fbpx
บทความค, ดสรรเด, อนน, นออกเส, ยงว, ไม, ใช, การออกเส, ยงคำว, งเป, นคำย, อของวล, ภาษาอ, งกฤษว, graphics, interchange, format, ปแบบส, บเปล, ยนภาพกราฟ, กส, เป, นประเด, นโต, แย, งก, นมาต, งแต, คร, สต, ทศวรรษ, 1990, ในภาษาอ, งกฤษน, ยมออกเส, ยงคำย, อน, เป, นคำพยางค, . bthkhwamkhdsrreduxnnimnxxkesiyngwa cif imich kif karxxkesiyngkhawa GIF sungepnkhayxkhxngwliphasaxngkvswa Graphics Interchange Format rupaebbsbepliynphaphkrafiks epnpraednotaeyngknmatngaetkhristthswrrs 1990 inphasaxngkvsniymxxkesiyngkhayxniepnkhaphyangkhediywwa kif ɡ ɪ f fngesiyng dwyesiyng g hnk esiyng k aela cif dʒ ɪ f fngesiyng dwyesiyng g eba esiyng c karxxkesiyngthngsxngaebbtangknthihnwyesiyngthiekhiynaethndwyxksr G thimakhxngkhxthkethiyngmacakkhxethccringwainphasaxngkvsimmikdklangsahrbkarxxkesiyngladbxksr gi bukhkhlsatharnaaelasthabncanwnmakidxxkmaaesdngcudyunkhxngtninpraednotaeyngekiywkbkarxxkesiyngkhawa GIF echn stif wiliht phukhidkhnrupaebbiflphaphni ekhyklawsunthrphcnthinganmxbrangwlewbbi 2013 odyotaeyngwakarxxkesiyngxksr G inkhaniepn g eba esiyng c khuxkarxxkesiyngthithuktxng inkhnathikhnxun chiwaxksr G inkhanimithimacakkhawa graphics krafik sungxxkesiyngxksr G epn g hnk esiyng k cungkhwrxxkesiyngxksr G inkhaniepn g hnk tamipdwy aemwakhwamthikhxngkarxxkesiyngaetlaaebbcaaetktangkniptamphumiphakh aetphlkarsarwcodythwipaesdngihwakarxxkesiyngxksr G inkhawa GIF epn g hnk epnthiaephrhlaymakkwainphasaxngkvs yingipkwann phuphudphasaxngkvsbangkhnyngxanxxkesiyngkhayxniaebberiyngtwxksrwa ciixexf dʒ iː aɪ ɛ f fngesiyng xantx bthkhwamkhdsrrkxnhnani ta phayuhmun flxerns bxchchthiekbthawr bthkhwamkhdsrrxun ruihmwa eruxngnasniccakbthkhwamlasudaelaephingprbprungkhxngwikiphiediy exm ci ramcnthrn inphaphyntreruxnghnung exm ci ramcnthrn inphaph sungdarngtaaehnngphuwakarrththmilnathuepnewla 10 pi epnnkaesdngkhnaerkthiidkhundarngtaaehnngepnphuwakarrthinxinediy xasnwiharxxrthxdxkstimichxxarasrangkhunbnesaekhmkwa 1 000 tn ifskdisiththithiwiharifaehngaeysd epnifskdisiththiradbsungsudkhxngsasnaosorxsetxrifediywcakthngekaif thipradisthaninxihran inkhnathixikaepdifthiehluxxyuinxinediy aemkaresiychiwitkhxngedkhyingwysamkhwb milisa rakich cakkarthingraebidkhxngenothineblekrd caidrbkhwamsnicxyangmakcaksuxinesxrebiy aetinkhawkhxngtawntkaethbimmikarraynganthungethxely xarchbichxpthioxfanepnxarchbichxpkhxngnikayxisethirnxxrthxdxkskhnaerkthimiechuxsayekahli phlkartrwcwdxayukharbxnkhxngphahxphrasphkhxngphraeysuthiturin phbwamacaksmyyukhklang imichyukhrwmsmyediywkbthiphraeysuthrngthuktrungkangekhneruxngthiphanma srangbthkhwamihm esnxbthkhwam, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม