณีที่อยู่ในตำแหน่งท้ายคำจะออกเสียงโดยปิดเส้นเสียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายกับเสียงสระสั้นท้ายคำในภาษาไทย (อย่างคำว่า กระท, กะทิ) ในการทับศัพท์กำหนดดังนี้

6.1 สระเดี่ยวสั้นในพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดและไม่ได้อยู่ท้ายคำ ทับศัพท์เป็นสระเสียงยาว เช่น
yama
ocha
Fukui
=
=
=
มะ
อจะ
ฟูกูอิ
ยกเว้นสระ i ทับศัพท์เป็นสระเสียงสั้นในทุกตำแหน่ง เช่น
wasabi
Miki
=
=
วาซาบิ
มิกิ
6.2 สระเดี่ยวสั้นในตำแหน่งท้ายคำ ทับศัพท์เป็นสระเสียงสั้น เช่น
Tanaka
fune
=
=
ทานาก
ฟู
6.3 สระเดี่ยวสั้นในพยางค์ที่มีตัวสะกด ได้แก่ k, m, n, p, s, t ทับศัพท์เป็นสระเสียงสั้น เช่น
gakkō
samma
hontō
Nippon
zasshi
itchi
=
=
=
=
=
=
กักโก
ซัมมะ
ฮนโต
นิปปง, นิปปน
ซัชชิ
อิตจิ

7. สระเดี่ยวยาว ในภาษาญี่ปุ่นมี 5 เสียง ออกเสียงยาวประมาณ 2 เท่าของสระเสียงสั้น แสดงด้วยอักษรโรมันตามระบบเฮ็ปเบิร์นดังนี้ ā, ī, ū, ē และ ō ในการทับศัพท์กำหนดให้ใช้สระเสียงยาวทุกตำแหน่ง เช่น

okāsan
oishī
jūyō
onēsan
sayōnara
=
=
=
=
=
โอกซัง, โอกซัน
โออิชี
จูโ
โอนซัง, โอนซัน
ซายนาระ
ในการใช้ทั่วไปเช่นในสื่อมวลชน อาจพบสระเดี่ยวยาวในรูปสระตัวเดียวคือ a, i, u, e และ o เช่น ชื่อนายกรัฐมนตรี Shinzō Abe มักพบรูปเขียนเป็น Shinzo Abe, ชื่อเมือง Tōkyō มักพบรูปเขียนเป็น Tokyo
อย่างไรก็ตาม ในการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อักษรโรมันด้วยระบบอื่น อาจพบรูปสระเดี่ยวยาวรูปอื่น ดังนี้ aa, ii, uu, ee, ei, oo, ou และ oh เช่น
okaasan
oishii
juuyoo
oneesan
sensei
sayoonara
koushi
Ohno
=
=
=
=
=
=
=
=
โอกซัง, โอกซัน
โออิชี
จูโ
โอนซัง, โอนซัน
เซ็น
ซายนาระ
คชิ (ขงจื๊อ)
อโนะ
สระ 2 ตัวเรียงต่อกันในบางคำอาจแสดงเป็นคนละคำกัน กรณีเช่นนี้ให้ทับศัพท์แยกเป็นแบบสระเดี่ยวสั้น เช่น
koushi (ko-ushi)
keito (ke-ito)
Ishii (Ishi-i)
=
=
=
อูชิ (ลูกวัว)
อิโตะ (ด้ายขนสัตว์)
อิชิอิ (ชื่อสกุล)
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้รู้หรือค้นหาในพจนานุกรม

8. สระต่างกันที่เรียงติดต่อกัน 2 เสียงขึ้นไป ให้เขียนทับศัพท์เรียงกัน เช่น

kao = าโ
ยกเว้นสระ ai ให้ใช้ ไ– เช่น
haiku = ฮกุ

9. พยัญชนะ ch, k, p และ t เมื่ออยู่ในตำแหน่งต้นคำจะเป็นเสียงพ่นลม (aspirated) แต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่นจะเป็นเสียงไม่พ่นลม (unaspirated) หรือพ่นลมค่อนข้างเบา จึงกำหนดให้ทับศัพท์ดังนี้

ตำแหน่งต้นคำ ตำแหน่งอื่น
ch
k
p
t
=
=
=
=ch
k
p
t
=
=
=
=10. พยัญชนะ f ในอักษรโรมันระบบเฮ็ปเบิร์น เป็นเสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไม่ก้อง เกิดระหว่างริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่าง[ɸ] ซึ่งไม่มีในภาษาไทย กำหนดให้ทับศัพท์เป็น ฟ เช่น

Fuji
Fukuoka
=
=
ฟูจิ
ฟูกูโอกะ

11. พยัญชนะ g เมื่ออยู่ในตำแหน่งต้นคำออกเสียง[ɡ] คล้าย ก ให้เขียนทับศัพท์ด้วย ก แต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งอื่นออกเสียง[ŋ] ให้เขียนทับศัพท์ด้วย ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้พูดภาษาญี่ปุ่นบางกลุ่มมักออกเสียงพยัญชนะนี้เป็น[ɡ] หรือ[ɣ] ในตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งต้นคำ จึงให้ทับศัพท์เป็น ก ทุกตำแหน่งได้ด้วย เช่น

arigatō
gogo
=
=
อาริาโต, อาริาโต
โกโะ, โกโ

12. พยัญชนะ j เมื่ออยู่ในตำแหน่งต้นคำ เป็นเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก ก้อง เกิดที่ตำแหน่งลิ้นส่วนหน้ากับหลังปุ่มเหงือก[d͡ʑ] เมื่ออยู่กลางคำ บางครั้งเป็นเสียงเสียดแทรก[ʑ] ทั้ง 2 เสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ให้เขียนทับศัพท์ด้วย จ เช่น

kaji = คาจิ

13. พยัญชนะนาสิก n มีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ดังนี้

13.1 ในกรณีที่อยู่ต้นคำหรือต้นพยางค์ ออกเสียง น หรือใกล้เคียงกับ น ให้ทับศัพท์เป็น น เช่น
Narita
kuni
=
=
าริตะ
คูนิ
13.2 ในกรณีที่อยู่ท้ายคำหรือตามด้วยพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ ปรกติออกเสียงเป็นเสียงนาสิก ก้อง ที่ตำแหน่งโคนลิ้นกับลิ้นไก่[ɴ] ซึ่งใกล้เคียงกับ ง ให้ทับศัพท์เป็น ง แต่บางครั้งเมื่อต้องการปิดคำ ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นก็ออกเสียงเป็น น จึงให้ทับศัพท์เป็น น ได้ด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น
Jōmon
bon'odori
=
=
โจม, โจม
โอโดริ, บโอโดริ
13.3 ในกรณีที่อยู่ท้ายพยางค์ ส่วนใหญ่มีการกลมกลืนเสียง (assimilation) ไปตามฐานกรณ์ (articulator) ของพยัญชนะที่ตามมา มีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ดังนี้
- ในตำแหน่งท้ายพยางค์ที่ตามด้วย ch, d, j, n, r, s, sh, t, z ออกเสียง น หรือใกล้เคียงกับ น ให้ทับศัพท์เป็น น เช่น
minchō
En
jinja
konnichiwa
renraku
shinsai
manshū
hon
jinzai
=
=
=
=
=
=
=
=
=
มิโจ
เอ็โด
จิจะ
นิจิวะ
เร็รากุ
ชิไซ
มัชู
โต
จิไซ
- ในตำแหน่งท้ายพยางค์ที่ตามด้วย g, h, k, w, y ออกเสียง ง หรือใกล้เคียงกับ ง ให้ทับศัพท์เป็น ง เช่น
ringo
kokusanhin
gin
denwa
honya
=
=
=
=
=
ริโงะ, ริโกะ
โคกูซัฮิง, โคกูซัฮิน
กิโก
เด็วะ
ยะ

14. พยัญชนะ ts เป็นเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก ไม่ก้อง เกิดที่ตำแหน่งปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก[t͡s] เป็นเสียงซึ่งไม่มีในภาษาไทย และพยัญชนะ ts นี้เกิดกับสระ u และ ū เท่านั้น กำหนดให้ทับศัพท์ดังนี้

tsu ที่อยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ ทับศัพท์เป็น สึ เช่น
tsunami
mittsu
=
=
สึนามิ
มิตสึ
tsu ที่ตามหลังสระ ทับศัพท์เป็น ตสึ เช่น
mitsu = มิตสึ
tsū ที่อยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ ทับศัพท์เป็น ซือ เช่น
tsūyaku
ittsū
=
=
ซือยากุ
อิตซือ
tsū ที่ตามหลังสระ ทับศัพท์เป็น ตซือ เช่น
futsū = ฟุตซือ

15. ชื่อกับชื่อสกุลของคนญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษรโรมัน มักเขียนชื่อตัว เว้นวรรค และตามด้วยชื่อสกุล ในการทับศัพท์ให้เขียนไปตามนั้น เช่น

Ichirō SUZUKI
Takuya KIMURA
=
=
อิจิโร ซูซูกิ
ทากูยะ คิมูระ
ส่วนชื่อกับชื่อสกุลของคนญี่ปุ่นโดยปรกติเขียนด้วยอักษรคันจิติดกัน ไม่เว้นวรรค และเขียนชื่อสกุลมาก่อนแล้วจึงตามด้วยชื่อตัว หากทับศัพท์จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้สลับเขียนชื่อตัวขึ้นก่อน เว้นวรรค และตามด้วยชื่อสกุลตามรูปแบบการเขียนในภาษาไทย เช่น
鈴木一朗すずきいちろう (SUZUKI, Ichirō)
木村拓哉きむらたくや (KIMURA, Takuya)
=
=
อิจิโร ซูซูกิ
ทากูยะ คิมูระ

16. คำนำหน้าชื่อหรือคำบอกประเภทวิสามานยนามในภาษาญี่ปุ่นโดยปรกติจะวางไว้หลังชื่อ ซึ่งต่างกับภาษาไทย ในการทับศัพท์ให้แปลคำเหล่านั้นแล้วยกมาวางไว้ข้างหน้า เช่น

Tanakasan
Aomoriken
Wasedadaigaku
Risonaginkō
=
=
=
=
คุณทานากะ (san เป็นคำเรียกประกอบท้ายชื่อเพื่อแสดงความสุภาพ)
จังหวัดอาโอโมริ (ken แปลว่า จังหวัด)
มหาวิทยาลัยวาเซดะ (daigaku แปลว่ามหาวิทยาลัย)
ธนาคารริโซนะ (ginkō แปลว่า ธนาคาร)
คำบอกประเภทวิสามานยนามที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำ ภูเขา เกาะ ทะเลสาบ วัด ในการทับศัพท์ให้ทับศัพท์ชื่อเฉพาะนั้นทั้งหมดและอาจใส่คำแปลของคำบอกประเภทวิสามานยนามไว้ข้างหน้าด้วย เช่น
Arakawa
Gassan
Kiyomizudera
Kinkakuji
=
=
=
=
อารากาวะ, แม่น้ำอารากาวะ (kawa แปลว่า แม่น้ำ)
กัซซัง, กัซซัน, ภูเขากัซซัง, ภูเขากัซซัน (san แปลว่า ภูเขา)
คิโยมิซูเดระ, วัดคิโยมิซูเดระ (dera มาจาก tera แปลว่า วัด)
คิงกากูจิ, วัดคิงกากูจิ (ji แปลว่า วัด)
ในการตัดสินว่าจะใส่คำแปลของคำบอกประเภทวิสามานยนามไว้ข้างหน้าหรือไม่ อาจนำรูปแบบที่ใช้ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมาพิจารณาประกอบ

17. ในการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมันอาจมีการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น ในการทับศัพท์ให้เขียนติดกันโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ เช่น

Tanaka-san
Aomori-ken
Waseda-daigaku
Risona-ginkō
Kiyomizu-dera
=
=
=
=
=
คุณทานากะ
จังหวัดอาโอโมริ
มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ธนาคารริโซนะ
คิโยมิซูเดระ, วัดคิโยมิซูเดระ

18. คำย่อที่เขียนด้วยอักษรโรมัน ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ตามเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ฉบับร่าง) ดังนี้

A
D
G
J
M
P
S
V
Y
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เอ
ดี
จี
เจ
เอ็ม
พี
เอส
วี
วาย
B
E
H
K
N
Q
T
W
Z
=
=
=
=
=
=
=
=
=
บี
อี
เอช
เค
เอ็น
คิว
ที
ดับเบิลยู
ซี, เซด
C
F
I
L
O
R
U
X

=
=
=
=
=
=
=
=

ซี
เอ็ฟ
ไอ
เอล
โอ
อาร์
ยู
เอ็กซ์

เช่น
NHK
JR
=
=
เอ็นเอชเค
เจอาร์
อย่างไรก็ดี คนญี่ปุ่นอาจออกเสียงตัวอักษรเหล่านี้แตกต่างกับตารางข้างต้น

19. คำที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ซึ่งอ่านออกเสียงได้เสมือนคำคำหนึ่ง มิได้ออกเสียงเรียงตัวอักษรให้เขียนตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น

JASSO (Japan Student Services Organization) = จัสโซ

ตารางเทียบเสียง

เสียงพยัญชนะ

พยัญชนะเดี่ยว

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นนี้ใช้อักษรโรมันระบบเฮ็ปเบิร์นเป็นหลัก แต่ผู้ใช้อาจพบอักษรโรมันระบบอื่นในตำราหรือเอกสารโบราณ จึงได้เทียบอักษรโรมันระบบอื่นไว้ ส่วนตัวอย่างที่ให้ใช้อักษรโรมันระบบเฮ็ปเบิร์น

อักษรโรมัน เงื่อนไข เสียง ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
ระบบเฮ็ปเบิร์น ระบบอื่น
b b
b bon'odori งโอโดริ, นโอโดริ
obi โอบิ
ch t (+ i), ty ต้นคำ t͡ɕʰ chīsai ชีไซ
ตำแหน่งอื่น t͡ɕ konnichiwa คนนิจิวะ
d d
d denwa ด็งวะ
Edo เอโ
f h (+ u)
ɸ fune ฟูเนะ
Gifu กิฟุ
g g ต้นคำ ɡ ginkō กิงโก
ตำแหน่งอื่น ŋ, ɡ~ɣ ง, ก arigatō อาริาโต, อาริาโต
h h ตามด้วย a, e, o h hashi าชิ
ตามด้วย i ç Hiroshima ฮิโรชิมะ
j d (+ i), dy,
z (+ i), zy
d͡ʑ~ʑ Jōmon มง, โมน
kaji คาจิ
k k ต้นคำ kao าโอะ
ตำแหน่งอื่น k niku นิกุ
gakkō กั
m n (+ b, m, p)
m mado าโดะ
shimbun ชิบุง, ชิบุน
samma ซัมะ
empitsu เอ็ปิตสึ
n n ต้นพยางค์และตามด้วย a, e, o, u n Nagoya าโงยะ, าโกยะ
kinoko คิโโกะ
ต้นพยางค์และตามด้วย i ɲ Nippon นิปปง, นิปปน
konnichiwa คนนิจิวะ
ตามด้วย ch, j, n (+ i), ny- ɲ minchō มิโจ
jinja จิจะ
konnichiwa นิจิวะ
konnyaku เนียกุ
ตามด้วย d, r, t, z, n (+ a, e, o, u) n En เอ็โด
renraku เร็รากุ
hon โต
jinzai จิไซ
ginnan กินัง, กินัน
ตามด้วย g, k ŋ ringo ริโงะ, ริโกะ
gin กิโก
ตามด้วย h, w, y ɰ̃ kokusanhin โคกูซัฮิง, โคกูซัฮิน
denwa เด็วะ
honya ยะ
ตามด้วย s, sh ɰ̃ shinsai ชิไซ
manshū มัชู
ตามด้วยสระ ɰ̃ ง, น bon'odori โอโดริ, บโอโดริ
ท้ายคำ ɴ ง, น ichiban อิจิบั, อิจิบั
p p ต้นคำ pen พ็ง, เพ็
ตำแหน่งอื่น p tempura เท็มปูระ
Nippon นิปปง, นิปป
r r
ɾ renraku ร็ากุ
Nara นา
s s
s sakana ากานะ
kissaten คิซซาเต็ง, คิซซาเต็น
ตามด้วย sh ɕ zasshi ซัชิ
sh s (+ i), sy
ɕ Shōwa วะ
sashimi ซาชิมิ
t t ต้นคำ te
ตำแหน่งอื่น t migite มิงิเตะ, มิกิเตะ
matcha มัจะ
kitte คิ
tsu tu ต้นคำ t͡sɯ สึ tsunami สึนามิ
ตามหลังพยัญชนะ สึ mittsu มิตสึ
ตามหลังสระ ตสึ mitsu มิตสึ
tsū ต้นคำ t͡sɯː ซือ tsūyaku ซือยากุ
ตามหลังพยัญชนะ ซือ ittsū อิตซือ
ตามหลังสระ ตซือ futsū ฟุตซือ
w w
ɰ watashi าตาชิ
Fujiwara ฟูจิาระ
y y
j yama ามะ
Yayoi าโอิ
z d (+ u)
d͡z~z zō
mizu มิซุ
หมายเหตุ
 1. ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นบางกลุ่มมักออกเสียงพยัญชนะ g ในตำแหน่งอื่นเป็น[ɡ] หรือ[ɣ] ด้วย
 2. ส่วนใหญ่พบในคำยืม
 3. ในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน w จะตามด้วยสระ a เท่านั้น ส่วน w ที่ตามด้วยสระอื่นปรากฏในคำที่สะกดแบบเก่า เช่น Iwo Jima ซึ่งปัจจุบันสะกดว่า Iō Jima
พยัญชนะควบ

ตารางเทียบพยัญชนะควบภาษาญี่ปุ่นนี้ใช้อักษรโรมันระบบเฮ็ปเบิร์นเป็นหลัก มีพยัญชนะที่ควบกับเสียง y ได้แก่ b, g, h, k, m, n, p, r เป็น by-, gy-, hy-, ky-, my-, ny-, py-, ry- ประสมกับสระได้ 3 เสียงคือ a, o, u ในภาษาไทยไม่สามารถเขียนให้ตรงกับเสียงดังกล่าว จึงอนุโลมให้ทับศัพท์โดยใช้พยัญชนะต้นเดี่ยวกับสระดังนี้

อักษรโรมัน เสียง ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
ระบบเฮ็ปเบิร์น ระบบอื่น
-ya -ya ʲa เ–ีย hyaku เฮียกุ
kyakkan เคียกกัง, เคียกกัน
-yā -yaa, -yâ ʲaː เ–ีย k, kyaa เคีย
-yo -yo ʲo เ–ียว ryo เรียวโก
hyotto เฮียวโตะ
-yō -yoo, -you, -yoh, -yô ʲoː เ–ียว rri, ryoori, ryouri เรียวริ
-yu -yu ʲɯ –ิว byuffe บิวเฟะ
-yū -yuu, yû ʲɯː –ีว kkō, kyuukoo คีวโก
Rk, Ryuukyuu รีวกีว
หมายเหตุ
 1. พยัญชนะควบในภาษาญี่ปุ่น -yo และ -yu กำหนดให้ทับศัพท์เป็น เ–ียว และ –ิว หากมีพยัญชนะสะกดให้ตัดออก เนื่องจากมีพยัญชนะ ว สะกดอยู่แล้ว
 2. -yu ไม่พบตัวอย่างคำศัพท์ในคำญี่ปุ่นแท้ มักพบในคำยืม

เสียงสระ

อักษรโรมัน เสียง เงื่อนไข ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
ระบบเฮ็ปเบิร์น ระบบอื่น
A
a a a พยางค์เปิด ไม่ได้อยู่ท้ายคำ –า wasabi บิ
พยางค์เปิด อยู่ท้ายคำ –ะ yama ยาม
พยางค์ปิด –ั gakkō กักโก
ā aa, â
–า okāsan, okaasan โอกซัง, โอกซัน
ai ai ai
ไ– haiku ฮกุ
E
e e e พยางค์เปิด ไม่ได้อยู่ท้ายคำ เ– eki อกิ
พยางค์เปิด อยู่ท้ายคำ เ–ะ fune ฟู
พยางค์ปิด เ–็ denwa เด็งวะ
ē ee, ê
เ– onēsan, oneesan โอนซัง, โอนซัน
ei ei
เ– sensei เซ็น
I
i i i
–ิ kaki คากิ
kin คิง, คิ
ī ii, î
–ี oishī, oishii โออิชี
O
o wo o พยางค์เปิด ไม่ได้อยู่ท้ายคำ โ– ocha อจะ
พยางค์เปิด อยู่ท้ายคำ โ–ะ oto โอ
พยางค์ปิด โ–ะ (ลดรูป) konnichiwa คนนิจิวะ
ō oo, ou, oh, ô
โ– sayōnara, sayoonara ซายนาระ
Sōseki, Souseki ซเซกิ
Ōno, Ohno อโนะ
U
u u ɯ พยางค์เปิด ไม่ได้อยู่ท้ายคำ –ู Kabuki คาบูกิ
พยางค์เปิด อยู่ท้ายคำ –ุ isu อิซุ
พยางค์ปิด –ุ shimbun ชิมบุง, ชิมบุ
ū uu, û ɯː
–ู jūyō, juuyoo จูโย
หมายเหตุ
 1. พยางค์เปิด หมายถึง พยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย
 2. พยางค์ปิด หมายถึง พยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย
 3. คำที่มีสระ a และ i ในคำคนละคำที่มาอยู่ติดกัน จะออกเสียงแยกกัน ให้ทับศัพท์เป็น –าอิ เช่น 歯科医しかい shikai = ชิกาอิ
 4. คำที่มีสระ e และ i ในคำคนละคำที่มาอยู่ติดกัน จะออกเสียงแยกกัน ให้ทับศัพท์เป็น เ–อิ เช่น 毛糸けいと keito = อิโตะ
 5. คำที่มีสระ i และ i ในคำคนละคำที่มาอยู่ติดกัน จะออกเสียงแยกกัน ให้ทับศัพท์เป็น –ิอิ เช่น 石井いしい Ishii = อิชิอิ
 6. u ที่ตามหลังพยัญชนะ ts กำหนดให้ทับศัพท์เป็น –ึ เช่น tsunami = สึนามิ
 7. ū ที่ตามหลังพยัญชนะ ts กำหนดให้ทับศัพท์เป็น –ือ เช่น tsūyaku = ซือยากุ

หลักทั่วไป

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้ถ่ายเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษรโรมัน

2. การเทียบเสียงสระ ให้ถือตามตารางการเทียบเสียงสระภาษาญี่ปุ่น

3. เสียงสระในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว ซึ่งทำให้คำมีความหมายต่างกัน ฉะนั้นหลักเกณฑ์นี้จึงแยกเสียงสระสั้นและสระยาวออกจากกัน เช่น

tori
toori, tōri
denwa
=
=
=
ริ
ทริ
เด็งวะ

4. ปรกติสระที่อยู่ติดกันจะออกเสียงแยกกัน ยกเว้นสระ ei ซึ่งออกเสียงเป็น เอ เช่น

Dai
Fujieda
sensei
=
=
=
ะอิโต
ฟุจิเดะ
เซ็น

5. การเทียบเสียงพยัญชนะ ให้ถือตามตารางการเทียบเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่น

ตารางเทียบเสียง

เสียงพยัญชนะ

อักษรโรมัน เงื่อนไข เสียง ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
b
b obi โอะบิ
konbanwa คมบังวะ
ch พยางค์แรก t͡ɕʰ chiisai, chīsai ชีซะอิ
พยางค์อื่น t͡ɕ konnichiwa คนนิชิวะ
d
d denwa ด็งวะ
Yamada ยะมะ
f
ɸ Fujisan ฟุจิซัง
fune ฟุเนะ
g พยางค์แรก ɡ ginkoo, ginkō กิงโก
พยางค์อื่น ŋ, ɡ~ɣ arigatoo, arigatō อะริะโต
h ตามด้วย a, e, o h hashi ะชิ
ตามด้วย i ç Hiroshima ฮิโระชิมะ
j
d͡ʑ~ʑ kaji คะจิ
k พยางค์แรก kao ะโอะ
พยางค์อื่น k niku นิกุ
-kk
k̚k กก gakkoo, gakkō กั
m
m mado ะโดะ
n ต้นพยางค์และตามด้วย a, e, o, u n Nagoya ะโงะยะ
ต้นพยางค์และตามด้วย i ɲ konnichiwa คนนิชิวะ

n เมื่ออยู่ในตำแหน่งท้ายพยางค์จะออกเสียงได้หลายอย่าง จึงกำหนดไว้ดังนี้

(1) เมื่อตามด้วยพยัญชนะ b, m และ p ออกเสียง[m] ให้ถอดเป็น ม เช่น
shinbun = ชิบุง
sanmai = ซัไม
enpitsu = เอ็ปิสึ
(2) เมื่อตามด้วยพยัญชนะ g และ k ออกเสียง[ŋ] และเมื่อตามด้วยพยัญชนะ h และ w ออกเสียง[ɰ̃] ให้ถอดเป็น ง เช่น
ringo = ริโงะ
ginkoo, ginkō = กิโก
denwa = เด็วะ
(3) เมื่ออยู่ท้ายสุดของคำ ออกเสียง[ɴ] ให้ถอดเป็น ง เช่น
hon = ฮ
san = ซั
(4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ (1), (2) และ (3) ออกเสียง[n],[ɲ] และ[ɰ̃] (ขึ้นอยู่กับฐานกรณ์ของพยัญชนะที่ตามมา) ให้ถอดเป็น น เช่น
gunjin = กุจิง
hontoo, hontō = ฮโต
undoo, undō = อุโด
chichimenchoo, chichimenchō = ชิชิเม็โช
densha = เด็ชะ
onna = อนะ
kanri = คัริ
dansei = ดัเซ
p พยางค์แรก pen พ็
พยางค์อื่น p tenpura เท็มปุระ
-pp
p̚p ปป Nippon นิปป
r
ɾ ringo ริงโงะ
s
s sakana ะกะนะ
sh
ɕ sashimi ซะชิมิ
-ss
สซ kissaten คิสซะเต็ง
-ssh
ɕː สช zasshi ซัสชิ
t พยางค์แรก te
พยางค์อื่น t migite มิงิเ
-tch, -cch
t̚t͡ɕ ตช itchi, icchi อิตชิ
tsu
t͡sɯ สึ tsukue สึกุเอะ
-ttsu
t̚t͡sɯ ตสึ mittsu มิตสึ
w
ɰ watashi ะตะชิ
y
j yama ะมะ
z
d͡z~z mizu มิซุ
หมายเหตุ
 1. chi ในบางแห่งอาจเขียนเป็น ti โดยออกเสียงเหมือน chi
 2. พยัญชนะ g ในพยางค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พยางค์แรกจะออกเสียงใกล้เคียงกับเสียง ง ในภาษาไทย จึงกำหนดให้ใช้ ง
 3. พยัญชนะ k ในพยางค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พยางค์แรกจะออกเสียงใกล้เคียงกับเสียง ก ในภาษาไทย จึงกำหนดให้ใช้ ก
 4. พยัญชนะ p ในพยางค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พยางค์แรกจะออกเสียงใกล้เคียงกับเสียง ป ในภาษาไทย จึงกำหนดให้ใช้ ป
 5. shi ในบางแห่งอาจเขียนเป็น si โดยออกเสียงเหมือน shi
 6. พยัญชนะ t ในพยางค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พยางค์แรกจะออกเสียงใกล้เคียงกับเสียง ต ในภาษาไทย จึงกำหนดให้ใช้ ต

เสียงสระ

อักษรโรมัน เสียง ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์
A
a a –ะ, –ั yama
sakura กุร
gakkoo, gakkō กักโก
san ซั
aa, ā –า okaasan, okāsan โอะกซัง
obaasan, obāsan โอะบซัง
E
e e เ–ะ, เ–็ ike อิ
fune ฟุ
denwa เด็งวะ
sensei เซ็นเซ
ee, ē เ– ee, ē
oneesan, onēsan โอะนซัง
ei เ– sensei เซ็น
I
i i –ิ kin คิ
kaki คะกิ
hashi ฮะชิ
ii, ī –ี oniisan, onīsan โอะนีซัง
oishii, oishī โอะอิชี
O
o o โ–ะ, โ–ะ (ลดรูป) ocha ชะ
kome เมะ
Nippon นิปปง
konnichiwa คนนิชิวะ
oo, ō โ– otoosan, otōsan โอะตซัง
sayoonara, sayōnara ซะยนะระ
U
u ɯ –ุ shinbun ชิมบุ
isu อิซุ
Suzuki ซุซุกิ
uu, ū ɯː –ู juuyoo, jū จูโย
juusho, jūsho จูโชะ
Y
-ya ʲa เ–ียะ kyaku เคียะกุ
hyaku เฮียะกุ
-yaa, -yā ʲaː เ–ีย nyaanyaa, nn เนียเนีย
-yo ʲo เ–ียว ryokoo, ryo เรียวโก
-yoo, -yō ʲoː เ–ียว byooin, bin เบียวอิง
ryoori, rri เรียวริ
-yu ʲɯ –ิว kyu คิว
-yuu, -yū ʲɯː –ีว kyuukoo, k คีวโก
หมายเหตุ
 1. รูปเขียน y ออกเสียงกึ่งสระเมื่อตามหลังพยัญชนะ จึงกำหนดให้เป็นเสียงสระเพื่อความสะดวกในการออกเสียง
 • (พ.ศ. 2561)
 • (พ.ศ. 2535) จากเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
การท, บศ, พท, ภาษาญ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, อม, ลในหน, าน, อาจไม, ตรงก, บต, นฉบ, สำหร, บข, อม, ลต, นฉบ, บสามารถด, ได, เว, บไซต, ราชก, จจาน, เบกษา, วยอ, กษรไทยน, ราชบ, ณฑ, ตยสภาวางหล, กเกณฑ, ไว, คร, ฉบ, 2535, อมายกเล, กและแทนท, วยฉบ, 2561, เน, อหา, หล, กเกณฑ, ข. karthbsphthphasayipun phasaxun efadu aekikh khxmulinhnanixacimtrngkbtnchbb sahrbkhxmultnchbbsamarthduidthi ewbistrachkiccanuebksa karthbsphthphasayipundwyxksrithynn rachbnthitysphawanghlkeknthiw 2 khrng khux chbb ph s 2535 txmaykelikaelaaethnthidwychbb ph s 2561 enuxha 1 hlkeknthkhxngsanknganrachbnthityspha ph s 2561 1 1 hlkthwip 1 2 tarangethiybesiyng 1 2 1 esiyngphyychna 1 2 1 1 phyychnaediyw 1 2 1 2 phyychnakhwb 1 2 2 esiyngsra 2 hlkeknthkhxngrachbnthitysthan ph s 2535 2 1 hlkthwip 2 2 tarangethiybesiyng 2 2 1 esiyngphyychna 2 2 2 esiyngsra 3 duephim 4 aehlngkhxmulxunhlkeknthkhxngsanknganrachbnthityspha ph s 2561 aekikhhlkthwip aekikh 1 karthbsphthphasayipuntamhlkeknthniepnkarthayesiyngphasayipunthiekhiyndwyxksrormnethathixksrormncaaesdngid odythayesiyngsraaelaesiyngphyychnatamthixxkesiynginphasayipunmatrthanhruxphasaotekiyw aelamitarangethiybesiyngphyychnaaelaesiyngsraaesdngiw xyangirktam inphasayipunmikarennesiyngsungxacthaihesiynghruxkhwamhmayepliynipbang karennesiyngnnsamarthtrwcsxbidinphcnanukrmthiaesdngekhruxnghmaykakbiw nxkcakniyngxacmikarldesiyngbangesiyng aetinhlkeknthniimidnaeruxngkarennesiyngaelakarldesiyngmaphicarna 2 karthbsphthphasayipuntamhlkeknthniphyayamekhiynihiklekhiyngkbesiynginphasayipunethathixkkhrwithiithycaexuxxanwyaelarxngrbid inkrnithiphasayipunxxkesiyngid 2 aebb kihichidthng 2 aebb echn Nippon nippng nippn inkrnithiimsamarthichxkkhrwithiithyekhiynid kcaeluxktwxksrthixanngayekhiynngay echn tsu su 3 rabbkarekhiynphasayipunodyichxksrormnephuxihchawtangchatisamarthxanidmihlayrabb hlkeknthniichrabbehpebirnepnhlk enuxngcakepnrabbekhiynthiiklekhiyngkbesiyngmakthisud aelaephuxpraoychnkhxngphuichrabbxun cungidnaxksrormnthithxdtamrabbxunmaisiwintarangdwyodyeriyngtamladbxksr xksrormnrabbehpebirnepnxksrormnthiichekhiynphasayipunrabbhnungsungennesiyngepnhlk erimichchwngplaykhriststwrrsthi 19 insmyemci epnrabbkarekhiynsungaephthyaelanksxnsasnachawxemriknchux ecms ekhxrtis ehpebirn kh s 1815 1911 rierimkhidkhunaelaichinkarcdthaphcnanukrmyipun xngkvs xngkvs yipun epnrabbthiidrbkaryxmrbaelaichknaephrhlaycnthungpccubn 4 khathirbmacakphasayipunsungmiprakasinrachkiccanuebksa echn khainphcnanukrm chbbrachbnthitysthan chuxpraeths dinaedn ekhtkarpkkhrxngaelaemuxnghlwng chuxaeraelachuxthatu l ihichtamprakaskhrnglasud 5 khaphasayipunthirbmaichinphasaithyepnewlananaelaepnthiyxmrbknodythwipaelw ihichtamedim echn Tōkyō othekiyw Kyōto ekhiywota otekiyw ekiywot dd dd dd dd dd dd dd dd 6 sraediywsn inphasayipunmi 5 esiyng aesdngdwyxksrormndngni a i u e aela o karxxkesiyngsrasnodyprktiimpidesnesiyngkhangthay ykewnkrnithixyuintaaehnngthaykhacaxxkesiyngodypidesnesiyngelknxy sungthaihmilksnakhlaykbesiyngsrasnthaykhainphasaithy xyangkhawa kratha kathi inkarthbsphthkahnddngni 6 1 sraediywsninphyangkhthiimmitwsakdaelaimidxyuthaykha thbsphthepnsraesiyngyaw echn dd dd yama ocha Fukui yama oxca fukuxi dd dd dd dd dd dd dd dd ykewnsra i thbsphthepnsraesiyngsninthuktaaehnng echn dd dd dd dd wasabi Miki wasabi miki dd dd dd dd dd dd dd dd 6 2 sraediywsnintaaehnngthaykha thbsphthepnsraesiyngsn echn dd dd Tanaka fune thanaka fuena dd dd dd dd dd dd dd dd 6 3 sraediywsninphyangkhthimitwsakd idaek k m n p s t thbsphthepnsraesiyngsn echn dd dd gakkō samma hontō Nippon zasshi itchi kkok smma hnot nippng nippn schchi xitci dd dd dd dd dd dd dd dd 7 sraediywyaw inphasayipunmi 5 esiyng xxkesiyngyawpraman 2 ethakhxngsraesiyngsn aesdngdwyxksrormntamrabbehpebirndngni a i u e aela ō inkarthbsphthkahndihichsraesiyngyawthuktaaehnng echn okasan oishi juyō onesan sayōnara oxkasng oxkasn oxxichi cuoy oxensng oxensn saoynara dd dd dd dd dd dd dd dd inkarichthwipechninsuxmwlchn xacphbsraediywyawinrupsratwediywkhux a i u e aela o echn chuxnaykrthmntri Shinzō Abe mkphbrupekhiynepn Shinzo Abe chuxemuxng Tōkyō mkphbrupekhiynepn Tokyo dd dd xyangirktam inkarekhiynphasayipunodyichxksrormndwyrabbxun xacphbrupsraediywyawrupxun dngni aa ii uu ee ei oo ou aela oh echn dd dd okaasan oishii juuyoo oneesan sensei sayoonara koushi Ohno oxkasng oxkasn oxxichi cuoy oxensng oxensn esnes saoynara okhchi khngcux oxona dd dd dd dd dd dd dd dd sra 2 tweriyngtxkninbangkhaxacaesdngepnkhnlakhakn krniechnniihthbsphthaeykepnaebbsraediywsn echn dd dd koushi ko ushi keito ke ito Ishii Ishi i okhxuchi lukww ekhxiota daykhnstw xichixi chuxskul dd dd dd dd dd dd dd dd hakmikhxsngsyihsxbthamphuruhruxkhnhainphcnanukrm dd dd 8 sratangknthieriyngtidtxkn 2 esiyngkhunip ihekhiynthbsphtheriyngkn echn kao khaoxa dd dd dd dd dd dd dd dd ykewnsra ai ihich i echn dd dd haiku ihku dd dd dd dd dd dd dd dd 9 phyychna ch k p aela t emuxxyuintaaehnngtnkhacaepnesiyngphnlm aspirated aetemuxxyuintaaehnngxuncaepnesiyngimphnlm unaspirated hruxphnlmkhxnkhangeba cungkahndihthbsphthdngni taaehnngtnkha taaehnngxunch k p t ch kh ph th ch k p t c k p t dd dd dd dd dd dd dd dd 10 phyychna f inxksrormnrabbehpebirn epnesiyngphyychnaesiydaethrk imkxng ekidrahwangrimfipakbnkbrimfipaklang ɸ sungimmiinphasaithy kahndihthbsphthepn f echn Fuji Fukuoka fuci fukuoxka dd dd dd dd dd dd dd dd 11 phyychna g emuxxyuintaaehnngtnkhaxxkesiyng ɡ khlay k ihekhiynthbsphthdwy k aetemuxxyuintaaehnngxunxxkesiyng ŋ ihekhiynthbsphthdwy ng xyangirktam enuxngcakphuphudphasayipunbangklummkxxkesiyngphyychnaniepn ɡ hrux ɣ intaaehnngxunnxkcaktaaehnngtnkha cungihthbsphthepn k thuktaaehnngiddwy echn arigatō gogo xaringaot xarikaot okonga okoka dd dd dd dd dd dd dd dd 12 phyychna j emuxxyuintaaehnngtnkha epnesiyngphyychnakkesiydaethrk kxng ekidthitaaehnnglinswnhnakbhlngpumehnguxk d ʑ emuxxyuklangkha bangkhrngepnesiyngesiydaethrk ʑ thng 2 esiyngniepnesiyngthiimmiinphasaithy ihekhiynthbsphthdwy c echn kaji khaci dd dd dd dd dd dd dd dd 13 phyychnanasik n mihlkeknthkarthbsphthdngni 13 1 inkrnithixyutnkhahruxtnphyangkh xxkesiyng n hruxiklekhiyngkb n ihthbsphthepn n echn dd dd Narita kuni narita khuni dd dd dd dd dd dd dd dd 13 2 inkrnithixyuthaykhahruxtamdwyphyangkhthikhuntndwysra prktixxkesiyngepnesiyngnasik kxng thitaaehnngokhnlinkblinik ɴ sungiklekhiyngkb ng ihthbsphthepn ng aetbangkhrngemuxtxngkarpidkha phuphudphasayipunkxxkesiyngepn n cungihthbsphthepn n iddwy thngniphuichsamartheluxkichidtamkhwamehmaasm echn dd dd Jōmon bon odori ocmng ocmn bngoxodri bnoxodri dd dd dd dd dd dd dd dd 13 3 inkrnithixyuthayphyangkh swnihymikarklmklunesiyng assimilation iptamthankrn articulator khxngphyychnathitamma mihlkeknthkarthbsphthdngni intaaehnngthayphyangkhthitamdwy ch d j n r s sh t z xxkesiyng n hruxiklekhiyngkb n ihthbsphthepn n echn dd dd dd dd minchō Endō jinja konnichiwa renraku shinsai manshu hontō jinzai minoc exnod cinca khnniciwa ernraku chinis mnchu hnot cinis dd dd dd dd dd dd dd dd intaaehnngthayphyangkhthitamdwy g h k w y xxkesiyng ng hruxiklekhiyngkb ng ihthbsphthepn ng echn dd dd dd dd ringo kokusanhin ginkō denwa honya ringonga ringoka okhkusnghing okhkusnghin kingok edngwa hngya dd dd dd dd dd dd dd dd 14 phyychna ts epnesiyngphyychnakkesiydaethrk imkxng ekidthitaaehnngplaylinkbpumehnguxk t s epnesiyngsungimmiinphasaithy aelaphyychna ts niekidkbsra u aela u ethann kahndihthbsphthdngni tsu thixyutnkhahruxtamhlngphyychna thbsphthepn su echn dd dd tsunami mittsu sunami mitsu dd dd dd dd dd dd dd dd tsu thitamhlngsra thbsphthepn tsu echn dd dd mitsu mitsu dd dd dd dd dd dd dd dd tsu thixyutnkhahruxtamhlngphyychna thbsphthepn sux echn dd dd tsuyaku ittsu suxyaku xitsux dd dd dd dd dd dd dd dd tsu thitamhlngsra thbsphthepn tsux echn dd dd futsu futsux dd dd dd dd dd dd dd dd 15 chuxkbchuxskulkhxngkhnyipunthiekhiyndwyxksrormn mkekhiynchuxtw ewnwrrkh aelatamdwychuxskul inkarthbsphthihekhiyniptamnn echn Ichirō SUZUKI Takuya KIMURA xicior susuki thakuya khimura dd dd dd dd dd dd dd dd swnchuxkbchuxskulkhxngkhnyipunodyprktiekhiyndwyxksrkhncitidkn imewnwrrkh aelaekhiynchuxskulmakxnaelwcungtamdwychuxtw hakthbsphthcaktnchbbphasayipun ihslbekhiynchuxtwkhunkxn ewnwrrkh aelatamdwychuxskultamrupaebbkarekhiyninphasaithy echn dd dd 鈴木一朗 すずきいちろう SUZUKI Ichirō 木村拓哉 きむらたくや KIMURA Takuya xicior susuki thakuya khimura dd dd dd dd dd dd dd dd 16 khanahnachuxhruxkhabxkpraephthwisamanynaminphasayipunodyprkticawangiwhlngchux sungtangkbphasaithy inkarthbsphthihaeplkhaehlannaelwykmawangiwkhanghna echn Tanakasan Aomoriken Wasedadaigaku Risonaginkō khunthanaka san epnkhaeriykprakxbthaychuxephuxaesdngkhwamsuphaph cnghwdxaoxomri ken aeplwa cnghwd mhawithyalywaesda daigaku aeplwamhawithyaly thnakharriosna ginkō aeplwa thnakhar dd dd dd dd dd dd dd dd khabxkpraephthwisamanynamthiepnswnhnungkhxngchuxechphaa echn aemna phuekha ekaa thaelsab wd inkarthbsphthihthbsphthchuxechphaannthnghmdaelaxaciskhaaeplkhxngkhabxkpraephthwisamanynamiwkhanghnadwy echn dd dd Arakawa Gassan Kiyomizudera Kinkakuji xarakawa aemnaxarakawa kawa aeplwa aemna kssng kssn phuekhakssng phuekhakssn san aeplwa phuekha khioymisuedra wdkhioymisuedra dera macak tera aeplwa wd khingkakuci wdkhingkakuci ji aeplwa wd dd dd dd dd dd dd dd dd inkartdsinwacaiskhaaeplkhxngkhabxkpraephthwisamanynamiwkhanghnahruxim xacnarupaebbthiichinwikiphiediyphasaxngkvsmaphicarnaprakxb dd dd 17 inkarekhiynphasayipundwyxksrormnxacmikarichekhruxnghmayytiphngkhephuxihxanidngaykhun inkarthbsphthihekhiyntidknodyimtxngisekhruxnghmayytiphngkh echn Tanaka san Aomori ken Waseda daigaku Risona ginkō Kiyomizu dera khunthanaka cnghwdxaoxomri mhawithyalywaesda thnakharriosna khioymisuedra wdkhioymisuedra dd dd dd dd dd dd dd dd 18 khayxthiekhiyndwyxksrormn ihekhiynchuxtwxksrnn tamesiyngphasaxngkvsepnphasaithytamthikahndiwinhlkeknthkarthbsphthphasaxngkvs chbbrang dngni A D G J M P S V Y ex di ci ec exm phi exs wi way B E H K N Q T W Z bi xi exch ekh exn khiw thi dbebilyu si esd C F I L O R U X si exf ix exl ox xar yu exks dd dd dd dd dd dd dd dd echn dd dd NHK JR exnexchekh ecxar dd dd dd dd dd dd dd dd xyangirkdi khnyipunxacxxkesiyngtwxksrehlaniaetktangkbtarangkhangtn dd dd 19 khathiphukkhuncaktwyx sungxanxxkesiyngidesmuxnkhakhahnung miidxxkesiyngeriyngtwxksrihekhiyntamesiyngthixxkaelaimtxngiscud echn JASSO Japan Student Services Organization csos dd dd dd dd dd dd dd dd tarangethiybesiyng aekikh esiyngphyychna aekikh phyychnaediyw aekikh tarangethiybphyychnaphasayipunniichxksrormnrabbehpebirnepnhlk aetphuichxacphbxksrormnrabbxunintarahruxexksarobran cungidethiybxksrormnrabbxuniw swntwxyangthiihichxksrormnrabbehpebirn xksrormn enguxnikh esiyng ich twxyangkha khathbsphthrabbehpebirn rabbxun b b b b bon odori bngoxodri bnoxodri obi oxbi ch t i ty tnkha t ɕʰ ch chisai chiis taaehnngxun t ɕ c konnichiwa khnniciwa d d d d denwa edngwa Edo exoda f h u ɸ f fune fuena Gifu kifu g g tnkha ɡ k ginkō kingok taaehnngxun ŋ ɡ ɣ 1 ng k arigatō xaringaot xarikaot h h tamdwy a e o h h hashi hachi tamdwy i c Hiroshima hiorchima j d i dy z i zy d ʑ ʑ c Jōmon ocmng ocmn kaji khaci k k tnkha kʰ kh kao khaoxa taaehnngxun k k niku niku gakkō kkok m n b m p m m mado maoda shimbun chimbung chimbun samma smma empitsu exmpitsu n n tnphyangkhaelatamdwy a e o u n n Nagoya naongya naokya kinoko khionoka tnphyangkhaelatamdwy i ɲ n Nippon nippng nippn konnichiwa khnniciwa tamdwy ch j n i ny ɲ n minchō minoc jinja cinca konnichiwa khnniciwa konnyaku khneniyku tamdwy d r t z n a e o u n n Endō exnod renraku ernraku hontō hnot jinzai cinis ginnan kinnng kinnn tamdwy g k ŋ ng ringo ringonga ringoka ginkō kingok tamdwy h 2 w y ɰ ng kokusanhin okhkusnghing okhkusnghin denwa edngwa honya hngya tamdwy s sh ɰ n shinsai chinis manshu mnchu tamdwysra ɰ ng n bon odori bngoxodri bnoxodri thaykha ɴ ng n ichiban xicibng xicibn p p tnkha pʰ ph pen ephng ephn taaehnngxun p p tempura ethmpura Nippon nippng nippn r r ɾ r renraku ernraku Nara nara s s s s sakana sakana kissaten khissaetng khissaetn tamdwy sh ɕ ch zasshi schchi sh s i sy ɕ ch Shōwa ochwa sashimi sachimi t t tnkha tʰ th te etha taaehnngxun t t migite mingieta mikieta matcha mtca kitte khiteta tsu tu tnkha t sɯ su tsunami sunami tamhlngphyychna su mittsu mitsu tamhlngsra tsu mitsu mitsu tsu tu tnkha t sɯː sux tsuyaku suxyaku tamhlngphyychna sux ittsu xitsux tamhlngsra tsux futsu futsux w 3 w ɰ w watashi watachi Fujiwara fuciwara y y j y yama yama Yayoi yaoyxi z d u d z z s zō os mizu misuhmayehtu phuphudphasayipunbangklummkxxkesiyngphyychna g intaaehnngxunepn ɡ hrux ɣ dwy swnihyphbinkhayum inphasayipunpccubn w catamdwysra a ethann swn w thitamdwysraxunpraktinkhathisakdaebbeka echn Iwo Jima sungpccubnsakdwa Iō Jimaphyychnakhwb aekikh tarangethiybphyychnakhwbphasayipunniichxksrormnrabbehpebirnepnhlk miphyychnathikhwbkbesiyng y idaek b g h k m n p r epn by gy hy ky my ny py ry prasmkbsraid 3 esiyngkhux a o u inphasaithyimsamarthekhiynihtrngkbesiyngdngklaw cungxnuolmihthbsphthodyichphyychnatnediywkbsradngni xksrormn esiyng ich twxyangkha khathbsphthrabbehpebirn rabbxun ya ya ʲa e iy hyaku ehiyku kyakkan ekhiykkng ekhiykkn ya yaa ya ʲaː e iy kya kyaa ekhiy yo yo ʲo e iyw ryokō eriywok hyotto ehiywota 1 yō yoo you yoh yo ʲoː e iyw ryōri ryoori ryouri eriywri yu yu ʲɯ iw byuffe 2 biwefa 1 yu yuu yu ʲɯː iw kyukō kyuukoo khiwok Ryukyu Ryuukyuu riwkiwhmayehtu 1 0 1 1 phyychnakhwbinphasayipun yo aela yu kahndihthbsphthepn e iyw aela iw hakmiphyychnasakdihtdxxk enuxngcakmiphyychna w sakdxyuaelw yu imphbtwxyangkhasphthinkhayipunaeth mkphbinkhayumesiyngsra aekikh xksrormn esiyng enguxnikh ich twxyangkha khathbsphthrabbehpebirn rabbxunA a a a phyangkhepid 1 imidxyuthaykha a wasabi wasabi phyangkhepid xyuthaykha a yama yama phyangkhpid 2 gakkō kkok a aa a aː a okasan okaasan oxkasng oxkasn ai 3 ai ai i haiku ihkuE e e e phyangkhepid imidxyuthaykha e eki exki phyangkhepid xyuthaykha e a fune fuena phyangkhpid e denwa edngwa e ee e eː e onesan oneesan oxensng oxensn ei 4 ei eː e sensei esnesI i i i i kaki khaki kin khing khin i ii 5 i iː i oishi oishii oxxichiO o wo o phyangkhepid imidxyuthaykha o ocha oxca phyangkhepid xyuthaykha o a oto oxota phyangkhpid o a ldrup konnichiwa khnniciwa ō oo ou oh o oː o sayōnara sayoonara saoynara Sōseki Souseki oseski Ōno Ohno oxonaU u 6 u ɯ phyangkhepid imidxyuthaykha u Kabuki khabuki phyangkhepid xyuthaykha u isu xisu phyangkhpid u shimbun chimbung chimbun u 7 uu u ɯː u juyō juuyoo cuoyhmayehtu phyangkhepid hmaythung phyangkhthiimmiphyychnathay phyangkhpid hmaythung phyangkhthimiphyychnathay khathimisra a aela i inkhakhnlakhathimaxyutidkn caxxkesiyngaeykkn ihthbsphthepn axi echn 歯科医 しかい shikai chikaxi khathimisra e aela i inkhakhnlakhathimaxyutidkn caxxkesiyngaeykkn ihthbsphthepn e xi echn 毛糸 けいと keito ekhxiota khathimisra i aela i inkhakhnlakhathimaxyutidkn caxxkesiyngaeykkn ihthbsphthepn ixi echn 石井 いしい Ishii xichixi u thitamhlngphyychna ts kahndihthbsphthepn u echn tsunami sunami u thitamhlngphyychna ts kahndihthbsphthepn ux echn tsuyaku suxyakuhlkeknthkhxngrachbnthitysthan ph s 2535 aekikhhlkthwip aekikh 1 hlkeknthniichthayesiyngphasayipunthiekhiyndwyxksrormn 2 karethiybesiyngsra ihthuxtamtarangkarethiybesiyngsraphasayipun 3 esiyngsrainphasayipunmithngesiyngsnaelaesiyngyaw sungthaihkhamikhwamhmaytangkn channhlkeknthnicungaeykesiyngsrasnaelasrayawxxkcakkn echn tori toori tōri denwa othari othri edngwa dd dd dd dd dd dd dd dd 4 prktisrathixyutidkncaxxkesiyngaeykkn ykewnsra ei sungxxkesiyngepn ex echn Daitō Fujieda sensei daxiot fuciexada esnes dd dd dd dd dd dd dd dd 5 karethiybesiyngphyychna ihthuxtamtarangkarethiybesiyngphyychnaphasayipun tarangethiybesiyng aekikh esiyngphyychna aekikh xksrormn enguxnikh esiyng ich twxyangkha khathbsphth b b b obi oxabi konbanwa khmbngwa ch phyangkhaerk t ɕʰ ch chiisai chisai chisaxi phyangkhxun t ɕ ch konnichiwa 1 khnnichiwa d d d denwa edngwa Yamada yamada f ɸ f Fujisan fucisng fune fuena g phyangkhaerk ɡ k ginkoo ginkō kingok phyangkhxun ŋ ɡ ɣ ng 2 arigatoo arigatō xaringaot h tamdwy a e o h h hashi hachi tamdwy i c h Hiroshima hiorachima j d ʑ ʑ c kaji khaci k phyangkhaerk kʰ kh kao khaoxa phyangkhxun k k 3 niku niku kk k k kk gakkoo gakkō kkok m m m mado maoda n tnphyangkhaelatamdwy a e o u n n Nagoya naongaya tnphyangkhaelatamdwy i ɲ n konnichiwa khnnichiwa n emuxxyuintaaehnngthayphyangkhcaxxkesiyngidhlayxyang cungkahndiwdngni 1 emuxtamdwyphyychna b m aela p xxkesiyng m ihthxdepn m echnshinbun chimbung sanmai smim enpitsu exmpisu dd dd dd dd 2 emuxtamdwyphyychna g aela k xxkesiyng ŋ aelaemuxtamdwyphyychna h aela w xxkesiyng ɰ ihthxdepn ng echnringo ringonga ginkoo ginkō kingok denwa edngwa dd dd dd dd 3 emuxxyuthaysudkhxngkha xxkesiyng ɴ ihthxdepn ng echnhon hng san sng dd dd dd dd 4 inkrnixun nxkcakthikahndiwinkhx 1 2 aela 3 xxkesiyng n ɲ aela ɰ khunxyukbthankrnkhxngphyychnathitamma ihthxdepn n echngunjin kuncing hontoo hontō hnot undoo undō xunod chichimenchoo chichimenchō chichiemnoch densha edncha onna xnna kanri khnri dansei dnes dd dd dd dd dd dd p phyangkhaerk pʰ ph pen ephng phyangkhxun p p 4 tenpura ethmpura pp p p pp Nippon nippng r ɾ r ringo ringonga s s s sakana sakana sh ɕ ch sashimi 5 sachimi ss sː ss kissaten khissaetng ssh ɕː sch zasshi sschi t phyangkhaerk tʰ th te etha phyangkhxun t t 6 migite mingieta tch cch t t ɕ tch itchi icchi xitchi tsu t sɯ su tsukue sukuexa ttsu t t sɯ tsu mittsu mitsu w ɰ w watashi watachi y j y yama yama z d z z s mizu misuhmayehtu chi inbangaehngxacekhiynepn ti odyxxkesiyngehmuxn chi phyychna g inphyangkhxun thiimichphyangkhaerkcaxxkesiyngiklekhiyngkbesiyng ng inphasaithy cungkahndihich ng phyychna k inphyangkhxun thiimichphyangkhaerkcaxxkesiyngiklekhiyngkbesiyng k inphasaithy cungkahndihich k phyychna p inphyangkhxun thiimichphyangkhaerkcaxxkesiyngiklekhiyngkbesiyng p inphasaithy cungkahndihich p shi inbangaehngxacekhiynepn si odyxxkesiyngehmuxn shi phyychna t inphyangkhxun thiimichphyangkhaerkcaxxkesiyngiklekhiyngkbesiyng t inphasaithy cungkahndihich tesiyngsra aekikh xksrormn esiyng ich twxyangkha khathbsphthA a a a yama yama sakura sakura gakkoo gakkō kkok san sng aa a aː a okaasan okasan oxakasng obaasan obasan oxabasngE e e e a e ike xieka fune fuena denwa edngwa sensei esnes ee e eː e ee e ex oneesan onesan oxaensng ei eː e sensei esnesI i i i kin khing kaki khaki hashi hachi ii i iː i oniisan onisan oxanisng oishii oishi oxaxichiO o o o a o a ldrup ocha oxacha kome okhaema Nippon nippng konnichiwa khnnichiwa oo ō oː o otoosan otōsan oxaotsng sayoonara sayōnara saoynaraU u ɯ u shinbun chimbung isu xisu Suzuki susuki uu u ɯː u juuyoo juyō cuoy juusho jusho cuochaY 1 ya ʲa e iya kyaku ekhiyaku hyaku ehiyaku yaa ya ʲaː e iy nyaanyaa nyanya eniyeniy yo ʲo e iyw ryokoo ryokō eriywok yoo yō ʲoː e iyw byooin byōin ebiywxing ryoori ryōri eriywri yu ʲɯ iw kyu khiw yuu yu ʲɯː iw kyuukoo kyukō khiwokhmayehtu rupekhiyn y xxkesiyngkungsraemuxtamhlngphyychna cungkahndihepnesiyngsraephuxkhwamsadwkinkarxxkesiyngduephim aekikhphasayipun ormaci karthbsphthaehlngkhxmulxun aekikhhlkeknthkarthbsphthphasayipun tamprakassanknaykrthmntri eruxng hlkeknthkarthbsphthphasaeyxrmn sepn yipun aelamlayu ph s 2561 hlkeknthkarthbsphthphasayipun tamprakassanknaykrthmntri eruxng hlkeknthkarthbsphthphasafrngess eyxrmn xitali sepn rsesiy yipun xahrb aelamlayu ph s 2535 cakewbistsanknganrachbnthitysphaekhathungcak https th wikipedia org w index php title karthbsphthphasayipun amp oldid 9006004, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม