fbpx
บทความค, ดสรรเด, อนน, สาธารณร, ฐส, งคมน, ยมโซเว, ยตอ, บคาเซ, เป, นสาธารณร, ฐท, อย, เป, นเวลาส, ในภ, ภาคคอเคซ, สของสหภาพโซเว, ยต, อาณาบร, เวณครอบคล, มอ, บคาเซ, และดำรงอย, ระหว, างว, นท, นาคม, 1921, งว, นท, มภาพ, นธ, 1931, สาธารณร, ฐก, อต, งข, นหล, งการร, กรานจอ. bthkhwamkhdsrreduxnnisatharnrthsngkhmniymosewiytxbkhaesiy epnsatharnrththimixyuepnewlasn inphumiphakhkhxekhsskhxngshphaphosewiyt mixanabriewnkhrxbkhlumxbkhaesiy aeladarngxyurahwangwnthi 31 minakhm kh s 1921 thungwnthi 19 kumphaphnth kh s 1931 satharnrthkxtngkhunhlngkarrukrancxreciyodykxngthphaedngin kh s 1921 aelakhngsthanaepnrthexkrachcnthungwnthi 16 thnwakhm kh s 1921 thisunglngnaminkhxtklngrwmephuxekhaepnswnhnungkhxngsatharnrthsngkhmniymosewiytcxreciy satharnrthsngkhmniymosewiytxbkhaesiymikhwamehmuxnknkbsatharnrthpkkhrxngtwexng aetyngkhngkhwamepnexkrachcakcxreciyrwmthungidrbsiththipraoychnbangprakarthimiaetsatharnrthshphaphetmtwethanncungmiid echn karmikxngthphepnkhxngtnexng phansthanakhxngrthinthana satharnrthtamsnthisyya treaty republic kbcxreciy xbkhaesiyekharwminshphnthsatharnrthsngkhmniymosewiytthranskhxekhss sungrwmsatharnrthsngkhmniymosewiyttang inphumiphakhkhxekhss khux xarmieniy xaesxribcan aelacxreciy echadwyknepnhnwyshphnthhnung hlngsatharnrthsngkhmniymosewiytcxreciytngkhunin kh s 1922 satharnrthsngkhmniymosewiytxbkhaesiysinsudlngin kh s 1931 aelaepliynphanepnsatharnrthpkkhrxngtwexngsngkhmniymosewiytxbkhasphayitsatharnrthsngkhmniymosewiytcxreciy satharnrthsngkhmniymosewiytxbkhaesiymiphunakhuxensetxr laokba phusungtamtaaehnngaelw epnprathankhnakrrmkarrasdr aetkhwbkhumsatharnrthmakcnthungcudthimkeriyksatharnrthknxyangkhakhnwaepn laokhbisthan Lakobistan laokbamikhwamsmphnthiklchidmakkbphunaosewiyt ocesf stalin cungsngphlihokhrngkarrwmthinainxbkhaesiythukchalxipcnkwaxbkhaesiycathukphnwkekhakbcxreciy inyukhni xbkhaesiyyngkhngsthanaepnphunainkarphlityasub odyepnphuephaaplukxupthanekinkhrunghnungkhxngyasubinshphaphosewiyt xantx bthkhwamkhdsrrkxnhnani karxxkesiyngkhawa GIF ta phayuhmun flxernsthiekbthawr bthkhwamkhdsrrxun ruihmwa eruxngnasniccakbthkhwamlasudaelaephingprbprungkhxngwikiphiediy xisaaebla emning xisaaebla emning inphaph epnchawbrasilkhnaerkthichnaelismisaekrndxinetxrenchnaenl karthidtchrbaephtiruwitangkur sungepnrachxanackrinxinediyit thuxepnkhrngaerkthiyuththwithiaebbtawntkphayihkbnkrbphunemuxnginexechiy inthswrrs 1980 phunaormaeniy niokhil echaechsku xxknoybayrdekhmkhd sungrwmthungkarcakdkarbriophkhaekhlxritxwndwyehtuphlwa chawormaeniykinmakekinip wli sawthewncng epnwlithiichduthukphuhyinginpraethsekahliitthiyxmthnrbprathanxaharrakhathukephuxexaenginipsuxsinkharakhaaephng chawoxkinawatxnehnuxmxngwaethskalyukka nu hi epnethskalkhxngtxnitaelatxnklangkhxngekaa odyphungephyaephrthwthngekaainchwngklangsmyemci sanwn xngunepriyw caknithanxisp ichklawthungkarduaekhlnsingthiphuduaekhlnimxacekhathungideruxngthiphanma srangbthkhwamihm esnxbthkhwam, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม