fbpx
วิกิพีเดีย

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด
ตัวอย่างการจำแนกชั้นฯ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: มี 3 โดเมน แบ่งออกเป็น
อาณาจักร: มี 10 อาณาจักร แบ่งเป็น
ไฟลัม: เช่น สัตว์ขาปล้อง (Arthropoda),
พืชดอก (Magnoliophyta)
ชั้น: เช่น นก (Aves),
พืชใบเลี้ยงคู่ (Magnoliopsida)
อันดับ: เช่น นกเกาะคอน (Passeriformes),
แซปินเดลิส (Sapindales)
วงศ์: เช่น วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae),
วงศ์กล้วยไม้ (Orchideae)
เผ่า: เช่น เผ่าส้มผลเล็ก (Citreae)
สกุล: เช่น นกเขียวก้านตอง (Chloropsis),
สกุลบัวหลวง (Nelumbo)
สปีชีส์: เช่น ปลาก้างพระร่วง (K. vitreolus),
ผักบุ้งทะเล (I. pes-caprae)
Varietas: เช่น แลบราดอร์ริทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever),
บัวศรีวิชัย (Nymphaea Hybrid 'Srivijaya')

แปดลำดับขั้นสำคัญ ๆ ของการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ ตามแผนภาพไม่ได้แสดงลำดับขั้นที่อยู่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างนี้

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ หรือ การจำแนกชั้นทางชีววิทยา (อังกฤษ:systematics) หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกในยุคปัจจุบันอาศัยรากฐานจากระบบการจำแนกของคาโรลัส ลินเนียส นักพฤกษศาสตร์ผู้จัดกลุ่มสปีชีส์ต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพ การจัดกลุ่มแบบนี้ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักดาร์วิน ส่วนมากเป็นผลมาจากการศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลด้วยการวิเคราะห์จีโนม ในการแบ่งอย่างกว้าง ๆ จะแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ลำดับขั้นสูงและลำดับขั้นต่ำ

เนื้อหา

ลำดับขั้นสูง (อังกฤษ:major taxa) หมายถึง ลำดับขั้นที่พิจารณาได้จากลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยสังเขป สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำดับขั้นสูงเดียวกัน มีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกันหรือมีลักษณะร่วมกันอย่างกว้างขวาง ลำดับขั้นสูงที่เล็กลงมาแสดงความคล้ายคลึงกัน หรือมีลักษณะร่วมกันแคบลงมาตามลำดับ ลำดับขั้นสูงทั้งหมดสามารถจัดเรียงลำดับ จากลำดับขั้นที่สูงที่สุดลงมาได้ ดังนี้

โดเมน

โดเมน หรือ เขต (อังกฤษ:domain, superkingdom, empire; ละติน: regio, superregnum) เป็นระดับหรือหมู่ที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต ใช้ในการการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตในโลก โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 โดเมนคือ โดเมนยูแคริโอต โดเมนอาร์เคีย และโดเมนแบคทีเรีย

อาณาจักร

อาณาจักร (อังกฤษ:kingdom; ละติน: regnum) เป็นระดับหลักในปัจจุบัน ใช้ในการแบ่งสิ่งมีชีวิตในแต่ละโดเมนออกจากกัน ตามลักษณะทางกายภาพพื้นฐานอันสังเกตได้ แรกเริ่มเดิมทีใน ค.ศ. 1735 คาโรลัส ลินเนียส ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 พวก คืออาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ และส่วนที่เหลือซึ่งไม่ได้จัดอันดับ ต่อมานักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้ศึกษาวิจัย และแบ่งจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดขึ้น จนในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร อันได้แก่ อาณาจักรพืช (Plantae), อาณาจักรสัตว์ (Animalia), อาณาจักรฟังไจ, อาณาจักรโพรทิสตา, อาณาจักรโครมาลวีโอลาตา, อาณาจักรเอกซ์คาวาตา (Excavata), อาณาจักรไรซาเรีย, อาณาจักรอะมีโบซัว, อาณาจักรอาร์คีแบคทีเรีย และอาณาจักรยูแบคทีเรีย

ไฟลัม/ส่วน

ไฟลัม หรือ ตอน (อังกฤษ:phylum) และ ส่วน หรือ หมวด (อังกฤษ:division; ละติน: divisio) เป็นลำดับขั้นสูงที่รองลงมาจากอาณาจักร ใช้แบ่งส่วนย่อยของอาณาจักร ไฟลัมถือเป็นคำฐาน แต่ในวงแคบเราจะใช้คำว่าส่วนหรือหมวดในการจำแนกพืชและฟังไจ ไฟลัมที่สำคัญได้แก่ ไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (Arthropoda), ไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata), ส่วนพืชดอก (Magnoliophyta)

สำหรับสิ่งมีชีวิตชั้นสูงบางพวก เช่น พืชและสัตว์บางพวก มีความซับซ้อนในการแบ่งย่อยในระดับไฟลัม ก็จะจัดอันดับไฟลัมใกล้เคียงกัน ขึ้นเป็นไฟลัมใหญ่และไฟลัมใหญ่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะจัดอันดับรวมกันเป็นอาณาจักรย่อย ในทางเดียวกัน ไฟลัมที่มีสมาชิกในไฟลัมมาก จะจัดกลุ่มสมาชิกรวมกันเป็นไฟลัมย่อย และไฟลัมย่อยที่มีสมาชิกมาก ก็จัดกลุ่มรวมกันเป็นไฟลัมฐานตามลำดับ

การตั้งชื่อไฟลัมนั้นหากเป็นไฟลัม (ส่วน) ของพืชหรือโครมาลวีโอลาตา จะลงปัจจัย (suffix) ว่า -phyta ส่วนฟังไจจะลงปัจจัย -mycota เช่น Magnoliophyta (พืชดอก) ส่วนอาณาจักรสัตว์ ไม่พบว่ามีการลงปัจจัยเป็นพิเศษ แต่มักลงท้ายด้วย -a เช่น Arthropoda ในไฟลัมย่อยก็มีการลงปัจจัยเช่นกัน แต่จะเปลี่ยนเป็น ลงปัจจัย -phytina ในพืชและโครมาลวีโอลาตา และลงปัจจัย -mycotina ในฟังไจ

ชั้น

ชั้น (อังกฤษ:class; ละติน: classis) ใช้แบ่งส่วนย่อยของไฟลัมหรือไฟลัมย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา ซึ่งสามารถเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น แต่ยังถือเป็นมุมกว้าง ๆ เช่น ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) ชั้นนก (Aves) ชั้นแมลง (Insecta) ชั้นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia) ชั้นปลากระดูกอ่อน (Chondrichthyes) ชื่อของชั้นใช้ภาษาละติน และในพืชจะลงปัจจัยด้วย -opsida เช่น ชั้นพืชใบเลี้ยงคู่ (Magnoliopsida) และชั้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Liliopsida) ส่วนในโครมาลวีโอลาตาลงปัจจัยว่า -phyceae เช่น ขณะที่ฟังไจลงปัจจัยด้วย -mycetes เช่น Agaricomycetes เป็นชั้นเห็ดชั้นหนึ่ง และแบคทีเรียลงปัจจัย -ia ส่วนในสัตว์ไม่พบการลงปัจจัยเป็นหลักมาตรฐาน

อันดับ

อันดับ หรือ ตระกูล (อังกฤษ:order; ละติน: ordo) ใช้แบ่งชั้นหรือชั้นย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา รูปธรรมจะชัดเจนและแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าระดับชั้น เช่นชั้นนก อาจจะแบ่งออกได้เป็น อันดับนกเกาะคอน (Passeriformes) อันดับไก่ (Galliformes) และอีกหลาย ๆ อันดับ ในทางเดียวกัน ชั้นพืชใบเลี้ยงคู่ ก็อาจแบ่งย่อยลงได้เป็น แอสทีราเลส หรืออันดับแอสเตอร์ (Asterales) ไมยร์ทาเลส หรืออันดับหว้า (Myrtales) แซพินเดลิส หรืออันดับเงาะ (Sapindales) เป็นต้น การตั้งชื่ออันดับจะนิยมลงปัจจัยด้วย -ales ดังตัวอย่างข้างต้น si

วงศ์

วงศ์ (อังกฤษ:family; ละติน: familia) เป็นลำดับขั้นสูงที่เล็กที่สุด มีการแบ่งเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ชื่อของวงศ์ใช้ภาษาละตินมักลงท้ายด้วย -aceae ในพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และแบคทีเรีย ส่วนในอาณาจักรสัตว์จะลงท้ายด้วย -idae สิ่งมีชีวิตในแต่ละวงศ์ประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั่นคือ สิ่งมีชีวิตในสกุลต่างกัน แต่อยู่ในวงศ์เดียวกันจะมีส่วนที่ใกล้เคียงกัน มักเป็นลักษณะตามระบบธรรมชาติที่แสดงความเกี่ยวพันทางวิวัฒนาการ แต่บางวงศ์เป็นลักษณะตามระบบเสริมธรรมชาติ เพียงอาศัยความสะดวกในการจัดเท่านั้น

ในพืชชั้นสูงอาศัยลักษณะที่ใช้ในการจัดวงศ์ จากลักษณะโครงสร้างทางลำต้น และทางการสืบพันธุ์ที่สามารถถ่ายทอดได้ ได้แก่ นิสัยการเจริญเติบโต การเรียงใบ การเกิดเพศดอกบนต้น ชนิดช่อดอก สมมาตรดอก จำนวนกลุ่มของเกสรตัวผู้ จำนวนและการเชื่อมติดกันของเกสรตัวเมีย ตำแหน่งรังไข่ ตำแหน่งไข่อ่อน ชนิดรก ชนิดผลไม้ และคัพภวิทยา

พืชบางตระกูลมีลักษณะบางประการที่บ่งชี้ชัดเจน เช่น วงศ์ทานตะวัน (Compositae) มีช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head, capitulum) ส่วนในวงศ์ผักชี (Umbelliferae) มีช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม (umbel) และผลแยกแล้วแตก (schizocarp) และวงศ์ก่วม (Aceraceae) มีผลแยกแล้วแตกและมีปีก (winged schizocarp) แต่ในวงศ์กุหลาบ (Rosaceae) มีผลแตกต่างไปตามวงศ์ย่อย

สิ่งมีชีวิตแต่ละตระกูลอาจมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดก็ได้ เช่น วงศ์ทานตะวัน วงศ์กล้วยไม้ เป็นวงศ์ใหญ่ที่สุดวงศ์หนึ่งของอาณาจักรพืช มีสมาชิกประมาณ 22,000 ชนิด ส่วนวงศ์ Leitneriaceae มีสมาชิก 1 สกุล และ 1 ชนิด บางครั้งนำไปรวมไว้กับวงศ์มะยมป่า (Simaroubaceae) และในบางครั้งที่สกุลใด ๆ มีลักษณะอันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนกับวงศ์ที่สังกัดอยู่ ก็จะมีการแบ่งวงศ์ออกมาใหม่ เช่น วงศ์นกเขียวก้านตอง (Chloropsis) และวงศ์นกแว่นตาขาว แยกออกมาจากวงศ์นกเขียวคราม

เผ่า

เผ่า (อังกฤษ:tribe; ละติน: tribus) เป็นลำดับการจำแนกที่ไม่ใช่ลำดับการจำแนกหลัก จะนิยมนำมาใช้ในการแบ่งวงศ์ขนาดใหญ่ โดยจะแบ่งเป็นวงศ์ย่อยก่อน และหากวงศ์ย่อยยังมีขนาดใหญ่จึงจะแบ่งออกเป็นเผ่า ชื่อของเผ่าใช้ภาษาละตินและลงปัจจัย -eae สำหรับพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และแบคทีเรีย ส่วนอาณาจักรสัตว์ ลงปัจจัย -ini เช่น ตระกูลย่อยของส้ม (Aurantioideae) แบ่งออกเป็น 2 เผ่า คือ Citreae และ Clauseneae

ลำดับขั้นต่ำ (อังกฤษ:minor taxa) หมายถึง ลำดับขั้นที่สิ่งมีชีวิตแสดงความคล้ายคลึงกันมากขึ้น หรือมีลักษณะร่วมกัน แคบลงมากกว่าลำดับขั้นสูง นับเป็นลำดับขั้นที่สำคัญมากและใช้สำหรับชื่อทั่วไปของสิ่งมีชีวิต นักจัดจำพวกจะทำงานกับลำดับขั้นต่ำมากกว่าลำดับขั้นสูง ลำดับขั้นต่ำทั้งหมดสามารถจัดเรียง ลำดับจากลำดับขั้นที่สูงที่สุดลงมาได้ ดังนี้

สกุล

สกุล (อังกฤษ:genus) เป็นลำดับขั้นต่ำที่รองลงมาจากวงศ์ สิ่งมีชีวิตแต่ละวงศ์ประกอบด้วยสมาชิกหนึ่งสกุลหรือมากกว่า สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกันมักมีโครงสร้างทางกายภาพที่เหมือนกัน 2–3 ลักษณะ การเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตในระดับขั้นต่ำประกอบด้วยชื่อ 2 คำ หรือชื่อทวินาม (binomial nomenclature) ชื่อคำแรกเป็นชื่อสกุลและชื่อคำหลังเป็นชื่อชนิด เช่น นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) เป็นชนิด (สปีชีส์) ของสกุลนกเขียวก้านตอง (Chloropsis)

ชื่อสกุลใช้ภาษาละตินโดยไม่มีการลงปัจจัยต่อท้าย แต่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่และชื่อเป็นเอกพจน์เสมอ สกุลอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ บางสกุลมีสมาชิกเพียงชนิดเดียวเรียกว่า monotypic genus เช่น Leitneria มีสมาชิกเพียงชนิดเดียว คือ L. floridana ขณะที่ Senecio ในวงศ์ทานตะวัน มีสมาชิก 2,000–3,000 ชนิด

ชื่อสกุลในอาณาจักรหนึ่งสามารถซ้ำกับชื่อสกุลหรือชื่อในอนุกรมวิธานของอาณาจักรอื่นได้ ตัวอย่างเช่น Aotus เป็นชื่อสกุลของถั่วและลิง เป็นต้น แต่ชื่อสกุลในอาณาจักรหนึ่ง ๆ ต้องห้ามซ้ำกัน

ชั้น

ชั้น (อังกฤษ:section) ใช้แบ่งส่วนย่อยของสกุล เมื่อสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มใหญ่และมีความซ้ำซ้อนมาก เช่น Lepidoploa, Caninae

อนุกรม

อนุกรม (อังกฤษ:series) ใช้แบ่งส่วนย่อยของสกุล เช่น verae เป็นลำดับที่มีความสำคัญค่อนข้างน้อย

สปีชีส์

สปีชีส์ หรือ ชนิด (อังกฤษ:species) คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันมากจนแยกออกจากกันได้ยาก สปีชีส์หรือชนิด เป็นหน่วยพื้นฐานของการศึกษาการจัดจำพวก ลำดับขั้นนี้ ได้รับการศึกษามากกว่าลำดับขั้นอื่นใด ชนิด หมายถึง หน่วยตามธรรมชาติที่มีขนาดเล็กที่สุดของประชากร สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ประกอบด้วยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน และความคล้ายคลึงกันนี้แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ จะเกิดการพัฒนาในอีกแขนงหนึ่งและกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในที่สุด

ชนิดหรือสปีชีส์ ที่มีลักษณะปลีกย่อยต่างกัน มักจะแบ่งออกเป็นชนิดย่อยหรือซับสปีชีส์ (subspecies)

พันธุ์

พันธุ์ (อังกฤษ:variety สำหรับพืช; breed สำหรับสัตว์) ใช้กับประชากรของสิ่งมีชีวิตเฉพาะ พืช และสัตว์ ที่เกิดการแปรผัน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ หรือนิเวศวิทยา สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวต่อการแปรผันนั้น ซึ่งมีผลทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป และแสดงออกมาทางลักษณะสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเรียกว่า รูปแบบตามนิเวศ (ecotype) ลำดับขั้นนี้มี 2 ลักษณะตามข้อคิดเห็นที่เป็น 2 แบบ คือ

พันธุ์ทางวิทยาศาสตร์

เป็นลำดับขั้นรองลงมาจากชนิดย่อย ชื่อของพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ใช้ภาษาละติน ใช้เขียนต่อท้ายชื่อทวินาม และมีคำย่อของคำว่า พันธุ์ (var.) อยู่ด้วย ทำให้มีชื่อเป็น 3 คำ หรือตรีนาม (trinomial) ใช้แสดงการแปรผันทางสัณฐานวิทยาที่มองเห็นได้ยาก การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา และนิสัยการเจริญเติบโต เช่น ท้อไม่มีขน (Prunus Persica var. nucipersica) ชมพู่มะเหมี่ยว (Eugenia malaccensis var. purpurea) โดยในการเขียนจะใช้ตัวเอียง เพื่อบ่งว่าเป็นชื่อพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์

พันธุ์แบบสามัญ

เป็นลำดับขั้นรองลงมาจากชนิดย่อยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช้ภาษาละติน ใช้เขียนต่อท้ายชื่อทวินาม และมีคำว่า พันธุ์ (var.) เช่นเดียวกัน โดยชื่อสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงเป็นลักษณะของชื่อทวินามเหมือนเดิม เช่น ส้มวาเลนเซีย (Citrus sinensis var. Valencia) กรณีที่เป็นพันธุ์ผสมตามธรรมชาติก็ใช้ var. แบบเดียวกัน มะพร้าวสวีลูกผสม 1 (Cocos nucifera var. Swee1) แต่หากเป็นพันธุ์ผสมแบบปรับปรุงสายพันธุ์จะใช้ตัวย่อ cv. (Cultivated Variety) เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. Khao Dowk Mali 105 หรือ Oryza sativa cv. KDML 105) และการผสมข้ามสายพันธุ์จะใช้คำกำกับว่า Hybrid และใช้อัญประกาศเดี่ยวกำกับชื่อพันธุ์ เช่น บัวศรีวิชัย (Nymphaea Hybrid 'Srivijaya')

รูป

รูป หรือ แบบ (อังกฤษ:form; ละติน: forma) ใช้กับพืช เป็นลำดับขั้นต่ำที่ต่ำที่สุด แสดงถึงลักษณะที่แปรผันของลักษณะสัณฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในพืชแต่ละต้นของประชากรหนึ่ง ๆ เช่น สีดอก สีผล สีที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการผ่าเหล่า และมักใช้เป็นคำนำหน้าคำเดิม ตัวอย่างลักษณะสีผล เช่น Red Jonathan, Red Bartlett, Red Delicious, Golden Delicious

สายต้น

สายต้น (อังกฤษ:clone, individual) ใช้เรียกชื่อพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ

ยกตัวอย่างสปีชีส์ Acanthosquilla sirindhorn

  1. สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  2. https://species.wikimedia.org/wiki/Acanthosquilla_derijardi
4. (PDF)

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ดต, วอย, างการจำแนกช, นฯโดเมน, โดเมน, แ. karcaaenkchnthangwithyasastr phasaxun efadu aekikh lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudtwxyangkarcaaenkchnkarcaaenkchnthangwithyasastrodemn mi 3 odemn aebngxxkepn yuaekhrioxt Eukaryote xarekhiy Archaea aebkhthieriy Bacteria xanackr mi 10 xanackr aebngepn phuch Plantae stw Animalia fngic Fungi ophrthista Protista okhrmalwioxlata Chromalveolata exkskhawata Excavata irsaeriy Rhizaria xamiobsw Amoebozoa xarkhiaebkhthieriy Archaebacteria yuaebkhthieriy Eubacteria iflm echn stwkhaplxng Arthropoda phuchdxk Magnoliophyta chn echn nk Aves phuchibeliyngkhu Magnoliopsida xndb echn nkekaakhxn Passeriformes aespinedlis Sapindales wngs echn wngsplaenuxxxn Siluridae wngsklwyim Orchideae epha echn ephasmphlelk Citreae 1 skul echn nkekhiywkantxng Chloropsis skulbwhlwng Nelumbo spichis echn plakangphrarwng K vitreolus phkbungthael I pes caprae Varietas echn aelbradxrrithrifewxr Labrador Retriever bwsriwichy Nymphaea Hybrid Srivijaya aepdladbkhnsakhy khxngkarcaaenkchnthangwithyasastr tamaephnphaphimidaesdngladbkhnthixyuxun thixyurahwangni karcaaenkchnthangwithyasastr hrux karcaaenkchnthangchiwwithya xngkvs systematics hmaythungkarcdklumaelahmwdhmuspichiskhxngsingmichiwit thngthimixyuinpccubnaelathisuyphnthuipaelw karcaaenkinyukhpccubnxasyrakthancakrabbkarcaaenkkhxngkhaorls lineniys nkphvkssastrphucdklumspichistang odyducaklksnaechphaathangkayphaph karcdklumaebbniidmikarprbprungxyuesmxephuxihsxdkhlxngkbhlkdarwin swnmakepnphlmacakkarsuksaxnukrmwithanradbomelkuldwykarwiekhraahcionm inkaraebngxyangkwang caaebngid 2 radb khux ladbkhnsungaelaladbkhnta enuxha 1 ladbkhnsung 1 1 odemn 1 2 xanackr 1 3 iflm swn 1 4 chn 1 5 xndb 1 6 wngs 1 7 epha 2 ladbkhnta 2 1 skul 2 2 chn 2 3 xnukrm 2 4 spichis 2 5 phnthu 2 5 1 phnthuthangwithyasastr 2 5 2 phnthuaebbsamy 2 6 rup 2 7 saytn 3 ladbkhnthiichthangxnukrmwithan 4 xangxing 5 duephimladbkhnsung aekikhladbkhnsung xngkvs major taxa hmaythung ladbkhnthiphicarnaidcaklksnakhxngsingmichiwitodysngekhp singmichiwitthixyuinladbkhnsungediywkn milksnabangxyangkhlaykhlungknhruxmilksnarwmknxyangkwangkhwang ladbkhnsungthielklngmaaesdngkhwamkhlaykhlungkn hruxmilksnarwmknaekhblngmatamladb ladbkhnsungthnghmdsamarthcderiyngladb cakladbkhnthisungthisudlngmaid dngni odemn aekikh odemn hrux ekht xngkvs domain superkingdom empire latin regio superregnum epnradbhruxhmuthiihythisudkhxngsingmichiwit ichinkarkarcdhmwdhmusingmichiwitinolk odypccubnaebngxxkepn 3 odemnkhux odemnyuaekhrioxt odemnxarekhiy aelaodemnaebkhthieriy xanackr aekikh xanackr xngkvs kingdom latin regnum epnradbhlkinpccubn ichinkaraebngsingmichiwitinaetlaodemnxxkcakkn tamlksnathangkayphaphphunthanxnsngektid aerkerimedimthiin kh s 1735 khaorls lineniys idaebngsingmichiwitxxkepn 3 phwk khuxxanackrphuch xanackrstw aelaswnthiehluxsungimidcdxndb txmankwithyasastrrunhlngidsuksawicy aelaaebngcaaenksingmichiwitxyanglaexiydkhun cninpccubn aebngxxkepn 3 xanackr xnidaek xanackrphuch Plantae xanackrstw Animalia xanackrfngic xanackrophrthista xanackrokhrmalwioxlata xanackrexkskhawata Excavata xanackrirsaeriy xanackrxamiobsw xanackrxarkhiaebkhthieriy aelaxanackryuaebkhthieriy iflm swn aekikh iflm hrux txn xngkvs phylum aela swn hrux hmwd xngkvs division latin divisio epnladbkhnsungthirxnglngmacakxanackr ichaebngswnyxykhxngxanackr iflmthuxepnkhathan aetinwngaekhberacaichkhawaswnhruxhmwdinkarcaaenkphuchaelafngic iflmthisakhyidaek iflmstwkhaplxng Arthropoda iflmstwmiaeknsnhlng Chordata swnphuchdxk Magnoliophyta sahrbsingmichiwitchnsungbangphwk echn phuchaelastwbangphwk mikhwamsbsxninkaraebngyxyinradbiflm kcacdxndbiflmiklekhiyngkn khunepniflmihyaelaiflmihythimilksnaiklekhiyngkn cacdxndbrwmknepnxanackryxy inthangediywkn iflmthimismachikiniflmmak cacdklumsmachikrwmknepniflmyxy aelaiflmyxythimismachikmak kcdklumrwmknepniflmthantamladb kartngchuxiflmnnhakepniflm swn khxngphuchhruxokhrmalwioxlata calngpccy suffix wa phyta swnfngiccalngpccy mycota echn Magnoliophyta phuchdxk swnxanackrstw imphbwamikarlngpccyepnphiess aetmklngthaydwy a echn Arthropoda iniflmyxykmikarlngpccyechnkn aetcaepliynepn lngpccy phytina inphuchaelaokhrmalwioxlata aelalngpccy mycotina infngic chn aekikh chn xngkvs class latin classis ichaebngswnyxykhxngiflmhruxiflmyxyxxkepnklumyxylngma sungsamarthehnepnrupthrrmchdecnkhun aetyngthuxepnmumkwang echn chnstweliynglukdwynm Mammalia chnnk Aves chnaemlng Insecta chnstwsaethinnasaethinbk Amphibia chnplakradukxxn Chondrichthyes chuxkhxngchnichphasalatin aelainphuchcalngpccydwy opsida echn chnphuchibeliyngkhu Magnoliopsida aelachnphuchibeliyngediyw Liliopsida swninokhrmalwioxlatalngpccywa phyceae echn khnathifngiclngpccydwy mycetes echn Agaricomycetes epnchnehdchnhnung aelaaebkhthieriylngpccy ia swninstwimphbkarlngpccyepnhlkmatrthan xndb aekikh xndb hrux trakul xngkvs order latin ordo ichaebngchnhruxchnyxyxxkepnklumyxylngma rupthrrmcachdecnaelaaebngaebbechphaaecaacngmakkhunkwaradbchn echnchnnk xaccaaebngxxkidepn xndbnkekaakhxn Passeriformes xndbik Galliformes aelaxikhlay xndb inthangediywkn chnphuchibeliyngkhu kxacaebngyxylngidepn aexsthiraels 2 hruxxndbaexsetxr Asterales imyrthaels 2 hruxxndbhwa 3 Myrtales aesphinedlis hruxxndbengaa 3 Sapindales epntn kartngchuxxndbcaniymlngpccydwy ales dngtwxyangkhangtn si wngs aekikh wngs xngkvs family latin familia epnladbkhnsungthielkthisud mikaraebngechphaaecaacnginraylaexiydephimmakkhun chuxkhxngwngsichphasalatinmklngthaydwy aceae inphuch okhrmalwioxlata fngic aelaaebkhthieriy swninxanackrstwcalngthaydwy idae singmichiwitinaetlawngsprakxbdwysmachikthimilksnakhlaykhlungkn nnkhux singmichiwitinskultangkn aetxyuinwngsediywkncamiswnthiiklekhiyngkn mkepnlksnatamrabbthrrmchatithiaesdngkhwamekiywphnthangwiwthnakar aetbangwngsepnlksnatamrabbesrimthrrmchati ephiyngxasykhwamsadwkinkarcdethann inphuchchnsungxasylksnathiichinkarcdwngs caklksnaokhrngsrangthanglatn aelathangkarsubphnthuthisamarththaythxdid idaek nisykarecriyetibot kareriyngib karekidephsdxkbntn chnidchxdxk smmatrdxk canwnklumkhxngeksrtwphu canwnaelakarechuxmtidknkhxngeksrtwemiy taaehnngrngikh taaehnngikhxxn chnidrk chnidphlim aelakhphphwithya phuchbangtrakulmilksnabangprakarthibngchichdecn echn wngsthantawn Compositae michxdxkaebbchxkracukaenn head capitulum swninwngsphkchi Umbelliferae michxdxkaebbchxsirm umbel aelaphlaeykaelwaetk schizocarp aelawngskwm Aceraceae miphlaeykaelwaetkaelamipik winged schizocarp aetinwngskuhlab Rosaceae miphlaetktangiptamwngsyxy singmichiwitaetlatrakulxacmismachikmaknxyephiyngidkid echn wngsthantawn wngsklwyim epnwngsihythisudwngshnungkhxngxanackrphuch mismachikpraman 22 000 chnid swnwngs Leitneriaceae mismachik 1 skul aela 1 chnid bangkhrngnaiprwmiwkbwngsmaympa Simaroubaceae aelainbangkhrngthiskulid milksnaxnaetktangxyangehnidchdecnkbwngsthisngkdxyu kcamikaraebngwngsxxkmaihm echn wngsnkekhiywkantxng Chloropsis aelawngsnkaewntakhaw aeykxxkmacakwngsnkekhiywkhram epha aekikh epha xngkvs tribe latin tribus epnladbkarcaaenkthiimichladbkarcaaenkhlk caniymnamaichinkaraebngwngskhnadihy odycaaebngepnwngsyxykxn aelahakwngsyxyyngmikhnadihycungcaaebngxxkepnepha chuxkhxngephaichphasalatinaelalngpccy eae sahrbphuch okhrmalwioxlata fngic aelaaebkhthieriy swnxanackrstw lngpccy ini echn trakulyxykhxngsm Aurantioideae aebngxxkepn 2 epha khux Citreae aela Clauseneaeladbkhnta aekikhladbkhnta xngkvs minor taxa hmaythung ladbkhnthisingmichiwitaesdngkhwamkhlaykhlungknmakkhun hruxmilksnarwmkn aekhblngmakkwaladbkhnsung nbepnladbkhnthisakhymakaelaichsahrbchuxthwipkhxngsingmichiwit nkcdcaphwkcathangankbladbkhntamakkwaladbkhnsung ladbkhntathnghmdsamarthcderiyng ladbcakladbkhnthisungthisudlngmaid dngni skul aekikh skul xngkvs genus epnladbkhntathirxnglngmacakwngs singmichiwitaetlawngsprakxbdwysmachikhnungskulhruxmakkwa singmichiwithlaychnidthixyuinskulediywknmkmiokhrngsrangthangkayphaphthiehmuxnkn 2 3 lksna kareriykchuxsingmichiwitinradbkhntaprakxbdwychux 2 kha hruxchuxthwinam binomial nomenclature chuxkhaaerkepnchuxskulaelachuxkhahlngepnchuxchnid echn nkekhiywkantxngpiksifa Chloropsis cochinchinensis epnchnid spichis khxngskulnkekhiywkantxng Chloropsis chuxskulichphasalatinodyimmikarlngpccytxthay aettxngkhuntndwyxksrtwihyaelachuxepnexkphcnesmx skulxacmikhnadihyhruxelkkid bangskulmismachikephiyngchnidediyweriykwa monotypic genus echn Leitneria mismachikephiyngchnidediyw khux L floridana khnathi Senecio inwngsthantawn mismachik 2 000 3 000 chnid chuxskulinxanackrhnungsamarthsakbchuxskulhruxchuxinxnukrmwithankhxngxanackrxunid twxyangechn Aotus epnchuxskulkhxngthwaelaling epntn aetchuxskulinxanackrhnung txnghamsakn chn aekikh chn xngkvs section ichaebngswnyxykhxngskul emuxsingmichiwitepnklumihyaelamikhwamsasxnmak echn Lepidoploa Caninae xnukrm aekikh xnukrm xngkvs series ichaebngswnyxykhxngskul echn verae epnladbthimikhwamsakhykhxnkhangnxy spichis aekikh spichis hrux chnid xngkvs species khuxklumsingmichiwitthimilksnathangkayphaphkhlaykhlungknmakcnaeykxxkcakknidyak spichishruxchnid epnhnwyphunthankhxngkarsuksakarcdcaphwk ladbkhnni idrbkarsuksamakkwaladbkhnxunid chnid hmaythung hnwytamthrrmchatithimikhnadelkthisudkhxngprachakr singmichiwitchnidediywkn prakxbdwyklumkhxngsingmichiwitthimilksnaebuxngtnkhlaykhlungkn aelakhwamkhlaykhlungknniaetktangipcaksingmichiwitklumxun aelahakmikarepliynaeplngthinthixyuipxyuinsingaewdlxmihm caekidkarphthnainxikaekhnnghnungaelaklayepnchnidphnthutangthininthisud chnidhruxspichis thimilksnaplikyxytangkn mkcaaebngxxkepnchnidyxyhruxsbspichis subspecies phnthu aekikh phnthu xngkvs variety sahrbphuch breed sahrbstw ichkbprachakrkhxngsingmichiwitechphaa phuch aelastw thiekidkaraeprphn xnenuxngmacaksphaphphumisastr phumixakas hruxniewswithya singmichiwitmikarprbtwtxkaraeprphnnn sungmiphlthaihlksnathangphnthukrrmepliynaeplngip aelaaesdngxxkmathanglksnasnthanwithyaaelasrirwithyaeriykwa rupaebbtamniews ecotype ladbkhnnimi 2 lksnatamkhxkhidehnthiepn 2 aebb khux phnthuthangwithyasastr aekikh epnladbkhnrxnglngmacakchnidyxy chuxkhxngphnthuthangphvkssastrichphasalatin ichekhiyntxthaychuxthwinam aelamikhayxkhxngkhawa phnthu var xyudwy thaihmichuxepn 3 kha hruxtrinam trinomial ichaesdngkaraeprphnthangsnthanwithyathimxngehnidyak karkracaytwthangphumisastr niewswithya aelanisykarecriyetibot echn thximmikhn Prunus Persica var nucipersica chmphumaehmiyw Eugenia malaccensis var purpurea odyinkarekhiyncaichtwexiyng ephuxbngwaepnchuxphnthuthangwithyasastr phnthuaebbsamy aekikh epnladbkhnrxnglngmacakchnidyxyechnediywknaetimichphasalatin ichekhiyntxthaychuxthwinam aelamikhawa phnthu var echnediywkn odychuxsingmichiwitnnyngkhngepnlksnakhxngchuxthwinamehmuxnedim echn smwaelnesiy Citrus sinensis var Valencia krnithiepnphnthuphsmtamthrrmchatikich var aebbediywkn maphrawswilukphsm 1 Cocos nucifera var Swee1 aethakepnphnthuphsmaebbprbprungsayphnthucaichtwyx cv Cultivated Variety echn khawkhawdxkmali 105 Oryza sativa L cv Khao Dowk Mali 105 hrux Oryza sativa cv KDML 105 aelakarphsmkhamsayphnthucaichkhakakbwa Hybrid aelaichxyprakasediywkakbchuxphnthu echn bwsriwichy Nymphaea Hybrid Srivijaya rup aekikh rup hrux aebb xngkvs form latin forma ichkbphuch epnladbkhntathitathisud aesdngthunglksnathiaeprphnkhxnglksnasnthanxyangidxyanghnung inphuchaetlatnkhxngprachakrhnung echn sidxk siphl sithiepliynipenuxngcakkarphaehla aelamkichepnkhanahnakhaedim twxyanglksnasiphl echn Red Jonathan Red Bartlett Red Delicious Golden Delicious saytn aekikh saytn xngkvs clone individual icheriykchuxphuchthimikarkhyayphnthuodyimichephsladbkhnthiichthangxnukrmwithan aekikhyktwxyangspichis Acanthosquilla sirindhorn Superregnum Eukaryota Regnum Animalia Subregnum Eumetazoa Cladus Bilateria Cladus Nephrozoa Cladus Protostomia Cladus Ecdysozoa Cladus Panarthropoda Phylum Arthropoda Subphylum Crustacea Classis Malacostraca Subclassis Hoplocarida Ordo Stomatopoda Subordo Unipeltata Superfamilia Lysiosquilloidea Familia Nannosquillidae Genus Acanthosquilla Species Acanthosquilla sirindhorn 4 xangxing aekikh phawin maonchy imphlekhtkungrxn echiyngihm phakhwichaphuchswn khnaphlitkrrmkarekstr mhawithyalyaemoc 2 0 2 1 sankwithybrikar mhawithyalyrachphtkaycnburi 583 phuchibeliyngkhu Dicotyledons hmwdhmuinrabbdiwxi 3 0 3 1 wngshwa wngsengaa swnphvkssastrcnghwdchayaednphakhit krrmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch https species wikimedia org wiki Acanthosquilla derijardiduephim aekikh4 eksini ramingkhwngs karcdcaaenkimphl echiyngihm phakhwichaphuchswn khnaekstrsastr mhawithyalyechiyngihm 2546 PDF ekhathungcak https th wikipedia org w index php title karcaaenkchnthangwithyasastr amp oldid 9534473, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม